EN

018-310/2013 Občina Ljutomer

Številka: 018-310/2013-9
Datum sprejema: 25. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 41. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in Vide Kostanjevec kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "oskrbo transportnih vodovodov, kanalizacije in objektov za obdelavo vode" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MMP Jedinstvo, a. d., Prvomajska bb, Sevojno, Srbija (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Tanja Glušič, odvetnica v Ljubljani, zoper ravnanje naročnika Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer (v nadaljevanju: naročnik), 25. 9. 2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 2, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji naročila" št. 430-4/2013-55-437 z dne 10. 7. 2013.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 10.061 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku roka za prostovoljno izpolnitev. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

3. Naročnik je dolžan Državni revizijski komisiji v roku 3 (treh) mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila gradenj po odprtem postopku (objava 1. 3. 2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN2476/2013, in 6. 3. 2013 v dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2013/S 046-073755) z dokumentom "Odločitev o oddaji naročila" št. 430-4/2013-24-437 z dne 18. 6. 2013 sodelujoča ponudnika v sklopu 2 (objekti za obdelavo vode) obvestil, da je izbral vlagateljevo ponudbo. Zoper to odločitev je ponudnik SGP Pomgrad, d. d., Murska Sobota po pooblaščencu vložil zahtevek za revizijo z dne 3. 7. 2013, ki mu je naročnik s sklepom št. 430-4/2013-53-437 z dne 9. 7. 2013 ugodil in jo razveljavil. Naročnik je nato z dokumentom "Odločitev o oddaji naročila" št. 430-4/2013-55-437 z dne 10. 7. 2013 sodelujoča ponudnika v sklopu 2 obvestil, da je izbral ponudbo skupnih ponudnikov SGP Pomgrad, d. d., Murska Sobota in Esotech, d. d., Velenje, vlagateljevo ponudbo pa je kot nepopolno izločil.

Vlagatelj je vložil vlogo z dne 15. 7. 2013, poimenovano "Zahteva za nadaljno pojasnitvo odločitve", na podlagi katere je naročnik vlagatelju izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (dokument št. 430-4/2013-59-437 z dne 18. 7. 2013) in mu 22. 7. 2013 omogočil vpogled, ki ga je dokumentiral z zapisnikom.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 1. 8. 2013 in predlagal, da se ponudbo izbranega ponudnika spozna za nepopolno, vlagateljevo ponudbo pa za popolno in se jo zato izbere. Vlagatelj je navedel, da:
" "ni spreminjal ničesar v razpisni dokumentaciji, razen tega, da je ispravil očitno računsko napako Naročnika v XLS dokumentu, v dosedanji prakse Državne revizijske komisije " vse računske napake v razpisni dokumentaciji ne gredejo v škodo ponudnika, ampak so to napake naročnika"",
" je naročnik z dopisom z dne 14. 6. 2013 zahteval soglasje za popravek računskih napak, vlagatelj pa je "v dopisu št. 210/14.6.2013 sklenio s popravljenimi napakami, in je s tem ponudba Izvajalca sprejeta kot ustrezna",
" se v tem primeru ne more uporabiti 20. točka prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), saj vlagatelj "ni "poškodoval" razpisnih pogojev, vendar je izpolnil vseh potreb uporabnika storitev, podanih v razpisni dokumentaciji", in zato ni mogoče uporabiti niti 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2,
" ni spreminjal opisov, količin ali predračuna del, iz Navodil ponudnikom pa je razvidno, da je naročnik "dal prednost tiskani verziji, v kateri popravljene napake Naročnika niso razvidne v elektronskem dokumentu",
" je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da niso predloženi kataloška dokumentacija, dogovor o skupnem nastopu in dogovor o zakupu, kot je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji, ponudba izbranega ponudnika tudi ni bila zvezana in zapečatena skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik se je z dopisom z dne 12. 8. 2013 izjasnil o zahtevku za revizijo in navedel, da bi ga moral naročnik zavreči, saj vlagatelj nima aktivne legitimacije, vložil ga je prepozno, zahtevek za revizijo pa je tudi "brez potrebnih dejstev in dokazov". Izbrani ponudnik je še navedel, da bi moral naročnik zahtevek za revizijo "podredno" zavrniti.

Naročnik je s sklepom št. 430-4/2013-437-122 z dne 22. 8. 2013 zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik je navedel, da:
" je po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo ugotovil, da je vlagatelj aktivno legitimiran in je zahtevek za revizijo vložil pravočasno, predložil mu je potrdilo o plačilu takse v višini 10.000 eurov, kljub manjkajoči sestavini iz 8. točke prvega odstavka 15. člena ZPVPJN (ali gre za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada) pa je zahtevek za revizijo sprejel v obravnavo (drugi odstavek 26. člena ZPVPJN), saj je podatek o tem razviden iz sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila in razpisne dokumentacije,
" je po ponovnem pregledu vlagateljeve ponudbe ugotovil, da je vlagatelj iz obrazca predračuna v delu za VV Segovci odstranil elektronsko zaščito, kot jo je v obrazec predračuna vstavil naročnik, po odstranitvi te zaščite pa je spremenil formule na predračunskem listu za VV Segovci, v delu Vodni viri Podgrad " Objekt za pripravo vode " zidarska dela (postavke 03 31, 03 32 in 03 33), s čimer je vsebinsko spreminjal obrazec predračuna, ki ga je pripravil naročnik, s tem pa je kršil podčlen 20.2 Navodil, ki določa, da razpisne dokumentacije ponudniku ni dovoljeno kakorkoli spreminjati in dopolnjevati,
" je v podčlenu 13.b) Navodil, točka 11 navedel, kako se predloži predračun, te določbe pa so bile jasne, v primeru vprašanj glede neustrezne zaščite celic ali napak v formulah je naročnik napake popravil na način, da je z dodatkom k razpisni dokumentaciji objavil ustrezno popravljene oziroma spremenjene obrazce predračuna v elektronski obliki, zato je vsak poseg v razpisno dokumentacijo nedopusten, ponudnikom pa ni dal navodil, naj popravijo formule,
" je tiskanje predračuna le računalniško opravilo in ne zajema nobenih posegov, kar je naročnik tudi pojasnil v odgovoru na vprašanje št. 4 v dodatku št. 6,
" vlagatelj ne bi smel samovoljno spreminjati pomanjkljivosti obrazca predračuna, zato je vlagateljevo ponudbo označil kot neprimerno (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2),
" se drugi odstavek 78. člena ZJN-2 nanaša na dopolnitve formalno nepopolnih ponudb in torej na fazo pregleda in ocenjevanja ponudb, ne pa na fazo priprave "ponudbene dokumentacije",
" je izbrani ponudnik predložil zahtevana dokazila, v nekatera izmed teh pa vlagatelj pri vpogledu ni mogel vpogledati, saj so bila označena kot poslovna skrivnost,
" je bil v originalnem izvodu ponudbe predračun v tiskani obliki zvezan z vrvico in zapečaten, v kopijah sicer ne, vendar je to nebistvena pomanjkljivost.
Naročnik se sklicuje še na zadevo št. 018-027/2011.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 430-4/2013-437-128 z dne 26. 8. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in del dokumentacije. Na poziv št. 018-310/2013-2 z dne 29. 8. 2013 je naročnik Državni revizijski komisiji kot prilogo dopisu št. 430-4/2013-143-437 z dne 4. 9. 2013 odstopil še del dokumentacije. Naročnik je 25. 9. 2013 po elektronski pošti Državni revizijski komisiji odstopil še del dokumentacije, ki se nanaša na vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 30. 8. 2013, ki jo je vložil po pooblaščenki, opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in jih zavrnil. Vlagatelj je priglasil tudi povrnitev stroškov.

Ker se je predrevizijski postopek na podlagi vloženega zahtevka za revizijo začel pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 63/2013; v nadaljevanju: ZPVPJN-A) in se je dokončal skladno z ZPVPJN brez upoštevanja ZPVPJN-A, Državna revizijska komisija pri odločanju o zahtevku za revizijo ni uporabila ZPVPJN-A (drugi odstavek 14. člena ZPVPJN-A).

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj zahteva, da bi naročnik moral izbrati njegovo ponudbo, ne pa ponudbe izbranega ponudnika. Glede na vsebino zahtevka za revizijo in dejansko stanje, ki izhaja iz odstopljene dokumentacije, vlagatelj dejansko predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, naročniku pa očita kršitev prvega odstavka 80. člena ZJN-2. Da vlagatelj dejansko predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, je razvidno tudi iz vloge z dne 30. 8. 2013.

Naročnik mora skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, ob siceršnjem upoštevanju postopka dopolnitve ponudb iz 78. člena ZJN-2 ter ravnanja po drugem odstavku 41. člena ZJN-2 v primeru odprtega postopka oddaje javnega naročila, izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Neprimerna ponudba je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Skladno s prvim odstavkom 26. člena ZPVPJN naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali je bil vložen pravočasno (prva alinea), ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN (druga alinea) in ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN (tretja alinea). Če zahtevek za revizijo izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, ga naročnik sprejme v obravnavo (prva poved iz drugega odstavka 26. člena ZPVPJN), v obravnavo pa ga sprejme tudi, če ne vsebuje obveznih sestavin iz 3., 4. ali 8. točke prvega odstavka 15. člena ZPVPJN, če so te obvezne sestavine razvidne iz vsebine dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila (druga poved iz drugega odstavka 26. člena ZPVPJN). Kot izhaja iz obrazložitve odločitve o zavrnitvi zahtevka za revizijo, je naročnik zahtevek za revizijo predhodno preizkusil in ugotovil, da so izpolnjeni pogoji za sprejem v obravnavo skladno z drugo povedjo iz drugega odstavka 26. člena ZPVPJN. Tudi Državna revizijska komisija, ki po prejemu zahtevka za revizijo preveri pogoje, kot jih določa prvi odstavek 26. člena ZPVPJN (gl. prvi odstavek 31. člena ZPVPJN), ni ugotovila drugače, zato ga je sprejela v obravnavo (druga poved iz drugega odstavka 31. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik obvestila, s katerim je sodelujočima ponudnikoma sporočil odločitev o oddaji javnega naročila (dokument "Odločitev o oddaji naročila" št. 430-4/2013-55-437 z dne 10. 7. 2013), ni vročal vlagatelju na naslov v tujino, temveč B. B. (kot fizični osebi, ki jo predstavlja za pooblaščenca) na naslov v Sloveniji. B. B. je to obvestilo prejel 10. 7. 2013 (razvidno iz podpisane vročilnice). Vlagatelj je po elektronski pošti 15. 7. 2013 poslal vlogo "Zahteva za nadaljno pojasnitvo odločitve", iz katere izhaja, da "v skladu s pravnim poukom, z dne 10.07.2013, pravočasno od vas zahtevamo razlago vaše odločitve, in sicer s poudarkom na naslednjem", pri čemer je opisal svoje razumevanje razpisne dokumentacije in naročnikovih pojasnil ter je navedel, kaj je storil in zakaj se ne strinja z naročnikovo odločitvijo. Čeprav je iz vsebine te vloge mogoče razumeti nestrinjanje z odločitvijo o izločitvi svoje ponudbe, saj vlagatelj tudi zahteva, da se njegovo ponudbo spozna za popolno in jo naročnik izbere, odločitev o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku pa razveljavi, kar bi kazalo na to, da je vloga po vsebini zahteva za pravno varstvo, pa ni mogoče spregledati, da je to le utemeljitev, zakaj zahteva "razlago vaše odločitve". Ker se vlagatelj hkrati sklicuje na pravni pouk iz dokumenta "Odločitev o oddaji naročila" št. 430-4/2013-55-437 z dne 10. 7. 2013 (v katerem sta bila navedena možnost zahtevati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila v treh delovnih dneh po prejemu obvestila ali vložiti zahtevek za revizijo v osmih delovnih dneh po prejemu obvestila, ni pa naročnik nič navedel o vpogledu v ponudbe in dokumentacijo), vlogo "Zahteva za nadaljno pojasnitvo odločitve" pa je poslal tretji delovni dan po tem, ko je B. B. prejel dokument "Odločitev o oddaji naročila" št. 430-4/2013-55-437 z dne 10. 7. 2013 (vlagatelj se tudi sklicuje, da je 10. 7. 2013 prejel dokument "Odločitev o oddaji naročila" št. 430-4/2013-55-437 z dne 10. 7. 2013), je treba šteti, da je vlagatelj s tem, ko je naročniku poslal vlogo "Zahteva za nadaljno pojasnitvo odločitve", zahteval tudi dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila v smislu tretjega odstavka 79. člena ZJN-2 glede "razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran" (prva alinea v prvi povedi iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2) in ne le vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika (v smislu sedmega odstavka 22. člena ZJN-2), kot to navaja izbrani ponudnik v vlogi z dne 12. 8. 2013. Državna revizijska komisija ob tem dodaja, da je vlagatelj šele v zadnjem odstavku vloge "Zahteva za nadaljno pojasnitvo odločitve" z dne 15. 7. 2013 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Naročnik je vlogo "Zahteva za nadaljno pojasnitvo odločitve" z dne 15. 7. 2013 obravnaval tudi kot zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, za katero "so izpolnjeni pogoji za njeno vložitev" (dokument št. 430-4/2013-59-437 z dne 18. 7. 2013; str. 1). Naročnik je v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila pojasnil, zakaj je štel, da je vlagateljeva ponudba nepopolna, navedel pa je tudi "prednosti sprejete ponudbe v razmerju do vlagatelja". Naročnik je dokument št. 430-4/2013-59-437 z dne 18. 7. 2013 vročal B. B. kot fizični osebi, ki jo predstavlja za vlagateljevega pooblaščenca. Iz podpisane vročilnice je razvidno, da je bila vročitev opravljena 22. 7. 2013, vendar ne B. B., saj je pošiljko prevzel D. B., ta pa je na vročilnici izjavil, da ga je B. B. pooblastil za prevzem pošiljke.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo po pošti priporočeno 1. 8. 2013 (pošiljko, ki je bila namenjena naročniku, je poslal B. B., ki je naveden na hrbtni strani ovojnice), kar je osmi delovni dan po tem, ko je D. B. za B. B. prevzel dokument št. 430-4/2013-59-437 z dne 18. 7. 2013 (peti odstavek 1. člena ZPVPJN in drugi odstavek 111. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN). Ker pošiljanje vloge naročniku po pošti priporočeno varuje rok (drugi odstavek 112. člena ZPP glede na prvi odstavek 112. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), je bil zahtevek za revizijo vložen znotraj roka osmih delovnih dni iz petega odstavka 25. člena ZPVPJN, ki se ga v obravnavanem primeru šteje upoštevajoč tretji odstavek 79.a člena ZJN-2. V tretjem odstavku 79.a člena ZJN-2 je namreč določeno, da ko ponudnik vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. Ob taki ugotovitvi ni bistveno ugotavljati, ali je bilo vročanje dokumenta št. 430-4/2013-59-437 z dne 18. 7. 2013 izvedeno skladno z zakonom, ker tudi morebitne neskladnosti, ki jih vlagatelj sicer niti ne navaja, temveč navaja, da "je Odločitev prejel dne 22.07.2013" (str. 1 zahtevka za revizijo), ne bi vplivale na to, da je bil zahtevek za revizijo vložen v osmih delovnih dneh po tem, ko je D. B. za B. B. prevzel dokument št. 430-4/2013-59-437 z dne 18. 7. 2013.

Izbrani ponudnik sicer meni drugače, saj se naslanja na vlagateljevo izjavo (tudi na str. 1 zahtevka za revizijo), da "je dne 15.07.2013, pri Naročniku zahteval dodatno obrazložitev, na ki ga je Naročnik odgovoril dne 19.07.2013 in mu je, dne 22.07.2013, dovolil vpogled v dokumentacijo izbranega Ponudnika", in jo tolmači, da "tudi sam vlagatelj ugotavlja, da je na svojo "zahtevo za nadaljno pojasnitvo odločitve" št. 9129-2, ki jo je dne 15.07.2013 naslovil na naročnika, prejel odgovor v petek dne 19.07.2013" (str. 3 vloge z dne 12. 8. 2013), zato ugotavlja, da se je rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel 31. 7. 2013. Državna revizijska komisija sicer pritrjuje izbranemu ponudniku, da je vlagatelj navedel, da mu je naročnik odgovoril 19. 7. 2013, vendar je naročnik, kot izhaja iz dokumentacije, dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oblikoval v dokument št. 430-4/2013-59-437, ki nosi datum 18. 7. 2013. Nadalje je razvidno, da je naročnik dokument št. 430-4/2013-59-437 poslal B. B. po pošti priporočeno 19. 7. 2013 (razvidno iz podatkov iz poštne nalepke, nalepljene na vročilnici), D. B. pa je za B. B. prevzel pošiljko 22. 7. 2013 (razvidno iz datuma, ki je zapisan ročno na vročilnici, in tudi poštnega žiga na vročilnici). Državna revizijska komisija dodaja, da je to vlagateljevo izjavo mogoče brati v kontekstu dovolitve vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, saj iz pooblastila z dne 19. 7. 2013, s katerim je vlagatelj pooblastil J. B. in B. B., da se udeležita vpogleda, izhaja, da je bil vlagatelj 19. 7. 2013 seznanjen s tem, da se mu dovoli vpogled (torej, da je bil seznanjen z dokumentom št. 430-4/2013-60-437 z dne 19. 7. 2013), in je 19. 7. 2013 naročniku potrdil, da bo navzoč pri vpogledu 22. 7. 2013 (vloga št. 254 z dne 19. 7. 2013). Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil tudi dokument št. 430-4/2013-60-437 z dne 19. 7. 2013 (vabilo na vpogled) in vlogo št. 254 z dne 19. 9. 2013, pri čemer je iz vabila na vpogled razvidno, da obravnava le vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in v ničemer ne daje dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila v smislu prve povedi iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2. Naročnik je dokument št. 430-4/2013-60-437 z dne 19. 7. 2013 vlagatelju poslal po telefaksu v tujino in ga zaprosil za potrditev njegovega prejema, kar je vlagatelj tudi storil (vloga št. 254 z dne 19. 9. 2013).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo pred naročnikom in glede na predstavljeno pravočasno po seznanitvi z dokumentom št. 430-4/2013-59-437 z dne 18. 7. 2013, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izpolnjena zahteva iz prve alinee prvega odstavka 31. člena ZPVPJN (ki vsebinsko enako določa kot prva alinea prvega odstavka 26. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je nadalje preverila, ali zahtevek za revizijo vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo sicer ni navedel kontaktne osebe (del 1. točke prvega odstavka 15. člena ZPVPJN), kar sicer ni sestavina, ki bi bila izrecno omenjena v drugi povedi iz drugega odstavka 26. člena ZPVPJN kot sestavina, na podlagi odsotnosti katere naročnik lahko sprejme zahtevek za revizijo neposredno v obravnavo, naročnik pa tudi ni ravnal po četrtem odstavku 26. člena ZPVPJN in vlagatelja morebiti pozval, da dopolni zahtevek za revizijo s tem podatkom. Tudi Državna revizijska komisija ni pozivala vlagatelja na dopolnitev zahtevka za revizijo s tem podatkom, čeprav je naročnik opustil tako ravanje (prim. četrti odstavek 26. člena ZPVPJN), saj je ZPVPJN tolmačila funkcionalno. Državna revizijska komisija je namreč štela, da je v obravnavani zadevi mogoče zahtevo iz 1. točke prvega odstavka 15. člena ZPVPJN izpolniti tudi na način, da se upošteva podatke z ovojnice, kjer je naveden B. B. skupaj z naslovom ter pošto in krajem. Poleg tega Državna revizijska komisija dodaja, da je vlagatelj vlogo z dne 30. 8. 2013 vložil po pooblaščenki, njeni podatki pa so razvidni iz te vloge, izrecno pa se tudi navaja za vlagateljevo kontaktno osebo. Zato je Državna revizijska komisija štela, da je namen zahteve iz 1. točke prvega odstavka 15. člena ZPVPJN, da zahtevek za revizijo vsebuje kontaktno osebo, dosežen.

Izbrani ponudnik v vlogi z dne 12. 8. 2013 navaja, da je zahtevek za revizijo "nesklepčen in neutemeljen, brez potrebnih dejstev in dokazov. Zahtevek je napisan v nejasno, nerazumljivo in dvoumno, zato je izbranem ponudniku razumevanje njegovih navedb praktično onemogočeno in močno oteženo." (str. 2), iz česar je mogoče razbrati, da izbrani ponudnik navaja, da zahtevek za revizijo ne vsebuje tudi sestavin iz 6. točke prvega odstavka 15. člena ZPVPJN (tj. dejstev in dokazov, s katerimi se kršitve dokazujejo). Enako je mogoče razbrati tudi s str. 6 vloge z dne 12. 8. 2013 ("Za navajanja vlagatelj ne predloži nobenega relevantnega dejstva zaradi česar je potrebno njegov zahtevek kot neutemeljen v celoti zavrniti tudi iz tega razloga."). Čeprav je iz navedb izbranega ponudnika v vlogi z dne 12. 8. 2013 mogoče razbrati, da odsotnost dejstev in dokazov uporablja kot argument za zavrnitev zahtevka za revizijo, pa je zaradi umestitve tega stališča pod naslovom iz 1. točke na str. 1 vloge z dne 12. 8. 2013, kjer vlagatelj med drugim navaja razloge za zavrženje zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija to stališče upoštevala tudi kot stališče o pomanjkanju obvezne sestavine iz 6. točke prvega odstavka 15. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija ugotavlja, da zahtevek za revizijo vsebuje tudi sestavine iz 6. točke prvega odstavka 15. člena ZPVPJN, saj vlagatelj navaja, da bi moral naročnik izbrati njegovo ponudbo, ker da ni spreminjal opisov in količine del v obrazcu predračuna in da je naročnik dal prednost tiskani verziji predračuna. Iz tega je razvidno, da vlagatelj izpodbija naročnikovo odločitev, da izloči vlagateljevo ponudbo, ki jo je naročnik obrazložil s sklicevanjem na posege v obrazec predračuna v formatu .xls za sklop 2. Vlagateljeva zahteva, da bi moral naročnik izbrati njegovo ponudbo, ob dejstvu, da je vlagateljeva ponudba po popravi računskih napak najcenejša, pomeni ravno to, da vlagatelj pričakuje, da bo odločitev o oddaji javnega naročila razveljavljena. To je tudi jasno razvidno iz vloge z dne 30. 8. 2013. Dejstva za ugotavljanje kršitve v zvezi z izločitvijo vlagateljeve ponudbe so kljub uporabljenemu slogu pisanja zahtevka za revizijo jasno razvidna iz zahtevka za revizijo, kar potrjuje že izbrani ponudnik v vlogi z dne 12. 8. 2013, ki je ugotovil, da vlagatelj navaja, da je naročnik izločil vlagateljevo ponudbo zaradi vlagateljevih posegov v obrazec predračuna, ta dejstva (da je vlagatelj predložil ponudbo, v kateri je tudi predračun, da naročnik vlagateljeve ponudbe ni izbral in v čem se razlikujeta predračun in obrazec predračuna) pa je mogoče ugotoviti na podlagi vpogleda v dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila (npr. v predračun, ki se nahaja v vlagateljevi ponudbi). S tem, ko se vlagatelj sklicuje npr. na svojo ponudbo in predračun, ki je v njej, se že hkrati sklicuje na dokazila, ki so potrebna za dokazovanje očitanih kršitev.

Vlagatelj je k zahtevku za revizijo predložil dokazilo, da je plačal takso v potrebni višini 10.000 eurov (drugi odstavek 15. člena ZPVPJN v povezavi s tretjo alineo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN), sestavine iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN pa so razvidne bodisi iz zahtevka za revizijo (skupaj z ovojnico) bodisi iz dokumentacije. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je vsaj glede kršitve prvega odstavka 80. člena ZJN-2 v zvezi z vlagateljevo ponudbo izpolnjena tudi zahteva iz druge alinee prvega odstavka 31. člena ZPVPJN (ki enako določa kot druga alinea prvega odstavka 26. člena ZPVPJN).

Izbrani ponudnik v vlogi z dne 12. 8. 2013 vlagatelju odreka tudi aktivno legitimacijo, vendar razlogov za tako stališče ne navaja. Kljub temu stališču izbranega ponudnika pa ni sporno, da je vlagateljeva ponudba po tem, ko je naročnik popravil računske napake (še pred sprejemom prve odločitve o oddaji javnega naročila, ki jo je razveljavil po vloženem zahtevku za revizijo izbranega ponudnika), cenejša od ponudbe izbranega ponudnika, in sicer njena vrednost znaša 8.396.998,75 eurov brez DDV, vrednost ponudbe izbranega ponudnika pa znaša 8.411.188,67 eurov brez DDV. Ti vrednosti je naročnik vključil tudi v obrazložitev nove odločitve o oddaji javnega naročila, ne vlagatelj ne izbrani ponudnik pa o tem, da ne bi šlo za računske napake, ne problematizirata. Ker je naročnik določil, da bo izbral najugodnejšo ponudbo po merilu najnižja cena (točka IV.2.1 objave; točka 13.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, str. 19 razpisne dokumentacije), bi vlagateljeva ponudba v primeru ugotovitve, da naročnik ni ravnal skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, ko jo je izločil, imela največ možnosti za izbiro. Vlagatelj je s predložitvijo pravočasne ponudbe izkazal interes za dodelitev javnega naročila (prva poved iz drugega odstavka 14. člena ZJN-2), izločitev ponudbe, ki bi bila sicer popolna, pa bi v razmerju do vlagatelja pomenila vsaj možnost nastanka škode. To pomeni, da je treba vlagatelju priznati aktivno legitimacijo vsaj za izpodbijanje odločitve o izločitvi svoje ponudbe, saj sta za to podana oba elementa iz prve alinee prvega odstavka 14. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je izpolnjena tudi zahteva iz tretje alinee prvega odstavka 31. člena ZPVPJN (ki enako določa kot tretja alinea prvega odstavka 26. člena ZPVPJN).

Če bi Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik ni ravnal skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, ko je izločil vlagateljevo ponudbo, obravnava kršitve prvega odstavka 80. člena ZJN-2 v zvezi z ravnanjem s ponudbo izbranega ponudnika (glede na predstavljeno vsaj pri vprašanju aktivne legitimacije) ne bi bila več bistvena za rešitev zadeve. Državna revizijska komisija zato še ni ugotavljala, ali izbrani ponudnik v vlogi z dne 12. 8. 2013 upravičeno opozarja na nezmožnost ali težavnost izjasnitve o zahtevku za revizijo glede kršitve prvega odstavka 80. člena ZJN-2 v zvezi z ravnanjem z njegovo ponudbo.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju odločala o zahtevku za revizijo po vsebini, in sicer je ugotavljala, ali vlagatelj naročniku upravičeno očita kršitev prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ko je izločil njegovo ponudbo.

Naročnik je v obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila navedel, da je vlagatelj posegel v elektronsko zaščito obrazca predračuna za sklop 2, in sicer "je ponudnik spremenil formule na predračunskem listu za VV Segovci, v delu Vodni viri Podgrad - Objekt za pripravo vode - zidarska dela (postavke 03 31, 03 32 in 03 33)", s čimer je "vsebinsko spreminjal obrazec ponudbenega predračuna, kot ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil" in "je z odstranitvijo elektronske zaščite ponudbenega predračuna in s spreminjanjem formul v posameznih postavkah kršil določilo podčlena 20.2 Navodil". Naročnik je navedel, da se spreminjanje formul nanaša "na predračunski list za VV Segovci", vendar Državna revizijska komisija glede na zadnje objavljeni (tj. 15. 5. 2013) predračun v formatu .xls za sklop 2 ni štela, da naročnik vlagatelju očita spremembe obrazca predračuna za sklop 2 v zavihku "VV Segovci, (SEG)", kjer so v skupni rekapitulaciji navedeni objekti "Črpalno - nalivalni vodnjaki", "Črpalni in nalivalni cevovodi", "Cevovod do infiltracijske drenaže in drenaža", "Drenažno zajetje - črpališče" in "Objekt za predčiščenje vode", ne pa tudi "Objekt za pripravo vode". Slednjega je Državna revizijska komisija našla v zavihku "VV Podgrad, (SEG)", zato je štela, da naročnik vlagatelju očita spremembo obrazca predračuna v formatu .xls za sklop 2 v slednjem zavihku.

Skladno s prvim odstavkom 71. člena ZJN-2 lahko vsebino razpisne dokumentacije v odprtem postopku oddaje javnega naročila sestavljajo navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (2. točka) in elementi za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi (5. točka). Skladno s tretjo povedjo v drugem odstavku 71. člena ZJN-2 se kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila.

Skladno s prvim odstavkom 72. člena ZJN-2 je naročnik dolžan v primeru odprtega postopka oddaje javnega naročila (1. točka prvega odstavka 24. člena ZJN-2) objaviti obvestilo o javnem naročilu (2. točka prvega odstavka 57. člena ZJN-2) in razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami, na portalu javnih naročil ali prek njega.

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu poslal v objavo na portalu javnih naročil, v točki VI.3 objave pa je navedeno, da je razpisno dokumentacijo možno dobiti na spletni strani naročnika (http://www.obcinaljutomer.si/index.php"option=com_content&task=view&id=69&Itemid=79). Z naročnikove spletne strani je razvidno, da je bila razpisna dokumentacija objavljena 1. 3. 2013 ter da jo sestavljajo datoteka v formatu .pdf (poimenovana "Razpisna dokumentacija", ki med drugim obsega poglavje "Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe") in dva obrazca predračuna v formatu .xls (na str. 237 datoteke v formatu . pdf je navedeno, da sta ponudbena predračuna v formatu .xls prilogi k razpisni dokumentaciji). Naročnik je v objavo na portalu javnih naročil poslal tudi posamezne dodatke k razpisni dokumentaciji, iz njih pa je razvidno, da je odgovarjal na vprašanja ponudnikov in da je razpisno dokumentacijo v nekaterih delih (vsaj) pojasnil.

Naročnik je v dodatku št. 4 (objava 29. 4. 2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN5008/2013) med drugim navedel, da "v prilogi tega dodatka objavlja["] celotno razpisno dokumentacijo ki v celoti nadomešča prvotno objavljeno razpisno dokumentacijo. V novo objavljeni razpisni dokumentaciji so upoštevani vsi predhodno navedeni Dodatki k razpisni dokumentaciji vljučno z odgovori in spremembami razpisne dokumentacije. Prav tako so v njej upoštevane tudi spremembe, podane na novo s tem Dodatkom k razpisni dokumentaciji. V novo objavljeni razpisni dokumentaciji so podane še nekatere formalne oz. oblikovne spremembe, ki ne vplivajo vsebinsko na predmet razpisa." in da "v prilogi kot del tega dodatka podaja["] Poglavje 7 - Ponudbeni predračun v elektronski obliki (xls datoteka) za oba razpisana sklopa, ki v celoti nadomeščata prvotno objavljeno Poglavje 7 - Ponudbeni predračun v elektronski obliki (xls datoteka) za oba razpisana sklopa". V točki VI.3 objave je navedeno, da je razpisno dokumentacijo možno dobiti na spletni strani naročnika. Državna revizijska komisija je vpogledala na naročnikovo spletno stran in ugotovila, da je bila nova razpisna dokumentacija objavljena 29. 4. 2013 ter da jo sestavljata datoteka v formatu .pdf (poimenovana "Razpisna dokumentacija", ki med drugim obsega poglavje "Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe") in dva obrazca predračuna v formatu .xls (na str. 236 datoteke v formatu .pdf je navedeno, da sta ponudbena predračuna v formatu .xls prilogi k razpisni dokumentaciji).

Državna revizijska komisija je vpogledala najprej v datoteko v formatu .pdf, ki jo je naročnik objavil 29. 4. 2013.

Naročnik je v točki 9.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 16) naštel dokumente, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija. Med drugim je to "Poglavje 7 Ponudbeni predračun (Popis del s količinami v elektronski obliki *.xls) (za vsakega od razpisanih sklopov)".

Naročnik je v točki 13.1. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 18"19) določil, da "popolna ponudba, ki jo predloži Ponudnik mora vsebovati naslednje dokumente", in v 11. točki alinee b navedel:
"Poglavje 7 Ponudbeni predračun v tiskani in elektronski obliki *.xls (za vsakega od ponujenih sklopov);
Ponudnik je z dvigom razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil prejel Ponudbeni predračun v obliki .pdf in .xls datoteke, ki ponudniku služi kot osnova za pripravo Ponudbenega predračuna v tiskani in elektronski obliki.
Ponudnik mora kot sestavni del ponudbe oddati na vsaki strani podpisan in žigosan Ponudbeni predračun/Popis del brez vpisanih enotnih cen (ponudbeni predračun, podan v .pdf obliki), s čimer potrjuje, da je seznanjen z obsegom del.
Ponudbeni predračun/Popis del (.xls datoteka), ki ga je ponudnik prejel ob dvigu dokumentacije na Portalu javnih naročil je dolžan ponudnik izpolniti z enotnimi cenami po posameznih postavkah in, kot Ponudbeni predračun oddati enkrat v tiskani obliki, izdelani s programom MS Excell in enkrat v elektronski obliki (.xls datoteka). Tiskana verzija Ponudbenega predračuna mora biti podpisana na vsaki strani.
V slučaju neskladja bo veljala tiskana oblika, zvezana z vrvico in zapečatena.
Enako velja tiskana oblika, zvezana z vrvico in zapečatena tudi v primeru, da elektronske oblike ponudbenega predračuna ni mogoče prebrati."

Naročnik je v točki 20.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 21) določil, da "razpisne dokumentacije Ponudniku ni dovoljeno kakorkoli spreminjati in dopolnjevati".

Državna revizijska komisija je vpogledala še v obrazec predračuna v formatu .xls za sklop 2 (29. 4. 2013), pri čemer je ugotovila, da je bilo treba v četrtem zavihku "VV Podgrad, (SEG)" navesti cene postavk za med drugim "Vodni vir Podgrad - Objekt za pripravo vode" (zaporedna številka 5 pod naslovom "VV Podgrad"). Naročnik je glede tega objekta v tem delu obrazec predračuna pripravil tako, da je pod naslovom "Rekapitulacija" (vrstice 310"330) navedel devet skupin postavk (1 Zemeljska dela, 2 Betonska dela, 3 Zidarska dela, 4 Tesarska dela, 5 Obrtniška dela, 6 Pleskarska dela, 7 Montažerska dela, 8 Nabava materiala in 9 Električne napeljave), katerih seštevek se je izračunal v razdelku "Skupaj" (vrstica 330). V skupini postavk za "3 Zidarska dela" (zamejene z vrsticami 415"466) je naročnik v celicah stolpca A navedel številke postavk, v celicah stolpca B pa opis postavk: postavke 03 31 (vrstica 417), 03 32 (vrstica 419), 03 33 (vrstica 421), 03 34 (vrstica 423), 03 35 (vrstica 425, 03 36 (vrstica 427), 03 32 (vrstica 429), 03 32 (vrstica 431), 03 32 (vrstica 433), 03 32 (vrstica 435), 03 32 (vrstica 437), 03 33 (vrstica 439), 03 38 (vrstica 441), 03 41 (vrstica 443), 03 42 (vrstica 445), 03 42 (vrstica 447), 03 42 (vrstica 449), 03 43 (vrstica 451), 03 44 (vrstica 453), 03 45 (vrstica 455), 03 46 (vrstica 457), 03 47 (vrstica 459), 03 48 (vrstica 461), 03 21 (vrstica 463) in 03 48 (vrstica 465). Čeprav je med postavkami za "3 Zidarska dela" (zamejene z vrsticami 415"466) več postavk z enako številko (npr. s številko 03 33 sta označeni dve postavki, številko 03 32 pa ima šest postavk), so te postavke (stolpec B) različno opisane. Naročnik je za izpostavljene postavke v celicah stolpca C navedel "Enote" (kos, m1 ali m2), v celicah stolpca D pa "Količine" (pri vseh izpostavljenih postavkah je bila količina večja od nič). Naročnik je stolpec E poimenoval "EUR/Enoto", celice iz tega stolpca pa so bile predvidene za to, da ponudniki vanje vpišejo ceno na enoto. Zmnožek vrednosti podatkov iz zaporednih celic iz stolpcev D in E se je samodejno izračunal v zaporedni celici iz stolpca F "Cena(EUR)". V celici F466 so se samodejno seštevale vrednosti iz stolpca F za postavke iz vrstic 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463 in 465, ne pa tudi iz vrstic 417, 419 in 421, saj formula, ki je bila vnesena v celico F466, ni zajemala tudi njihove vrednosti. Stolpec F je naročnik zaščitil, zato vanj ni bilo mogoče neposredno poseči, saj se pri neposrednem poskusu urejanja vsebine stolpca F izpiše sporočilo "Celica ali grafikon, ki ga poskušate spremeniti, je zaščiten in zato označen samo za branje. Za spreminjanje najprej odstranite zaščito z uporabo ukaza "Odstrani zaščito lista" (meni "Orodja", podmeni "Zaščita"). Morda boste povprašani po geslu." Pri sledenju navodilom iz tega sporočila za odstranitev zaščite je uporabnik vprašan za geslo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz dodatka št. 4 razvidno, da je naročnik prejel 13 vprašanj, ki so neposredno ali posredno povezana z izpolnjevanjem obrazcev predračunov (bodisi za sklop 1, bodisi za sklop 2, bodisi za oba sklopa). Ponudniki so opozarjali na nekatere težave, med drugim pri vpisu podatkov o ceni na enoto, ker so nekatere celice zaklenjene, eno izmed opozoril (vprašanje št. 13) pa se je nanašalo tudi na napačne formule v stolpcu F v obrazcu predračuna za sklop 1. Naročnik je 29. 4. 2013 kot odgovor na ta opozorila ponudnikov objavil nadomestna obrazca predračuna v formatu .xls za oba sklopa, vendar pomanjkljivost formule iz celice F466 v zavihku "VV Podgrad, (SEG)" (za sklop 2) ni bila nova, temveč je bila podobna pomanjkljivost že v prvem obrazcu predračuna v formatu .xls (1. 3. 2013). Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da je bilo treba v četrtem zavihku "VV Podgrad" (zavihek je po 29. 4. 2013 poimenovan nekoliko drugače) navesti cene postavk za med drugim "Objekt za pripravo vode" (zaporedna številka 5 pod naslovom "VV Podgrad"). Naročnik je glede tega objekta v tem delu obrazec predračuna pripravil tako, da je pod naslovom "Rekapitulacija" (vrstice 285"301) navedel devet skupin postavk (1 Zemeljska dela, 2 Betonska dela, 3 Zidarska dela, 4 Tesarska dela, 5 Obrtniška dela, 6 Pleskarska dela, 7 Montažerska dela, 8 Nabava materiala in 9 Električne napeljave), katerih seštevek se je izračunal v razdelku "Skupaj" (vrstica 303). V skupini postavk za "3 Zidarska dela" (zamejene z vrsticami 391"443) je naročnik v celicah stolpca A navedel številke postavk, v celicah stolpca B pa opis postavk: postavke 03 31 (vrstica 393), 03 32 (vrstica 395), 03 33 (vrstica 397), 03 34 (vrstica 399), 03 35 (vrstica 401), 03 36 (vrstica 403), 03 32 (vrstica 405), 03 32 (vrstica 407), 03 32 (vrstica 409), 03 32 (vrstica 411), 03 32 (vrstica 413), 03 33 (vrstica 415), 03 38 (vrstica 417), 03 41 (vrstica 419), 03 42 (vrstica 421), 03 42 (vrstica 423), 03 42 (vrstica 425), 03 43 (vrstica 427), 03 44 (vrstica 429), 03 45 (vrstica 431), 03 46 (vrstica 433), 03 47 (vrstica 435), 03 48 (vrstica 437), 03 21 (vrstica 439) in 03 48 (vrstica 441). Čeprav je med postavkami za "3 Zidarska dela" (zamejene z vrsticami 391"443) več postavk z enako številko (npr. s številko 03 33 sta označeni dve postavki, številko 03 32 pa ima šest postavk), so te postavke (stolpec B) različno opisane. Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je le v postavki 03 32 iz vrstice 407 v predračunu z dne 1. 3. 2013 razlika v opisu (stolpec B) in količini (stolpec D) glede na vrstico 431 iz predračuna z dne 29. 4. 2013, drugi podatki za to postavko in podatki za druge postavke ter poimenovanja stolpcev pa so enaki. Zmnožek vrednosti podatkov iz zaporednih celic iz stolpcev D in E se je samodejno izračunal v zaporedni celici iz stolpca F "Cena(EUR)". V celici F443 so se samodejno seštevale vrednosti iz stolpca F za postavke iz vrstic 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439 in 441, ne pa tudi iz vrstic 393, 395 in 397, saj formula, ki je bila vnesena v celico F443, ni zajemala tudi njihove vrednosti. Stolpec F je naročnik zaščitil, zato vanj ni bilo mogoče neposredno poseči, saj se pri neposrednem poskusu urejanja vsebine stolpca F izpiše enako sporočilo kot pri obrazcu predračuna z dne 29. 4. 2013.

Naročnik je kljub objavi nadomestnega obrazca predračuna v formatu .xls 29. 4. 2013, prejel opozorila in vprašanja v zvezi s tem novo objavljenim obrazcem predračuna. Iz dodatka št. 6 (objava 8. 5. 2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN5283/2013) je razvidno (vprašanje 3: "Glede na sistem C, Sklop 2, prosimo za pojasnilo, ali je treba ponujati postavke, kjer so zaklenjene celice za ceno na enoto, kot, na primer, pri transportnem cevovodu Veržej do meje z občino Ljutomer Etapa 3, Zemeljska dela poz. 1,2,3 i 4. Če jih je ponujati, prosim za odklenitev celice."), da glede nekaterih celic obstajajo pomanjkljivosti. Naročnik je odgovoril, da "v nadaljevanju tega dodatka podaja["] spremembo ponudbenega predračuna za sklop 2, v katerem so navedene postavke odklenjene". Naročnik je prejel tudi vprašanje (št. 6) v zvezi s težavami pri tiskanju, na katerega je odgovoril, da "je tiskanje odvisno od tiskalnika in njegovih predhodnih nastavitev, ki ga posamezni ponudnik uporablja. ne glede na to, pa je v excel-u mogoče vedno ob tiskanju podati ukaz, naj tiskalnik zmanjša izpis na način, da prilagodi širino izpisa na eno stran. za ustrezno tiskanje tako poskrbijo ponudniki. V zvezi z odpiranjem datotek pa naročnik pojasnjuje, da je pri pripravi datotek le-te pripravljal v Excel 2007 in ga shranil v obliki, ki je berljiva tudi s starejšim Excel 2003. Prav tako je naročnik poskusil izdelane predračune odpreti v obeh različicah Excel-a in pri tem ni zaznal težav. Glede na vaše vprašanje oz. pripombe so bile vse datoteke ponovno preverjene in oblikovanje še enkrat spremenjeno v smislu poenotenja oblikovanja. Datoteke smo preskusili na različnih računalnikih in z različnimi verzijami Excel programa. V nobenem primeru nismo zaznali težav zato v nadaljevanju podajamo ponovno spremembo vseh ponudbenih predračunov. Vsebina se ni v ničemer spremenila, spremenjeno je le oblikovanje v izogib težavam ponudnikov pri odpiranju datotek."

Naročnik je v dodatku št. 7 (objava 9. 5. 2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN5421/2013) opisal vpliv dodatkov št. 4 in 6 na obrazca predračuna v obeh sklopih, navedel pa je še, da "za ponudbeni predračun za Sklop 2" "podaja["] spremembo, kot je razvidna iz odgovorov na vprašanja ponudnikov". Naročnik je v nadaljevanju navedel, v katerih delih je spremenil obrazec predračuna, pri čemer v četrtem zavihku "VV Podgrad, (SEG)" za "Objekt za pripravo vode" (zaporedna številka 5 pod naslovom "VV Podgrad") v skupini postavk za "3 Zidarska dela" (ki so tudi v predračunu z dne 9. 5. 2013 zamejene z vrsticami 415"466), sprememb ni.

Naročnik je na svoji spletni strani 9. 5. 2013 objavil obrazec predračuna v formatu .xls za sklop 2, vpogled vanj pa potrjuje, da v četrtem zavihku "VV Podgrad, (SEG)" za "Objekt za pripravo vode" (zaporedna številka 5 pod naslovom "VV Podgrad") v skupini postavk za "3 Zidarska dela" (ki so tudi v predračunu z dne 9. 5. 2013 zamejene z vrsticami 415"466), sprememb glede na obrazec predračuna z dne 29. 4. 2013 ni. Državna revizijska komisija še ugotavlja, da se v celici F466 še nadalje samodejno seštevajo vrednosti iz stolpca F za postavke iz vrstic 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463 in 465, ne pa tudi iz vrstic 417, 419 in 421, saj formula, ki je bila vnesena v celico F466, ne zajema tudi njihove vrednosti. Stolpec F je še nadalje zaščiten, zato vanj ni bilo mogoče neposredno poseči, saj se pri neposrednem poskusu urejanja vsebine stolpca F izpiše enako sporočilo kot pri obrazcu predračuna z dne 29. 4. 2013.

Naročnik je v dodatku št. 8 (objava 15. 5. 2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN5736/2013) navedel, da "v prilogi tega dodatka podaja["] Poglavje 7 - Ponudbeni predračun v elektronski obliki (xls datoteka) za oba razpisana sklopa, ki v celoti nadomeščata predhodno objavljeno Poglavje 7 - Ponudbeni predračun v elektronski obliki (xls datoteka) za oba razpisana sklopa. Ponudbeni predračun za oba razpisana sklopa se vsebinsko ne razlikuje od predhodno objavljenega ponudbenega predračuna za oba razpisana sklopa". Naročnik je v nadaljevanju navedel, v katerem delu je spremenil obrazec predračuna za sklop 2, in sicer "Ponudbeni predračun, zavihek VV Segovci, (SEG): popravljena formula seštevka, rekapitulacija Črpalno " nalivalni vodnjak, skupaj, celica F43". Kot izhaja iz navedenega, naročnik v četrtem zavihku "VV Podgrad, (SEG)" za "Objekt za pripravo vode" (zaporedna številka 5 pod naslovom "VV Podgrad") v skupini postavk za "3 Zidarska dela" (ki so tudi v predračunu z dne 9. 5. 2013 zamejene z vrsticami 415"466), ni delal sprememb.

Naročnik je na svoji spletni strani 15. 5. 2013 objavil obrazec predračuna v formatu .xls za sklop 2, vpogled vanj pa potrjuje, da v četrtem zavihku "VV Podgrad, (SEG)" za "Objekt za pripravo vode" (zaporedna številka 5 pod naslovom "VV Podgrad") v skupini postavk za "3 Zidarska dela" (ki so tudi v predračunu z dne 15. 5. 2013 zamejene z vrsticami 415"466), sprememb glede na obrazec predračuna z dne 9. 9. 2013 ni. Državna revizijska komisija še ugotavlja, da se v celici F466 še nadalje samodejno seštevajo vrednosti iz stolpca F za postavke iz vrstic 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463 in 465, ne pa tudi iz vrstic 417, 419 in 421, saj formula, ki je bila vnesena v celico F466, ne zajema tudi njihove vrednosti. Stolpec F je še nadalje zaščiten, zato vanj ni mogoče neposredno poseči, saj se pri neposrednem poskusu urejanja vsebine stolpca F izpiše enako sporočilo kot pri obrazcu predračuna z dne 9. 5. 2013.

Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbo, pri tem pa je ugotovila, da je vlagatelj vanjo predložil predračun v tiskani obliki, ni pa niti sporno, da tudi v formatu .xls (gl. tudi pojasnilo naročnika iz dopisa št. 430-4/2013-143-437 z dne 4. 9. 2013). Ob tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi vlagatelj priznava, da je posegel v obrazec predračuna v formatu .xls za sklop 2, saj navaja, da "je ispravil očitno računsko napako Narorčika v XLS dokumentu" (str. 2 zahtevka za revizijo; gl. tudi str. 2 vloge "Zahteva za nadaljno pojasnitvo odločitve" z dne 15. 7. 2013, kjer je vlagatelj navedel, da je "naredil["] popravek" formule v celici F466, saj je ugotovil, da ne sešteva pravilno zidarskih del). Vlagatelj sicer navaja, da je popravil "očitno računsko napako", vendar to v kontekstu, ki ga navaja, ne pomeni ravnanja iz četrtega odstavka 78. člena ZJN-2, saj gre pri popravi očitne računske napake v smislu četrtega odstavka 78. člena ZJN-2 za poseg naročnika v ponudbo s soglasjem ponudnika, vlagatelj pa je pred potekom roka za predložitev ponudb sam v obrazcu predračuna v formatu .xls za sklop 2 drugače nastavil formulo v celici F466. Razpisno dokumentacijo pripravi naročnik, zato se lahko kvečjemu vprašamo, ali opisano vlagateljevo ravnanje pomeni prevzemanje naročnikove vloge pri pripravi razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je iz obrazca predračuna v formatu .xls za sklop 2, kot je bil objavljen na spletni strani naročnika 15. 5. 2013 (pa tudi kot v vseh treh predhodnih objavah), razvidno, da so bile za "Objekt za pripravo vode" (zaporedna številka 5 pod naslovom "VV Podgrad") v skupini postavk za "3 Zidarska dela" formule za izračun podatkov iz zaporednih celic iz stolpcev D in E v zaporedno celico v stolpcu F določene pravilno. Vlagatelj za izračun vrednosti v stolpcu F pri postavkah 03 31, 03 32 in 03 33 ni spreminjal formule, kot to navaja naročnik v obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila. Vlagatelj je posegel v formulo iz celice F466, saj jo je naročnik nastavil tako, da ni seštevala še vrednosti iz celic v stolpcu F za postavke iz vrstic 417, 419 in 421 (pred objavo spremembe razpisne dokumentacije 29. 4. 2013 je bila to formula v celici F443, ki jo je naročnik nastavil tako, da ni seštevala vrednosti iz celic v stolpcu F za postavke iz vrstic 393, 395 in 397). Čeprav je naročnik v obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila navedel, da je vlagatelj "spreminja[l] formul[e] v posameznih postavkah", ki jih je konkretiziral kot 03 31, 03 32 in 03 33 (ker ni šlo za spremembo formul v stolpcu F za postavke iz vrstic 417, 419 in 421, enako velja za formule v stolpcu F za postavke iz vrstic 429, 431, 433, 435 in 437, ki so enako kot postavka iz vrstice 419 oštevilčene z 03 32, in iz vrstice 439, ki je enako kot postavka iz vrstice 421 oštevilčena z 03 33), je Državna revizijska komisija štela, da naročnik navaja, da je vlagatelj v nasprotju z razpisno dokumentacijo to spremenil, sama konkretizacija formul in postavk (ki jih je naročnik predstavil napačno) pa je zgolj del obrazložitve naročnikovega stališča o tem, da je vlagatelj nedovoljeno spremenil razpisno dokumentacijo, kar naj bi terjalo izločitev njegove ponudbe.

Ker je v obravnavanem primeru že potekel rok za predložitev ponudb, vlagatelj, ki so mu bile še pred potekom tega roka znane ali bi mu morale biti znane kršitve, ki se nanašajo na oblikovanje ali določanje vsebine razpisne dokumentacije, teh kršitev ne more več navajati po poteku tega roka (četrti odstavek 25. člena ZPVPJN). Zakon dopušča izjemi (četrti odstavek 25. člena ZPVPJN), vendar v konkretnem primeru nobena od njiju ni podana. Po poteku tega roka pa lahko vlagatelj uveljavlja, da je naročnik tolmačil razpisno dokumentacijo v nasprotju s tistim, kar določa. Hkrati je treba dodati, da je zadeva št. 018-027/2011, na katero se sklicuje naročnik, različna od obravnavane zadeve, saj je bil v tedanji zadevi tedanji naročnik hkrati kupec in prodajalec, tedanji vlagatelj pa je v ponudbenem predračunu za določene postavke vpisoval odkupne cene kljub oznaki "N/A", ki je pomenila, da naročnik v teh postavkah ne prodaja, temveč zgolj kupuje, in s tem je tedanji vlagatelj spreminjal vsebino bodočega pogodbenega odnosa med naročnikom in ponudnikom, čigar ponudbo bi naročnik izbral. V tedanjem obrazcu predračuna ni šlo niti za to, da je naročnik podatke vnesel napačno. V obravnavani zadevi vlagatelj opozarja (str. 3 zahtevka za revizijo), da "ni spreminjal opisov, količin ne predračun del", čemur naročnik ne oporeka, saj ne navaja, da je vlagatelj spremenil opise postavk (torej podatke iz stolpca B) ali količine (torej podatke iz stolpca D). Ker pa je vlagatelj subjekt, ki ponuja, je Državna revizijska komisija štela, da vlagatelj s tem navaja, da ni ponudil postavk z drugačno vsebino in v drugačnih količinah od tistih, kot jih je naročnik določil v obrazcu predračuna), tega pa naročnik tudi ni ugotovil. Vlagatelj je, kot izhaja iz predračuna (v fizični obliki), ki se nahaja v ponudbi, in iz posnetka predračuna v elektronski obliki (gl. zgoščenko k dopisu št. 430-4/2013-143-437 z dne 4. 9. 2013) naročniku za "Objekt za pripravo vode" (zaporedna številka 5 pod naslovom "VV Podgrad") v skupini postavk za "3 Zidarska dela" ponudil vse postavke, ki so oštevilčene z 03 31, 03 32 in 03 33, pa tudi druge postavke iz te skupine postavk. Za vsako izmed teh postavk je navedel ceno (stolpec E), seštevek vseh teh postavk pa je po naročnikovi ugotovitvi pravilen (gl. zgoščenko k dopisu št. 430-4/2013-143-437 z dne 4. 9. 2013, datoteka "MPP_Jedinstvo_soglasje"). Vse navedeno (ne glede na točko 20.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) kaže na to, da ni jasno, zakaj bi naročnik lahko vlagateljevo ponudbo označil za neprimerno ponudbo v pomenu iz 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 in jo kot nepopolno izločil po prvem odstavku 80. člena ZJN-2.

Državna revizijska komisija ni posebej ugotavljala, ali je mogoče razpisno dokumentacijo res tolmačiti le na način, kot ga zagovarja naročnik, ali pa dopušča tudi tolmačenje, ki ga ponuja vlagatelj, temveč je [ob upoštevanju, da je vlagatelj kljub svojemu ravnanju ponudil postavke in količine, kot jih je določil naročnik, ničesar ni pogojeval, izračunani zneski v stolpcu F so za vseh 25 postavk za "Objekt za pripravo vode" (zaporedna številka 5 pod naslovom "VV Podgrad") v skupini postavk za "3 Zidarska dela" pravilni, vlagateljeva ponudba v celici F466 prikazuje skupno vrednost vseh teh 25 postavk] kot ključno v zadevi upoštevala izhodišče, da morajo posledice napak iz časa priprave obrazca predračuna v fazi pregleda ponudb zadeti naročnika (saj je naročnik tisti, ki pripravi obrazec predračuna), ne pa ponudnikov. Državna revizijska komisija izpostavlja, da je v tretjem odstavku 71. člena ZJN-2 določeno, da po poteku roka za predložitev ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Če naročnik tolmači razpisno dokumentacijo le tako, da vlagateljev poseg v obrazec predračuna v formatu .xls za sklop 2 pomeni spremembo razpisne dokumentacije, potem je naročnik po poteku roka za predložitev ponudb omejen zaradi pravila iz tretjega odstavka 71. člena ZJN-2 in ne more spreminjati razpisne dokumentacije. V teh okoliščinah bi zato naročnikovo tolmačenje razpisne dokumentacije po poteku roka za predložitev ponudb, ki ne bi upoštevalo, da je naročnik v celici F466 napačno nastavil formulo ali pa da bi naročnik šele po poteku roka za predložitev ponudb pravilno nastavil formulo v celici F466 predstavljalo spremembo razpisne dokumentacije. Omejitve, ki jih s tolmačenjem razpisne dokumentacije naročnik zahteva od vlagatelja, se po poteku roka za predložitev ponudb kažejo tudi v naročnikovi sferi (tretji odstavek 71. člena ZJN-2). Obstoj napake v formuli v celici F466 bi zato ob tolmačenju določb razpisne dokumentacije, ki ga ponuja naročnik za vlagateljevo ravnanje, pomenil, da naročnik najugodnejše ponudbe ne more izbrati, saj napake iz obrazca predračuna v formatu .xls za sklop 2 (v formuli v celici F466) ne more zanemariti ali pa jo popraviti po poteku roka za predložitev ponudb. Vrednost iz celice F466, ne da bi bila popravljena formula, v konkretnih okoliščinah primera (ko noben izmed ponudnikov za postavke iz vrstic 417, 419 in 421 obrazca predračuna ni ponudil cene na enoto nič eurov) ne bi prikazovala pravilnega podatka, ki bi ga moral naročnik upoštevati pri pregledu in ocenjevanju ponudb ter nato tudi izbiri najugodnejše ponudbe. Ob izhodišču, da morajo posledice napak iz časa priprave obrazca predračuna v fazi pregleda ponudb zadeti naročnika, vlagatelj ne more biti v slabšem položaju kot izbrani ponudnik, saj bi moral naročnik ob tolmačenju določb razpisne dokumentacije, ki ga ponuja, upoštevati, da svojega položaja zaradi omejitev iz tretjega odstavka 71. člena ZJN-2 do vseh ponudnikov ne upošteva enako, kar pa predstavlja kršitev 9. člena ZJN-2. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je že ob takem izhodišču treba skladno z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugoditi in razveljaviti odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 2, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji naročila" št. 430-4/2013-55-437 z dne 10. 7. 2013, ne da bi se posebej izrekala, ali vlagateljevo ravnanje pomeni spremembo razpisne dokumentacije. Državni revizijski komisiji se glede na predstavljeno tudi ni treba izrekati o vlagateljevih očitkih, da je naročnik kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2 pri ravnanju s ponudbo izbranega ponudnika. Zato se Državni revizijski komisiji tudi ni treba izrekati o tem, ali je izbrani ponudnik v vlogi z dne 12. 8. 2013 upravičeno opozarjal na nezmožnost ali težavnost izjasnitve o zahtevku za revizijo glede kršitve prvega odstavka 80. člena ZJN-2 v zvezi z ravnanjem z njegovo ponudbo.

Državna revizijska komisija dodaja, da bi bilo treba zahtevku za revizijo ugoditi toliko bolj v primeru, če vlagateljevo ravnanje ne pomeni nedovoljenega ravnanja. Vendar se Državna revizijska komisija o tem posebej ne izreka, temveč v okviru napotkov naročniku (tretji odstavek 39. člena ZPVPJN) naročnika napotuje, ker se je postopek oddaje javnega naročila znova znašel v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2), da tudi ob upoštevanju ugotovitev, ki jih je v tem sklepu predstavila Državna revizijska komisija, preizkusi svoje tolmačenje razpisne dokumentacije in se nato v sklopu 2 odloči za sprejem ene izmed odločitev, ki jih kot možne določa ZJN-2, o njej pa obvesti sodelujoča ponudnika v sklopu 2, pri tem pa naj do njiju ravna enakopravno (9. člen ZJN-2).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ne glede na to, ali naj se šteje, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov konkludentno, ker je na koncu zahtevka za revizijo zapisal besedilo "stroški" in se skliceval na dokazilo o plačilu takse v višini 10.000 eurov, pa je v vlogi z dne 30. 8. 2013 izrecno zahteval povrnitev stroškov predrevizijskega in revizijskega postopka, in sicer takse in stroškov odvetniškega zastopanja.

Ker se taksa nanaša na predrevizijski in revizijski postopek (prva alinea prvega odstavka 70. člena ZPVPJN), povrnitev stroškov, nastalih v revizijskem postopku, pa lahko vlagatelj zahteva do odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (prva poved iz petega odstavka 70. člena ZPVPJN), je Državna revizijska komisija štela, da vlagatelj pravočasno uveljavlja povračilo takse.

Vlagatelj je angažiral pooblaščenko " odvetnico 28. 8. 2013 (razvidno iz pooblastila k vlogi z dne 30. 8. 2013), zato so stroški odvetniškega zastopanja lahko relevantni le zaradi vložitve vloge z dne 30. 8. 2013. Zato se v tem primeru pri odmeri stroškov odvetniškega zastopanja upošteva tretja poved iz drugega odstavka 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009; v nadaljevanju: ZOdv-C), ki določa, da če je odvetnik pooblaščen le za posamezna dejanja v revizijskem postopku, se nagrada sorazmerno zniža glede na obseg opravljenih storitev, vendar ne sme znašati manj kot 50 eurov.

Ker je vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z drugim odstavkom 19. člena ZOdv-C, s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008; v nadaljevanju: ZOdvT) in s 6. delom tarife po ZOdvT, ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške takse v višini 10.000 eurov in stroške za nagrado za postopek pravnega varstva v višini 50 eurov, povečane za 22 % DDV, kar znese 61 eurov. Državna revizijska komisija je določila najnižjo nagrado za odvetniško zastopanje, ki jo omogoča tretja poved iz drugega odstavka 19. člena ZOdv-C, saj je ocenila, da glede na obseg opravljenih storitev za vložitev vloge z dne 30. 8. 2013 primeren glede na to, da je vlagatelj bistveno za obravnavo zahtevka za revizijo že predstavil v zahtevku za revizijo.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 10.061 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku roka za prostovoljno izpolnitev, višjo stroškovno zahtevo od priznanih 10.061 eurov pa je zavrnila, saj jih glede na okoliščine primera ne ocenjuje kot potrebne stroške (prim. tretji odstavek 70. člena ZRPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija na podlagi prvega odstavka 41. člena ZPVPJN naročniku nalaga, da ji v treh mesecih od prejema tega sklepa predloži odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila. Poročilo mora skladno s tretjim odstavkom 41. člena ZPVPJN vsebovati: navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, navedbo odločitve Državne revizijske komisije, opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, in opis načina odprave nepravilnosti.

Državna revizijska komisija je pri določitvi roka za predložitev odzivnega poročila določila zakonski maksimum (četrti odstavek 41. člena ZPVPJN).

Če bo Državna revizijska komisija ugotovila, da v odzivnem poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih napotkov ali ji naročnik odzivnega poročila ne bo predložil, bo začela postopek za ugotavljanje prekrška po uradni dolžnosti (četrti odstavek 41. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 25. 9. 2013

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
" Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,
" odvetnica Tanja Glušič, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
" SGP Pomgrad, d. d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota,
" Esotech, d. d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
" v spis zadeve, tu.

Natisni stran