EN

018-341/2013 Zavod za gozdove Slovenije

Številka: 018-341/2013-5
Datum sprejema: 8. 10. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek Šinko, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Dobava feromonskih vab" in na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika M PLUS d.o.o., Jezdarska 22, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Bojan Grubar, Tomšičeva 45, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 08.10.2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila za dobavo feromonskih vab. Naročnik je javno naročilo dne 10.06.2013 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 7087/2013.

Naročnik je dne 07.08.2013 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-119/2013, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo družbi ABAKUS TRADING d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, Kranj (v nadaljevanju izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je ponudba izbranega ponudnika popolna in ugodnejša od vlagateljeve ponudbe (naročnik je prejel le dve ponudbi).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 22.08.2013 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev razveljavi, podredno pa, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila razveljavi v celoti. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. Vlagatelj navaja, da naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila ni jasno navedel razlogov za svojo odločitev, s čimer je ravnal v nasprotju z Direktivo 2004/18/ES, ki določa, da mora naročnik obvestiti vsakega neuspelega ponudnika o razlogih za zavrnitev njegove ponudbe, vključujoč razloge za njegovo odločitev o neenakovrednosti, ali za svojo odločitev, da gradnje, blago ali storitve ne izpolnjujejo izvedbenih ali funkcionalnih zahtev. Vsakega ponudnika, ki je oddal sprejemljivo ponudbo, pa mora naročnik obvestiti tudi o lastnostih in relativnih prednostih izbrane ponudbe ter o imenu izbranega ponudnika. Pravici do obveščenosti in navedbe razlogov za zavrnitev sta za ponudnika bistveni, da se lahko seznani z razlogi za naročnikovo odločitev in se nato odloči, ali bo uveljavljal pravno varstvo. Navedeno stališče je potrdilo tudi Sodišče EU, ki je v zadevi Uniplex (C-406/08) presodilo, da zgolj dejstvo, da ponudnik izve, da je bila njegova ponudba zavrnjena še ni dovolj, da bi lahko ugotovil morebitni obstoj nezakonitosti, na podlagi katere bi bilo mogoče vložiti zahtevek za revizijo. Zato mora naročnik vsakemu ponudniku sporočiti povzetek ustreznih razlogov. Vlagatelj še navaja, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v vzorec izbranega ponudnika niti v varnostni list, s čimer je ravnal v nasprotju z določilom 22. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2). Dne 21.08.2013 mu je naročnik sicer omogočil vpogled v vzorec (ne pa tudi v varnostni list), vendar, glede na kratek rok za vložitev zahtevka za revizijo, vlagatelj ni imel možnosti, da bi vzorec natančno preučil. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik z navedenim kršil njegovo pravico do učinkovitega pravnega varstva. Šesti odstavek 22. člena ZJN-2 določa, da je celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz tega člena, naročnik pa mora ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo po sprejemu odločitve o oddaji naročila. Vlagatelj je prepričan, da varnostni list blaga ne more biti označen kot poslovna skrivnost ali tajni podatek, saj gre za pripravke, namenjene varstvu rastlin, to blago pa bo v več tisoč primerkih nameščeno po slovenskih gozdovih. Takšno blago mora biti registrirano ali zavedeno v sezname biocidov in fitofarmacevtskih sredstev, kar pa blago izbranega ponudnika ni, takšno blago pa bi moralo biti opremljeno tudi z ustrezno tehnično dokumentacijo. Vlagatelj navaja, da naročnik ni preveril ustreznosti blaga niti ustreznosti varnostnega lista, saj bi v nasprotnem ugotovil, da blago izbranega ponudnika trenutno ne obstaja. Vlagatelj v zvezi s tem še zatrjuje, da je izbrani ponudnik pri pripravkih IT-Ecolure Maxi Tubus in PC-Ecolure Maxi Tubus navedel izjemno dolge roke delovanja, ki jih ne potrjuje nobena strokovna literatura. Vlagatelj je preveril vse razpoložljive sezname ter registre feromonov, vendar blaga, ki ga ponuja izbrani ponudnik, ni zasledil v nobenem izmed njih. Vlagatelj zato upravičeno dvomi, da ima blago izbranega ponudnika takšne karakteristike, kot jih navaja. Vlagatelj ob tem opozarja, da mu je bil onemogočen vpogled v varnostna lista, zaradi česar avtentičnosti in izvora izdelka ne more preveriti. Vlagatelj še navaja, da naj bi pripravki izbranega ponudnika vsebovali tudi komponento 2-METILBUT-3-EN-2-OL CAS, št. 115-18-4. Ta kemikalija je po uredbah in direktivah EU prikazana kot nevarna kemikalija z oznako F in Xn. Ker naj bi vsebovali pripravki IT - Ecolure Maxi Tubus več kot 80 % navedene kemikalije, bi morali biti označeni z znakom za nevarnost F in Xn. Iz etikete to ni razvidno, vlagatelju pa ni bil omogočen vpogled v navodila za uporabo niti v varnostni list. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik tega najverjetneje ni označil na ustrezen način. Prav tako tudi etiketa na proizvodu ni v slovenskem jeziku. Zaradi navedenih pomanjkljivosti bi bilo lahko ogroženo zdravje ljudi.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 10.09.2013, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik navaja, da je naročnik opredelil kriterije za ocenjevanje, in sicer količnik med ceno ponujene ampule in rokom trajanja ampule. Ker je izbrani ponudnik po obeh kriterijih ponudil boljše pogoje, je bil izbran kot najugodnejši. Izbrani ponudnik navaja, da varnostni list ni bil zahtevan, ogled njegovega vzorca pa je bil vlagatelju omogočen dne 21.08.2013. Izbrani ponudnik zatrjuje, da je v ponudbo priložil tehnično dokumentacijo proizvajalca Fytofarm s.r.o., ki v celoti potrjuje tehnične karakteristike ponujenih izdelkov. Naročnik pa prav tako razpolaga z dokumentacijo, s katero proizvajalec izrecno potrjuje rok trajanja obeh ponujenih izdelkov. Izbrani ponudnik zatrjuje, da glede na definicijo fitofarmacevtskih sredstev, kot izhaja iz Uredbe 1107/2009 EC, ki je opredeljena po namenu rabe določenega sredstva, razpisani pripravki niso namenjeni zatiranju škodljivih organizmov, temveč spremljanju njihove populacije, zato v konkretnem primeru ne potrebujejo dovoljenja v skladu s predpisi s področja fitofarmacevtskih sredstev. Ker je iz namena uporabe sredstev razvidno, da ne gre za fitofarmacevtska sredstva, podjetje ne potrebuje vpisa v register za fitofarmacevtska sredstva v skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih. Izbrani ponudnik tudi navaja, da Zakon o gozdarstvu prepoveduje uporabo fitofarmacevtskih sredstev v gozdovih, iz česar je razvidno, da namen javnega naročila ni v uporabi sredstev za zatiranje škodljivih organizmov, temveč je namenjeno spremljanju populacije škodljivih organizmov v gozdovih. Izbrani ponudnik v nadaljevanju citira mnenje družbe Bens consulting d.o.o. Iz mnenja izhaja, da izdelek ne sodi med biocidne proizvode, saj je namenjen spremljanju populacije škodljivih organizmov. Iz mnenja tudi izhaja, da izdelek vsebuje 3.3 % nevarne snovi S-cis-verbenola, razvrščene z R36/37/38, kar pa, skladno z veljavno zakonodajo, izdelka (zmesi) ne razvršča med nevarne. Skladno s tretjim odstavkom 31. člena Uredbe 1907/2006 (REACH), dobavitelj niti ni dolžan preskrbeti varnostnega lista, če ga naročnik izrecno ne zahteva. Ker proizvod ni razvrščen med nevarne kemikalije, so tudi elementi etikete skladni z veljavno zakonodajo. Navodilo izdelka je v slovenskem jeziku.

Naročnik je zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (dokument št. 430-119/2013, z dne 19.09.2013). Naročnik se ne strinja z vlagateljem, da odločitev o oddaji naročila ni dovolj obrazložena. Naročnik navaja, da sta bili obe merili objavljeni na Portalu javnih naročil ter navedeni tudi v razpisni dokumentaciji. Ker je bil vlagatelj seznanjen tudi s ponujenimi cenami, je lahko ugotovil, v čem so prednosti sprejete ponudbe. Poleg tega bi lahko vlagatelj zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Naročnik se prav tako ne strinja z vlagateljevimi očitki, ki se nanašajo na vpogled. Naročnik navaja, da je bil vlagatelju vpogled omogočen pravočasno oziroma 4 dni pred potekom obdobja mirovanja, vlagatelj pa je vpogledal v tiste dele, ki niso bili označeni kot poslovna skrivnost. Naročnik tudi navaja, da ponudnikom ni bilo potrebno predložiti tehnične dokumentacije. V zvezi z razpisanim predmetom je morala ponudba vsebovati le izpolnjen predračun, izjavo ponudnika, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, ter izjavo ponudnika o kakovosti blaga, ki vsebuje tudi zavezo, da bo ponudnik (v primeru izbire) dostavil tudi opis lastnosti in kakovosti blaga od proizvajalca. Izbrani ponudnik je tehnično dokumentacijo sicer priložil, v njej pa proizvajalec potrjuje takšne roke delovanja, ki so zapisani že v ponudbenem predračunu. Naročnik še navaja, da iz priloženega mnenja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, št. U34330-118/2003/2, z dne 02.09.2013, izhaja, da feromonske vabe (atraktanti) za namen spremljanja podlubnikov, v skladu z Uredbo (ES) 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS, sicer sodijo med fitofarmacevtska sredstva. Ker pa so namenjene spremljanju številčnosti populacije podlubnikov v gozdovih in ne za direktno varstvo gozdov, ne zapadejo pod zakonodajo, ki ureja promet in uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Iz mnenja Urada Republike Slovenije za kemikalije št. 92-1/2013/61, z dne 10.09.2013, izhaja, da v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov, za feromonske vabe (atraktante) za privabljanje podlubnikov ni potrebno pridobiti dovoljenja za promet in uporabo v Sloveniji. Prav tako ponujenega izdelka ni potrebno označiti v skladu z Uredbo (ES) 1279/2008 o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih kemikalij, niti zanj v skladu z Uredbo (ES) 453/2010 o varnostnih listih, ni potrebno pripraviti varnostnega lista. Glede na to, da proizvoda po podatkih, ki so razvidni iz tehnične dokumentacije, nimata nevarnih lastnosti, zanju (v skladu z Zakonom o kemikalijah) tudi ni potrebno pridobiti dovoljenja za proizvodnjo, skladiščenje in uporabo nevarnih kemikalij ter prometa z njim. Naročnik zatrjuje, da mora biti vse navedeno vlagatelju poznano, saj je bil več preteklih let izbrani ponudnik za feromonske vabe. Naročnik še navaja, da je vzorce izbranega ponudnika tudi testiral. Predloženi vzorci so skladni z zahtevami iz razpisne dokumentacije, ponujeni so v obliki ampule, originalna embalaža je neprodušno zaprta, navodila na embalaži so v slovenskem jeziku. Zaradi kratkega časa, ki je bil na razpolago, naročnik sicer ni mogel z gotovostjo potrditi kakovosti ponujenega blaga, kljub temu pa je lahko ugotovil, da lastnosti obeh feromonskih vab ne odstopajo od pozitivnih pričakovanj glede privabljanja podlubnikov in časa izhlapevanja.

Naročnik je z vlogo, z dne 20.09.2013, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 26.09.2913 (ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 27.09.2013), opredelil do naročnikovih navedb. Vlagatelj ponavlja očitke, ki se nanašajo na pomanjkljivo obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Vlagatelj še navaja, da je zahteval vpogled v vzorec izbranega ponudnika že na odpiranju ponudb dne 27.06.2013, vpogled pa mu je bil omogočen šele dne 21.08.2013, zaradi česar vzorca ni mogel preveriti. S tem, ko mu je naročnik onemogočil vpogled v varnostni list izbranega ponudnika, vpogled v vzorec pa mu je omogočil šele dne 21.08.2013, ni mogel preveriti, ali je izbrani ponudnik oddal popolno ponudbo ter ali je ponudil blago, ki ustreza javnemu razpisu. Navedeno je še toliko bolj pomembno v obravnavani zadevi, saj naročnik sploh ni ugotavljal ustreznosti blaga niti ustreznosti varnostnega lista. V nasprotnem primeru bi ugotovil, da blago izbranega ponudnika trenutno ne obstaja.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagatelj v obravnavanem primeru očita naročniku, da je obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila pomanjkljiva, oziroma da naročnik v njej ni navedel razlogov za svojo odločitev. Vlagatelj tudi navaja, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v varnostni list izbranega ponudnika ter da mu je pregled vzorca izbranega ponudnika omogočil prepozno, zato ni imel možnosti, da bi ga natančno preučil. Zlasti pa vlagatelj očita naročniku, da s strani izbranega ponudnika ponujeno blago trenutno še ne obstaja, saj bi bilo sicer registrirano ali zavedeno v seznamih biocidov in fitofarmacevtskih sredstev ter opremljeno z ustrezno tehnično dokumentacijo.

Kot je razvidno iz dokumentacije, je naročnik odločitev o oddaji naročila izdal v dokumentu št. 430-119/2013, z dne 07.08.2013. V obrazložitvi je navedel, da sta bili pravočasno predloženi dve ponudbi - ponudba izbranega ponudnika in vlagateljeva ponudba. Naročnik je navedel, da je obe ponudbi ocenil v skladu z vnaprej predvidenimi merili za ocenitev ponudb, pri čemer je bila ugodnejša ponudba izbranega ponudnika. Naročnik je prav tako zapisal, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje vse pogoje iz razpisne dokumentacije in je popolna.

Na podlagi pregleda odločitve o oddaji naročila in njene obrazložitve Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v zadostni meri navedel prednosti sprejete ponudbe v primerjavi z vlagateljevo. V obravnavanem primeru je naročnik (v točki 2.2 razpisne dokumentacije) napovedal, da bo ponudbe ocenjeval na podlagi cene ene feromonske vabe in deklariranega roka trajanja feromonske vabe, oziroma na podlagi količnika med navedenima meriloma (po formuli: število točk = količnik med ceno in rokom trajanja vabe najugodnejše ponudbe / količnik med ceno in rokom trajanja vabe ocenjevane ponudbe x 100). Vlagateljev predstavnik je bil prisoten na odpiranju ponudb, prejel pa je tudi izvod Zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 27.06.2013. Na odpiranju ponudb je naročnik predstavnika obeh ponudnikov (naročnik je v obravnavanem primeru prejel le dve ponudbi) seznanil z imeni ponujenih preparatov ter s cenami za 1 kos in za vse razpisane količine (z in brez DDV). Prav tako so bili ponudniki seznanjeni tudi z deklariranimi roki trajanja ponujenih vab (oziroma s podatki o izhlapevanju ponujenih vab) ter z njihovimi roki uporabe. Vlagatelj si je tako lahko na podlagi navedenih podatkov sam izračunal, koliko točk je prejela vsaka izmed obeh ponudb, oziroma je lahko ugotovil, zakaj ni bila izbrana njegova ponudba. Iz Zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 27.06.2013, je razvidno, da sta oba ponudnika oddala ponudbi za oba razpisana sklopa. Izbrani ponudnik je za obe feromonski vabi ponudil nižji ceni od vlagatelja, oba ponudnika sta v Obrazec predračuna, v 2. sklopu vpisala (minimalno) 24 tedensko deklarirano trajnost izhlapevanja, za 1. sklop je izbrani ponudnik vpisal enako (minimalno) 24 tedensko deklarirano trajnost izhlapevanja, vlagatelj pa 8-12 tedensko.

Vlagateljevo pričakovanje, naj naročnik še podrobneje predstavi način ocenjevanja njegove ponudbe in naj ob tem predstavi tudi dokumentacijo, na podlagi katere je prišel do teh ugotovitev, predstavlja v konkretnem primeru nesorazmerno obveznost za naročnika, saj od njega že v postopku oddaje javnega naročila zahteva takšen obseg dokazovanja, ki se sicer pričakuje šele v morebitnem postopku pravnega varstva. Obrazložitev odločitve o oddaji mora vsebovati toliko informacij, da se ponudnik seznani s konkretnimi razlogi za odločitev in da je z namenom morebitnega preizkusa naročnikove odločitve, zagotovljeno učinkovito pravno varstvo. Slednje pa je bilo vlagatelju, kot izhaja iz predhodnega odstavka te obrazložitve, zagotovljeno. Poleg tega mu je bil omogočen tudi vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, med drugim je lahko pregledal tudi vzorca izbranega ponudnika.

Predmet obravnavanega javnega naročila je nakup feromonskih vab. Naročnik je javno naročilo razpisal v dveh sklopih, in sicer v 1. sklopu nakup feromonskih vab za velikega smrekovega lubadarja (7.000 kosov) in v 2. sklopu nakup feromonskih vab za malega smrekovega lubadarja (4.000 kosov). Naročnik je strokovne zahteve, ki se nanašajo na razpisan predmet, navedel v točki 2.1 razpisne dokumentacije, in sicer:

" - Feromonska vaba mora biti v obliki ampule.
- Učinkovanje atraktanta v eni ampuli mora biti minimalno 5 tednov.
- Izhlapevanje atraktanta iz ampule mora biti čim bolj enakomerno v celi dobi uporabnosti.
- Delovanje atraktanta mora biti čim bolj selektivno na ciljno vrsto.
- Originalna embalaža mora biti neprodušno zaprta.
- Atraktant mora biti nestrupen za ljudi.
- Rok uporabe pri skladiščenju v hladnem prostoru mora biti vsaj 3 leta."

Enake zahteve je naročnik zapisal tudi v točki 1 Obrazca predračuna - OBR-7 (Opis feromonskih vab, ki velja tako za velikega smrekovega lubadarja kot tudi za malega smrekovega lubadarja). Naročnik je v tej točki tudi zahteval, da morajo biti navodila na embalaži napisana v slovenskem jeziku.

Naročnik je v točki 1.7.2 razpisne dokumentacije od ponudnikov zahteval, da morajo k ponudbi predložiti tudi vzorec ponujenega blaga. V zvezi z razpisanim predmetom je naročnik v razpisno dokumentacijo priložil tudi Izjavo ponudnika o kakovosti blaga (OBR-5), s podpisom katere so se ponudniki zavezali, "da bodo v primeru, če bodo izbrani kot najugodnejši, naročniku dostavili opis lastnosti in kakovosti blaga od proizvajalca". S podpisom tega obrazca so ponudniki tudi zagotovili, da imajo ponujene feromonske vabe "takšne lastnosti, kot jih zagotavlja proizvajalec".

Iz navedenih zahtev je razvidno, da so morali ponudniki v zvezi z razpisanim predmetom predložiti vzorec (oziroma dva vzorca, če so ponudbo oddali v obeh sklopih), izpolnjen Obrazec predračuna - OBR-7 (s ceno za eno enoto in vse razpisane količine, z imeni ponujenih feromonsklih vab, vanj pa so morali vpisati tudi podatke o deklarirani trajnosti izhlapevanja in o roku uporabe) ter Izjavo ponudnika o kakovosti blaga (OBR-5), s katero so se zavezali, da bodo v primeru izbire predložili še proizvajalčev opis lastnosti in kakovosti ponujenega blaga in potrdili, da imajo ponujene vabe takšne lastnosti, kakršne deklarira proizvajalec. Naročnik torej v obravnavanem primeru za ponujene feromonske vabe ni zahteval varnostnih listov, prav tako tudi ni zahteval nobenih drugih strokovnih dokazil.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže (o čemer se je vlagatelj lahko prepričal na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika dne 19.08.2013), da je predložil (in v celoti izpolnil ter podpisal) Obrazec predračuna - OBR-7 (izbrani ponudnik je v 1. sklopu ponudil preparat IT-Ecolure maxi tubus, v 2. sklopu pa feromonsko vabo PC-Ecolure maxi tubus), prav tako je predložil tudi vzorca in (izpolnjeno ter podpisano) Izjavo ponudnika o kakovosti blaga (OBR-5). Čeprav tega ni bil dolžan, je izbrani ponudnik predložil tudi izjavo proizvajalca (družbe Fytofarm, spol. s.r.o., Bratislava, Slovak Republic) o deklarirani trajnosti izhlapevanja (za obe ponujeni vabi v dolžini 24 tednov) in o rokih uporabe (ki v obeh primerih znašata 3 leta). V ponudbo je za oba produkta priložil tudi navodila za uporabo, iz katerih izhaja sestava ponujenih substanc, opozorila, registracijska številka itd.

Državna revizijska komisija prav tako ni mogla slediti vlagateljevi navedbi, da bi moralo biti blago, ki je predmet javnega naročila, zavedeno v sezname biocidov in fitofarmacevtskih sredstev. Naročnik je namreč tekom predrevizijskega postopka pridobil mnenji Urada Republike Slovenije za kemikalije (št. 92-1/2013/61, z dne 10.09.2013) in Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (št. U34330-118/2003/2, z dne 02.09.2013). Iz prvega mnenja je razvidno, da (skladno z Uredbo (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov) za feromonske atraktante za privabljanje podlubnikov ni potrebno pridobiti dovoljenja za promet in uporabo v Sloveniji. Prav tako tega sredstva ni potrebno označiti v skladu z Uredbo (ES) 1279/2008 o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih kemikalij, niti zanj ni potrebno pripraviti varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) 453/2010 o varnostnih listih. Iz mnenja še izhaja, da proizvod nima nevarnih lastnosti in zato zanj v skladu z Zakonom o kemikalijah tudi ni potrebno pridobiti dovoljenja za proizvodnjo, skladiščenje in uporabo nevarnih kemikalij ter prometa z njimi. Iz mnenja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa izhaja, da so (skladno z Uredbo (ES) 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS) fitofarmacevtska sredstva namenjena varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi in mednje sodijo tudi feromoni. Ker pa so v konkretnem primeru feromonske vabe za podlubnike namenjene spremljanju (monitoringu) številčnosti populacije podlubnikov v gozdovih in ne za direktno varstvo gozdov, navedene feromonske vabe ne zapadejo pod zakonodajo, ki ureja promet in uporabo fitofarmacevtskih sredstev.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je bil vlagatelju omogočen vpogled v ponudbo izbranega ponudnika pravočasno oziroma štiri dni pred potekom obdobja mirovanja (sedmi odstavek 22. člena ZJN-2). Pregled vzorcev mu je bil omogočen sicer le dva dni pred potekom obdobja mirovanja. Ker pa je bil vlagatelju vpogled v predložena vzorca vendarle omogočen in iz razloga, ker vlagatelj v zvezi z vzorcema (niti v zahtevku za revizijo niti v vlogi, s katero se je opredelil do navedb naročnika iz odločitve o zahtevku za revizijo) ni navedel nikakršnih pomanjkljivosti, Državna revizijska komisija njegovim očitkom ni mogla slediti. Čeprav je vlagatelj v zahtevku za revizijo večkrat navedel, da zaradi (pre)kratkega roka ni imel možnosti, da bi vzorec natančneje preučil, pa tega ni storil niti kasneje. Vlagatelju je bil pregled vzorcev omogočen dne 21.08.2013, pa v zvezi s tem niti po (več kot) enem mesecu ni navedel nikakršnih pripomb. Poleg tega je naročnik oba prejeta vzorca tudi testiral, pri čemer je (med drugim) ugotovil, "da lastnosti obeh feromonskih vab Ecolure ne odstopajo od pozitivnih pričakovanj glede privabljanja podlubnikov in časa izhlapevanja" (Testiranje vzorcev feromonskih vab PC-Ecolure tubus maxi in IT-Ecolure tubus maxi, z dne 06.08.2013). Oba vzorca je pregledala tudi Državna revizijska komisija in ugotovila, da so (na njunih etiketah) navodila za uporabo navedena v slovenskem jeziku.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik ni kršil pravil javnega naročanja, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot popolno, je morala na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločiti tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.
Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.
V Ljubljani, dne 08.10.2013


predsednik senata:
Borut Smrdel, univ.dipl.prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Bojan Grubar, Tomšičeva 45, Maribor
- ABAKUS TRADING d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, Kranj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, LjubljanaVložiti:
- V spis zadeve, tu

Natisni stran