EN

018-355/2013 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-355/2013-3
Datum sprejema: 25. 10. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata, v postopku pravnega varstva oddaje javnega naročila ?Dobava medicinsko in sanitetno potrošnega materiala, obvezilnega materiala?, za artikle v sklopih 07.07.03.01.057 in 07.07.03.01.058, začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika SIND, d.o.o., Verovškova ulica 64, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 10. 2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo z dne 5. 9. 2013 se zavrne kot neutemeljen.
2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila ?Dobava medicinsko in sanitetno potrošnega materiala, obvezilnega materiala?, katerega obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 19. 12. 2012, pod št. objave JN13674/2012, in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 21. 12. 2012, pod št. objave 2012/S 246-404446. Naročnik je dne 25. 7. 2013 izdal dokument ?Delna odločitev o oddaji javnega naročila št. 2?, dne 13. 8. 2013 pa še dokument ?Nova delna odločitev o oddaji javnega naročila št. 2?. Iz obeh dokumentov je razvidno, da je naročnik za artikle št. 07.07.03.01.057 in 07.07.03.01.058 okvirni sporazum sklenil s ponudnikom Thomy F.E. d.o.o., Vodnikova cesta 170, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Na podlagi zahteve vlagatelja je naročnik dne 22. 8. 2013 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri je pojasnil, da v sklopih 07.07.03.01.057 in 07.07.03.01.058 ni izbral vlagateljevih artiklov, ker ima katetre tipa Dufour od proizvajalca Rüsch, za katere se je odločil, že dlje časa in je z njimi zadovoljen, saj je ustrezna tako velikost balončka (60 ml) kot tudi velikost očesca na koncu katetra (približno 8 mm). Te katetre je naročnik zaradi navedenih lastnosti nabavljal že v preteklosti, in to prav od vlagatelja, ki pa jih v predmetnem razpisu ne ponuja več. Namesto tega vlagatelj ponuja katetre tipa Dufour od proizvajalca Medicoplast, z balončkom velikosti 30 ml in očesci na koncu katetra velikosti približno 3 mm. Naročnik pojasnjuje, da mu takšni katetri ne ustrezajo, zato je ponudbo vlagatelja zavrnil kot neustrezno.

Zoper navedeno naročnikovo odločitev je vlagatelj z vlogo z dne 5. 9. 2013 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da naročnik njegove ponudbe ni izločil kot nepopolne, temveč se je brez ugotovitve o nepopolnosti odločil izbrati ponudbo drugega ponudnika. Naročnik niti v odločitvi o oddaji naročila niti v dodatni obrazložitvi ni navedel, da vlagateljeva ponudba ne bi izpolnjevala zahtev iz razpisne dokumentacije. V popisu oz. seznamu je naročnik za sporna artikla določil naslednje zahteve:

- artikel št. 07.07.03.01.057: ?Kateter tip Dufour, CH 22, dolžina 40 cm, dvokanalni, balon do 50 ml, 2 očesi, sterilen?,
- artikel št. 07.07.03.01.058: ?Kateter tip Dufour, CH 24, dolžina 40 cm, dvokanalni, balon do 50 ml, 2 očesi, sterilen?.

Naročnik nikjer ni navedel, da ponujeno blago ne bi ustrezalo katerikoli izmed navedenih tehničnih specifikacij, temveč je izločitev utemeljil na subjektivnih in pavšalnih ocenah, domnevno na podlagi testiranja vzorcev, pri čemer pa ni ugotovil nobene neskladnosti ponujenega materiala s svojimi zahtevami. Ugotavljanje tehnične ustreznosti blaga ne sme biti prepuščeno diskreciji naročnika, zato blaga ne more zavrniti z navedbo, da se je odločil za blago, ki ga uporablja že dlje časa, in da mu blago, ki ga ponuja vlagatelj, ne ustreza. Naročnik tudi ne more zavrniti blaga z navedbo, da ima premajhna očesca, premajhno odprtino na koncu in zaprto konico, saj teh lastnosti ni določil v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj poudarja, da ves material ustreza predpisom in standardom in ima tudi ustrezne certifikate kakovosti in dovoljenja. Balon v velikosti 30 ml je bil dopuščen, saj zahteva ?do 50 ml? pomeni, da je ustrezen vsak artikel, ki ne presega dimenzij 50 ml. S pojasnilom, da lahko ponudniki ponudijo tudi balon dimenzije 60 ml, pa je naročnik le razširil prvotno zahtevo. Tehničnih zahtev glede dimenzij očes katetra oz. odprtin na koncu in glede konice naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil, zato vlagateljevi ponudbi ne more očitati neprimernosti oz. tehnične neustreznosti. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev delne odločitve o oddaji naročila št. 2 z dne 25. 7. 2013 in nove delne odločitve o oddaji naročila št. 2 z dne 13. 8. 2013, in sicer v delu, ki se nanaša na artikla št. 07.07.03.01.057 in št. 07.07.03.01.058, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 26. 9. 2013 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagatelju že posredoval dodatno obrazložitev odločitve, v njej pa je navedel, da ima katetre tip Dufour proizvajalca Rusch, za katere se je odločil, že dlje časa in je z njimi zadovoljen, saj ustrezajo velikosti balončka (60 ml) in velikosti očesca na koncu katetra (približno 8 mm). Te katetre je naročnik že nabavljal prav zaradi teh lastnosti, in to prav od vlagatelja, ki pa jih v sedanjem razpisu ne ponuja več. Namesto tega ponuja katetre tip Dufour proizvajalca Medicoplast z balončkom 30 ml in očesci na koncu katetra velikosti približno 3 mm, ki pa naročniku ne ustrezajo. Naročnik navaja, da ponujeni artikli vlagatelja niso v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zato je ponudba neprimerna, in dodaja, da je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljev zahtevek za revizijo za artikla št. 07.07.03.01.055 in št. 07.07.03.01.056, pri tokratnih artiklih 07.07.03.01.057 in št. 07.07.03.01.058 pa gre le za drugo dimenzijo. Državna revizijska komisija je v sklepu št. 018-234/2013-12 upoštevala strokovno presojo naročnika, ker ponujena artikla ne zagotavljata zahtevane funkcionalnosti. V enakem kontekstu je treba presojati naročnikovo ugotovitev o neustrezni dimenziji očes vlagateljevih artiklov, ki so na koncu zelo majhna in bi zato lahko povzročila zamašitev pri posegih s hudo krvavitvijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 2. 10. 2013 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 3. 10. 2013 opredelil do navedb naročnika. V vlogi vlagatelj opozarja, da se naročnik sploh ni opredelil do revizijskih navedb, temveč se sklicuje le na dodatno obrazložitev, v kateri je zgolj pavšalno in arbitrarno navedel, da mu vlagateljevi artikli ne ustrezajo in da ima katetre proizvajalca Rusch že dlje časa. V predmetnem postopku ni mogoče govoriti o strokovni presoji, saj naročnik navaja le pavšalne trditve, kar pomeni arbitrarno odločanje in kršitev načela enakopravne obravnave. Strokovna ocena naročnika ne more predstavljati dokaza o tehničnih lastnostih, temveč gre le za navedbo naročnika, ki ji vlagatelj nasprotuje.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik pravilno ugotovil, da katetri, ki jih vlagatelj ponuja v sklopih 07.07.03.01.057 in 07.07.03.01.058, ne izpolnjujejo naročnikovih tehničnih zahtev in da je zato vlagateljeva ponudba neprimerna oz. nepopolna. Neprimerna ponudba je v skladu z 20. točko prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2) tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji. Neprimerna ponudba glede na definicijo iz 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ni popolna, nepopolne ponudbe pa mora naročnik v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka. V primeru torej, kadar ponudnik ne ponudi predmeta naročila s takimi lastnostmi, kot jih naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji, njegove ponudbe ni mogoče označiti kot primerne in posledično popolne, naročnik pa jo mora izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik predmet javnega naročila oziroma pogoje, vezane na vsebino javnega naročila, opredeli s tehničnimi specifikacijami, ki morajo biti oblikovane v skladu s 37. členom ZJN-2. Naročnik mora tehnične specifikacije oziroma lastnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale njegova pričakovanja glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila, opredeliti v razpisni dokumentaciji, način in obseg opisa predmeta javnega naročila pa je odvisen od lastnosti in kompleksnosti samega predmeta. Ponudnik mora v ponudbi dokazati, da ponuja blago z zahtevanimi tehničnimi lastnostmi, naročnik pa mora v razpisni dokumentaciji določiti način izkazovanja tehnične ustreznosti ponujenega blaga (npr. z opisom tehničnih lastnosti, predložitvijo skic, prospektov, izjav in druge tehnične dokumentacije itd.). ZJN-2 v okviru ugotavljanja tehnične sposobnosti ponudnika naročniku dopušča, da lahko v zvezi s proizvodi, ki jih je treba dobaviti, od ponudnikov zahteva predložitev vzorcev, opisov ali fotografij, katerih ustreznost mora biti potrjena, če to zahteva naročnik (točka j) drugega odstavka 45. člena ZJN-2).

V 1. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik navedel, da bo s ponudniki, za katere bo ugotovil, da izpolnjujejo vse zahteve iz te razpisne dokumentacije, sklenil okvirni sporazum za obdobje 48 mesecev od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, nadaljnjo konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma pa bo odpiral predvidoma po 24 mesecih. V 6. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik v okviru pogojev za ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti ponudnika zahteval predložitev Izjave ponudnika (OBR-9), v kateri so morali ponudniki med drugim potrditi, da bo blago ustrezalo deklarirani kvaliteti na embalaži izdelka in da bo v skladu z vsemi predpisi in standardi, ki veljajo za to področje, ter v skladu z zahtevami naročnika, podanimi v razpisni dokumentaciji. Hkrati je naročnik od ponudnikov na obrazcu OBR-13 zahteval tudi predložitev izjave, da bodo v roku 10 delovnih dni od zahteve naročnika dostavili zadostno količino vzorcev prijavljenega blaga in morebitno dodatno dokumentacijo za ponujene artikle.

Zahteve za posamezne artikle je naročnik določil v tabeli za medicinsko in sanitetno potrošni material, kjer je za sporni postavki zapisal:

- 07.07.03.01.057 Kateter tip Dufour, CH 22, dolžina 40 cm, dvokanalni, balon do 50 ml, 2 očesi, sterilen.
- 07.07.03.01.058 Kateter tip Dufour, CH 24, dolžina 40 cm, dvokanalni, balon do 50 ml, 2 očesi, sterilen.

Naročnik mora v fazi ocenjevanja in vrednotenja ponudb preveriti, ali ponudba izpolnjuje vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije. Glede na dejstvo, da je naročnik v 6. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil, da se mora vsak ponudnik s podpisom obrazca OBR-13 zavezati dostaviti zadostno količino vzorcev ponujenega blaga, ni dvoma, da je bil naročnik v postopku pregledovanja in vrednotenja ponudb upravičen preizkusiti prejete vzorce in pri tem preverjati izpolnjevanje tistih lastnosti, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji. Čeprav morajo biti zahtevane tehnične oz. kvalitativne lastnosti blaga vnaprej opredeljene v razpisni dokumentaciji, pa mora, kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah (prim. npr. sklepe št. 018-15/2012, 018-65/2013, 018-234/2013), so nekatere lastnosti blaga, glede na njegovo običajno rabo, pričakovane in jih mora ponujeno blago izpolnjevati ne glede na to, ali jih je naročnik izrecno navedel v razpisni dokumentaciji. Gre za lastnosti, ki so v povezavi s predmetom javnega naročila in namenom, ki ga naročnik zasleduje z izvedbo javnega naročila, same po sebi umevne in posledično pričakovane, naročnik pa je pri preizkušanju vzorcev, glede na namen uporabe blaga, upravičen preveriti tudi te lastnosti. Odgovor na vprašanje, ali gre pri določeni stvari za lastnost, ki jo naročnik upravičeno pričakuje, je odvisna od konkretnih okoliščin posameznega javnega naročila.

Kot je razvidno iz dokumenta ?Nova delna odločitev o oddaji javnega naročila št. 2? z dne 13. 8. 2013, s katerim je naročnik nadomestil odločitev iz dokumenta ?Delna odločitev o oddaji javnega naročila št. 2? z dne 25. 7. 2013, je naročnik za artikle v sklopih 07.07.03.01.057 in 07.07.03.01.058 navedel, da bo okvirni sporazum sklenil z izbranim ponudnikom, medtem ko je najcenejše ponudbe na testiranju ocenil negativno. Naročnik je pojasnil, da imata prvi in drugi artikel premajhna očesa in zaprto konico, tretji artikel pa ima premajhne odprtine na koncu. Na vlagateljevo zahtevo je naročnik dne 22. 8. 2013 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri je pojasnil, da artiklov, ki jih vlagatelj ponuja v sklopih 07.07.03.01.057 in 07.07.03.01.058, ni izbral, in sicer zato, ker ima katetre tipa Dufour od proizvajalca Rüsch, za katere se je odločil, že dlje časa in je z njimi zadovoljen, saj je ustrezna tako velikost balončka (60 ml) kot tudi velikost očesca na koncu katetra (približno 8 mm). Naročnik je še pojasnil, da vlagatelj ponuja katetre tipa Dufour od proizvajalca Medicoplast, z balončkom velikosti 30 ml in očesci na koncu katetra velikosti približno 3 mm, ki niso ustrezni, zaradi česar je ponudbo vlagatelja zavrnil.

Iz odločitve o oddaji javnega naročila in dodatne obrazložitve je torej razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo v sklopih 07.07.03.01.057 in 07.07.03.01.058 zavrnil kot neprimerno, in sicer zato, ker je ugotovil tehnično neustreznost ponujenih artiklov. Navedbam vlagatelja, da niti iz odločitve o oddaji naročila niti iz dodatne obrazložitve ni razvidno, da bi naročnik vlagateljevo ponudbo izločil kot nepopolno, zato ni mogoče slediti.

Naročnik je vlagateljevo ponudbo v sklopih 07.07.03.01.057 in 07.07.03.01.058 zavrnil zaradi neustrezne velikosti balončka in zaradi neustrezne velikosti očesc na koncu katetra. V zvezi z razlogom neustrezne velikosti balončka Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, kot je bilo že ugotovljeno, zahteval katetre z balonom do 50 ml. Na vprašanje enega izmed ponudnikov, ali lahko pod šiframi od 07.07.03.01.055 do 07.07.03.01.058, kjer so zahtevani katetri tipa Dufour z balonom do 50 ml, ponudi zahtevane katetre z balonom do 60 ml, je naročnik na portalu javnih naročil odgovoril pozitivno. Strinjati se je mogoče z vlagateljem, da naročnik s tem ni spremenil zahteve glede velikosti balonov v tem smislu, da so ustrezni le baloni velikosti 60 ml, temveč je le razširil sprejemljivo dimenzijo balonov. Ker je torej naročnik kot ustrezno dimenzijo balona določil velikost do 60 ml in ne 60 ml, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnikov zaključek o tem, da predloženi vzorci vlagatelja z velikostjo balona 30 ml ne ustrezajo zahtevi glede dimenzije balona do 60 ml, ni pravilen.

V zvezi z vprašanjem ustreznosti dimenzije očes predloženih vzorcev pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik sicer v razpisni dokumentaciji res ni določil dimenzij očes na koncu katetra. Vendar, kot je Državna revizijska komisija že zapisala v prej omenjenih odločitvah, so nekatere lastnosti oziroma funkcionalnosti blaga, glede na njegovo običajno rabo, pričakovane in jih mora ponujeno blago izpolnjevati ne glede na to, ali jih je naročnik izrecno navedel v razpisni dokumentaciji. Gre namreč za lastnosti, ki so v povezavi s predmetom javnega naročila in namenom, ki ga naročnik zasleduje z izvedbo javnega naročila, običajne in pričakovane, naročnik pa je pri preizkušanju vzorcev, glede na namen uporabe blaga, upravičen preveriti tudi te lastnosti. Po mnenju Državne revizijske komisije je pri katetrih vsekakor pričakovana lastnost, da so oblikovani tako, da pri posegih s hudo krvavitvijo ne smejo povzročiti zamašitve. Navedeno lastnost je zato treba šteti za pričakovano oziroma za potrebno glede na namen običajne rabe katetra, naročnik pa ima pravico to funkcionalnost na testiranju preveriti. Očitkov vlagatelja, da naročnik pri testiranju vzorcev zaradi nedefinirane dimenzije ne bi smel presojati velikosti očes in na tej podlagi odločati o ustreznosti ponujenih artiklov, zato ni mogoče upoštevati.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da ves material, ki ga je ponudil, ustreza vsem predpisom in standardom ter zahtevam stroke in ima vse zahtevane certifikate in dovoljenja. Državna revizijska komisija v zvezi s to navedbo ugotavlja, da je naročnik pri testiranju vlagateljevih vzorcev navedel, da bi dimenzija očes lahko povzročila zamašitve pri posegih s hudo krvavitvijo, vlagatelj pa navedenim ugotovitvam naročnika, razen z navedbami o razpolaganju z vsemi potrebnimi dovoljenji in certifikati, ni konkretizirano ugovarjal. Četudi vlagatelj ponuja katetre s standardizirano velikostjo očes, to po mnenju Državne revizijske komisije ne bi moglo vplivati na drugačno ugotovitev naročnika, ki je predloženi vzorec testiral in ugotovil, da ne zagotavlja potrebne funkcionalnosti. Državna revizijska komisija je zato kot nepotrebnega zavrnila predlog vlagatelja z imenovanjem strokovnjaka.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrnila.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, je glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN zavrnila tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov, nastalih v postopku.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.V Ljubljani, 25. 10. 2013predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana
- Thomy F.E. d.o.o., Vodnikova cesta 170, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve

Natisni stran