Na vsebino
EN

018-006/2014 Elektro Maribor

Številka: 018-006/2014-3
Datum sprejema: 3. 2. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Sonje Drozdek-Šinko, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila »KABELSKI PRIBOR« (v sklopu B: »SN kabelski pribor«) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MR, d. o. o., Miklavčeva ulica 7, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO MARIBOR, d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 3. 2. 2014

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 13. 12. 2013 se ugodi in se razveljavi naročnikova Odločitev o oddaji javnega naročila, številka 2201-35/2013-5, z dne 29. 11. 2013, v sklopu B: »SN kabelski pribor«.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 1.707,98 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 30. 9. 2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za kabelski pribor, obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 4. 10. 2013 (pod številko objave JN12602/2013) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je dne 29. 11. 2013 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, številka 2201-35/2013-5 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se zadevno javno naročilo v sklopu A odda vlagatelju, v sklopih B in C pa ponudniku »ELTIMA d.o.o.«, čigar ponudbo je naročnik v sklopih B in C izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 4. 12. 2013, dne 16. 12. 2013 pa je naročnik prejel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 13. 12. 2013, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi tako, da razveljavi odločitev o oddaji naročila za sklop B, predlaga pa tudi, da mu naročnik povrne »stroške z revizijo (takso)« […] »kakor so priglašeni v stroškovniku«.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da
- je izbrani ponudnik v poziciji B4 ponudbenega predračuna ponudil proizvod REPJ 24C/1X 70-150, za katerega je iz predloženega kataloga razvidno, da ne obstaja. Vlagatelj ob tem dodaja, da ne obstaja nobena tehnična dokumentacija za ta proizvod (kakor je to zahteval naročnik),
- je izbrani ponudnik v poziciji B5 ponudbenega predračuna ponudil proizvod MXSU-5131-L, ki ga ni mogoče najti v nobenem od priloženih katalogov (izbranega) ponudnika, saj ponujeni proizvod v njem ni opisan. Glede na navedeno (po zatrjevanju vlagatelja) ni jasno, za kateri presek se ponujeni proizvod uporablja, izbrani ponudnik pa s tem ni zadostil razpisanim pogojem, saj ne obstaja nobena tehnična dokumentacija za ponujen proizvod (kakor je to zahteval naročnik),
- ponudnikovi izjavi o skladnosti (v prilogi številka 4 in 6 zahtevka za revizijo) nista pravilni (saj se nanašata na standard SIST HD 629.1 S2, ki pa obravnava le kable z ekstrudirano izolacijo) in sta zavajajoči (saj »zahteve te spojke ne obravnavajo standardi SIST EN 61442, SIST HD 629.1 S2 in SIST HD 629.2 S2 ampak le SIST EN 61442, SIST HD 629.2 S2«).

Dne 30. 12. 2013 je naročnik prejel vlogo izbranega ponudnika (z dne 27. 12. 2013), poimenovano »Izjasnitev o navedbah vlagatelja revizije« (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V omenjeni vlogi izbrani ponudnik v navezavi na
- prvi dve zatrjevani kršitvi meni, da je njegova ponudba formalno nepopolna, naročnik pa bi ga moral, v kolikor manjkajočih dejstev ni uspel sam preveriti, pozvati k dopolnitvi ponudbe,
- tretje in četrto zatrjevano kršitev zatrjuje, da ne držita, saj je iz njegovih izjav o skladnosti popolnoma jasno in nedvoumno razvidno, da je naročniku potrdil, da ponujene kabelske spojke ustrezajo standardoma SIST EN 61442 in SIST HD 629.2 S2.

