EN

018-094/2014 Republika Slovenija, Okrožno sodišče v Novem mestu

Številka: 018-094/2014-5
Datum sprejema: 13. 5. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Sonje Drozdek – Šinko in mag. Mateje Škabar kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izbira izvajalca za opravljanje storitve hrambe vozil in delov vozil ter drugih predmetov« na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Avtovleka in storitve Peter Božič, s.p., Verdun 20, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje pooblaščenega naročnika Republika Slovenija, Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.5.2014

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 3.4.2014 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila »Izbira izvajalca za opravljanje storitve hrambe vozil in delov vozil ter drugih predmetov«, ki ga vodi na podlagi drugega odstavka 20. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju: ZJN-2).

Iz Odločitve, št. Su 013052/2014-1-39 z dne 20.3.2014 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), izhaja, da je naročnik iz postopka oddaje javnega naročila izločil vse pravočasno prejete ponudbe. Ponudbo vlagatelja je naročnik izločil, ker je menil, da je njegova ponudba neprimerna.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 3.4.2014, v katerem predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi oziroma se odločitev o oddaji naročila spremeni oziroma razveljavi in se z njim sklene pogodba o izvedbi javnega naročila. Prav tako vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da se mu povrnejo stroški revizijskega postopka. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je naročnik sprejel nepravilno odločitev o oddaji naročila, saj je njegova ponudba primerna in popolna. Vlagatelj meni, da lahko za ceno, ki jo je ponudil v fazi pogajanj, kvalitetno in zanesljivo izvede storitve, ki so predmet javnega naročila. Vlagatelj ima namreč na razpolago prostor, ki je, upoštevajoč minimalne posege, primeren za hrambo vozil in bi ga vlagatelj ustrezno uredil po sklenitvi pogodbe. Prav tako vlagatelj zavrača navedbe naročnika, da nima ustreznih izkušenj z opravljanjem storitev skladiščenja in hrambe.

Naročnik je dne 23.4.2014 izdal Odločitev, št. Su 013052/2014-1-43 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. V odločitvi naročnik poudarja, da vodi postopek oddaje javnega naročila na podlagi drugega odstavka 20. člena ZJN-2, katerega predmet so storitve iz Seznama storitev B, ki po nomenklaturi CPV predstavljajo Podporne in pomožne prevozne storitve (kategorija pod zaporedno številko 20, referenčna številka CPV 63120000). Ker gre za storitve iz Seznama storitev B je skladno s 4. členom ZPVPJN pravno varstvo zagotovljeno le v okviru drugega odstavka 20. člena ZJN-2.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 25.4.2014 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 28.4.2014 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o oddaji javnega naročila ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da so predmet konkretnega javnega naročila pretežno (tretji odstavek 20. člena ZJN-2) storitve iz Seznama storitev B. Naročnik je, skladno s Prilogo VII Uredbe Komisije (ES), št. 213/2008 z dne 28.11.2007, predmet tega javnega naročila lahko uvrstil v kategorijo št. 20 (Podporne in pomožne prevozne storitve) iz Seznama storitev B, kamor se lahko uvrstijo tudi storitve skladiščenja in hrambe (CPV Koda: 63120000), saj glavni del predmeta javnega naročila predstavlja hramba vozil, delov vozil in drugih predmetov (razvidno iz Priloge I. »Tehnične specifikacije«, vsebine predračuna za hrambo vozil in delov vozil (OBR-7) ter 3. in 7. člena vzorca pogodbe). Naročnik je na tretji strani razpisne dokumentacije, v 1. poglavju »Naročnik«, tudi navedel, da izvaja naročilo na podlagi 20. člena ZJN-2, Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07; v nadaljevanju: uredba) ter na podlagi nomenklature CPV klasifikacije, pri čemer je naročnik ustrezno klasificiral predmet tega javnega naročila kot storitve iz Seznama storitev B. Naročnik je vrsto postopka oddaje javnega naročila oziroma predmeta tega javnega naročila posebej poudaril tudi v odločitvi o oddaji naročila in v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Ob upoštevanju navedene ugotovitve je Državna revizijska komisija v nadaljevanju presojala, ali se revizijske navedbe vlagatelja nanašajo na kršitve, v zvezi s katerimi se, skladno z ZPVPJN, pri storitvah iz Seznama storitev B zagotavlja pravno varstvo.

Iz določil 20. člena ZJN-2 in na njegovi podlagi sprejete uredbe izhaja, da je potrebno pojem storitev v postopkih oddaje javnih naročil deliti na dve skupini, in sicer na storitve iz Seznama storitev A in na storitve iz Seznama storitev B. Navedena delitev je prevzeta iz Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.3.2004 in je pomembna zato, ker za vsako od navedenih skupin veljajo drugačna pravila javnega naročanja. Navedeno pomeni, da so storitve iz Seznama storitev B v določenem delu izvzete ne le iz domene urejanja veljavne javno naročniške direktive, pač pa tudi iz domače zakonodaje s področja javnih naročil.

Drugi odstavek 4. člena ZPVPJN določa, da je za storitve, ki so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, in na njegovi podlagi izdanimi predpisi uvrščene na Seznam storitev B, pravno varstvo zagotovljeno v delu, ki je urejen z zakonom, ki ureja javno naročanje.

ZJN-2 v drugem odstavku 20. člena določa, da se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, oddajo v skladu z določbami zakona, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije. Naročnik mora pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila. V primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC, se uporablja nomenklatura CPC. V tretjem odstavku 20. člena ZJN-2 pa je določeno, da se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B, oddajo v skladu z ZJN-2, če je vrednost storitev iz Seznama storitev A večja od vrednosti storitev iz Seznama storitev B. V drugih primerih se naročila oddajo v skladu z določbami ZJN-2, ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila.

Navedeno pomeni, da je uporaba določb ZJN-2 (glede na 20. člen ZJN-2) v primeru, ko se oddajajo naročila storitev (pretežno) iz Seznama storitev B, omejena, saj je naročnik zavezan upoštevati (le) tiste določbe ZJN-2, ki mu nalagajo, da mora predmet naročila opisati z uporabo nediskriminatornih tehničnih specifikacij (37. člen ZJN-2), da mora obvestilo o oddaji javnega naročila poslati Uradnemu listu EU oziroma na Portal javnih naročil (62. člen ZJN-2) ter da lahko objavi prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (drugi odstavek 63. b člena ZJN-2).

Uporaba navedenih pravnih podlag zahteva, da je pravno varstvo ponudnikov v primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B na podlagi drugega odstavka 4. člena ZPVPJN zagotovljeno le v okviru presoje kršitev drugega odstavka 20. člena ZJN-2 (oziroma določb ZJN-2, ki jih mora na podlagi drugega odstavka 20. člena ZJN-2 naročnik upoštevati pri oddaji tovrstnih naročil).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj z navedbami v zahtevku za revizijo očita naročniku kršitve določb o popolnosti oziroma primernosti ponudbe (16. in 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) ter določbe v zvezi z izločitvijo nepopolne ponudbe iz postopka oddaje javnega naročila (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Kot je Državna revizijska komisija že navedla v tem sklepu, drugi odstavek 20. člena ZJN-2 določa, da se javno naročilo storitev iz Seznama storitev B odda v skladu z določbami zakona, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije in ob upoštevanju pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU. Na podlagi naštetih ugotovitev je Državna revizijska komisija revizijske navedbe vlagatelja zavrnila, saj je pravno varstvo pri konkretnem javnem naročilu zagotovljeno le v okviru drugega odstavka 20. člena ZJN-2, ki pa ne zajema domnevnih kršitev, ki jih zatrjuje vlagatelj v predmetnem zahtevku za revizijo.

Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati, da je naročnik pri oddaji predmetnega javnega naročila kršil določila ZJN-2, katerih uporabo mu nalaga 20. člen ZJN-2, je Državna revizijska komisija, ob upoštevanju določil drugega odstavka 4. člena ZPVPJN in na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 3.4.2014 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 13.5.2014


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl.prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
- Avtovleka in storitve Peter Božič, s.p., Verdun 20, 8000 Novo mesto
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran