Na vsebino
EN

018-021/2014 Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Številka: 018-021/2014-6
Datum sprejema: 3. 3. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nemedicinski potrošni material«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Valtex & Co., d.o.o., Koprska ulica 72, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Leben, Miklič, Rozman, d.o.o., Dunajska cesta 151, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13a, Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: naročnik), dne 3. 3. 2014

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 31. 12. 2013 se ugodi v delu, ki se nanaša na vpogled v tiste dele ponudb ponudnikov Skat, d.o.o., Vafra Commerce, d.o.o. in Laborplast, d.o.o., ki vsebujejo podatke, kateri so vplivali na razvrstitev ponudb v okviru merila »higienski papirnati proizvodi brez klora«.

2. Naročnik je dolžan omogočiti vlagatelju vpogled najkasneje v roku 5 dni po prejemu tega sklepa.

3. Vlagatelju se dovoli vložitev pripravljalne vloge pri naročniku v roku 5 dni po opravljenem vpogledu.

4. Odločitev o stroških revizijskega postopka se pridrži do končne odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek javnega naročanja za namen sklenitve okvirnega sporazuma za predmet javnega naročila »Nemedicinski potrošni material«. Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 30. 8. 2013, pod številko objave JN10995/2013.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji številka 210-1/2013-75 z dne 5. 12. 2013 (v nadaljevanju: odločitev z dne 5. 12. 2013) odločil, da so ponudbe ponudnikov Iris, d.o.o., Ljubljana, Plasta, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Šentrupert, DZS, založništvo in trgovina, d.d., Ljubljana, Laborplast, d.o.o., Nova Gorica, Mladinska knjiga trgovina, d.o.o., Ljubljana, Vafra commerce, d.o.o., Griže, Valtex & Co., trgovina in zastopstvo, d.o.o., Ljubljana in Skat – trgovina, d.o.o., Izola, popolne, da se ponudba ponudnika Europap, d.o.o., Ljubljana – Črnuče, zavrne kot nepopolna ter da se posamezni artikli, razpisani v okviru tega javnega naročila, oddajo ponudnikom, ki so razvidni iz priloženega izpisa Oddaja artiklov ponudnikom, številka 5711, ki je sestavni del te odločitve. V obrazložitvi odločitve z dne 5. 12. 2013 je naročnik (med drugim) navedel ponudbe ponudnikov, ki jih je prejel v tem postopku javnega naročanja, ter razlog za zavrnitev ponudbe ponudnika Europap, d.o.o. Prav tako je naročnik ugotovil, da prispele ponudbe ne vsebujejo računskih napak. Naročnik je navedel tudi, da je ponudbe ponudnikov za artikle, ki so jih ponudniki označili kot »eko« in za katere so v ponudbi predložili ustrezna potrdila, s katerimi so izkazali izpolnjevanje predpisanega merila, kot je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji, upošteval pri vrednotenju ponudb. Naročnik je nato razvrstil ponudbe glede na merila ter dobil vrstni red, ki je razviden iz dokumenta Izpis ponujenih artiklov, številka 5726. Naročnik je tudi ugotovil, da so ponudniki pri artiklih, ki niso bili prijavljeni kot »eko« in so navedeni na izpisu Enake najugodnejše cene, številka 5712, podali enako najugodnejšo ponudbeno ceno. Po izvedenem postopku pogajanj, ko so ponudniki po pozivu naročnika podali nove ponudbene cene, je naročnik dobil vrstni red, kot je razviden iz dokumenta Izpis ponujenih artiklov, številka 5719. Naročnik je nato preveril izpolnjevanje pogojev tistih ponudnikov za posamezne razpisane artikle, ki so navedeni na izpisu Seznam artiklov v preverjanju, številka 870. Ponujenih artiklov ponudnikov, za katere ponudniki niso pravočasno dostavili zahtevanih vzorcev, naročnik ni preverjal, temveč jih je izločil. Rezultat preverjanja je razviden iz izpisa Analiza testiranja ponujenih enakovrednih artiklov, številka izpisa 5713. Artikli, ki so dodeljeni ponudnikom, so razvidni iz izpisa Obvestilo o izboru za javno naročilo, številka 793. Iz odločitvi z dne 5. 12. 2013 priloženega Obvestila o oddaji javnega naročila izhaja, da je bilo javno naročilo za posamezne artikle oddano ponudnikom Iris, d.o.o., Ljubljana, DZS, založništvo in trgovina, d.d., Ljubljana, Skat – trgovina, d.o.o., Izola, Vafra Commerce, d.o.o., Griže, Mladinska knjiga trgovina, d.o.o., Ljubljana, Laborplast, d.o.o., Nova Gorica ter DZS, Založništvo in trgovina, d.d., Ljubljana.

Dne 17. 12. 2013 je naročnik z Odločitvijo o oddaji številka 210-1/2013-110 (v nadaljevanju: odločitev z dne 17. 12. 2013) spremenil svojo odločitev z dne 5. 12. 2013, saj je ugotovil, da je pri artiklih s številkama 240000 in 240010 neutemeljeno izbral ponujene artikle ponudnika Vafra commerce, d.o.o., pri artiklu s številko 240365 neutemeljeno izbral ponujen artikel ponudnika DZS, d.d., in pri artiklu s številko 228524 neutemeljeno izbral ponujen artikel ponudnika Skat, d.o.o. Naročnik je sprejel odločitev, ki je po vsebini obrazložitve enaka obrazložitvi odločitve z dne 5. 12. 2013, razlikujejo se zgolj priloženi izpisi, iz katerih izhaja, kateri artikli so bili dodeljeni katerim ponudnikom.

Vlagatelj je dne 31. 12. 2013 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev z dne 17. 12. 2013, s katerim je predlagal razveljavitev izpodbijane odločitve ter povrnitev stroškov postopka. Vlagatelj je podal navedbe o svoji aktivni legitimaciji ter naročniku očital kršitev pravice do vpogleda v dokumentacijo, zatrjeval pa je tudi, da je naročnik nepravilno označil ponudbi ponudnikov Laborplast, d.o.o., in Skat, d.o.o., za popolni v delu, ki se nanašata na posamezne artikle. Glede kršitve pravice do vpogleda je vlagatelj navedel, da je dne 16. 12. 2013 opravil vpogled v ponudbeno dokumentacijo ponudnikov Skat, d.o.o., Vafra Commerce, d.o.o., in Laborplast, d.o.o., pri tem pa mu naročnik ni omogočil vpogleda v tehnično dokumentacijo in v dokazila o ekološki ustreznosti glede vprašanja, ali so navedeni ponudniki ponudili »higienske papirnate proizvode brez klora«. V tem primeru naj bi bilo to eno izmed meril za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe, kar pomeni, da so podatki oziroma dokazila, ki izkazujejo merilo »higienski papirnati proizvodi brez klora«, javni. Naročnik bi vlagatelju moral omogočiti vpogled v navedena dokazila ali ponudnika Laborplast, d.o.o., in Skat, d.o.o., pozvati, da umakneta oznako poslovne skrivnosti z navedenih dokumentov. Vlagatelj zato predlaga, da mu naročnik omogoči vpogled v zahtevane dokumente. Glede nepopolnosti ponudb ponudnikov Laborplast, d.o.o., in Skat, d.o.o., je vlagatelj navedel, da bi glede določenih artiklov (Laborplast, d.o.o.: artikli številka 228524 – brisače zložene, 228761 – papir v toaletni rolici, 239961 – rjuhe papirnate in 240020 – brisače rolo ter Skat, d.o.o.: 228761 – papir v toaletni rolici in 239961 – rjuhe papirnate) moral naročnik ponudbi navedenih ponudnikov izločiti, saj svoji ponudbi nista predložila ustreznih dokazil, iz katerih bi izhajalo, da blago izpolnjuje zahteve iz 6. točke poglavja 3.4 Navodil za izdelavo ponudbe. Ker so ta dokazila predstavljala osnovo za izbor najugodnejše ponudbe (zahtevo po »higienskih papirnatih proizvodih brez klora« je naročnik postavil kot merilo), iz tega naslova izbrana ponudnika tudi ne bi smela prejeti nobene točke.

Ponudnik Laborplast, d.o.o. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), se je glede navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil dne 10. 1. 2014 ter navedel, da so navedbe vlagatelja neresnične ter podane z namenom škodovati izbranemu ponudniku.

Naročnik je dne 20. 1. 2014 izdal sklep številka 210-1/2013-130 (v nadaljevanju: sklep z dne 20. 1. 2014), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevek za povrnitev stroškov zavrnil. V obrazložitvi je naročnik glede kršitve pravice do vpogleda navedel, da je potrebno pravico do vpogleda v ponudbeno dokumentacijo obravnavati v kontekstu pravice neizbranega ponudnika do učinkovitega uveljavljanja pravnega varstva v smislu pridobitve dodatnih informacij, ki jih vlagatelj potrebuje za uveljavljanje pravnega varstva. Vlagatelj je kot razlog nepopolnosti ponudbe ponudnikov Laborplast, d.o.o., in Skat, d.o.o., navedel, da nista predložila tehnične dokumentacije in dokazil o ekološki ustreznosti ponujenih artiklov. Vlagatelj v zahtevku za revizijo torej z ničemer ni pojasnil, na kakšen način je bil s tem, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v te dele ponudb (ki so bili s strani ponudnikov označeni kot poslovna skrivnost), oškodovan. Glede nepopolnosti ponudb ponudnikov Laborplast, d.o.o., in Skat, d.o.o., je naročnik navedel, da vlagateljevo trditev, da navedena dokazila niso bila priložena ponudbam ponudnikov, negira že zapisnik o vpogledu, kjer je vlagatelj z zapisom »tehnični listi in potrdila o ekološki ustreznosti so bila prekrita« potrdil, da je bila v ponudbah ponudnikov Laborplast, d.o.o., in Skat, d.o.o., predložena tehnična dokumentacija in dokazila o ekološki ustreznosti artiklov.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, prejetega dne 23. 1. 2014, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po prejemu zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN ter ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje iz 1. odstavka 31. člena ZPVPJN, zato ga je sprejela v obravnavo.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika (Laborplast, d.o.o.) je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Spor med vlagateljem in naročnikom je v tem, ali je naročnik kršil vlagateljevo pravico do vpogleda v dele dokumentacije, ki vsebuje podatke, ki so vplivali na razvrstitev posameznih ponudb v okviru drugih meril (razen ponudbene cene). Spor je tudi v tem, ali je naročnik pravilno označil ponudbi ponudnikov Laborplast, d.o.o., in Skat, d.o.o., kot popolni in ali jima je pri ocenjevanju ponudb upravičeno podelil dodatne točke v okviru merila »higienski papirnati proizvodi brez klora«.

Sedmi odstavek 22. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik po sprejemu odločitve o oddaji naročila ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki upoštevaje prvi in drugi odstavek 22. člena ZJN-2 predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke.

Prvi odstavek 22. člena ZJN-2 (med drugim) določa, da mora naročnik zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.

Drugi odstavek 22. člena ZJN-2 določa, da so ne glede na določbo prejšnjega odstavka javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZGD-1) v 39. členu določa, da se za poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom (subjektivna poslovna skrivnost), ne glede na to pa tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba (objektivna poslovna skrivnost). Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti tisti podatki, ki so po zakonu javni, ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. Tako npr. ZJN-2 v drugem odstavku 22. člena izrecno določa, da je javni podatek cena iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa so javni tudi tisti podatki, ki izkazujejo oceno oziroma uvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Po samem zakonu so torej ne glede na morebitno drugačno označbo s strani ponudnika javni tisti podatki, na podlagi katerih naročnik ponudbe ocenjuje in jih razvršča v skladu z vnaprej določenimi merili.

Vlagatelj je navajal, da mu naročnik na vpogledu dne 16. 12. 2013 ni omogočil vpogleda v dele ponudbene dokumentacije ponudnikov Laborplast, d.o.o., Skat, d.o.o. in Vafra Commerce, d.o.o., ki vsebujejo podatke oziroma dokazila, ki bi izkazovali, da artikli, ki so jih ponudniki ponudili, izpolnjujejo merilo »higienski papirnati proizvodi brez klora«. Šlo naj bi za potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, tehnično dokumentacijo proizvajalca, poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve naročnika.

Iz Potrdila številka 210-1/2013-105 z dne 16. 12. 2013, ki se nahaja v naročnikovi dokumentaciji, s katerim je predstavnik vlagatelja, direktor N. K., potrdil, da mu je naročnik dne 16. 12. 2013 omogočil vpogled v ponudbe ponudnikov Skat, d.o.o., Vafra Commerce, d.o.o., in Laborplast, d.o.o. izhaja, da je predstavnik vlagatelja izjavil, da so dokumenti – tehnični listi in »potrdila o EKO« – v celoti prekriti. Predstavnik vlagatelja je v rubriki, v katero se vnašajo zahteve po posredovanju kakršnekoli druge dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila, navedel še, da želi vpogled v tehnično dokumentacijo in potrdila o »ekološki ustreznosti« v ponudbah navedenih ponudnikov za specifične artikle, ki jih je v svojem zahtevku za revizijo navajal kot sporne.

Iz sklepa z dne 20. 1. 2014 izhaja, da naročnik ni zanikal, da vlagatelju v navedene dele ponudb, ki naj bi bili označeni kot poslovna skrivnost, vpogleda ni omogočil.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbe ponudnikov, glede katerih je vlagatelj trdil, da mu je naročnik kršil pravico do vpogleda. Ponudbi ponudnika Skat, d.o.o., je priložen »Sklep o odločitvi podatkov, ki štejejo kot poslovna skrivnost« z dne 10. 10. 2013, iz katerega ne izhaja, da bi ponudnik Skat d.o.o. kot poslovno skrivnost določil tehnično dokumentacijo oziroma potrdila o »ekološki ustreznosti«. Dokumente, ki so v sklepu z dne 10. 10. 2013 označeni kot poslovna skrivnost, je ponudnik tudi dodatno žigosal z žigom »Zaupno – poslovna skrivnost«. Tehnična dokumentacija glede posameznih artiklov, ki jo je svoji ponudbi predložil ponudnik Skat, d.o.o., take označbe ne nosi. Ponudbi ponudnika Vafra Commerce, d.o.o., je priložen »Sklep o določitvi podatkov, ki štejejo kot poslovna skrivnost« z dne 8. 10. 2013, iz katerega izhaja, da kot poslovna skrivnost štejejo (med drugim) nazivi in tehniške specifikacije (koncentracije čistil) prijavljenih artiklov ter priloženi certifikati. Dokumente, ki po sklepu z dne 8. 10. 2013 štejejo kot poslovna skrivnost, je ponudnik Vafra Commerce d.o.o. dodatno označil z oznako »Poslovna skrivnost«, ki se nahaja tako na seznamu ponujenih artiklov in ponudbenih cenah, kot tudi na vsej predloženi tehnični dokumentaciji ter certifikatih. Ponudbi ponudnika Laborplast, d.o.o., je priložen »Sklep družbe o poslovni skrivnosti« z dne 9. 10. 2013, iz katerega izhaja, da ponudnik kot poslovno skrivnost določa (med drugim tudi) tehnično dokumentacijo artiklov ter priložene certifikate. Navedena dokumentacija je v ponudbi ponudnika Laborplast, d.o.o., dodatno žigosana z žigom »poslovna skrivnost«.

Iz navedenega je moč najprej zaključiti, da je naročnik neutemeljeno onemogočal vlagatelju vpogled v dele ponudbe ponudnika Skat, d.o.o., ki vsebujejo tehnično dokumentacijo in potrdila o »ekološki ustreznosti«, saj ti deli ponudbe ponudnika Skat d.o.o. s »Sklepom o odločitvi podatkov, ki štejejo kot poslovna skrivnost« z dne 10. 10. 2013 niso bili označeni kot (subjektivna) poslovna skrivnost. Tudi če bi privzeli, da je v tem primeru šlo za podatke oziroma dokumente, ki predstavljajo objektivno poslovno skrivnost, pa je naročnik kljub temu bil dolžan razkriti vsaj podatke, določene v drugem odstavku 22. člena ZJN-2, ki ne morejo šteti kot poslovna skrivnost.

V odseku 7 Ocenjevanje ponudb (stran 12) naročnikove razpisne dokumentacije za ta postopek javnega naročanja je namreč navedeno, da bo naročnik za obdobje veljavnosti razpisa izbral ponudnika z najnižjo ceno posameznega artikla. V primeru, da bo ponudnik v okviru klasifikacijske skupine Papirna konfekcija – AJSNA (v tej klasifikacijski skupini so tudi artikli, ki jih je vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo označil kot sporne) ponudil artikel, ki izpolnjuje merilo »higienski papirnati proizvodi brez klora«, bo naročnik izbral ponudnika ob upoštevanju naslednjih meril izbora:
- Cena na razpisano enoto mere izražena v evrih, fiksna za obdobje veljavnosti razpisa in oblikovana po klavzuli DDP (Delivery Duty Paid): 75 %
- Merilo »higienski papirnati proizvodi brez klora«: 25 %

Iz razpisne dokumentacije v tem delu izhaja, da posamezni ponudnik izpolnjevanje merila »higienski papirnati proizvodi brez klora« dokazuje s potrdilom, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, tehnično dokumentacijo proizvajalca, poročilom o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali pa ustreznim dokazilom, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Državna revizijska komisija zaključuje, da je iz tako določenih meril za izbor razvidno, da je v primeru, da posamezniki ponudijo artikel, ki izpolnjuje naročnikovo merilo »higienski papirnati proizvodi brez klora«, naročnik v razpisni dokumentaciji določil merilo za izbor ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba.

Iz naročnikove odločitve z dne 17. 12. 2013 izhaja, da je naročnik pri vrednotenju ponudb upošteval dejstvo, da so ponudniki določene artikle označili kot »eko« in za njih v svoji ponudbi predložili ustrezna potrdila, s katerimi so izkazali izpolnjevanje predpisanega merila. Naročnik je nato razvrstil ponudbe glede na merila ter dobil vrstni red, ki je razviden iz izpisa Izpis ponujenih artiklov, številka 5726, ki je del odločitve z dne 17. 12. 2013. Iz navedenega izpisa je razvidno, da je naročnik ponudbe ponudnikov glede artiklov, ki jih je vlagatelj označil kot sporne, ocenjeval na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe (torej tudi glede na merilo »higienski papirnati proizvodi brez klora«). Za dokazovanje izpolnjevanja tega merila je naročnik v razpisni dokumentaciji določil, da morajo ponudniki predložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali tehnično dokumentacij proizvajalca, ali poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Zapisano pomeni, da so v skladu z drugim odstavkom 22. člena ZJN-2 v tem primeru javni podatki tudi tisti podatki iz ponudb ponudnikov Skat, d.o.o., Vafra Commerce, d.o.o., in Laborplast, d.o.o., ki so vplivali na razvrstitev ponudbe posameznega ponudnika v okviru merila »higienski papirnati proizvodi brez klora«. Državna revizijska komisija zaključuje, da bi naročnik posledično moral vlagatelju omogočiti vpogled tudi v tiste dele ponudb navedenih ponudnikov, v katerih se nahajajo podatki, ki izkazujejo, ali so ponudbe navedenih ponudnikov izpolnjevale merilo »higienski papirnati proizvodi brez klora« in iz katerih izhaja, kako je izpolnjevanje tega merila vplivalo na razvrstitev ponudb ponudnikov v okviru drugih meril. V tem pogledu je naročniku torej moč očitati kršitev sedmega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 22. člena ZJN-2.

Naročnik je sicer v svojem sklepu z dne 20. 1. 2014 navedel, da vlagatelj ni izkazal, na kakšen način je bil oškodovan s tem, ko mu naročnik ni omogočil vpogleda v prikrite dele ponudb navedenih ponudnikov, ter da je vlagateljevo pravico do vpogleda potrebno obravnavati v kontekstu pravice neizbranega ponudnika do učinkovitega uveljavljanja pravnega varstva v smislu pridobitve dodatnih informacij, ki jih vlagatelj potrebuje za uveljavljanje pravnega varstva.

Peti odstavek 31. člena ZPVPJN določa, da če vlagatelj dejstev in dokazov, s katerimi se kršitve dokazujejo, ne more navesti ali predlagati, ker meni, da mu je naročnik kršil pravico do vpogleda v dokumentacijo, mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti dejstva in dokaze v zvezi z zatrjevano kršitvijo pravice do vpogleda v dokumentacijo. Če v tem primeru Državna revizijska komisija ugotovi, da je naročnik kršil vlagateljevo pravico do vpogleda v dokumentacijo, vlagatelju upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, dovoli vpogled v dokumentacijo in mu dovoli, da v petih delovnih dneh od dneva vpogleda dopolni ali spremeni zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih je pridobil pri vpogledu v dokumentacijo. O dopolnitvi ali spremembi zahtevka za revizijo mora vlagatelj obvestiti Državno revizijsko komisijo in naročnika, ki se lahko o tem izjasni v treh delovnih dneh od prejema vlagateljeve dopolnitve ali spremembe zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v nadaljevanju svojega zahtevka za revizijo uveljavlja, da je naročnik neutemeljeno ocenil ponudbi ponudnikov Laborplast, d.o.o., in Skat, d.o.o., kot popolni v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje merila za izbor »higienski papirnati proizvodi brez klora« ter da jima je naročnik neutemeljeno iz tega naslova podelili dodatne točke, ki so vplivali na razvrstitev ponudb v okviru merila za izbor. Evidentno je, da vlagatelj ni mogel navesti dejstev in predlagati dokazov, s katerimi bi se te kršitve dokazovale. Prav iz dokumentov, za katere je naročnik določil, da izkazujejo izpolnjevanje merila za izbor »higienski papirnati proizvodi brez klora«, je namreč razvidno, ali je določen ponudnik to merilo izpolnjeval ali ne in ali mu je naročnik na tej podlagi upravičeno podelil dodatne točke v okviru merila za izbor (ekonomsko najugodnejša ponudba). Vlagatelju vpogled v te podatke iz naročnikove dokumentacije in ponudbe ponudnikov ni bil omogočen. Ker je vlagatelj izkazal tudi, da teh dejstev ni mogel navesti zato, ker mu je naročnik kršil pravico do vpogleda v dokumentacijo, so tako izpolnjeni vsi pogoji iz petega odstavka 31. člena ZPVPJN. Naročnik mora zato vlagatelju omogočiti vpogled v tiste dele ponudb ponudnikov Skat, d.o.o., Vafra Commerce, d.o.o., in Laborplast, d.o.o., ki so, kot je bilo že obrazloženo, po zakonu javni. Vlagatelj bo imel v zvezi z ugotovitvami pri vpogledu možnost vložiti pripravljalno vlogo pri naročniku.

Ker so že zgoraj zapisani razlogi narekovali odločitev, kot izhaja iz izreka tega sklepa, se Državna revizijska komisija v tej fazi ni izrekala o preostalih vlagateljevih navedbah iz revizijskega zahtevka oziroma o njih ni meritorno odločala. Prav tako ni odločala o stroških revizijskega postopka, saj bo o njih odločeno ob sprejemu končne odločitve o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 3. 3. 2014

Predsednica senata:

Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.

Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici,
- Odvetniška pisarna Leben, Miklič, Rozman d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana,
- Laborplast d.o.o. Nova Gorica, Gortanova ulica 35, 5000 Nova Gorica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1001 Ljubljana.

Vložiti:
- V spis zadeve, tu.

Natisni stran