EN

018-067/2014 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno naročanje

Številka: 018-067/2014-4
Datum sprejema: 9. 4. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek-Šinko, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup energetsko učinkovitih tiskalnikov« v sklopu 1 »Ekonomični laserski tiskalnik A4 – črnobeli«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Mladinska knjiga trgovina, d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno naročanje, Zupančičeva ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 9.4.2014

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 1, vsebovana v dokumentu »Odločitev o oddaji naročila«, št. 4304-24/2013-128, z dne 6.2.2014.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 2.198,46 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

3. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga je razdelil na 14 sklopov in ga oddaja po odprtem postopku z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za obdobje 36 mesecev, objavil dne 29.10.2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN13864/2013, in dne 31.10.2013 v Dodatku k Uradnemu listu EU, pod št. objave 2013/S 212-367461.

Naročnik je dne 6.2.2014 sprejel dokument »Odločitev o oddaji naročila«, iz katerega izhaja njegova odločitev, da se v sklopu 1 »Ekonomični laserski tiskalnik A4 – črnobeli« sklene okvirni sporazum z naslednjimi ponudniki: 1. Gorenje, d.d., 2. Unistar LC, d.o.o., 3. Topsolution, d.o.o., 4. LANCom – podjetje za računalniški inženiring, d.o.o., 5. SRC sistemske integracije, d.o.o., 6. Marand inženiring, d.o.o., in 7. Birotehna, d.o.o. Iz obrazložitve navedenega dokumenta izhaja, da je vlagatelj za sklop 1 ponudil najzmogljivejši toner za tiskalnik (v nadaljevanju: toner) za 6.900 strani, zaradi česar njegova ponudba ne izpolnjuje zahtev iz tehničnih specifikacij pod zaporedno št. 12.
V dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, podani na podlagi vlagateljeve zahteve, je naročnik navedel, da je v tehničnih specifikacijah za sklop 1 zahteval toner, ki omogoča izpis vsaj 10.000 strani. Vlagatelj je ponudil toner za 6.900 strani, iz vlagateljeve ponudbe (obrazci: predračun, konfiguracija in tehnična dokumentacija) pa ne izhaja, da je ponudil dva tonerja.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20.2.2014 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila v sklopu 1 in povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj pojasnjuje, da je ponudil dva enaka tonerja, pri čemer en toner omogoča izpis 6.900 strani, skupno torej 13.800, s tem pa je zadostil naročnikovi zahtevi, da mora imeti dodatni toner 10.000 strani izpisov. Ponudbo je izpolnil skladno z navodili naročnika. Naročnik ni izrecno navedel, kot to sedaj želi prikazati, da so morali ponudniki, v primeru ko so ponudili dva tonerja, izrecno navesti, da ponujajo dva tonerja. Da je vlagatelj ponudil dva enaka tonerja, izhaja iz obrazca »Najzmogljivejši tonerji«, saj je vlagatelj v njem navedel zgolj eno znamko in en model ponujenega tonerja. Vlagatelj je skladno z navodili naročnika v obrazcu »Najzmogljivejši tonerji« navedel ceno enega tonerja, ki omogoča izpis 6.900 strani, naročnik pa bi iz omenjenih podatkov lahko sam izračunal ceno na zahtevano število izpisov, kot se je tudi zavezal. V obrazec »Konfiguracija« so ponudniki morali vpisati zgolj tehnične lastnosti naprav, ni pa naročnik zahteval, da morajo navesti tudi število ponujenih tonerjev. V kolikor bi naročnik želel, da ponudniki vpišejo tudi število ponujenih tonerjev, bi to zagotovo zahteval. Vlagatelj se je s podpisom obrazca »Izjava za ponudnika« zavezal, da sprejema vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, torej tudi to, da ni možno ponuditi zgolj enega tonerja, ki ne izpolnjuje zahteve glede števila izpisa strani. Vlagatelj nadalje očita naročniku kršitev načela enakopravne obravnave ponudnikov, ker je naročnik ponudbe ponudnikov (Birotehna, d.o.o., Topsolution, d.o.o., in SRC, d.o.o.), ki so ponudili dva enaka tonerja in enako kot vlagatelj izpolnili ponudbeni predračun, označil za primerne in popolne.

Nobeden izmed ponudnikov, s katerimi bo naročnik sklenil okvirni sporazum, se ni opredelil do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo.

Naročnik je dne 12.3.2014 s sklepom zavrnil zahtevek za revizijo ter zahtevo za povračilo stroškov pravnega varstva in vlagatelju naložil povračilo naročnikovih stroškov v prerevizijskem postopku. Naročnik pojasnjuje, da vlagateljeve ponudbe ni izločil zaradi načina vpisa cen, ampak ker je neprimerna. Iz vlagateljeve ponudbe ne izhaja, da ponuja dva tonerja z izpisom števila strani 6.900. V obrazec »Konfiguracija« so ponudniki morali vpisati tehnične lastnosti ponujene opreme, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtev iz tehničnih specifikacij, torej tudi število izpisa strani dodatnega tonerja oz., glede na spremenjeno razpisno dokumentacijo, število izpisov strani enega ali dveh ali več tonerjev. Vlagatelj v obrazec »Konfiguracija« ni vpisal nobenega zahtevanega podatka, temveč je zapisal »tehnične specifikacije so v prilogi«. Vlagatelj tako v navedenem obrazcu ni vpisal in ponudil niti enega tonerja, kot je bilo to izrecno zahtevano. V predloženi tehnični dokumentaciji, ki je v angleškem jeziku, ni opisanega ponujenega tonerja. V postopku oddaje javnega naročila ni dopuščeno sklepanje o tem, kaj je ponudnik s ponudbo misil ali želel. Naročnik vlagatelja tudi ni mogel pozvati na dopolnitev ponudbe, saj bi s tem vlagatelj spremenil ponudbo v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta naročila. Izjave, s katero ponudniki sprejemajo vse pogoje in zahteve razpisne dokumentacije, ni mogoče razumeti v smislu, da lahko v ponudbi ponudijo in zapišejo karkoli, kar je v nasprotju z razpisno dokumentacijo, s podpisom navedene izjave pa zadostijo vsem zahtevam in pogojem. To bi bilo mogoče samo v primeru, če bi naročnik zahteval predložitev zgolj izjave, ne pa tudi drugih dokumentov, kot je naročnik zahteval v konkretni zadevi. Glede očitkov o kršitvi načela enakopravne obravnave pa naročnik pojasnjuje, da so ponudniki, ki jih vlagatelj navaja, v obrazcu »Konfiguracija« jasno in izrecno navedli, da ponujajo dva tonerja.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 13.3.2014 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 17.3.2014 opredelil do navedb naročnika. Vztraja pri revizijskih navedbah in ponavlja, da iz razpisne dokumentacije ne izhaja, da mora ponudnik, v kolikor ponudi dva enaka tonerja, navesti število ponujenih tonerjev. Obrazec »Konfiguracija« je bil namenjen tehnični opredelitvi lastnosti ponujene naprave (ponujenega tiskalnika).

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je predmet predmetnega javnega naročila v sklopu 1 dobava tiskalnika in dodatnega tonerja ter izpolnjevanje garancijske obveznosti. Naročnik bo z vsemi ponudniki, ki bodo v posameznem sklopu oddali popolno ponudbo, sklenil okvirni sporazum za posamezni sklop (razpisna dokumentacija, poglavje 3 »Način oddaje javnega naročila«). Med ponudniki, ki bodo oddali popolne ponudbe, bo naročnik oblikoval seznam ponudnikov tako, da se bo za posamezni sklop na seznam ponudnikov prvi uvrstil ponudnik z najnižjo vsoto cene ponujene opreme (tiskalnik, dodatni toner in zagotavljanje garancije) in cene tonerja, preračunane na izpis 10.000 strani (razpisna dokumentacija, poglavje 10 »Merila«). Iz spisovne dokumentacije nadalje izhaja naročnikova presoja, da je ponudba vlagatelja neprimerna in posledično nepopolna (posledično z vlagateljem ne bo sklenil okvirnega sporazuma), ker iz ponudbe vlagatelja ni razvidno, ali je ponudil dodatni toner, ki izpolnjuje zahteve naročnika določene v tehničnih specifikacijah. Vlagatelj se z navedeno presojo ne strinja in zatrjuje, da je v ponudbi, ki je pripravljena skladno z naročnikovimi navodili, ponudil dva tonerja, ki skupno izpolnjujeta zahteve naročnika.

V skladu s prvim odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2) mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Neprimerna ponudba pa je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Glede na navedeno mora naročnik neprimerno ponudbo označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih naročnikovih zahtev (in nima drugih pomanjkljivosti), naročnik ne sme označiti za neprimerno (in v posledici nepopolno), pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji (»Tehnične specifikacije« in odgovor, objavljen na portalu javnih naročil dne 4.11.2013, ob 14.14, ki je, skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2, postal del razpisne dokumentacije) zahteval, da dodatni toner omogoča izpis 10.000 strani, pri čemer so ponudniki lahko ponudili tudi več tonerjev, ki skupno omogočajo izpis 10.000 strani. Ponudbeno dokumentacijo ponudnikov so med drugim sestavljali tudi obrazci »Predračun«, »Najzmogljivejši tonerji« in »Konfiguracija« (razpisna dokumentacija, poglavje 11.1. »Ponudbena dokumentacija«). V obrazcu »Predračun« so ponudniki morali navesti blagovno znamko in model ponujenega tiskalnika ter ceno z DDV/kos. Naročnik je v navedenem obrazcu zapisal, da so »v ceno vključeni vsi elementi po tehničnih specifikacijah, kar pomeni tudi toner in dodatno najzmogljivejši toner«. To pomeni, da so morali ponudniki v ponudbeno ceno, katero so vpisali v obrazec »Predračun«, všteti ceno za tiskalnik in dodatni toner (ali več tonerjev), ki omogoča izpis 10.000 strani, ter stroške izpolnjevanja garancijskih obveznosti. V obrazec »Najzmogljivejši tonerji« so ponudniki morali vpisati znamko in model dodatnega tonerja, število izpisov strani, ki jih omogoča dodatni toner, ter ceno z DDV za toner. Naročnik se je zavezal, da bo sam, glede na zapisano ceno v navedenem obrazcu, preračunal ceno dodatnega tonerja za izpis 10.000 strani, katera bo služila kot del merila. V obrazec »Konfiguracija«, katerega je naročnik pripravil v obliki dveh stolpcev, pri čemer je v levi stolpec zapisal »zahteve iz tehničnih specifikacij« in v desni stolpec »izpolnjevanje tehničnih zahtev in dokazilo«, so ponudniki morali vpisati tehnične lastnosti ponujene opreme.

Iz ponudbe vlagatelja je razvidno, da je vlagatelj v obrazec »Predračun« kot znamko in model ponujenega tiskalnika vpisal »HP LJ Pro 400 M401d (CF274A)« in »149,86 EUR« kot ponudbeno ceno z DDV/kos. V obrazcu »Najzmogljivejši tonerji« je vlagatelj vpisal kot znamko in model dodatnega tonerja »ACJ ATH-80NX«, kot število izpisov strani »6.900« in kot ceno z DDV/kos »15,86 EUR«. V obrazec »Konfiguracija« je vlagatelj v levi stolpec med drugim vpisal »dodan en najzmogljivejši toner za tiskalnik za vsaj 10.000 strani«, v desni stolpec pa »Tehnične specifikacije so v prilogi«. Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni sporno, da je vlagatelj ponudil dodatni toner, ki omogoča izpis 6.900 strani (naročnik je v odločitvi o oddaji javnega naročila in v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila navedel, da je vlagatelj ponudil toner, ki omogoča izpis 6.900 strani). Med strankama pa je sporno, ali je vlagatelj ponudil zgolj en toner, in s tem ni izpolnil zahteve naročnika glede izpisa strani, ali pa je ponudil dva tonerja, ki skupno omogočata izpis 13.800 strani, ter s tem izpolnil zahtevo naročnika glede izpisa 10.000 strani.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predvsem zatrjuje, da je obrazec »Najzmogljivejši tonerji« izpolnil skladno z navodili naročnika. Državna revizijska komisija ugotavlja, da za rešitev predmetnega spora ni ključen način izpolnitve navedenega obrazca, saj je ta obrazec, oz. cena navedena v njem, relevanten zgolj za razvrstitev ponudb glede na merila in ne za preverjanje popolnosti ponudb. Ključno za rešitev predmetnega spora je, ali cena 149,86 EUR z DDV na kos, katero je vlagatelj vpisal v obrazec »Predračun«, poleg tiskalnika in zagotavljanja 36 mesečne garancije, vključuje en ali dva tonerja. Državna revizijska komisija ne more slediti vlagatelju, da bi naročnik »želeni podatek lahko pridobil s preprostim preračunom«. Vlagatelj v zahtevku za revizijo »preračuna« niti ni podal, bistveno pa je, da bi bil takšen »preračun«, ob upoštevanju dejstva, da ponudbena cena vključuje tiskalnik, dodatni toner in zagotavljanje 36 mesečne garancije, mogoč le, če bi bilo naročniku (poleg cene enega tonerja in ponudbene cene) poznano tudi, za kakšno ceno vlagatelj ponuja tiskalnik in za kakšno ceno vlagatelj zagotavlja garancijo. Iz ponudbe vlagatelja pa navedeni sestavini ponudbene cene nista razvidni.

Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku, da vlagatelj v ponudbeni dokumentaciji ni izrecno navedel, da ponuja dva (enaka) tonerja. Vendar je za presojo o tem, ali bi moral vlagatelj izrecno navesti, da ponuja dva enaka tonerja, potrebno izhajati iz zahtev razpisne dokumentacije. Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala, od ponudnikov ni mogoče zahtevati več, kot je od njih zahtevala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija. Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji nikjer ni zahteval, da morajo ponudniki, v primeru da ponudijo dva ali več enakih tonerjev, v ponudbi izrecno navesti, koliko tonerjev ponujajo, zato tega od vlagatelja po poteku roka za predložitev ponudb tudi ni mogoče zahtevati. Navedenega tudi ne more spremeniti dejstvo, da so ponudniki morali vpisati tehnične lastnosti ponujenih naprav v obrazec »Konfiguracija«. Število izpisov dodatnega tonerja med strankama ni sporno, zato za presojo spornega vprašanja (ali je vlagatelj ponudil en ali dva tonerja) ni relevantno, ali je vlagatelj v obrazec »Konfiguracija« vpisal število izpisov dodatnega tonerja, kakor tudi ne, ali je tehnična dokumentacija, v kateri ni ponujenega dodatnega tonerja, v angleškem jeziku. Poleg tega je vlagatelj v obrazcu »Konfiguracija« v levi stolpec zapisal »dodan en najzmogljivejši toner za tiskalnik za vsaj 10.000 strani«, kar je sicer prepis naročnikove zahteve, vendar kaže na to, da je vlagatelj, ob upoštevanju dejstva, da ponujeni dodatni toner omogoča izpis le 6.900 strani, ponudil dva tonerja.

Da je vlagatelj v ponudbi ponudil dva tonerja, izhaja tudi iz obrazca »Predračun«, v katerega je, kot že navedeno, vlagatelj vpisal ponudbeno ceno, in sicer 149,86 EUR z DDV. Vlagateljevo ponudbo je v tem delu zato potrebno razumeti na način, da za navedeno ponudbeno ceno ponuja tiskalnik, zagotavlja garancijo ter ponuja dodatni toner za izpis 10.000 strani. Ker vlagatelj zahtevo za izpis 10.000 strani, ob upoštevanju dejstva, da ponujeni dodatni toner omogoča izpis 6.900 strani, lahko izpolnjuje le z dvema ponujenima dodatnima tonerjema, je obrazec »Predračun« v predstavljenem delu potrebno razumeti tako, da vlagatelj ponuja dva tonerja. To je potrjeno tudi s podpisanim in vlagateljevi ponudbi priloženem Krovnim okvirnim sporazumom, iz katerega izhaja, da je predmet okvirnega sporazuma podrobneje specificiran v tehničnih specifikacijah in obrazcu »Predračun«, ki sta prilogi okvirnega sporazuma (2. člen Krovnega okvirnega sporazuma). To pomeni, da se je vlagatelj s podpisom Krovnega okvirnega sporazuma zavezal, da bo na poziv naročnika za ceno, ki jo je navedel v obrazcu »Predračun« (149,86 EUR z DDV), dobavil natančno takšen predmet javnega naročila, kot je določen v tehničnih specifikacijah, torej tudi toner, ki omogoča izpis 10.000 strani, oz. v vlagateljem primeru, dva tonerja »ACJ ATH-80NX«, pri čemer vsak omogoča izpis 6.900 strani. Da bo vlagatelj v primeru poziva naročnika dobavil točno takšen toner, kot ga zahteva naročnik, se je vlagatelj zavezal tudi s podpisom obrazca »Izjava za ponudnika«, s katerim je izjavil, da sprejema vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije. Na podlagi navedenega zato ni mogoče šteti, da je vlagatelj v obrazcu »Predračun« ponudil zgolj en toner, ampak ravno nasprotno, da je ponudil dva tonerja, ki skupno izpolnjujeta zahtevo naročnika glede izpisa strani.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj uspel dokazati, da je naročnik z izločitvijo njegove ponudbe ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2. Zato je Državna revizijska komisija, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila, saj ugotovljene kršitve terjajo razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila v sklopu 1. Posledično Državna revizijska komisija ni presojala očitkov o domnevnem neenakopravnem obravnavanju ponudnikov, saj vsebinska presoja omenjenih očitkov ne bi (več) vplivala na vlagateljev položaj v postopku oddaje zadevnega naročila in s tem na predmetno odločitev Državne revizijske komisije.

Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da postopek oddaja javnega naročila nadaljuje in zaključi v skladu z določili ZJN-2. V primeru izdaje nove odločitve o oddaji javnega naročila mora naročnik ponudbo vlagatelja ponovno preveriti, pri tem pa upoštevati določila ZJN-2 ter ugotovitve Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva (plačilo takse in stroške poštnine in fotokopij). Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagatelju kot potreben in opredeljen strošek, ki je nastal v konkretnem postopku pravnega varstva, priznala strošek plačane takse za revizijski zahtevek v višini 2.198,46 EUR. Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala stroškov fotokopij in poštnin v višini 5,00 EUR, saj jih vlagatelj ni opredeljeno navedel, kot to določa peti odstavek 70. člena ZPVPJN. Priglašeni stroški morajo namreč biti specificirani po vrsti in višini, vlagatelj pa ni navedel ne višine stroškov fotokopij (kakšen strošek mu je nastal s posamično fotokopijo), kakor tudi ne, kakšen znesek stroškov poštnine zahteva, to pa tudi ni razvidno iz spisovne dokumentacije (na poštnih nalepkah na ovojnici ni naveden znesek poštnine, temveč je podan le zapis »Pogodba«).

Naročnik je vlagatelju priznane stroške dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višjo stroškovno zahtevo pa je Državna revizijska komisija zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Naročnik je v odločitvi o zahtevku za revizijo odločil tudi o povrnitvi svojih stroškov predrevizijskega postopka. Ker pa je odločitev o stroških odvisna od končne odločitve o zahtevku za revizijo, pri čemer v primeru nadaljevanja postopka pravnega varstva v revizijskem postopku (prvi odstavek 29. člena ZPVPJN) odloča Državna revizijska komisija, ki odloči tudi o stroških postopka, je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru naročnikovo odločitev o stroških štela kot naročnikovo priglasitev svojih stroškov.

Naročnik je priglasil stroške dela dveh javnih uslužbencev, ki sta sodelovala pri pripravi sklepa o zavrnitvi revizijskega zahtevka, v višini 355,25 EUR. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija že na tej podlagi (ob upoštevanju tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN) zavrnila naročnikovo zahtevo za povrnitev stroškov in pri tem ni presojala morebitne upravičenosti naročnika do povrnitve priglašenih stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 9.4.2014


predsednica senata
Sonja Drozdek-Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Mladinska knjiga trgovina, d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno naročanje, Zupančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- Gorenje, d.d., Partizanska 12, 3320 Velenje
- Unistar LC, d.o.o., Litostrojska cesta 56, 1000 Ljubljana
- Topsolution, d.o.o., Tibilijska 57b, 1000 Ljubljana
- LANCom, d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000 Maribor
- SRC, d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana
- Marand inženiring, d.o.o., Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana
- Birotehna, d.o.o., Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana Dobrunje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran