EN

018-021/2014 Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Številka: 018-021/2014-13
Datum sprejema: 11. 4. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nemedicinski potrošni material«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Valtex & Co., d.o.o., Koprska ulica 72, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Leben, Miklič, Rozman, d.o.o., Dunajska cesta 151, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13a, Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 4. 2014

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 31. 12. 2013 se v delu, v katerem o njem še ni bilo odločeno s sklepom Državne revizijske komisije številka 018-021/2014-6 z dne 3. 3. 2014, zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.746,36 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek javnega naročanja za namen sklenitve okvirnega sporazuma za predmet javnega naročila »Nemedicinski potrošni material«. Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 30. 8. 2013, pod številko objave JN10995/2013.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji številka 210-1/2013-75 z dne 5. 12. 2013 (v nadaljevanju: odločitev z dne 5. 12. 2013) odločil, da so ponudbe ponudnikov Iris, d.o.o., Ljubljana, Plasta, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Šentrupert, DZS, založništvo in trgovina, d.d., Ljubljana, Laborplast, d.o.o., Nova Gorica, Mladinska knjiga trgovina, d.o.o., Ljubljana, Vafra commerce, d.o.o., Griže, Valtex & Co., trgovina in zastopstvo, d.o.o., Ljubljana in Skat – trgovina, d.o.o., Izola, popolne, da se ponudba ponudnika Europap, d.o.o., Ljubljana – Črnuče, zavrne kot nepopolna ter da se posamezni artikli, razpisani v okviru tega javnega naročila, oddajo ponudnikom, ki so razvidni iz priloženega izpisa Oddaja artiklov ponudnikom, številka 5711, ki je sestavni del te odločitve. V obrazložitvi odločitve z dne 5. 12. 2013 je naročnik (med drugim) navedel ponudbe ponudnikov, ki jih je prejel v tem postopku javnega naročanja, ter razlog za zavrnitev ponudbe ponudnika Europap, d.o.o. Prav tako je naročnik ugotovil, da prispele ponudbe ne vsebujejo računskih napak. Naročnik je navedel tudi, da je ponudbe ponudnikov za artikle, ki so jih ponudniki označili kot »eko« in za katere so v ponudbi predložili ustrezna potrdila, s katerimi so izkazali izpolnjevanje predpisanega merila, kot je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji, upošteval pri vrednotenju ponudb. Naročnik je nato razvrstil ponudbe glede na merila ter dobil vrstni red, ki je razviden iz dokumenta Izpis ponujenih artiklov, številka 5726. Naročnik je tudi ugotovil, da so ponudniki pri artiklih, ki niso bili prijavljeni kot »eko« in so navedeni na izpisu Enake najugodnejše cene, številka 5712, podali enako najugodnejšo ponudbeno ceno. Po izvedenem postopku pogajanj, ko so ponudniki po pozivu naročnika podali nove ponudbene cene, je naročnik dobil vrstni red, kot je razviden iz dokumenta Izpis ponujenih artiklov, številka 5719. Naročnik je nato preveril izpolnjevanje pogojev tistih ponudnikov za posamezne razpisane artikle, ki so navedeni na izpisu Seznam artiklov v preverjanju, številka 870. Ponujenih artiklov ponudnikov, za katere ponudniki niso pravočasno dostavili zahtevanih vzorcev, naročnik ni preverjal, temveč jih je izločil. Rezultat preverjanja je razviden iz izpisa Analiza testiranja ponujenih enakovrednih artiklov, številka izpisa 5713. Artikli, ki so dodeljeni ponudnikom, so razvidni iz izpisa Obvestilo o izboru za javno naročilo, številka 793. Iz odločitvi z dne 5. 12. 2013 priloženega Obvestila o oddaji javnega naročila izhaja, da je bilo javno naročilo za posamezne artikle oddano ponudnikom Iris, d.o.o., Ljubljana, DZS, založništvo in trgovina, d.d., Ljubljana, Skat – trgovina, d.o.o., Izola, Vafra Commerce, d.o.o., Griže, Mladinska knjiga trgovina, d.o.o., Ljubljana, Laborplast, d.o.o., Nova Gorica ter DZS, Založništvo in trgovina, d.d., Ljubljana.

Dne 17. 12. 2013 je naročnik z Odločitvijo o oddaji številka 210-1/2013-110 (v nadaljevanju: odločitev z dne 17. 12. 2013) spremenil svojo odločitev z dne 5. 12. 2013, saj je ugotovil, da je pri artiklih s številkama 240000 in 240010 neutemeljeno izbral ponujene artikle ponudnika Vafra commerce, d.o.o., pri artiklu s številko 240365 neutemeljeno izbral ponujen artikel ponudnika DZS, d.d., in pri artiklu s številko 228524 neutemeljeno izbral ponujen artikel ponudnika Skat, d.o.o. Naročnik je sprejel odločitev, ki je po vsebini obrazložitve enaka obrazložitvi odločitve z dne 5. 12. 2013, razlikujejo se zgolj priloženi izpisi, iz katerih izhaja, kateri artikli so bili dodeljeni katerim ponudnikom.

Vlagatelj je dne 31. 12. 2013 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev z dne 17. 12. 2013, s katerim je predlagal razveljavitev izpodbijane odločitve ter povrnitev stroškov postopka. Vlagatelj je podal navedbe o svoji aktivni legitimaciji ter naročniku očital kršitev pravice do vpogleda v dokumentacijo, zatrjeval pa je tudi, da je naročnik nepravilno označil ponudbi ponudnikov Laborplast, d.o.o., in Skat, d.o.o., za popolni v delu, ki se nanašata na posamezne artikle. Glede kršitve pravice do vpogleda je vlagatelj navedel, da je dne 16. 12. 2013 opravil vpogled v ponudbeno dokumentacijo ponudnikov Skat, d.o.o., Vafra Commerce, d.o.o., in Laborplast, d.o.o., pri tem pa mu naročnik ni omogočil vpogleda v tehnično dokumentacijo in v dokazila o ekološki ustreznosti glede vprašanja, ali so navedeni ponudniki ponudili »higienske papirnate proizvode brez klora«. V tem primeru naj bi bilo to eno izmed meril za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe, kar pomeni, da so podatki oziroma dokazila, ki izkazujejo merilo »higienski papirnati proizvodi brez klora«, javni. Naročnik bi vlagatelju moral omogočiti vpogled v navedena dokazila ali ponudnika Laborplast, d.o.o., in Skat, d.o.o., pozvati, da umakneta oznako poslovne skrivnosti z navedenih dokumentov. Vlagatelj zato predlaga, da mu naročnik omogoči vpogled v zahtevane dokumente. Glede nepopolnosti ponudb ponudnikov Laborplast, d.o.o., in Skat, d.o.o., je vlagatelj navedel, da bi glede določenih artiklov (Laborplast, d.o.o.: artikli številka 228524 – brisače zložene, 228761 – papir v toaletni rolici, 239961 – rjuhe papirnate in 240020 – brisače rolo ter Skat, d.o.o.: 228761 – papir v toaletni rolici in 239961 – rjuhe papirnate) moral naročnik ponudbi navedenih ponudnikov izločiti, saj v svoji ponudbi nista predložila ustreznih dokazil, iz katerih bi izhajalo, da blago izpolnjuje zahteve iz 6. točke poglavja 3.4 Navodil za izdelavo ponudbe. Ker so ta dokazila predstavljala osnovo za izbor najugodnejše ponudbe (zahtevo po »higienskih papirnatih proizvodih brez klora« je naročnik postavil kot merilo), iz tega naslova izbrana ponudnika tudi ne bi smela prejeti nobene točke.

Ponudnik Laborplast, d.o.o. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), se je glede navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil dne 10. 1. 2014 ter navedel, da so navedbe vlagatelja neresnične ter podane z namenom škodovati izbranemu ponudniku.

Naročnik je dne 20. 1. 2014 izdal sklep številka 210-1/2013-130 (v nadaljevanju: sklep z dne 20. 1. 2014), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevek za povrnitev stroškov zavrnil. V obrazložitvi je naročnik glede kršitve pravice do vpogleda navedel, da je potrebno pravico do vpogleda v ponudbeno dokumentacijo obravnavati v kontekstu pravice neizbranega ponudnika do učinkovitega uveljavljanja pravnega varstva v smislu pridobitve dodatnih informacij, ki jih vlagatelj potrebuje za uveljavljanje pravnega varstva. Vlagatelj je kot razlog nepopolnosti ponudbe ponudnikov Laborplast, d.o.o., in Skat, d.o.o., navedel, da nista predložila tehnične dokumentacije in dokazil o ekološki ustreznosti ponujenih artiklov. Vlagatelj v zahtevku za revizijo torej z ničemer ni pojasnil, na kakšen način je bil s tem, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v te dele ponudb (ki so bili s strani ponudnikov označeni kot poslovna skrivnost), oškodovan. Glede nepopolnosti ponudb ponudnikov Laborplast, d.o.o., in Skat, d.o.o., je naročnik navedel, da vlagateljevo trditev, da navedena dokazila niso bila priložena ponudbam ponudnikov, negira že zapisnik o vpogledu, kjer je vlagatelj z zapisom »tehnični listi in potrdila o ekološki ustreznosti so bila prekrita« potrdil, da je bila v ponudbah ponudnikov Laborplast, d.o.o., in Skat, d.o.o., predložena tehnična dokumentacija in dokazila o ekološki ustreznosti artiklov.

S sklepom številka 018-021/2014-6 z dne 3. 3. 2014 je Državna revizijska komisija ugodila vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na vpogled v tiste dele ponudb ponudnikov Skat, d.o.o., Vafra Commerce, d.o.o. in Laborplast, d.o.o., ki vsebujejo podatke, ki so vplivali na razvrstitev ponudb v okviru merila »higienski papirnati proizvodi brez klora«, ter mu omogočila vložitev pripravljalne vloge v roku 5 dni po opravljenem vpogledu.

Vlagatelju je naročnik omogočil vpogled v sporne dele naročnikove dokumentacije dne 10. 3. 2014. Vlagatelj je dne 12. 3. 2014 vložil pripravljalno vlogo, v kateri je navedel, da po opravljenem vpogledu v dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje merila »higienski papirnati proizvodi brez klora«, Državni revizijski komisiji sporoča, da ni ugotovil novih kršitev naročnika. Vlagatelj je ugotovil, da so vsi ponudniki svoji ponudbi predložili zahtevane dokumente, s katerimi so dokazovali izpolnjevanje zahteve o tem, da gre za »higienske papirnate proizvode brez klora«, zaradi česar novih argumentov, s katerimi bi lahko v tem postopku uspel, ne more podati.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika (Laborplast, d.o.o.) je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Spor med vlagateljem in naročnikom je še v tem, ali je naročnik pravilno označil ponudbi ponudnikov Laborplast, d.o.o., in Skat, d.o.o. kot popolni in ali jima je pri ocenjevanju ponudb upravičeno podelil dodatne točke v okviru merila »higienski papirnati proizvodi brez klora«.

Ker je Državna revizijska komisija s svojim sklepom z dne 3. 3. 2014 že obravnavala navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na kršitev pravice do vpogleda v naročnikovo dokumentacijo, je po vložitvi pripravljalne vloge s strani vlagatelja obravnavala še navedbe o nepopolnosti ponudb izbranih ponudnikov Laborplast, d.o.o. in Skat, d.o.o. Vlagatelj je glede teh navedel, da sta nepopolni zato, ker izbrana ponudnika nista predložila ustreznih dokazil, iz katerih bi izhajalo, da blago izpolnjuje zahteve iz 6. točke poglavja 3.4 Navodil za izdelavo ponudbe, zaradi česar bi bilo potrebno ponudbi izbranih ponudnikov izločiti. Ti (nepredloženi) dokumenti so po mnenju vlagatelja tudi osnova za izbor najugodnejše ponudbe, saj je naročnik zahtevo po »papirnatih proizvodih brez klora« postavil kot merilo, zaradi česar izbrana ponudnika iz tega naslova ne bi smela prejeti nobene točke.

Kot je že bilo navedeno, je vlagatelj v svoji pripravljalni vlogi z dne 12. 3. 2014 navedel, da je na vpogledu dne 10. 3. 2014 ugotovil, da so vsi ponudniki svojim ponudbam predložili zahtevane dokumente, s katerim so dokazovali, da ponujeno blago izpolnjuje naročnikove zahteve po »papirnatih proizvodih brez klora«, ter dodal, da v tem delu pri ravnanju naročnika niso bile podane oziroma ugotovljene nove kršitve.

V luči navedenega je potrebno šteti, da je vlagatelj v svoji pripravljalni vlogi z dne 12. 3. 2014 izjavil, da so bili njegovi očitki glede kršitev naročnika, ki se nanašajo na nepopolnost ponudb izbranih ponudnikov zaradi manjkajočih dokumentov, neutemeljeni. Ker vlagatelj drugih kršitev ni navajal, svojega zahtevka za revizijo pa tudi ni umaknil, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagateljev zahtevek v tem delu neutemeljen.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija, v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, v katerem o njem še ni bilo odločeno s sklepom Državne revizijske komisije številka 018-021/2014-6 z dne 3. 3. 2014, zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz prve točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v sklepu številka 018-021/2014-6 z dne 3. 3. 2014 pridržala odločitev o stroških do končne odločitve o zahtevku za revizijo. Vlagatelj je v svoji pripravljalni vlogi z dne 12. 3. 2014 navedel, da so v tem primeru podane okoliščine, da se naročniku naložijo v plačilo celotni stroški vlagatelja v priglašeni višini, saj v primeru, da naročnik ne bi kršil vlagateljeve pravice do vpogleda v vso zahtevano dokumentacijo, vložitev zahtevka za revizijo ne bi bila potrebna in v tem primeru vlagatelju ne bi nastali stroški zaradi plačila takse in odvetniških storitev.

Naročnik je v pripravljalni vlogi z dne 13. 3. 2014 navedel, da je zahteva vlagatelja za povračilo stroškov neupravičena, saj je vlagatelj kot razlog za nepopolnost ponudbe izbranih ponudnikov navajal nepredložitev dokazil, ne pa njihovo neprimernost, prav tako je bil že s prejemom zapisnika o odpiranju ponudb seznanjen s tem, da so posamezniki dokazila predložili.

Deveti odstavek 70. člena ZPVPJN določa, da če Državna revizijska komisija ugotovi, da je naročnik sicer kršil vlagateljevo pravico do vpogleda v dokumentacijo, da pa je zahtevek za revizijo po opravljenem vpogledu kljub dopolnitvi neutemeljen, lahko glede na okoliščine posameznega primera odloči, da morata naročnik ali izbrani ponudnik ali oba vlagatelju povrniti del ali celotne potrebne stroške predrevizijskega ali revizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je, kot je že bilo navedeno, v svojem sklepu številka 018-021/2014-6 z dne 3. 3. 2014 ugotovila, da je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen v delu, ki se nanaša na kršitev pravice do vpogleda, v predmetnem sklepu pa je ugotovila tudi, da je po opravljenem vpogledu in dopolnitvi s strani vlagatelja zahtevek za revizijo v preostalem delu neutemeljen.

Pritrditi je moč vlagatelju, da mu je naročnik s kršitvijo njegove pravice do vpogleda v dokumentacijo o javnem naročilu povzročil nepotrebne stroške z vložitvijo zahtevka za revizijo. Vlagatelj je namreč nepopolnost ponudb izbranih ponudnikov utemeljeval s trditvijo o odsotnosti dokazil v ponudbah izbranih ponudnikov, katerih predložitev je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji. Utemeljenost svojega suma (kot podlago za odločitev vlagatelja o vložitvi ali nevložitvi zahtevka za revizijo) bi vlagatelj lahko preveril zgolj z vpogledom v ponudbe izbranih ponudnikov, ki mu ga naročnik neutemeljeno ni omogočil. Pri tem so nerelevantne naročnikove navedbe, da se je vlagatelj s tem dejstvom lahko seznanil že s prejemom zapisnika o javnem odpiranju ponudb, v katerem je bilo navedeno, da so izbrani ponudniki posamezna dokazila predložili. Vpogled mora biti ponudnikom v skladu z določbami predpisov o javnem naročanju omogočen zaradi uveljavljanja pravice do pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, aspekt katerega je tudi ponudnikova možnost preveriti utemeljenost navedb naročnika v posameznih dokumentih, ki jih izda in posreduje ponudnikom tekom postopka javnega naročanja.

Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov revizijskega postopka, in sicer takse v višini 770,63 EUR ter stroškov odvetniškega zastopanja v višini 1.400,00 EUR v skladu z Zakonom o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 s spremembami; v nadaljevanju: ZOdvT), ki se uporablja na podlagi 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35-1633/2009 z dne 8. 5. 2009, v nadaljevanju: ZOdvC), skupaj z 22 % DDV.

Državna revizijska komisija je posledično na podlagi devetega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagatelju kot potrebne priznala stroške plačila takse v višini 770,63 EUR ter stroške zastopanja v postopku pravnega varstva na podlagi 19. člena ZOdvC, v povezavi s 13. členom ZOdvT (Državna revizijska komisija ocenjuje, da ta revizijski postopek predstavlja povprečen primer), v višini 800,00 EUR, povečano za 22 % DDV, kar skupaj znaša 1.746,36 EUR, ki mu jih mora povrniti naročnik, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. V presežku je Državna revizijska komisija zahtevek vlagatelja za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz druge točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 11. 4. 2014

Predsednica senata:

Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici,
- Odvetniška pisarna Leben, Miklič, Rozman d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana,
- Laborplast d.o.o. Nova Gorica, Gortanova ulica 35, 5000 Nova Gorica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1001 Ljubljana.

Vložiti:
- V spis zadeve, tu.

Natisni stran