EN

018-426/2013 Občina Bovec

Številka: 018-426/2013-5
Datum sprejema: 17. 1. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek-Šinko kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Oprema vrtca in osnovne šole na Žagi« za sklop 2 »Tehnološka oprema«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Kovinastroj Servis d.o.o., Adamičeva cesta 44, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.1.2014

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 4.11.2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku. Javno naročilo je naročnik razdelil na tri sklope. Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno dne 4.11.2013 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN13982/2013.

Naročnik je sprejel dokument »Obvestilo o oddaji javnega naročila« št. 4312-01/2013-12 z dne 25.11.2013, s katerim je med drugim obvestil ponudnike, da se predmetno javno naročilo v sklopu 2 »Tehnološka oprema« odda v izvedbo ponudniku Kogast Sistemi, d.o.o., Adamičeva cesta 36, Grosuplje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 2 je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo z dne 5.12.2013, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 2 in povrnitev stroškov pravnega varstva. Zatrjuje, da sta ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Atlas oprema, d.o.o., Samova 12a, Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik Atlas oprema, d.o.o.) neprimerni, ker ne izpolnjujeta minimalnih tehničnih zahtev naročnika, določenih v poz. P20.20. Naročnik je zahteval stroj za pomivanje krožnikov, dim. 63,5x75x85/219,5 cm, s povratnim zajemanjem toplote v integrirani napi in v odtoku. Izbrani ponudnik je ponudil stroj, ki po višini za 31% odstopa od zahteve naročnika. Poleg tega ponujeni stroj povratno zajema toploto le v odtoku vode, ne pa tudi v integrirani napi. Vlagatelj še zatrjuje, da je tudi ponudnik Atlas oprema, d.o.o., ponudil stroj za pomivanje krožnikov neustrezne višine in z zajemanjem toplote le v odtoku vode.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 11.12.2013 izjasnil o revizijskih navedbah. V vlogi zatrjuje, da ponujeni artikel v celoti odgovarja zahtevanim tehničnim karakteristikam. Naročnik ni postavil zahteve po sistemu s povratnim zajemanjem toplote v odtoku in integrirani napi, ampak zgolj po vgrajenem sistemu s povratnim zajemanjem toplote. Glede dimenzij pomivalnega stroja izbrani ponudnik pojasnjuje, da je naročnik dovolil odstopanje od dimenzij.

Naročnik je z dokumentom »Odgovor na zahtevek za revizijo« z dne 20.12.2013 zahtevek za revizijo zavrnil. Navaja, da ponujeni stroj izbranega ponudnika po tehničnih specifikacijah proizvajalca vsebuje povratno zajemanje toplote in v tem delu izpolnjuje zahteve iz popisa tehnološke opreme. Naročnik ni dodatno zahteval povratnega zajemanja toplote v integrirani napi in odtoku, kot to navaja vlagatelj. Naročnik nadalje navaja, da je v splošnem opisu za tehnološko opremo dopustil odstopanje v dimenziji stroja. Edina omejitev, ki jo je glede dimenzij postavil, je bila možnost postavitve stroja po v razpisu priloženi dispoziciji tehnološke opreme. Tudi konkurenčna ponudnika Atlas oprema, d.o.o. in GO-ST, d.o.o. sta besedilo splošnega opisa opreme razumela tako kot ga tolmači naročnik in izbrani ponudnik. Glede revizijskih navedb o ponudbi ponudnika Atlas oprema, d.o.o. naročnik navaja, da je to ponudbo izločil iz postopka javnega naročanja, ker ni izpolnjevala tehničnih zahtev iz postavk P20.7., P20.11. in P20.13.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 23.12.2013 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelju je bila naročnikova odločitev o zavrnitvi zahtevka vročena dne 23.12.2013, vlagatelj pa se do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo ni opredelil.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita kršitev pri presoji popolnosti ponudbe izbranega ponudnika in (neizbranega) ponudnika Atlas oprema, d.o.o. Kot gre ugotoviti iz obvestila o oddaji javnega naročila, je naročnik prejete ponudbe, skladno z drugim odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), najprej razvrstil glede na merilo, nato pa preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. Ker iz odločitve o oddaji javnega naročila ne izhaja, da je naročnik preverjal popolnost ponudbe ponudnika Atlas oprema, d.o.o, naročniku v tem delu ni mogoče očitati kršitev. Državna revizijska komisija zato navedb, povezanih s ponudno ponudnika Atlas oprema, d.o.o., ni presojala, ampak se je omejila le na ugotavljanje kršitev zakona glede ravnanj naročnika v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika.

Med strankama je sporno, ali je naročnik pravilno ugotovil, da ponujeni stroj za pomivanje krožnikov izbranega ponudnika izpolnjuje vse zahtevane tehnične lastnosti. Vlagatelj zatrjuje, da ponujeni stroj za pomivanje krožnikov ne ustreza naročnikovim zahtevam glede dimenzij (višine) stroja in da ne omogoča povratnega zajema toplote v integrirani napi in odtoku.

V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2 člena ZJN-2). Neprimerna ponudba pa je tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolna ponudba mora torej izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila in ki jih naročnik navede v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je predmet javnega naročila v sklopu 2 dobava in montaža opreme za obstoječo kuhinjo za vrtec in šolo. Tehnične specifikacije za zahtevano opremo je naročnik določil v prilogi k razpisni dokumentaciji »Sklop B: Popis tehnološke opreme vrtca in OŠ Žaga«, v kateri je uvodoma podal splošen opis opreme, in (med drugim) zapisal: »Dimenzije ponujene opreme lahko odstopajo v okviru možnosti postavitve opreme po izdelani dispoziciji«. Tehnične specifikacije za artikel, ki je sporen, je naročnik zapisal pod postavko P20.20.: »Stroj za pomivanje krožnikov, pretočni kotni s povratnim zajemom toplote, dim. 63,5x75x85/219,5 cm […]«.

Državna revizijska komisija je najprej presojala navedbe vlagatelja, da ponujeni stroj za pomivanje krožnikov ne ustreza zahtevam naročnika glede dimenzij (višine). Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je ponudil stroj za pomivanje krožnikov dimenzije 635x750x850/1515/1995 mm (širina x globina x delovna višina/višina z zaprto havbo/višina z odprto havbo). Višina ponujenega artikla torej (ne glede na zaprto ali odprto havbo) ne znaša 219,5 cm kot je to zapisal naročnik pod postavko P20.20. Vendar to še ne pomeni nujno, da ponujeni stroj ne ustreza zahtevam naročnika. Iz citirane razpisne dokumentacije namreč izhaja, da je naročnik v zvezi z dimenzijami zahtevanih artiklov, tudi spornega stroja, dopustil odstopanja. Dopustnega odstopanja naročnik ni določil v odstotkih, ampak je določil, da je odstopanje dopustno v okviru možnosti postavitve artiklov po izdelani dispoziciji. Za presojo ustreznosti dimenzij ponujenega stroja zato ni pomembno, za koliko odstotkov ponujeni stroj odstopa od naročnikovih zahtev zapisanih v postavki P20.20., ampak presoja, ali je ponujeni artikel mogoče postaviti v obstoječo kuhinjo. Vlagatelj, na katerem je, skladno s 7. in 212. členom Zakona v pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.) v povezavi s 13. členom ZPVPJN, trditveno in dokazno breme, ni (niti) zatrjeval, da ponujenega stroja za pomivanje krožnikov, z dimenzijami 635x750x850/1515/1995 mm, ni mogoče postaviti v obstoječo kuhinjo. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da vlagatelju ni uspelo izkazati, da ponujeni stroj za pomivanje krožnikov ne ustreza naročnikovi zahtevi glede dimenzij stroja.

Nadalje vlagatelj zatrjuje, da ponujeni stroj za pomivanje krožnikov ne omogoča povratnega zajema toplote v integrirani napi in odtoku. Med strankama ni sporno, kar je razvidno tudi iz ponudbe izbranega ponudnika, da je izbrani ponudnik ponudil stroj za pomivanje krožnikov, ki povratno zajema toploto tako, da izkorišča toploto odpadne vode za segrevanje hladne dovodne vode. Vlagatelj pa zatrjuje, da naročnikovim zahtevam ustreza le stroj za pomivanje krožnikov s povratnim zajemanjem toplote v odtoku in v integrirani napi.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji postavil zgolj zahtevo, da ponudniki ponudijo stroj za pomivanje krožnikov s povratnim zajemom toplote, ni pa opredelil, na kakšen način morajo ponujeni stroji povratno zajemati toploto. Ker je v fazi pregledovanja ponudb potrebno presojati primernost ponudb le glede na zahteve iz obstoječe razpisne dokumentacije, je v konkretnem primeru potrebno kot primerno šteti ponudbo, ki ponuja stroj, ki povratno zajema toploto, pri čemer način povratnega zajemanja toplote ni pomemben. Ker pa ponujeni stroj izbranega ponudnika povratno zajema toploto v odtoku, kar med strankama ni sporno, je potrebno ugotoviti, da naročniku ni mogoče očitati kršitev pri presoji primernosti ponudbe izbranega ponudnika. V kolikor bi sledili vlagateljevi trditvi, da naročnikove zahteve izpolnjuje zgolj stroj za pomivanje krožnikov s povratnim zajemanjem toplote v odtoku in integrirani napi, potem bi po poteku roka za predložitev ponudb določali nove lastnosti zahtevanega stroja za pomivanje krožnikov, kar pa pomeni kršitev tretjega odstavka 71. člena ZJN-2, ki določa, da po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 17.1.2014predsednica senata
Sonja Drozdek-Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Kovinastroj Servis d.o.o., Adamičeva cesta 44, 1290 Grosuplje,
- Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
- Kogast Sistemi d.o.o., Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran