EN

018-342/2013 JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Številka: 018-342/2013-10
Datum sprejema: 16. 10. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek Šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila ?Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ? 1. sklop, I. faza? in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Garnol d.o.o., Laze 18a, Kranj, ki ga zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnikov Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode in Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice, v imenu in za račun katerih postopek oddaje zadevnega javnega naročila po pooblastilu izvaja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16. 10. 2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila ?Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ? 1. sklop, I. faza?, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta ?Odločitev o oddaji javnega naročila?, št. 430-449/2013-24, z dne 9. 8. 2013.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 26.000,40 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

3. Zahtevo izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 15. 4. 2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 430-449/2013-2. Naročnik izvaja odprti postopek. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 17. 4. 2013, pod št. objave JN4368/2013 (s popravki in dodatnimi informacijami pod objavami JN4773/2013 z dne 25. 4. 2013, JN5005/2013 z dne 29. 4. 2013, JN5999/2013 z dne 20. 5. 2013 in JN6301/2013 z dne 24. 5. 2013), dne 18. 4. 2013 pa tudi v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod oznako 2013/S 076-127249.

Naročnik je dne 9. 8. 2013 sprejel dokument ?Odločitev o oddaji javnega naročila?, št. 430-449/2013-24, s katerim je javno naročilo oddal ponudniku Hidrotehnik d.d., Slovenčeva ulica 97, Ljubljana (v skupnem nastopu s Prenova gradbenik d.o.o., Komunalne gradnje d.o.o. in GVO d.o.o.), ki ga zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Odločitev o oddaji naročila je bila vlagatelju vročena dne 12. 8. 2013.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 8. 2013 zaprosil za vpogled v celotno ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, z vlogo z dne 14. 8. 2013 pa zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Naročnik je zahtevo za dodatno obrazložitev dne 16. 8. 2013 zavrgel (št. dokumenta 430-449/2013-26), vpogled v dokumentacijo javnega naročila pa je organiziral dne 22. 8. 2013 in vpogled dokumentiral z ?Zapisnik[om] o vpogledu ? 2. del? z dne 22. 8. 2013.

Vlagatelj je dne 28. 8. 2013 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja več razlogov za nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika. Iz ponudbe izbranega ponudnika naj ne bi izhajalo izpolnjevanje pogoja razpisne dokumentacije iz 12. točke poglavja ?TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST ? OBVEZNI POGOJI? (oz. poglavja in točke ?II.2.3) Tehnična sposobnost? v obvestilu o naročilu na Portalu javnih naročil), ker naj bi bili razlogi, da uporabno dovoljenje za referenčni projekt še ni izdano, izključno na strani izbranega ponudnika, zaradi česar referenčni pogoj, da temu ne sme biti tako, ni izpolnjen. Iz izjave MOL (brez datuma) izhaja, da je izbrani ponudnik kot izvajalec odpravljal pomanjkljivosti v obdobju po objavi predmetnega javnega naročila, posledično torej po roku za veljavnost reference. Referenčnega potrdila za bazen s prostornino vsaj 200 m3 tako ni mogoče upoštevati kot ustreznega, zaradi česar je ponudba nepravilna. Iz enakega razloga je ponudba nepravilna tudi glede 15. točke istega poglavja v zvezi s ponudnikovim odgovornim vodjem gradbenih del, za katerega je naveden isti referenčni projekt in kjer je bilo ravno tako zahtevano pridobljeno uporabno dovoljenje oz. vsaj to, da uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika. Vlagatelj kot neustrezno izpostavlja referenčno potrdilo za referenco ?Obnova vodovoda, gradnja odpadne in meteorne kanalizacije v območju urejanja VS 1/7, Vinterca II. faza- 2. etapa?, s katerim je izbrani ponudnik dokazoval izpolnjevanje pogoja iz 12. točke. Vlagatelj zatrjuje, da noben od potrjevalcev reference ni bil naročnik predmetnega referenčnega posla, zato referenčno potrdilo ni ustrezno in reference ni mogoče priznati. Vlagatelj navaja, da iz ?Diagram[a] kritičnih poti in mejnikov? v ponudbi izbranega ponudnika izhaja, da bo njegova gradnja trajala 579 dni, kar je v nasprotju z zahtevo naročnika, objavljeno kot odgovor na vprašanje enega od ponudnikov na Portalu javnih naročil, kjer je naročnik kot predviden rok ta projektiranje in gradnjo določil 460 dni. Takšna napaka v terminskem planu predstavlja po mnenju vlagatelja razlog za izločitev ponudbe iz postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj še navaja, da iz ponudbe izbranega ponudnika v različnih delih ponudbe izhajajo različni podatki glede ponudbene cene, zaradi česar ni mogoče ugotoviti, katera cena je pravilna. Vlagatelj primeroma navaja posamezne cene iz analize cen, ki se ne ujemajo s cenami iz predračuna, čeprav bi po naravi stvari morala biti oba dokumenta usklajena. Vlagatelj navsezadnje kot sporno navaja še izjavo konzorcijskega partnerja izbranega ponudnika o zagotavljanju denarnih sredstev, ki se v zvezi s pogojem št. 11 sklicuje na kapacitete svoje povezane družbe, Telekom d.d. Vlagatelj meni, da izjava povezane družbe ni niti zavezujoča niti nima pravne narave obveznosti, saj je dejavnost Telekoma d.d. povsem nekaj drugega, kot je predmet javnega naročila. Izbrani ponudnik (oz. konzorcijski partner) pogoja zato ne izpolnjuje.

Vlagatelj je dne 3. 9. 2013 dopolnil zahtevek za revizijo z dokazilom, na katerega se je skliceval že v revizijskem zahtevku.

O vloženem zahtevku za revizijo se je z vlogo z dne 9. 9. 2013 izjasnil izbrani ponudnik. Pojasnjuje, da je bazen s prostornino 2.000 m3, ki ga je v ponudbi navedel kot referenčni projekt, del širšega projekta, ki je obsegal gradnjo javne prometne in komunalne infrastrukture v območju VS 3/5 Brdo kot celote in je kot tak vključeval še vrsto drugih del (npr. sanitarna in meteorna kanalizacija, vodovod, plinovod, cesta, javna razsvetljava?). Glede na to, da se na ta projekt sklicuje le v povezavi z referenco za izgradnjo bazena, so v smislu presoje za izpolnjevanje referenčnih zahtev ključni le dogodki v povezavi z bazenom in ne tudi morebitnimi ostalimi deli. Izbrani ponudnik tako navaja, da so bila vsa dela z bazenom končana že 11. 11. 2012, kar pomeni, da je bil objekt takrat dokončan. Na tehničnem pregledu dne 17. 4. 2013 so bile podane opombe, ki se le deloma nanašajo na bazen ? nobena opomba se ne nanaša na gradnjo oz. izvedena dela, pač pa le na predloženo dokumentacijo, ki pa je dejansko vsebinsko že bila predložena do tega dne. Izbrani ponudnik je sicer dopolnil dokumentacijo (dne 8. 5. 2013), investitor pa je vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja dopolnil z manjkajočo dokumentacijo dne 17. 5. 2013. Razlogi za nepridobljeno uporabno dovoljenje tako niso na strani ponudnika, ampak na strani investitorja. V nadaljevanju izbrani ponudnik zatrjuje in pojasnjuje ustreznost ?Diagram[a] kritičnih poti in mejnikov?, glede sporne analize cen, ki naj ne bi bile skladne s cenami iz ponudbenega predračuna, pa navaja, da ponudbena cena jasno izhaja iz ponudbenega predračuna, v analizi cen pa sploh niso vsebovane enake postavke kot v predračunu. V razpisni dokumentaciji ni bilo določbe o tem, katere postavke iz analize cen so del ponudbenega predračuna, naročnik pa tudi ni podal navodila, po katerem bi morali ponudniki oblikovati analizo cen na način, kot ga predstavlja vlagatelj. Kot neutemeljene zavrača očitke v zvezi z domnevno neustreznostjo referenčnega potrdila za kanalizacijsko omrežje; v razpisni dokumentaciji ni bilo zahteve, kateri od naročnikov v verigi (neposredni naročnik, investitor) mora potrdilo izdati. V konkretnem primeru je bil investitor referenčnega projekta MOL, ki je tudi eden od naročnikov v predmetnem javnem naročilu. Izbrani ponudnik v zvezi z očitkom glede neizpolnjevanja 11. pogoja navaja, da pogoj dostopa do kreditnih linij izpolnjuje, saj je v ponudbi v zvezi s tem pogojem predložil lastno izjavo ponudnika (partnerja v ponudbi), ki je bila v skladu z zahtevo naročnika in potrebna dokazila. Ne držijo navedbe vlagatelja, da se ne bi mogel sklicevati na kapacitete tretjih in niti ne navedbe, da je naročnik zahteval lastna sredstva. Neutemeljene in brez pravne osnove naj bi bile tudi navedbe vlagatelja, da poslovni dogovori med družbami v skupini ne bi bili pravno dopustni.

Naročnik je dne 18. 9. 2013 sprejel sklep, št. 430-449/2013-47, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, enako pa tudi zahtevi vlagatelja in izbranega ponudnika za povrnitev stroškov postopka. Pojasnjuje, da je z zahtevo razpisne dokumentacije glede časa veljavnosti referenčnega potrdila (?v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil?) določena le najstarejša možna referenca, ki jo bo upošteval naročnik. To ne pomeni, da novejše reference niso upoštevne, saj je naročnik izpolnjevanje pogoja preverjal na dan oddaje ponudbe in ne na dan objave obvestila o naročilu. Referenca izbranega ponudnika (tudi za 15. točko) je ustrezna, saj jo je MOL, kot investitor (potrjevalec reference) in istočasno naročnik v tem postopku, preveril. Glede ustreznosti reference izbranega ponudnika za kanalizacijsko omrežje naročnik navaja, da je referenčno potrdilo potrdil ustrezen naročnik, saj je pogodbo z izvajalcem G.P. Komgrad d.o.o. s partnerjem CM Celje, d.d. podpisalo JP Vodovod-kanalizacija d.o.o., ki je bilo tudi skrbnik pogodbe. Tudi če navedeno referenčno potrdilo ne bi bilo ustrezno, pa je izbrani ponudnik izpolnil naročnikov pogoj iz točke 12 z vsemi preostalimi referencami. Naročnik kot povsem brezpredmeten označuje vlagateljev očitek v zvezi z neustreznim ?Diagram[om] kritičnih poti in mejnikov?, saj se vlagatelj sklicuje na odgovor, ki ga je naročnik pomotoma objavil na Portalu javnih naročil pod predmetnim javnim naročilom, naročnik pa je ponudnike o pomoti takoj zatem tudi obvestil. V zvezi z neujemanjem analize cen s cenami iz ponudbenega predračuna naročnik pojasnjuje, da v razpisni dokumentaciji ni zahteve, da mora seštevek vseh postavk razreza cene dati ceno iz ponudbenega predračuna, kar je tudi logično, saj naročnik ne more vplivati na to, kako ponudnik oblikuje svojo ceno. Ponudnik lahko v ponudbeno ceno vračuna tudi morebiten količinski popust, za posamezno postavko iz ponudbenega predračuna pa lahko zaračuna le toliko, kolikor znaša cena posamezne postavke. Naročnik je analizo cene zahteval zato, da bo lahko na podlagi analize cen preveril ustreznost cene za morebitna dodatna dela, ki v predračuni niso zajeta. Naročnik navsezadnje še zavrača vlagateljeva očitke glede dostopa do kreditnih linij, saj vlagatelj očitno ni upošteval odgovora, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, s katerim je ponudnikom dovolil, da finančni pogoj izpolnijo tudi na način, kot je to storil izbrani ponudnik.

Naročnik je z vlogo z dne 23. 9. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 24. 9. 2013 opredelil do navedb naročnika v sklepu, s katerim je ta odločil o revizijskem zahtevku. Naročniku očita, da s svojim tolmačenjem spreminja razpisno dokumentacijo, ko navaja, da je skladno s pogojem ?v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil? ustrezna tudi novejša gradnja, torej taka, ki je bila dokončana po objavi javnega naročila. Navaja še, da dela na referenčnem objektu niso bila dokončana dne 11. 11. 2012, kot to trdi izbrani ponudnik; tudi predložitev celotne dokumentacije je v sferi izvajalca, zato gre dejstvo, da ni bila predložena ustrezna dokumentacija, šteti v breme izvajalca in nikakor ni mogoče trditi, da ne gre za njegovo krivdo. V vsakem primeru je bilo uporabno dovoljenje za referenčni objekt pridobljeno šele 31. 5. 2013, torej dan po roku za oddajo ponudb. V zvezi z neustreznim ?Diagram[om] kritičnih poti in mejnikov? meni, da naročnik sploh ni odgovoril na očitek vlagatelja, saj se ta ni nanašal samo na objavljeni odgovor (na Portalu javnih naročil), temveč tudi na določbe razpisne dokumentacije, kjer pa ni šlo za nobeno pomoto. Glede analize cen vlagatelj priznava, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel, da mora seštevek vseh postavk razreza dati ceno iz ponudbenega predračuna, vendar pa je to edini in izključni namen analize cene; v nasprotnem primeru je sama sebi namen.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj izpostavlja več razlogov za nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj najprej zatrjuje nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika zaradi neizpolnjevanje referenčnega pogoja glede tehnične sposobnosti. Državna revizijska komisija je obenem obravnavala tudi očitek o neizpolnjevanju kadrovske sposobnosti, saj se očitek vsebinsko nanaša na isti izvedeni referenčni projekt, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju.

Vlagateljeve revizijske navedbe je potrebno presojati z vidika prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. V skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je popolna ponudba tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Skladno z 19. točko istega člena pa je ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev od 41. do 47. člena ZJN-2, nepravilna, zaradi česar jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka.

Izhodišče za določanje tehnične sposobnosti predstavlja 45. člen ZJN-2, ki v prvi alineji točke a) drugega odstavka določa, da lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične sposobnosti s seznamom gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje.

Naročnik je v 12. točki poglavja ?TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST ? OBVEZNI POGOJI? (oz. poglavja in točke ?II.2.3) Tehnična sposobnost? v obvestilu o naročilu na Portalu javnih naročil) postavil referenčni pogoj ?da je ponudnik v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil zgradil (v primeru gradnje novega objekta vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem) vsaj:
? kanalizacijske sisteme v skupni dolžini vsaj 20 km, od tega vsaj en (1) kanalizacijski sistem dolžine vsaj 2.000 m s premerom najmanj 250 mm;
? en (1) bazen s prostornino vsaj 200 m3;
? dve (2) črpališci za odpadno vodo.
Naročnik bo kot ustrezno referenco ponudnika za predmetni pogoj upošteval tudi gradnjo objekta brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.?

Naročnik je v 15. točki poglavja ?TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST ? OBVEZNI POGOJI? (oz. poglavja in točke ?II.2.3) Tehnična sposobnost? v obvestilu o naročilu na Portalu javnih naročil) postavil referenčni pogoj ?da ima ponudnikov odgovorni vodja gradbenih del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil kot odgovorni vodja gradbenih del izkušnje pri izvedbi (v primeru gradnje novega objekta vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem) vsaj:
? enega (1) kanalizacijskega sistema dolžine vsaj 2.000 m s premerom najmanj 250 mm;
? enega (1) bazena s prostornino vsaj 200 m3.
Naročnik bo kot ustrezno referenco odgovornega vodje gradbenih del za predmetni pogoj upošteval tudi izkušnje pri izvedbi objekta brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.
V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja gradbenih del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo ponudb.?

Naročnik je za izkazovanje izpolnjevanja navedenih pogojev določil še, da morajo ponudniki v svoji ponudbi poleg ustreznih obrazcev predložiti še: ?Kopije uporabnih dovoljenj oziroma Kopije primerljivih dokumentov v državi v kateri objekti obratujejo (iz katerih izhaja dovoljenje za začetek uporabe objekta)
ali
Izjava naročnika, da uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika?

Za izpolnjevanje obeh navedenih pogojev v vsebini iz druge alineje (?en (1) bazen s prostornino vsaj 200 m3?) je izbrani ponudnik na referenčnih potrdilih (Obrazec 5.11 in Obrazec 5.14b) navedel izgradnjo bazena s prostornino 2.000,00 m3 pri projektu ?Gradnja javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 in del območja urejanja VS 3/3 Brdo ? Vrhovci ZADRŽEVALNIK BRDO?. Obenem je priložil tudi izjavo naročnika referenčnega posla, iz katere med drugim izhaja, da je objekt dokončan v celoti, je tehnično prevzet, vendar pa je uporabno dovoljenje še v fazi pridobivanja. Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku v tem, da je izjava naročnika referenčnega posla brez datuma veljavna, čeprav ni datumsko opredeljena ? izjava je podpisana in žigosana s strani naročnika posla, priložena k ponudbi ter zvezana z vrvico v celoti, zato ni dvoma, da je bila podana in predložena najkasneje na dan, ko je ponudnik oddal svojo ponudbo.

Vlagatelj zatrjuje, da je referenca izbranega ponudnika časovno neveljavna, saj je ta napake odpravljal po objavi javnega naročila na Portalu javnih naročil, torej po roku za veljavnost reference, sklicujoč se pri tem na besedilo obeh pogojev iz razpisne dokumentacije.

V zvezi s časovno veljavnostjo reference je potrebno izhajati iz obeh zapisanih pogojev v razpisni dokumentaciji. Res je, da naročnik preverja izpolnjevanje pogojev na dan oddaje ponudb, vendar pogojev, kakršni so bili določeni z razpisno dokumentacijo. V konkretnem primeru je naročnik z besedilom razpisne dokumentacije omejil ustreznost reference na tiste gradnje in izkušnje odgovornega vodje gradbenih del pri izvedbi, ki so bile zgrajene oziroma izvedene ?v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil?. Časovna ustreznost reference je bila torej vsebina naročnikovega pogoja. Javno naročilo je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 17. 4. 2013 in glede na zapisan pogoj je kot ustrezne reference mogoče šteti le tiste iz obdobja od 17. 4. 2008 do 17. 4. 2013.

Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ni presojala pravilnosti in zakonitosti postavljenega pogoja, saj so imeli ponudniki v postopku oddaje zadevnega javnega naročila možnost vložiti zahtevek za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije, oziroma zoper vsebino objave obvestila o zadevnem javnem naročilu, ob upoštevanju določb 25. člena ZPVPJN. Prav tako so imeli ponudniki možnost pridobiti (dodatna) pojasnila razpisne dokumentacije, v kolikor so za navedeni pogoj menili, da je sporen. Prav tako pa Državna revizijska ne sledi naročniku, ko ta kot ustrezne obravnava tudi kasnejše reference.

Nesporno je, da za referenčni objekt uporabno dovoljenje do dne 17. 4. 2013 (datum objave javnega naročila) ni bilo pridobljeno (uporabno dovoljenje št. 351-497/2013-4 je Upravna enota Ljubljana izdala dne 31. 5. 2013). Sporno med strankama pa je, ali (v nasprotju z izrecno zahtevo naročnika) za nepridobljeno uporabno dovoljenje obstajajo razlogi na strani izbranega ponudnika ? izvajalca gradnje referenčnega objekta.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil dne 17. 4. 2013 izdan zapisnik o tehničnem pregledu (št. 351-497/2013-3), kar med strankama tudi ni sporno. Iz navedenega zapisnika izhaja, da je upravni organ investitorju (in ne izvajalcu, kot to zatrjuje vlagatelj) odredil odpravo pomanjkljivosti v roku 30 dni od dneva tehničnega pregleda. Vendar pa Državna revizijska komisija, na podlagi navedenega zapisnika in v njem navedenih pomanjkljivosti, ne more razlogov, da do dne 17. 4. 2013 izbrani ponudnik ni uspel pridobiti uporabnega dovoljenja, pripisati izbranemu ponudniku že samo zaradi ugotovitev iz zapisnika o tehničnem pregledu. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji predvidel primere, ko uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika. V tem primeru je naročnik kot dokazilo o ustreznosti reference predvidel izjavo naročnika, da uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani naročnika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v ponudbo predložil dokument ?IZJAVA NAROČNIKA ? Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, investitor objekta ?Gradnja javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja VP 3/2 in del območja urejanja VS 3/3 Brdo ? Vrhovci?, brez datuma. Iz navedene izjave izhaja:
- ???? da za izvedeni in tehnično prevzeti objekt še ni pridobljeno uporabno dovoljenje.?,
- da je objekt v celoti dokončan in da je bil tehnični pregled opravljen 17. 4. 2013 (št. zapisnika 351-497/2013-3, Upravna enota Ljubljana),
- ?Po zapisniku s tehničnega pregleda z dne 17. 4. 2013 je bilo treba dopolniti tehnično dokumentacijo - dopolnitev vloge za izdajo uporabnega dovoljenja je bila predana na Upravno enoto Ljubljana dne 17. 5. 2013. Ugotavlja se , da ?so s predajo omenjene manjkajoče dokumentacije odpravljene vse pomanjkljivosti po zapisniku s tehničnega pregleda s strani izvajalca in tako ni več ovir za izdajo uporabnega dovoljenja. ????.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da predložena izjava izbranega ponudnika ne dokazuje vsebine izjave, ki jo je naročnik določil v razpisni dokumentaciji, in sicer, da uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev iz 12. in 15. točke poglavja ?TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST ? OBVEZNI POGOJI?, kar pomeni, da je vlagateljeva ponudba nepravilna (19. točka prvega odstavka 1. člena ZJN-2) in s tem nepopolna (16. točka prvega odstavka 1. člena ZJN-2), naročnik pa jo je bil kot takšno dolžan izločiti iz postopka (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Ker tega ni storil, temveč je izbranemu ponudniku tudi oddal predmetno javno naročilo, je izpodbijana odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila nezakonita (v neskladju z navedenimi določili ZJN-2), s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa so utemeljene.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 27. 3. 2013 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila ?Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ? 1. sklop, I. faza?, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta ?Odločitev o oddaji javnega naročila?, št. 430-449/2013-24, z dne 9. 8. 2013. Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

Ker je Državna revizijska komisija že na podlagi obravnavanih revizijskih navedb ugotovila nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika in je razveljavila odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, preostalih revizijskih navedb vlagatelja ni obravnavala; obravnava teh navedb na vlagateljev položaj v predmetnem postopku namreč ne bi mogla v ničemer vplivati.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijskem zahtevku pravočasno priglasil stroške, in sicer: 900,00 EUR za nagrado za odvetniško zastopanje in 20,00 EUR za stroške po tar. št. 6002, oboje povečano za 22 % DDV, ter 25.000,00 EUR za takso.

Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in sprem.) po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo: za zastopanje v revizijskem postopku nagrado v višini 800,00 EUR, za materialne stroške znesek v višini 20,00 EUR, oboje povečano za 22 % DDV, ter strošek takse za revizijski zahtevek v višini 25.000,00 EUR.

Glede na dosežen uspeh je Državna revizijska komisija ocenila, da je vlagatelj v obravnavanem primeru upravičen do povračila stroškov v višini 26.000,40 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je v vlogi, v kateri se je izjasnil do vlagateljevih navedb, zahteval tudi povrnitev priglašenih stroškov (pred)revizijskega postopka: 1.400,00 EUR kot nagrado za izjasnitev izbranega ponudnika in 20,00 EUR izdatkov, oboje povečano za 22 % DDV.

Državna revizijska komisija je zahtevo izbranega ponudnika za povračilo stroškov zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru njegov prispevek k rešitvi zadeve ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve ter da posledično stroški niso bili potrebni (prvi odstavek 155. člena in prvi odstavek 165. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 z nadaljnjimi spremembami) v povezavi s 13. členom ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 16. 10. 2013
Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana
- JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran