Na vsebino
EN

018-352/2013 Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o.

Številka: 018-352/2013-9
Datum sprejema: 2. 12. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »izvajanje rednega dnevnega čiščenja poslovnih in ostalih proizvodno posluževalnih prostorov TEŠ« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Aktiva čiščenje, d. o. o., Ljubljanska cesta 12, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., Cesta Lole Ribarja 18, Šoštanj (v nadaljevanju: naročnik), 2. 12. 2013

odločila:

1. Revizijski postopek postopka oddaje naročila za »izvajanje rednega dnevnega čiščenja poslovnih in ostalih proizvodno posluževalnih prostorov TEŠ« se glede predloga za razveljavitev celotnega postopka oddaje naročila, razen v delu, ki se nanaša na vpogled v dokumentacijo, ustavi.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 785,24 eurov, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava 18. 6. 2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN7523/2013, in 20. 6. 2013 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2013/S 118-202104) z dokumentom »Obvestilo« z dne 29. 8. 2013 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Valina, d. o. o., Štepanjska cesta 22b, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 11. 9. 2013 in predlagal, da se »v celoti razveljavita razpis in razpisno dokumentacijo«, »podrejeno« pa »obvestilo naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila«, v vsakem primeru pa, da se mu povrnejo priglašeni stroški.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 21. 9. 2013 izjasnil o zahtevku za revizijo in predlagal, da se ga zavrne.

Naročnik je s sklepom z dne 1. 10. 2013 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. DIR/90/2013 z dne 1. 10. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 10. 10. 2013 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo in jih glede vpogleda in manjkajoče pravne podlage v obvestilu, s katerim je naročnik sporočil odločitev o oddaji javnega naročila, zavrnil, do drugih navedb pa se ni opredelil.

Naročnik je z vlogo z dne 18. 10. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil vlagateljevo vlogo z dne 10. 10. 2013 in se do nje opredelil.

Državna revizijska komisija je na podlagi petega odstavka 31. člena ter 39. in 70. člena ZPVPJN s sklepom št. 018-352/2013-4 z dne 15. 11. 2013 odločila, da:
- se zahtevku za revizijo glede kršitve pravice do vpogleda v dokumentacijo ugodi tako, da se vlagatelju dovoli vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, in sicer v podatke o referenčnih poslih pod št. 2 in 3 v prilogi št. A12 v obsegu »Naročnik«, »naslov«, »Obseg storitev«, »Leto izvajanja aktivnosti« in »Vrednost«,
- se zahtevek za revizijo glede kršitve pravice do vpogleda v dokumentacijo zavrne nad obsegom vpogleda, kot ga vlagatelju omogoča Državna revizijska komisija na podlagi sklepa št. 018-352/2013-4 z dne 15. 11. 2013,
- vlagatelj lahko v petih delovnih dneh od dneva vpogleda dopolni ali spremeni zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih je pridobil pri vpogledu v dokumentacijo,
- se vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov pridrži do končne odločitve o zahtevku za revizijo.

Po prejemu sklepa št. 018-352/2013-4 z dne 15. 11. 2013 je vlagatelj z vlogo z dne 28. 11. 2013 sporočil, da »je opravil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika v obsegu, kot to izhaja iz odločitve Državne revizijske komisije, pri tem pa je ugotovil, da ni bilo najti novih kršitev, zaradi česar zahtevek za revizijo v celoti umika in zahteva povrnitev stroškov postopka. Do stroškov je upravičen, saj če bi mu naročnik že pred vložitvijo zahtevka za revizijo omogočil vpogled, kot mu ga je Državna revizijska komisija, zahtevka za revizijo sploh ne bi vložil.«

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj najprej zahteval razveljavitev »razpisa in razpisne dokumentacije« (str. 2 zahtevka za revizijo), kar omogoča razumevanje, da je zahteval razveljavitev celotnega postopka oddaje naročila (prim. druga alinea prvega odstavka 28. člena ZPVPJN oziroma druga alinea prvega odstavka 39. člena ZPVPJN; gl. tudi sklep št. 018-352/2013-4 z dne 15. 11. 2013, str. 17). Vlagatelj je »podrejeno« zahteval, da se razveljavi »obvestilo naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila«, kar pomeni, da je »podrejeno« predlagal, da se razveljavi odločitev o oddaji naročila. Ker bi bila v primeru razveljavitve celotnega postopka oddaje naročila razveljavljena tudi odločitev o oddaji naročila, je Državna revizijska komisija štela, da je predlog, ki ga je vlagatelj podal »podrejeno«, vsebovan že v predlogu, ki ga je podal najprej. Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-352/2013-4 z dne 15. 11. 2013 odločila o kršitvi vlagateljeve pravice do vpogleda v dokumentacijo, pri čemer je pojasnila, da je omogočitev vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika le logična posledica ugotovitve kršitve vlagateljeve pravice do vpogleda v dokumentacijo (gl. peti odstavek 31. člena ZPVPJN). Ob teh izhodiščih in glede na to, da se je Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-352/2013-4 z dne 15. 11. 2013 opredelila še do vprašanja prereza vrvice, prisotnosti dokazil ter pravnega pouka in manjkajoče pravne podlage v obvestilu o naročilu, ne pa o neskladnosti glede finančnega zavarovanja za resnost ponudbe in zavarovanja odgovornosti, je treba ugotoviti, da še ni odločila o vseh kršitvah, ki jih je vlagatelj navajal v podporo predlogu za razveljavitev postopka oddaje naročila v celoti. O slednjem delu zahtevka za revizijo Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-352/2013-4 z dne 15. 11. 2013 torej še ni sprejela odločitve iz prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, pa tudi ne odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN.

Glede na sklep št. 018-352/2013-4 z dne 15. 11. 2013 bi vlagatelj (po opravljenem vpogledu) lahko dopolnil zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, česar pa ni storil, temveč je z vlogo z dne 28. 11. 2013 sporočil, da umika zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v vlogi z dne 28. 11. 2013 ne razmejuje delov zahtevka za revizijo, kar bi pomenilo, da je dejansko izjavil, da umika zahtevek za revizijo tudi v delu, v katerem je že uspel, čeprav je po drugi strani izjavil, da vztraja pri povrnitvi stroškov. Povračilo stroškov glede na 70. člen ZPVPJN pa praviloma temelji na tem, ali je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel.

Ker je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-352/2013-4 z dne 15. 11. 2013 odločila o kršitvi vlagateljeve pravice do vpogleda v dokumentacijo, je po analogiji štela, da je odločitev o zahtevku za revizijo v tem delu postala pravnomočna (prim. četrti odstavek 39. člena ZPVPJN). Zato je glede na analogijo s pravilom iz tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN štela, da je umik zahtevka za revizijo v tem delu brezpredmeten, sicer pa bi bil umik zahtevka za revizijo v tem delu, kolikor bi bil sicer mogoč, tudi nelogičen glede na to, da vlagatelj vztraja pri zahtevi za povrnitev stroškov. Državna revizijska komisija je zato vlogo z dne 28. 11. 2013 upoštevala tako, da vlagatelj umika zahtevek za revizijo v delu, kjer predlaga razveljavitev celotnega postopka oddaje naročila, razen v delu, ki se nanaša na vpogled v dokumentacijo.

Ker je Državna revizijska komisija prejela umik zahtevka za revizijo v delu, kjer vlagatelj predlaga razveljavitev celotnega postopka oddaje naročila, razen v delu, ki se nanaša na vpogled v dokumentacijo, še preden je sprejela odločitev iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o tem delu zahtevka za revizijo, je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje naročila za »izvajanje rednega dnevnega čiščenja poslovnih in ostalih proizvodno posluževalnih prostorov TEŠ« glede dela zahtevka za revizijo, o katerem še ni odločila, ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker je Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-352/2013-4 z dne 15. 11. 2013 vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov pridržala do končne odločitve o zahtevku za revizijo, o teh stroških odloča v tem sklepu.

Ker je vlagatelj umaknil zahtevek za revizijo glede predloga za razveljavitev celotnega postopka oddaje naročila, razen v delu, ki se nanaša na vpogled v dokumentacijo, Državna revizijska komisija ni mogla ugotavljati, ali bi bil zahtevek za revizijo utemeljen v celoti in ne le delno glede vpogleda v dokumentacijo ter ali bi zato vlagatelju pripadali celotni potrebni stroški (prim. tretji odstavek 70. člena ZPVPJN). Ker ima umik zahtevka za revizijo glede predloga za razveljavitev celotnega postopka oddaje naročila, razen v delu, ki se nanaša na vpogled v dokumentacijo, za rešitev konkretne zadeve v vsebinskem smislu enak pomen kot zavrnitev zahtevka za revizijo glede predloga za razveljavitev celotnega postopka oddaje naročila, razen v delu, ki se nanaša na vpogled v dokumentacijo (namreč tako umik zahtevka za revizijo kot tudi zavrnitev zahtevka za revizijo ne omogočata, da Državna revizijska komisija ugotovi, da je zahtevek za revizijo glede predloga za razveljavitev celotnega postopka oddaje naročila, razen v delu, ki se nanaša na vpogled v dokumentacijo, utemeljen), je Državna revizijska komisija izhajala iz devetega odstavka 70. člena ZPVPJN in štela, da je vlagatelj uspel v obsegu 10 %. Vlagatelj namreč ni vpogledal v ponudbo izbranega ponudnika v obsegu, za katerega je zatrjeval, da je naročnik kršil njegovo pravico do vpogleda v dokumentacijo, saj je naročnik v celoti zavrnil očitke o kršitvi vlagateljeve pravice do vpogleda v dokumentacijo, Državna revizijska komisija pa je omogočila vpogled le v omejenem obsegu, nekateri drugi očitki, ki jih je obravnavala Državna revizijska komisija, pa so bili bodisi neutemeljeni bodisi vlagatelj ni izkazal posega v svoj položaj.

Upoštevaje relevantne okoliščine in 19. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) v povezavi s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008; v nadaljevanju: ZOdvT) Državna revizijska komisija ocenjuje, da bi bil vlagatelj upravičen do »odv. nagrade za zastopanje« v skupnem znesku 800 eurov, povečanem za 22 % DDV (tarifna številka 6007), kar znese 976 eurov, do stroškov po tarifni številki 6002 (za poštnino) v znesku 20 eurov, povečanem za 22 % DDV, kar znese 24,4 eurov, in takse v znesku 6.852 eurov. Državna revizijska komisija ni posebej odločala o stroških za fotokopije (tarifna številka 6000), saj je vlagatelj celoten znesek stroškov (tj. poštnine in fotokopij) zamejil z zneskom 20 eurov, ki je glede na ZOdvT tudi najvišji znesek po tarifni št. 6002.

Glede na izkazan uspeh v višini 10 % je Državna revizijska komisija odločila, da je od skupnih potrebnih 7.852,40 eurov stroškov naročnik dolžan vlagatelju povrniti 785,24 eurov. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija kot neutemeljeno zavrnila višjo stroškovno zahtevo od priznanih 785,24 eurov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 2. 12. 2013

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj,
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1001 Ljubljana,
- Valina, d. o. o., Štepanjska cesta 22b, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran