EN

018-394/2013 Občina Medvode

Številka: 018-394/2013-4
Datum sprejema: 25. 11. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in mag. Maje Bilbija, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Energetska sanacija Osnovne šole Pirniče« v sklopu 1 (Obnova strehe) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ARBA PLUS, d.o.o., Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Završek, o.p., d.o.o., Kotnikova ulica 33, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode (v nadaljevanju: naročnik), 25. 11. 2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila »Energetska sanacija Osnovne šole Pirniče« v sklopu 1, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 430-11/2013-8, z dne 4. 10. 2013.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 6.874,97 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 12. 8. 2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 430-11/2013-1. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 21. 8. 2013, pod številko objave JN10553/2013.

Naročnik je dne 4. 10. 2013 sprejel dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 430-11/2013-8, iz katerega izhaja, da je naročnik po preverjanju popolnosti in ustreznosti najugodnejšo (t.j. vlagateljevo) ponudbo v sklopu 1 (Obnova strehe) kot neprimerno izločil zaradi neustrezne reference za krovsko-kleparska dela pri menjavi azbestne kritine na lokaciji Pivka, ker referenca na obrazcu 7/1 ni bila potrjena s strani naročnika referenčnega posla, iz priloženega potrdila naročnika referenčnega posla o izvedbi del niso razvidni vsi zahtevani podatki, pa tudi potrdilo je z dne 10. 2. 2008, kar pomeni, da je priložena referenca starejša od petih let. Naročnik je javno naročilo oddal ponudniku Dimniki d.o.o., Bizoviška cesta 51, Ljubljana – Dobrunje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je naročnikovo odločitev prejel dne 8. 10. 2013.

Vlagatelj je dne 9. 10. 2013 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila in predlog za spremembo odločitve.

Naročnik je zahtevo dne 14. 10. 2013 s sklepom št. 430-11/2013-11 zavrgel, v obrazložitvi sklepa pa se opredelil do posameznih navedb vlagatelja.

Vlagatelj je dne 17. 10. 2013 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika in predlog po 19. členu ZPVPJN za zadržanje nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila. V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da so razlogi za izločitev njegove ponudbe neutemeljeni. Poudarja, da po stalni praksi Državne revizijske komisije ni bistveno, na katerem obrazcu je bila referenca ponudnika potrjena. Navaja, da je naročnik preveril referenco pri naročniku referenčnega posla Ministrstvu za obrambo, ki jo je v celoti potrdil. Referenčno potrdilo je pravilno in vsebuje vse podatke, tudi to, da se nanaša na lokacijo izvedbe del v Pivki, kjer je znesek del znašal 130.418,40 EUR. Vlagatelj navaja, da gre pri navedbi datuma »10. 2. 2008« na potrdilu za napako v zapisu datuma, na kar je naročnika že opozoril v zahtevi za dodatno obrazložitev; glede na dejstvo, da je referenčni naročnik po preverjanju naročnika referenco potrdil, pa ni bistveno, zakaj pri tem ni dobil odgovora o (napačnem) datiranju potrdila, sploh ob upoštevanju nespornega dejstva, da so bila dela izvedena v času od 1. 9. 2008 do 30. 12. 2008. Vlagatelj še zatrjuje, da je naročnik neenako obravnaval izbranega ponudnika in vlagatelja, saj je izbranega ponudnika pozival k dopolnitvi njegove ponudbe z dokazili in potrdili o tem, da uporabljeni les izvira iz zakonitih virov, medtem ko vlagatelju ni ponudil niti možnosti, da predloži ali pojasni napačen zapis datuma na referenčnem potrdilu. Vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, vlagatelju pa povrne stroške pravnega varstva.

Naročnik je dne 21. 10. 2013 sprejel sklep, št. 430-11/2013-15, s katerim je po 19. členu ZPVPJN ugodil vlagateljevi zahtevi za zadržanje nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočnosti odločitve naročnika ali odločitve Državne revizijske komisije.

Naročnik je dne 11. 11. 2013 sprejel sklep, št. 430-11/2013-16, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Navaja, da ponudbe vlagatelja ni zavrnil iz razloga, ker referenca ni bila potrjena na predpisanem obrazcu, temveč zato, ker priložena referenca ni izkazovala izpolnjevanja vseh zahtev. Naročnik poudarja, da je po prvem preverjanju reference referenčni naročnik potrdil vrednost upoštevnega sklopa iz reference (vojašnica Pivka) in časovno obdobje izvedbe del v vseh sklopih, vendar pa referenčni naročnik (po dodatnem pozivu) ni pojasnil, kdaj so bila končana dela pri upoštevnem sklopu, zakaj se datum potrdila ne ujema s prilogo 7/1, prav tako pa tudi ne tega, ali je izvajalec referenčno delo izvedel kvalitetno, pravočasno in v skladu s pogodbenimi določili. Naročnik meni, da bi lahko na podlagi tega špekulativno zaključil, da naročnik referenčnega posla tega sedaj ne želi več potrditi. Naročnik zatrjuje, da se podatki na izpolnjeni prilogi 7/1 in priloženem potrdilu referenčnega naročnika ne ujemajo in da referenčni posel ni bil izveden v zahtevanem obdobju. Naročnik meni, da je neustreznost predloženega potrdila mogoče šteti kot nepopolnost vsebinske narave. V zvezi z očitkom neenake obravnave naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik zahtevo iz razpisne dokumentacije že izpolnjeval in je bilo to vsaj deloma razvidno iz ponudbe, vendar pa tega iz predloženih dokazil ni bilo mogoče nedvoumno ugotoviti, zato je dopustil odpravo take formalne nepopolnosti.

Naročnik je z vlogo z dne 11. 11. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 14. 11. 2013 opredelil do navedb naročnika. Izpostavlja, da so vsi podatki razvidni že iz ponudbi priloženih dokumentov, referenčni naročnik pa je vse to tudi potrdil. Pojasnjuje, da je v ponudbene obrazce skladno z zahtevo naročnika vpisal enotno vrednost pogodbenih del, ki je vključevala tudi menjavo azbestne kritine. Vlagatelj navaja, da mu ni jasno, kaj naj bi pomenil zaključek naročnika, da potrditev reference s strani izdajatelja reference ne pomeni avtomatično potrditve reference v smislu, da so izvedena dela bila prevzeta in kvalitetno izvedena. Meni, da v kolikor dela ne bi bila prevzeta in kvalitetno izvedena, naročnik referenčnega posla reference sploh ne bi izdal; tozadevna špekulativna ugibanja in razlogovanja naročnika so brezpredmetna in zato v odločbah nimajo kaj iskati. Vlagatelj navaja, da naročnik od referenčnega naročnika ni dobil zgolj pojasnila o datiranju referenčnega potrdila, kar pa v zadevi ni bistveno in ne more voditi k zavrnitvi ponudbe. Vlagatelj vztraja pri navedbah o neenaki obravnavi.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno, ali je naročnik ravnal skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) in določili razpisne dokumentacije, s tem ko je ponudbo vlagatelja izločil kot nepravilno in nepopolno. Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne.

Naročnik je v odločitvi o oddaji javnega naročila navedel, da je vlagateljevo ponudbo izločil kot »neprimerno […] zaradi neustrezne reference za krovsko-kleparska dela pri menjavi azbestne kritine«, pri čemer Državna revizijska komisija pojasnjuje, da se vprašanje ustreznosti reference in s tem tehnične sposobnosti ne nanaša na primernost ponudbe, ampak na pravilnost ponudbe. Skladno s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je namreč neprimerna tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila. Nepravilna (19. točka istega odstavka) pa je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2. Izhodišče za določanje tehnične sposobnosti predstavlja 45. člen ZJN-2, ki v prvi alineji točke a) drugega odstavka določa, da lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične sposobnosti s seznamom najpomembnejših gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje. V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika.

Naročnik je kot zahtevo za dokazovanje tehnične sposobnosti v točki f) poglavja 4.4 Tehnična in kadrovska sposobnost določil:

»Da ima ponudnik kot glavni izvajalec, kot podizvajalec, ali kot partner v skupni ponudbi v obdobju zadnji pet (5) let (upošteva se datum končanja posla) pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil vsaj 2 (dve) referenci in sicer:
• da je opravil menjavo azbestne kritine na vsaj enem (1) objektu v vrednosti nad 100.000,00 EUR z DDV in
• da je opravil menjavo ostale vrste strešne kritine na vsaj enem (1) objektu v vrednosti nad 100.000,00 EUR z DDV.

Ponudnik priloži:
- seznam referenc na obrazcu - (priloga 7)
- potrditev referenc na obrazcu (priloga 7/1)«.

Vlagatelj je v svoji ponudbi na obrazcu »priloga 7« kot referenco za menjavo azbestne kritine navedel »obnova streh na objektih vojašnic in skladišč SV po sklopih, sklop L – vojašnica Pivka (azbest), sklop B – vojašnica Vipava, sklop C – skladišče Celje-Bežigrad, sklop D – vojašnica Cerklje ob Krki, sklop M – vojašnica Celje«, kot naročnika referenčnega posla Republiko Slovenija, Ministrstvo za obrambo, skupno vrednost del 346.505,42 EUR z DDV in datum končanja del 30. 12. 2008. Potrditev reference na obrazcu »priloga 7/1« ni bila potrjena s strani referenčnega naročnika – žigosana in podpisana je s strani vlagatelja, skupaj z navedbo »OPOMBA: GLEJ POTRDILO ZADAJ«. Na tem obrazcu je vlagatelj med drugim kot lokacijo izvedbe del navedel »Pivka«, kot datum končanja posla pa »30. 12. 2008«. Vlagateljevi ponudbi je priložen še dokument »POTRDILO NAROČNIKA O IZVEDBI DEL«, datirano na dan 10. 2. 2008, s katerim Republika Slovenija, MORS potrjuje, da je vlagatelj kvalitetno, v pogodbenem roku in v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo v letu 2008 po pogodbi 4300-446/2008-1 in aneksoma št. 1 in 2 izvedel obnovo streh na objektih vojašnic in skladišč SV po sklopih B (vojašnica Vipava), C (skladišče Celje – Bežigrad), D (vojašnica Cerklje ob Krki), L (vojašnica Pivka) ter M (vojašnica Celje) v znesku 346.505,42 EUR.

Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ugotavlja, da so že v izpolnjenem obrazcu »priloga 7« ter (s strani vlagatelja podpisanem) obrazcu »priloga 7/1«, kot sta bila predložena v okviru vlagateljeve ponudbe, navedeni vsi z razpisno dokumentacijo zahtevani podatki, iz katerih je razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev glede reference za menjavo azbestne kritine, vendar pa iz dokumenta, ki naj bi tudi dokazoval izpolnjevanje teh zahtev in katerega predložitev je v razpisni dokumentaciji zahteval tudi naročnik, niso jasno razvidni vsi podatki. Iz dokumenta »POTRDILO NAROČNIKA O IZVEDBI DEL« predvsem ni razviden podatek o vrednosti del v upoštevnem sklopu L (vojašnica Pivka) in natančen datum zaključka del (navedeno je zgolj »Leto 2008«). Navedeno po oceni Državne revizijske komisije še ne pomeni, da vlagatelj ne izpolnjuje naročnikovih zahtev, temveč kvečjemu, da je potrdilo v izpostavljenih delih nejasno. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik od referenčnega naročnika zahteval dodatna pojasnila (po elektronski pošti dne 20. 9. 2013 ) v zvezi s podatki o izvedenih referenčnih poslih, navedenih v vlagateljevi ponudbi. Navedeno je mogoče razumeti kot preveritev ponudbe skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2, oziroma kot pojasnjevanje že predloženih podatkov v ponudbi. V zvezi z institutom pojasnjevanja ponudbe pa je Državna revizijska komisija v svojih odločitvah že večkrat zapisala, da ZJN-2 navedenega instituta sicer ne predvideva, vendar ni najti razlogov, ki bi izključevali možnost njegove uporabe. Naročnik mora pri tem upoštevati temeljna načela in omejitve iz ZJN-2. S pojasnjevanjem ponudbe ne sme dopustiti spremembe ponudbene vsebine, glede na prepoved iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2, in ne sme ponudnikov neenakopravno obravnavati (9. člen ZJN-2). Pri pojasnjevanju ponudb, za razliko od dopolnjevanja formalno nepopolnih ponudb (78. člen ZJN-2, v povezavi s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ne gre za dopolnjevanje ponudbe z manjkajočimi zahtevanimi dokumenti, temveč za pojasnjevanje vsebine obstoječih ponudbenih dokumentov, tj. dokumentov, ki so v ponudbi že predloženi (torej tudi referenčnega potrdila) v primeru, da je ta sporna ali nejasna. Z upoštevanjem navedenega pa je neutemeljena trditev vlagatelja o neenaki obravnavi izbranega ponudnika in vlagatelja, ko je naročnik izbranega ponudnika v skladu z 78. členom ZJN-2 pozval na predložitev manjkajočega dokumenta.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s preverjanjem reference od referenčnega naročnika pridobil informacije, ki – kljub nasprotnemu zatrjevanju naročnika –nejasnosti v zvezi z referenco odpravljajo. Referenčni naročnik je potrdil menjavo azbestne kritine v vojašnici Pivka, časovno opredelil zaključek del (»Dela so bila zaključena decembra 2008«) in navedel vrednosti opravljenih del po posameznih sklopih, pri čemer je kot vrednost v sklopu L (vojašnica Pivka) navedel vrednost 130.418,40 EUR z DDV. Vse navedeno (lokacija menjave azbestne kritine, seštevek izvedenih del po sklopih in čas zaključka del) je vsebinsko skladno z obstoječimi navedbami vlagatelja v obrazcih »priloga 7« in »priloga 7/1« v njegovi ponudbi. Upoštevaje navedeno ne gre za nedopustne spremembe v ponudbi (tretji odstavek 78. člena ZJN-2). Preostali podatki, ki jih za referenčno potrdilo zahteva ZJN-2 (o kvaliteti in pravočasnost izvedenih del ter podatki o naročniku), pa so bili jasno razvidni že iz ponudbi priloženega referenčnega potrdila.

Glede na navedeno je mogoče zaključiti, da gre pri navedbi datuma izdaje »10. 2. 2008« na ponudbi priloženem referenčnemu potrdilu za očitno napako v zapisu, saj referenca nesporno potrjuje izvedbo del po pogodbi 4300-446/2008-1 z dne 29. 7. 2008 in obema aneksoma (z dne 11. 11. 2008 in 23. 12. 2008), ki so bila zaključena dne 30. 12. 2008. Da je šlo zgolj za napako v navedbi podatkov, še dodatno potrjuje tudi referenčno potrdilo, v sicer enaki vsebini, z dne 30. 9. 2009 in kopije pogodbe ter obeh aneksov za navedeni posel, ki jih je vse vlagatelj priložil zahtevi za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila.

Naročnik je od referenčnega naročnika z elektronsko pošto z dne 26. 9. 2013 želel pridobiti še dodatna pojasnila, in sicer pojasnilo o neskladju v datumih, natančen podatek o datumu dokončanja del v sklopu L (vojašnica Pivka), primopredajni zapisnik za referenčni objekt in (ponovno) zagotovilo, da je izvajalec kvalitetno, pravočasno in v skladu s pogodbenimi določili izvedel referenčno delo. Naročnik odgovora ni prejel. Državna revizijska komisija ocenjuje, da samo iz tega razloga ni mogoče zaključiti, da »naročnik referenčnega posla tega sedaj ne želi potrditi«. Razlogi za neodzivnost kontaktne osebe pri referenčnem naročniku so lahko različni, naročnik pa ne navaja in tudi spisovna dokumentacija tega ne izkazuje, da bi se na referenčnega naročnika obrnil kakorkoli drugače kot po elektronski pošti, poslani določeni uslužbenki, ki jo je vlagatelj navedel kot kontaktno osebo pri referenčnem naročniku v ponudbeni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija glede na že ugotovljeno dejansko stanje ocenjuje, da naročnik ni imel podlage za to, da sporno referenco označi kot neustrezno, predvsem ob upoštevanju dejstva, da se je referenčni naročnik na prvo preverjanje reference odzval in vsebinsko razjasnil navedbe z referenčnega potrdila, na podlagi katerih je mogoče potrditi ustreznost referenčnega posla z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, torej tudi glede sporne časovne komponente izvedbe posla v zadnjih petih let pred objavo obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil, kot tudi zahteve glede vrednosti posla vsaj 100.000,00 EUR z DDV.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija zaključila, da je naročnik z izločitvijo vlagateljeve ponudbe ravnal v nasprotju z ZJN-2 in lastno razpisno dokumentacijo, zato je vlagateljevemu zahtevku ugodila tako, da je razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila »Energetska sanacija Osnovne šole Pirniče« v sklopu 1, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 430-11/2013-8, z dne 4. 10. 2013.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijskem zahtevku pravočasno priglasil stroške, in sicer: 1.857,70 EUR kot nagrado za postopek, 20,00 EUR kot pavšalni znesek za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev, oboje povečano za 22 % DDV, in 5.874,57 EUR za plačano takso.

Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in sprem.; v nadaljevanju: ZOdvT) po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo: za zastopanje v revizijskem postopku pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo nagrado v višini 800,00 EUR in 20,00 EUR za izdatke kot pavšalni znesek po tarifni številki 6002 ZOdvT, oboje povečano za 22 % DDV, ter strošek takse za revizijski zahtevek v višini 5.874,57 EUR. Državna revizijska komisija je kot nepotrebne ocenila priglašene stroške nagrade za postopek nad priznano višino.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 6.874,97 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena. Naročnik je vlagatelju priznane stroške dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 25. 11. 2013
Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška pisarna Završek, o.p., d.o.o., Kotnikova ulica 33, 1000 Ljubljana
- Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
- Dimniki d.o.o., Bizoviška cesta 51, 1261 Ljubljana – Dobrunje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis, tu.

Natisni stran