Naročnik je dne 10. 1. 2014 sprejel sklep številka 2201-35/2013-14, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, obenem pa je odločil, da se zavrne tudi zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik
- v navezavi na prvo zatrjevano kršitev ugotavlja, da ponujen tip kabelske spojke ustreza njegovim zahtevam, obenem pa dodaja, da bi mu iz priloženih katalogov eventualno ustrezale tudi nekatere druge (kabelske) spojke. Naročnik še opozarja, da vse različice kabelskih spojk niso navedene v priloženem katalogu, pa kljub temu obstajajo in so dobavljive, prav tako pa se sklicuje na kataloški list stran 79, na katerem je zapisano, da so spojke za druge tipe kablov, drugačnih presekov ali druge napetostne razrede dobavljive na zahtevo,
- v navezavi na drugo zatrjevano kršitev ugotavlja, da je formalno nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika preveril sam in ugotovil, da (kabelska) spojka ustreza njegovim zahtevam, saj se uporablja za presek 95-240 mm², ponudba izbranega ponudnika pa je v tem delu primerna in popolna,
- v navezavi na tretje in četrto zatrjevano kršitev ugotavlja, da sta standarda SIST EN 61442 in SIST HD 629.2 S2 na predloženih izjavah o skladnosti navedena (s čimer je izbrani ponudnik izpolnil zahtevo razpisne dokumentacije), obenem pa dodaja, da »dodatno naveden standard SIST HD 629.1 S2 ne izključuje navedenih SIST EN 61442 in SIST HD 629.2 S2«.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 14. 1. 2014.

Naročnik je v prilogi dopisa številka 2201-35/2013-15, z dne 13. 1. 2014, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila oblikoval tako, da je mogoče ponudbo oddati po treh sklopih. Omenjeno dejstvo izhaja iz točke 1. Povabila k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila, iz točke II.1.8), v povezavi s Prilogo B, obvestila o (javnem) naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil, pa tudi iz nekaterih drugih dokumentov postopka oddaje zadevnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vlaga zoper odločitev o oddaji naročila za sklop B: »SN kabelski pribor«. Omenjeno dejstvo med vlagateljem, naročnikom in izbranim ponudnikom (kot udeležencem postopka pravnega varstva) ni sporno.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika, predložena v sklopu B, neprimerna in nepopolna, zaradi česar bi jo moral naročnik izločiti iz postopka ocenjevanja in vrednotenja ponudb. Ker naročnik tega ni storil, je po zatrjevanju vlagatelja kršil prvi odstavek 84. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS), v povezavi z 21. in 17. točko 2. člena ter 14. in 15. členom ZJNVETPS.

V 1. točki zahtevka za revizijo na strani 3 vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik v poziciji B4 ponudbenega predračuna ponudil proizvod REPJ 24C/1X 70-150, za katerega je iz predloženega kataloga (na strani 79) razvidno, da ne obstaja. Vlagatelj ob tem dodaja, da ne obstaja nobena tehnična dokumentacija za ta proizvod (kakor je to zahteval naročnik).

V navezavi na predstavljena povzeta zatrjevanja vlagatelja je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila. Pri tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik (v 1. točki Povabila k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila) med drugim določil, da se za sklope zahteva izpolnjevanje vseh pogojev, navedenih v navodilih, ostale zahteve (v drugih delih razpisne dokumentacije) pa morajo ponudniki izpolnjevati kot so zapisane za posamezen sklop. V 10. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb (splošni del) je naročnik določil, da bodo vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev iz razpisne dokumentacije (in zaradi tega ne bodo popolne), izločene, razen če bo taka ponudba po (določbah) ZJNVETPS formalno nepopolna oziroma če razpisna dokumentacija ne določa drugače. V 28. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb (posebni del) je nadalje naročnik (v 1. točki tabele) določil, da morajo ponudniki izpolnjevati pogoje za ugotavljanje spodobnosti, kot so podani, tako tudi, da morajo pripraviti ponudbo v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije. Kot dokazilo, s katerim se izpolnjevanje omenjenega pogoja dokazuje, je naročnik določil: »Izpolnjena PRILOGA "PONUBA" in "PONUDBENI PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO TEHNIČNIH ZAHTEV"« (primerjati tudi poglavje »IV. PONUDBA« razpisne dokumentacije). V 8. točki tabele je naročnik zahteval tudi predložitev tehničnih dokazil (Priloga D).

Ob vpogledu v ponudbeni predračun sklopa B, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njem med drugim (v alinei 3B) zahteval, da mora ponudnik predložiti tehnične podatke kabelskega pribora, ki ga navaja v ponudbi (»v papirnati obliki in v pdf na priloženem CD«). V poziciji B4 tega predračuna je naročnik (v navezavi na uvodne povedi) postavil sledečo zahtevo:
»SN KABELSKA SPOJKA servisna
- za enožilne kable 12/20 kV izolirane z umetno maso
- s pripadajočimi mehanskimi konektorji
- za kabel preseka 1x150 mm²« […] »2 kos«.

Pri tem je naročnik na prošnjo enega od gospodarskih subjektov, objavljeno na Portalu javnih naročil (»MEHANSKI KONEKTORJI, Datum objave: 17.10.2013, 07:25«), da podrobnej(š)e pojasni »zahtevo zahteve termina "mehanski " konektorji«, odgovoril: »Mišljeni so vijačni konektorji z lomljivimi glavami vijakov«. Omenjena informacija, ki jo je naročnik posredoval gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje zadevnega javnega naročila, se na podlagi drugega odstavka 74. člena ZJNVETPS šteje kot del razpisne dokumentacije.

V posledici predstavljenih določb razpisne dokumentacije je Državna revizijska komisija sledila dokaznim predlogom vlagatelja, podanim v 1. točki na strani 3 zahtevka za revizijo. V posledici izvedbe omenjenih dokaznih predlogov je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v poziciji B4 ponudbenega predračuna v sklopu B (kot to v zahtevku za revizijo ugotavlja tudi vlagatelj) ponudil SN servisno kabelsko spojko REPJ 24C/1X 70-150. Omenjeni ugotovitvi izbrani ponudnik v svoji izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo ne nasprotuje. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi prav tako predložil katalog »Pribor za močnostne kable« 2008/2009 gospodarskega subjekta Tyco Electronics (v nadaljevanju: katalog). Iz tega kataloga na strani 69 izhaja zapis, da se podatki glede SN spojk in SN servisnih spojk za oklopljene enožilne 10, 15, 20 in 35 kV kable, izolirane s polimeri, nahajajo na straneh 78 in 79. Ob vpogledu na omenjeni dve strani kataloga v ponudbi izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da v katalogu dejansko ni najti SN servisne kabelske spojke z oznako za naročanje REPJ 24C/1x 70-150 mm² oziroma SN servisne kabelske spojke REPJ 24C/1x s presekom vodnika 70-150 mm². Najti pa je na primer SN servisno kabelsko spojko z oznako za naročanje REPJ-24C/1x 120-240 mm² oziroma SN servisno kabelsko spojko REPJ 24C/1x s presekom vodnika 120-240 mm². Vsebinsko enak zaključek je Državna revizijska komisija napravila tudi ob upoštevanju vsebine kataloga na digitalnem nosilcu podatkov (CD-ju), predloženem v ponudbi izbranega ponudnika (datoteka »2.DEL.PONUDBA.ELTIMA.KATALOGI.OPISNI.LISTI«). V predstavljenem smislu je tako pritrditi izbranemu ponudniku, ki v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (1. točka na prvi strani) ugotavlja, da je dejstvo, da za SN servisno kabelsko spojko, ponujeno v poziciji B4 ponudbenega predračuna v sklopu B, v svoji ponudbi ni priložil tehničnih podatkov.

Glede na navedeno je slediti tudi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo zatrjuje, da v katalogu, predloženem v ponudbi izbranega ponudnika (na strani 79), ponujene SN servisne kabelske spojke REPJ 24C/1X 70-150 ni (najti). Vendar pa vlagatelj zgolj s trditvijo, da omenjena SN servisna kabelska spojka ni izrecno navedena v katalogu, ne izkazuje, da ta dejansko ne obstaja, oziroma, da je izbrani ponudnik ni mogel ponuditi. Iz kataloga namreč izhaja, da so spojke za druge tipe kablov, drugačnih presekov ali druge napetostne razrede dobavljive na zahtevo.

V skladu s prvim odstavkom 84. člena ZJNVETPS mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena ZJNVETPS) izločiti ponudbe, ki niso popolne. Popolna je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (17. točka 2. člena ZJNVETPS), neprimerna pa je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (17. točka 2. člena ZJNVETPS). 82. člen ZJNVETPS normira le dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, pojem formalno nepopolne ponudbe iz 18. točke 2. člena ZJNVETPS pa je potrebno (kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih sklepih) razumeti na način, da se lahko odpravljajo le tiste nepopolnosti, ki niso vsebinske, temveč se nanašajo na obliko oziroma na samo prisotnost ponudbenih dokumentov in dokazil. O formalni nepopolnosti lahko zato govorimo le v primeru, če ponudnik določeno zahtevo iz razpisne dokumentacije, upoštevaje pri tem drugi odstavek 82. člena ZJNVETPS, v trenutku poteka roka za prejem ponudbe vsebinsko že izpolnjuje in je to iz ponudbene dokumentacije (vsaj deloma) že razvidno, vendar pa iz formalnih dokazil, predloženih v ponudbi, tega ni mogoče nedvoumno ugotoviti, ker so dokazila nepopolna, nejasna ali manjkajoča.

Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel dokazati, da ponujena SN servisna kabelska spojka REPJ 24C/1X (s presekom vodnika) 70-150 ne obstaja, je v konkretnem primeru pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika zgolj formalne narave, ponudba izbranega ponudnika pa je kot takšna formalno nepopolna (saj je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila – 18. točka 2. člena ZJNVETPS). V ponudbi izbranega ponudnika namreč (tehnična) dokazila za ponujeno SN servisno kabelsko spojko REPJ 24C/1X (s presekom vodnika) 70-150 niso predložena. Glede na navedeno je v predstavljenem smislu pritrditi izbranemu ponudniku, ki v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (1. točka na prvi strani) ugotavlja, da to »pomeni, da gre za formalno nepopolno ponudbo« in bi ga »naročnik v kolikor manjkajočih dejstev ni uspel sam preveriti«, »moral pozvati k dopolnitvi« ponudbe.

V posledici navedenega bi moral naročnik izbranemu ponudniku na podlagi prvega odstavka 82. člena ZJNVETPS (upoštevaje drugi odstavek istega člena in 10. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb – splošni del) v izpostavljenem delu dopustiti in omogočiti dopolnitev njegove formalno nepopolne ponudbe. Ker tega ni storil, je z doslej predstavljenim ravnanjem (z opustitvijo izvedbe postopka dopustnih dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika) kršil prvi odstavek 82. člena ZJNVETPS.

Na predstavljeni zaključek v ničemer ne vplivajo zatrjevanja in dokazovanja naročnika (v 1. točki na strani 2 in v prvih treh odstavkih na strani 3 odločitve o zahtevku za revizijo), podana v smislu, katere spojke bi mu iz priloženih kataloških podatkov eventualno lahko ustrezale. Izbrani ponudnik je namreč v poziciji B4 ponudbenega predračuna v sklopu B ponudil SN servisno kabelsko spojko REPJ 24C/1X (s presekom vodnika) 70-150, ne pa kakšne druge spojke, kakšne druge kombinacije spojk ali spojke za trižilne kable, katere bi naročniku morebiti sicer ustrezale. V ponudbi izbranega ponudnika (tehnična) dokazila za ponujeno SN servisno kabelsko spojko REPJ 24C/1X (s presekom vodnika) 70-150 niso predložena, naročnik pa v konkretnem primeru tudi ni izkazal, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila manjkajoča dejstva v zvezi s tem lahko preveril sam. Naročnik poleg tega s povzetimi zatrjevanji in dokazovanji zatrjuje in dokazuje zgolj dejstvo obstoja oziroma dobavljivosti posameznih SN servisnih kabelskih spojk, obenem pa priznava, da so v priloženem katalogu »na strani 77 (priloga št. 2) npr. navedeni sorodne servisne spojke (sicer za trižilne kable) brez kabelskih konektorjev« (drugi odstavek na strani 3 odločitve o zahtevku za revizijo), ne pa prav SN servisna kabelska spojka REPJ 24C/1X (s presekom vodnika) 70-150.

V 2. točki zahtevka za revizijo na strani 3 in 4 vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik v poziciji B5 ponudbenega predračuna ponudil proizvod MXSU-5131-L, ki ga ni mogoče najti v nobenem od priloženih katalogov (izbranega) ponudnika, saj ponujeni proizvod v njem ni opisan. Glede na navedeno (po zatrjevanju vlagatelja) ni jasno, za kateri presek se ponujeni proizvod uporablja, izbrani ponudnik pa s tem ni zadostil razpisanim pogojem, saj ne obstaja nobena tehnična dokumentacija za ponujen proizvod (kakor je to zahteval naročnik).

Ob vpogledu v ponudbeni predračun sklopa B, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njem med drugim (v alinei 3B) zahteval, da mora ponudnik predložiti tehnične podatke kabelskega pribora, ki ga navaja v ponudbi (»v papirnati obliki in v pdf na priloženem CD«). V poziciji B5 tega predračuna je naročnik (v navezavi na uvodne povedi) postavil sledečo zahtevo:
»SN KABELSKA SPOJKA servisna
- za enožilne kable 12/20 kV izolirane z umetno maso
- s pripadajočimi mehanskimi konektorji
- za kabel preseka 1x240 mm²« […] »2 kos«.

Pri tem je naročnik na prošnjo enega od gospodarskih subjektov, objavljeno na Portalu javnih naročil (»MEHANSKI KONEKTORJI, Datum objave: 17.10.2013, 07:25«), da podrobnej(š)e pojasni »zahtevo zahteve termina "mehanski " konektorji«, odgovoril: »Mišljeni so vijačni konektorji z lomljivimi glavami vijakov«. Omenjena informacija, ki jo je naročnik posredoval gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje zadevnega javnega naročila, se na podlagi drugega odstavka 74. člena ZJNVETPS šteje kot del razpisne dokumentacije.

V posledici predstavljenih določb razpisne dokumentacije je Državna revizijska komisija sledila dokaznim predlogom vlagatelja, podanim v 2. točki na strani 4 zahtevka za revizijo. V posledici izvedbe omenjenih dokaznih predlogov je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v poziciji B5 ponudbenega predračuna v sklopu B (kot to v zahtevku za revizijo ugotavlja tudi vlagatelj) ponudil SN servisno kabelsko spojko MXSU-5131-L. Izbrani ponudnik pri tem v stolpcu »Tip, proizvajalec (oznaka iz kataloga)« ni zapisal preseka kabla, za katerega se uporablja. Omenjeni podatek določno in jasno ne izhaja niti iz kataloga »Raychem Jointing System MXSU up to 36 kV Complete With Mechanical Connectors« niti iz novic proizvajalca (»Newsletter«) niti iz kataloga na digitalnem nosilcu podatkov (CD-ju), predloženem v ponudbi izbranega ponudnika (datoteka »2.DEL.PONUDBA.ELTIMA.KATALOGI.OPISNI.LISTI«). Omenjenim ugotovitvam izbrani ponudnik v svoji izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo ne nasprotuje, pač pa tudi sam ugotavlja, da »v naši ponudbi nismo priložili tabele z nazivi spojk tipa MXSU z navedbo za katere preseke se uporabljajo«, ter zaključuje, da to »pomeni, da gre za formalno nepopolno ponudbo«. Dejstvo, da »v priloženih tehničnih podatkih ni zasledil navedbe konkretnega tipa MXSU-5131-L«, v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo (2. točka na strani 3) izpostavlja tudi naročnik.

Državna revizijska komisija je ob pregledu dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila ugotovila, da je ponudba izbranega ponudnika v predstavljenem delu formalno nepopolna, saj je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila (18. točka 2. člena ZJNVETPS). Iz ponudbe izbranega ponudnika je prav tako jasno razvidno, katera SN servisna kabelska spojka je v poziciji B5 ponudbenega predračuna v sklopu B ponujena, vendar pa v njej ni najti dokumentacije, ki bi določno in jasno dokazovala, za katere preseke kablov se ponujena SN servisna kabelska spojka MXSU-5131-L uporablja.

Iz dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila tudi ni razbrati, da je naročnik dejstvo, za katere preseke kablov se uporablja v poziciji B5 ponudbenega predračuna v sklopu B ponujena SN servisna kabelska spojka MXSU-5131-L, preveril sam (primerjati prvi odstavek 82. člena ZJNVETPS). Naročnik je tako šele v postopku pravnega varstva predložil dokaza (prilogi številka 3 in 4 odločitve o zahtevku za revizijo), ki dokazujeta, da naj bi dejstvo, za katere preseke kablov se uporablja v poziciji B5 ponudbenega predračuna izbranega ponudnika v sklopu B ponujena SN servisna kabelska spojka MXSU-5131-L, preverjal sam. Poleg tega ni jasno, ali je naročnik dokaze, na katere se sklicuje v odločitvi o zahtevku za revizijo, slednji sploh priložil, ko jo je odpremil vlagatelju. Dokazi, ki jih je dopisu številka 2201-35/2013-15, z dne 13. 1. 2014, priložil naročnik, namreč v dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila niso priloženi odločitvi o zahtevku za revizijo, niti v dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila ni najti nobenega dokumenta, ki bi dejstvo, navedeno v prejšnjem stavku tega odstavka, potrjeval.

V posledici ugotovitve, predstavljene v prvem stavku prejšnjega odstavka obrazložitve tega sklepa, bi moral naročnik izbranemu ponudniku na podlagi prvega odstavka 82. člena ZJNVETPS (upoštevaje drugi odstavek istega člena in 10. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb – splošni del) v izpostavljenem delu dopustiti in omogočiti dopolnitev njegove formalno nepopolne ponudbe. Ker tega ni storil, je z doslej predstavljenim ravnanjem (z opustitvijo izvedbe postopka dopustnih dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika) kršil prvi odstavek 82. člena ZJNVETPS.

Državna revizijska komisija je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila že v delu, ki se nanaša na prvo zatrjevano kršitev naročnika, zato bo naročnik dokaza (prilogi številka 3 in 4 odločitve o zahtevku za revizijo), ki po njegovi oceni dokazujeta, za katere preseke kablov se uporablja v poziciji B5 ponudbenega predračuna izbranega ponudnika v sklopu B ponujena SN servisna kabelska spojka MXSU-5131-L, lahko upošteval v ponovljeni fazi pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka 73. člena ZJNVETPS, v povezavi z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN).

V 3. in 4. točki zahtevka za revizijo na strani 3 in 4 vlagatelj zatrjuje, da ponudnikovi izjavi o skladnosti (v prilogi številka 4 in 6 zahtevka za revizijo) nista pravilni (saj se nanašata na standard SIST HD 629.1 S2, ki pa obravnava le kable z ekstrudirano izolacijo) in sta zavajajoči (saj »zahteve te spojke ne obravnavajo standardi SIST EN 61442, SIST HD 629.1 S2 in SIST HD 629.2 S2 ampak le SIST EN 61442, SIST HD 629.2 S2«).

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel dokazati, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti zgolj iz razloga, ki ga navaja v zahtevku za revizijo. V posledici izvedbe dokaznih predlogov vlagatelja, podanih v 3. in 4. točki na strani 4 zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz (vlagatelju) spornih izjav o skladnosti v ponudbi izbranega ponudnika dejansko izhaja, da v njiju izbrani ponudnik s polno odgovornostjo izjavlja, da sta ponujeni SN kabelski spojki prehodni v skladu z zahtevami standardov SIST EN 61442, SIST HD 629.1 S2 in SIST HD 629.2 S2. Vendar pa Državna revizijska komisija obenem ugotavlja, da je naročnik v ponudbenem predračunu sklopa B, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, v alinei 1B določil:
»SN kabelski pribor v ponudbi mora biti v skladu s standardi (oz. enakovrednimi):
- SIST EN 61442 in
- SIST HD 629.1 S2 (v primeru kabelskega pribora za kable z ekstrudirano izolacijo) oz.
- SIST HD 629.2 S2 (v primeru kabelskega pribora za kable izolirane z impregniranim papirjem)
Ponudnik mora za vse proizvode v ponudbi priložiti proizvajalčevo ali dobaviteljevo izjavo o skladnosti z zgoraj navedenimi standardi (oz. enakovrednimi)«.

Ker je naročnik torej določil, da mora biti SN kabelski pribor v ponudbi v skladu s standardi SIST EN 61442 in SIST HD 629.1 S2 oziroma SIST HD 629.2 S2 (oziroma enakovrednimi), iz ponudbe izbranega ponudnika pa izhaja, da izbrani ponudnik v (vlagatelju) spornih izjavah o skladnosti s polno odgovornostjo izjavlja, da sta ponujeni SN kabelski spojki prehodni (tudi) v skladu z zahtevami standardov SIST EN 61442 in SIST HD 629.2 S2, je izbrani ponudnik s tem sledil zahtevam razpisne dokumentacije. Da »zahteve te spojke« obravnavata standarda »SIST EN 61442, SIST HD 629.2 S2«, v zahtevku za revizijo ugotavlja že vlagatelj sam, pri tem pa dodaja, da so »[z]ahteve za ta kabelski pribor« […] »obravnavane v HD 629.2«. Res je sicer, da je izbrani ponudnik v (vlagatelju) spornih izjavah o skladnosti na predstavljen način izjavil, da sta ponujeni SN kabelski spojki prehodni tudi v skladu z zahtevami standarda SIST HD 629.1 S2, vendar pa je neodvisno od vprašanja, ali sta v tem delu izjavi o skladnosti resnično nepravilni oziroma zavajajoči, izbrani ponudnik še vedno (tudi v primeru, če se vsebine omenjenih izjav v tem delu ne upošteva) z njuno predložitvijo izpolnil naročnikovo zahtevo, določeno v alinei 1B ponudbenega predračuna sklopa B. V predstavljenem smislu je zato pritrditi tudi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (na strani 4) zatrjuje, da »dodatno naveden standard SIST HD 629.1 S2 ne izključuje navedenih SIST EN 61442 in SIST HD 629.2 S2«.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v predstavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni dokazal niti svojega zatrjevanja, da izbrani ponudnik iz tega razloga »ni zadostil naročnikovim zahtevam«, niti svojega zatrjevanja, da je ponudba izbranega ponudnika iz omenjenega razloga neprimerna. V posledici vlagatelj v predstavljenem delu zahtevka za revizijo tudi ni dokazal, da je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika iz razloga, navedenega v 3. in 4. točki zahtevka za revizijo na strani 3 in 4, ni izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil katero od določb razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila ali katero od določb ZJNVETPS.

Ob upoštevanju vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo (iz razlogov, zatrjevanih v 1. in 2. točki zahtevka za revizijo na strani 3 oziroma 4) na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila v sklopu B.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila v sklopu B se postopek oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu B pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka 73. člena ZJNVETPS, v povezavi z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu B trenutno izbranemu ponudniku (ob upoštevanju 82. člena ZJNVETPS) dopusti in omogoči dopolnitev njegove formalno nepopolne ponudbe (v segmentih, predstavljenih v tem sklepu), nato pa sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJNVETPS (in pri tem upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga tudi, da mu naročnik povrne »stroške z revizijo (takso)« v znesku 1.707,98 EUR, pa tudi administrativne stroške (poštnina, kopiranje) v znesku 50,00 EUR, oboje skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila v 15 dneh, da ne bo izvršbe.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju kot potreben in opredeljeno naveden strošek, nastal v postopku pravnega varstva (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi s prvim in petim odstavkom istega člena), priznala strošek dolžne plačane takse v znesku 1.707,98 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala administrativnih stroškov (poštnina, kopiranje) v znesku 50,00 EUR, saj jih vlagatelj ni opredeljeno navedel, kot to določa peti odstavek 70. člena ZPVPJN. Stroškov kopiranja vlagatelj poleg tega tudi ni izkazal. Državna revizijska komisija podatka o tem, za kakšen znesek stroškov poštnine (po višini) zahteva vlagatelj povračilo, ni uspela razbrati niti iz zahtevka za revizijo (vlagatelj namreč stroškov poštnine in stroškov kopiranja v pravovarstvenem predlogu medsebojno ni ločil) niti iz poštne nalepke na ovojnici, v kateri je vlagatelj na pošto oddal svoj zahtevek za revizijo (skupaj s prilogami). Na poštni nalepki omenjene ovojnice namreč ni naveden znesek poštnine, temveč je naveden zapis »Pogodba«.

Državna revizijska komisija je rok za povračilo stroškov vlagatelju določila v 15 dneh po prejemu (vročitvi) tega sklepa (313. člen Zakona o pravdnem postopku – Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.; v nadaljevanju: ZPP – v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN) ter posledično priznala obrestni del stroškovnega zahtevka od poteka navedenega roka (in ne »od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila«, kot to predlaga vlagatelj). Skladno s 313. členom ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, namreč rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev. Naročnik zato ne more izpolniti obveznosti in priti v zamudo z njeno izpolnitvijo, preden ne prejme odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (ta je na podlagi četrtega odstavka 39. člena ZPVPJN pravnomočna), s katero se odloči o njegovi obveznosti povračila stroškov.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 1.707,98 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema (vročitve) tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 3. 2. 2014


Predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
– ELEKTRO MARIBOR, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
– MR, d. o. o., Miklavčeva ulica 7, 2000 Maribor
– ELTIMA, d. o. o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod brezami 3, 1218 Komenda
– Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran