Na vsebino
EN

018-326/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje

Številka: 018-326/2013-5
Datum sprejema: 17. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in mag. Maje Bilbija, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Storitev najema opreme in postavitev sistema stacionarne telefonije ter storitve govora preko postavljenega sistema telefonije", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Mega M d.o.o., informacijske tehnologije, Šaleška cesta 2a, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Zupančičeva 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.09.2013

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 16.05.2013, pod št. objave JN 5800/2013.

Naročnik je dne 26.07.2013 sprejel Odločitev o oddaji naročila št. 4300-54/2013/42, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je navedel, da je prejel tri ponudbe, od katerih sta dve ponudbi (vključno z vlagateljevo) neprimerni iz razloga, ker nista skladni z 12. alinejo podtočke 6.1.2.2 razpisne dokumentacije, ponudba izbranega ponudnika pa je popolna.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 06.08.2013 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je sprejel vse zahteve iz razpisne dokumentacije, kar pomeni, da je ravnal tudi v skladu s točko 6.1.2.2 tehničnih specifikacij. Vlagatelj navaja, da se cena minute pogovora znotraj stacionarnega omrežja IP HKOM ne more nanašati na zahtevo 6.1.2.2, saj lokacije, ki izhajajo iz 3. točke tehničnih specifikacij, niso edini uporabnik stacionarnega omrežja IP HKOM. Prav tako navedeno omrežje uporabljajo različni operaterji, ki si med seboj zaračunavajo strošek zaključevanja klicev na stacionarne številke, zato noben od ponudnikov s pomembno tržno močjo ne more in ne sme zagotoviti brezplačnih klicev od naročnika do vseh uporabnikov stacionarnega omrežja IP HKOM. Vlagatelj zatrjuje, da naročnik ni zahteval, da morajo biti brezplačni vsi klici v stacionarnem omrežju HKOM. Ker je za lokacije iz 3. točke tehničnih specifikacij ponudil brezplačno storitev že s sprejemom razpisne dokumentacije, je njegova ponudba popolna.

Vlagatelj zahtevku za revizijo ni predložil potrdila o plačilu takse, zato ga je naročnik s pozivom št. 4300-54/2013/60, z dne 16.08.2013, pozval, naj mu (v roku treh delovnih dni od prejema poziva) dostavi potrdilo o plačani taksi.

Vlagatelj je naročniku dne 20.08.2013 predložil Potrdilo o plačilu, ki ga je izdala Raffeisen Banka d.d,, Zagrebška cesta 76, Maribor. Iz navedenega potrdila izhaja, da je bila taksa v znesku 887,93 EUR plačana na račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0385 802 s sklicem 11 16110-7111290-00580013.

Naročnik je s sklepom št. 4300-54/2013/70, z dne 28.08.2013, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa se je opredelil do vlagateljevih navedb in ponovno navedel razloge za svojo odločitev o nepopolnosti vlagateljeve ponudbe.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, prejetega dne 06.09.2013, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V skladu s prvim odstavkom 31. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija po prejemu zahtevka za revizijo najprej opraviti predhoden preizkus zahtevka. Ob tem mora preveriti, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN in ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN. Če v zvezi z zahtevkom za revizijo obstajajo procesne pomanjkljivosti, je ravnanje Državne revizijske komisije odvisno od vrste pomanjkljivosti oziroma od vprašanja, ali gre za pomanjkljivosti, ki jih je mogoče odpraviti. Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrže, če ugotovi, da ni bil vložen pravočasno ali da ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrže tudi v primeru, če iz njega niso razvidne vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN oziroma ne vsebuje vseh obveznih sestavin, čeprav je naročnik vlagatelja že pozval k ustrezni dopolnitvi (tretji odstavek 31. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 31. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi zahtevka za revizijo v primeru, če zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN in manjkajoče sestavine iz njega niso razvidne, naročnik pa vlagatelja ni pozval k dopolnitvi ali poziv ni bil ustrezen.

Iz citiranih določil ZPVPJN je razvidno, da Državna revizijska komisija vlagatelja ne poziva k dopolnitvi v primeru, če k zahtevku za revizijo ni priloženo potrdilo o plačilu takse iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN, oziroma če ta ni plačana v ustrezni višini. Potrdilo o plačilu revizijske takse iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN je obvezna sestavina zahtevka za revizijo, ki mora biti predložena že ob njegovi vložitvi, saj ZPVPJN v tem delu ne dopušča naknadnega dopolnjevanja. To pomeni, da mora vlagatelj plačilo takse izvesti neposredno pred vložitvijo zahtevka za revizijo, potrdilo o tem, da je bila taksa v ustrezni višini že vplačana na ustrezen račun, pa priložiti k zahtevku. Če vlagatelj zahtevku za revizijo ne priloži potrdila o plačilu takse ali če kljub pravilnemu pravnemu pouku predloži neustrezno potrdilo o plačilu takse, mora zahtevek za revizijo zavreči že naročnik v predrevizijskem postopku (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN). Če naročnik tega ne stori, mora to storiti Državna revizijska komisija v revizijskem postopku (tako Državna revizijska komisija v odločitvah v zadevah št. 018-150/2012 in 018-233/2013).

Državna revizijska komisija je z vpogledom v dokumentacijo naročnika ugotovila, da vlagatelj svojemu zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN, čeprav je bil o tej dolžnosti ustrezno poučen. Naročnik je v pravnem pouku, vsebovanem v odločitvi o oddaji naročila, št. 4300-54/2013/42, z dne 26.07.2013, jasno in nedvoumno zapisal, da mora morebitni zahtevek za revizijo vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN, vključno s priloženim potrdilom o plačani taksi. Državna revizijska komisija je dne 16.09.2013 vpogledala tudi v podatke elektronske evidence Ministrstva za finance, Uprave RS za javna plačila, in ugotovila, da vlagatelj takse ni plačal ob vložitvi zahtevka za revizijo (to je do dne 06.08.2013), temveč šele dne 20.08.2013.

V skladu s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN mora zahtevek za revizijo, ki ne vsebuje potrdila o plačilu takse iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN, zavreči naročnik v predrevizijskem postopku. Ker naročnik tega ni storil, je zahtevek za revizijo (na podlagi tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN) zavrgla Državna revizijska komisija.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 17.09.2013

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Mega M d.o.o., informacijske tehnologije, Šaleška cesta 2a, Velenje
- Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana


Vložiti:

- v spis zadeve, tu

Natisni stran