Na vsebino
EN

018-319/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-319/2013-5
Datum sprejema: 13. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Nataši Jeršič v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "izdelavo in dobavo prometne signalizacije in opreme za potrebe interventne zamenjave na G+R cestah na območju RS za obdobje treh let" in v zvezi s pritožbo, ki jo je vložil vlagatelj Meblo signalizacija, d. o. o., Kromberk, Industrijska cesta 5, Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Avbreht, Zajc in partnerji, odvetniška družba, o. p., d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 13. 9. 2013

odločila:

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep št. 43001-96/2012/99 z dne 20. 8. 2013.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti v skladu z 28. člena ZPVPJN.

3. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 3. 12. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN13034/2012, in 8. 12. 2012 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2012/S 237-390212) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-96/2012/23 412 z dne 21. 3. 2013 sodelujoče ponudnike obvestil, da je v sklopu I izbral ponudbo ponudnika Electrum Radenci, d. o. o., Prešernova ulica 10, Radenci, z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-96/2012/24 412 z dne 21. 3. 2013 jih je obvestil, da je v sklopu II izbral vlagateljevo ponudbo, z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-96/2012/25 412 z dne 21. 3. 2013 pa jih je obvestil, da je tudi v sklopu III izbral vlagateljevo ponudbo. Zoper te odločitve je ponudnik Petrič, d. o. o., Goriška cesta 57, Ajdovščina vložil zahtevke za revizijo (dva z dne 5. 4. 2013 in enega z dne 11. 4. 2013), ki jih je naročnik s sklepi št. 43001-96/2012/64 z dne 10. 5. 2013, 43001-96/2012/59 z dne 25. 4. 2013 in 43001-96/2012/60 z dne 25. 4. 2013 zavrnil, Državna revizijska komisija pa je o njih odločila s sklepom št. 018-157/2013-10 z dne 28. 6. 2013, pri čemer je zahtevek za revizijo z dne 11. 4. 2013 zavrnila, zahtevkoma za revizijo z dne 5. 4. 2013 pa ugodila in razveljavila odločitvi o oddaji javnega naročila v sklopih II in III, kot sta izhajali iz dokumentov "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-96/2012/24 412 z dne 21. 3. 2013 (za sklop II) in št. 43001-96/2012/25 412 z dne 21. 3. 2013 (za sklop III).

Naročnik je po prejemu sklepa št. 018-157/2013-10 z dne 28. 6. 2013 v sklopu III sprejel novo odločitev o oddaji javnega naročila in v tem sklopu javno naročilo oddal ponudniku Electrum Radenci, d. o. o., Prešernova ulica 10, Radenci, o čemer je sodelujoče ponudnike obvestil z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-96/2012/91 (410) z dne 30. 7. 2013. Naročnik je v tem dokumentu zapisal pravni pouk:
"Zoper to odločitev se lahko v roku 8 dni od prejema vloži revizijski zahtevek pri naročniku. Zahtevku je treba priložiti potrdilo o plačilu takse na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 " izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-001303412, v višini 8.411,65 EUR."

Dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-96/2012/91 (410) z dne 30. 7. 2013 je naročnik vlagatelju poslal 1. 8. 2013 (razvidno iz žiga na tem dokumentu in datuma na poštni nalepki na vročilnici). Ta dokument je bil vlagatelju vročen 2. 8. 2013 (razvidno iz podpisane vročilnice).

Vlagatelj je 13. 8. 2013 po pošti priporočeno vložil zahtevek za revizijo z dne 12. 8. 2013, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila v sklopu III, podredno pa razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v sklopu III, v vsakem primeru pa je zahteval povrnitev stroškov.

Naročnik je s sklepom št. 43001-96/2012/99 z dne 20. 8. 2013 zahtevek za revizijo, sklicujoč se na tretji odstavek 26. člena ZPVPJN, zavrgel. Naročnik je ugotovil, da vlagatelj ni plačal takse skladno z 71. členom ZPVPJN, ki velja od 10. 8. 2013, saj je plačal 8.411,65 eurov, ne pa 16.823,31 eurov, ki je taksa v višini dveh odstotkov od cene najugodnejše popolne ponudbe. Sklep št. 43001-96/2012/99 z dne 20. 8. 2013 je bil vlagatelju vročen 23. 8. 2013 (razvidno iz podpisane vročilnice).

Vlagatelj je 26. 8. 2013 po pošti priporočeno vložil pritožbo z dne 26. 8. 2013 in predlagal, da se razveljavi sklep št. 43001-96/2012/99 z dne 20. 8. 2013, naročniku pa naloži povrnitev stroškov pritožbenega postopka. Vlagatelj je navedel, da:
" je na podlagi pravnega pouka v obvestilu o oddaji javnega naročila najprej plačal takso v višini enega odstotka od vrednosti izbrane ponudbe [v sklopu III] z DDV (8.411,65 eurov), vendar je nato ugotovil, da je 10. 8. 2013 začel veljati "ZPVPJN-A", zato je še enkrat plačal takso v višini enega odstotka [od vrednosti izbrane ponudbe v sklopu III z DDV], kar pomeni, da je znesek takse iz pravnega pouka obvestila o oddaji javnega naročila plačal dvakrat,
" je k zahtevku za revizijo predložil dve dokazili o plačani taksi, ki nosita različna datuma (12. 8. 2013 in 13. 8. 2013) in tudi različni številki nakazila (16NPK02SJ132PC8J in 16NPK02SJ18R5L4E),
" je naročnik očitno spregledal eno od potrdil,
" zavrženje zahtevka za revizijo ne bi bilo upravičeno niti v primeru, če bi plačal le takso v višini 8.411,65 eurov, saj bi ravnal vsaj v skladu s pravnim poukom iz obvestila o oddaji javnega naročila, kar bi moral naročnik upoštevati in vlagatelja pozvati k doplačilu takse.

Vlagatelj je 28. 8. 2013 po pošti priporočeno vložil še dopolnitev pritožbe z dne 28. 8. 2013, v kateri je navedel, da je v okoliščinah konkretnega primera pravni pouk v obvestilu o oddaji javnega naročila pomanjkljiv, ki vlagatelju ne more iti v škodo. Vlagatelj je navedel, da bi moral naročnik pričakovati, da bodo ponudniki vlagali zahtevek za revizijo tudi po uveljavitvi "ZPVPJN-A", zato bi bil pravni pouk iz obvestila o oddaji javnega naročila popoln, če bi vseboval navodilo glede plačila takse za primer, če se zahtevek za revizijo vloži po uveljavitvi "ZPVPJN-A". Prvotni pravni pouk, ki je bil sicer sprva pravilen, a pomanjkljiv, je med tekom roka za vložitev zahtevka za revizijo postal nepravilen, vlagatelja pa zaradi tega ne more trpeti škodljivih posledic. Vlagatelj je zaključil, da je neupravičeno in nesorazmerno, če bi naročnik neposredno zavrgel zahtevek za revizijo tistega vlagatelja, ki bi ravnal v skladu s pravnim poukom, zato je toliko bolj neupravičeno in nesorazmerno, ko je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj, ki je ravnal bolj skrbno in plačal višji znesek, kot je bil naveden v pravnem pouku obvestila o oddaji javnega naročila.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 43001-96/2012/102 z dne 29. 8. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval pritožbo in del dokumentacije. Na poziv št. 018-319/2013-3 z dne 3. 9. 2013 je naročnik Državni revizijski komisiji kot prilogo dopisu št. 43001-96/2012/104 z dne 4. 9. 2013 odstopil še obvestilo o oddaji javnega naročila in vročilnice.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija o pritožbi odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali je naročnik upravičeno zavrgel zahtevek za revizijo. Medtem ko naročnik navaja, da je vlagatelj plačal takso v višini 8.411,65 eurov, vlagatelj navaja, da je k zahtevku za revizijo predložil dve različni potrdili o plačilu takse vsakič v višini enega odstotka, sicer pa je izkazal vsaj ravnanje, ki izhaja iz pravnega pouka obvestila o oddaji javnega naročila.

Kot pravilno navaja naročnik v sklepu št. 2-2013/JN/22 z dne 19. 8. 2013, je bil v Uradnem listu RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN-A), ki je začel veljati 10. 8. 2013 (15. člen ZPVPJN-A). Med vlagateljem in naročnikom ni sporno, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo že v času veljavnosti ZPVPJN-A, niti ni sporno, da je bil naročnik pri odločanju o zahtevku za revizijo dolžan upoštevati tudi ZPVPJN-A.

Vlagatelj je sklep, s katerim je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo, prejel v petek, 23. 8. 2013 (razvidno iz podpisane vročilnice), zato je rok treh delovnih dni za vložitev pritožbe iz prvega odstavka 51. člena ZPVPJN, upoštevajoč peti odstavek 1. člena ZPVPJN (ki določa, da se za delovni dan po ZPVPJN šteje vsak dan od ponedeljka do petka, razen dni, ki so zakonsko opredeljenih kot dela prosti dnevi) in drugi odstavek 111. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, potekel v sredo, 28. 8. 2013. Ker pošiljanje vloge po pošti priporočeno varuje rok (drugi odstavek 112. člena ZPP glede na prvi odstavek 112. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), je vlagatelj pritožbo, ki jo je poslal naročniku po pošti priporočeno 26. 8. 2013, in dopolnitev pritožbe, ki jo je poslal naročniku po pošti priporočeno 28. 8. 2013, vložil v roku iz prvega odstavka 51. člena ZPVPJN in torej pravočasno. Državna revizijska komisija je zato pri odločanju o pritožbi upoštevala tudi njeno dopolnitev.

V 15. členu ZPVPJN ("obvezne sestavine zahtevka za revizijo"), ki je vključen v (drugo) poglavje ZPVPJN "skupne določbe v predrevizijskem in revizijskem postopku", je določeno, katerih osem sestavin mora vsebovati zahtevek za revizijo (prvi odstavek 15. člena ZPVPJN), določeno pa je tudi, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega in tretjega odstavka 71. člena ZPVPJN (drugi odstavek 15. člena ZPVPJN). Te sestavine so obvezne (gl. druga alinea prvega odstavka 26. člena ZPVPJN in druga alinea prvega odstavka 31. člena ZPVPJN). Če naročnik (med drugim) ugotovi, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse iz prve alinee prvega odstavka 70. člena ZPVPJN ali da ni bila plačna ustrezna taksa, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN).

V primeru, ko vlagatelj z zahtevkom za revizijo izpodbija odločitev o izbiri ponudbe za nek sklop ali javno naročilo, taksa skladno s prvo povedjo iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe z DDV za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu III ponudniku Electrum Radenci, d. o. o., Radenci, zato taksa od 10. 8. 2013 znaša dva odstotka od cene z DDV ponudbe tega ponudnika za sklop III (prva poved iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN) in ne več le en odstotek od vrednosti z DDV ponudbe tega ponudnika za sklop III, kot je veljalo do 10. 8. 2013 zaradi pravila iz tretje alinee prvega odstavka 71. člena ZPVPJN pred uveljavitvijo ZPVPJN-A (po uveljavitvi ZPVPJN-A je v tretji alinei prvega odstavka 71. člena ZPVPJN določeno pravilo, ki se sicer nanaša na višino takse, vendar ne za primer, kot je obravnavani, saj določa, koliko ta nanaša v nekaterih postopkih oddaje javnih naročil blaga ali storitev, kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo).

Skladno s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2 naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v določenem roku sprejme odločitev o oddaji naročila, ki jo mora obrazložiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo. Nadalje prvi odstavek 79. člena ZJN-2 naročniku nalaga, da "v odločitvi mora " opozoriti ponudnike o možnem pravnem varstvu ter navesti kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja, in višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se le-ta vplača in sklic, ki se pri tem navede". Skladno z drugim odstavkom 79. člena ZJN-2 mora naročnik o svoji odločitvi pisno obvestiti ponudnike, vročiti pa jo mora v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.

V času, ko je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-96/2012/91 (410) z dne 30. 7. 2013 in ga poslal ponudnikom, ZPVPJN-A še ni veljal, naročnik pa je v tem dokumentu skladno s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2 poučil ponudnike o višini potrebne takse skladno s takrat veljavno tretjo alineo prvega odstavka 71 ZPVPJN. Pravni pouk v dokumentu "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-96/2012/91 (410) z dne 30. 7. 2013 je bil glede višine takse takšen, kakršnega je zahtevala ureditev, ki je veljala v času sprejema odločitve o oddaji javnega naročila in njene odpreme ponudnikom. Zato vlagatelj neutemeljeno očita naročniku, da bi moral upoštevati ureditev iz ZPVPJN-A že v času, ko ta še ni veljala.

Iz dokumentacije, ki jo je Državni revizijski komisiji odstopil naročnik, je razvidno, da je vlagatelj k zahtevku za revizijo, ki ga je vložil po uveljavitvi ZPVPJN-A, predložil dve različni potrdili o plačilu takse (potrdilo z dne 12. 8. 2013 nosi številko nakazila 16NPK02SJ132PC8J, potrdilo z dne 13. 8. 2013 pa 16NPK02SJ18R5L4E), ki predstavljata potrdili o plačilu vsakič enega odstotka takse, kot je bila navedena v pravnem pouku dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-96/2012/91 (410) z dne 30. 7. 2013. Naročnik je v sklepu, s katerim je zavrgel zahtevek za revizijo, navedel, da je vlagatelj plačal takso v višini 8.411,65 eurov, vendar je ta naročnikova ugotovitev napačna.

Iz ZPVPJN je mogoče razbrati izhodišče, ki je ključno pri tolmačenju obravnavane zadeve. Izhodišče iz ZPVPJN, ki se ni spremenilo niti z uveljavitvijo ZPVPJN-A, je, da višino takse v posameznem primeru določi naročnik (prva poved iz tretjega odstavka 71. člena ZPVPJN in pred uveljavitvijo ZPVPJN-A " prva poved iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN). ZPVPJN ne pred uveljavitvijo ZPVPJN-A ne po uveljavitvi ZPVPJN-A ne nalaga oziroma ni nalagal vlagatelju, da določi višino takse v posameznem primeru, temveč mu nalaga oziroma mu je nalagal dolžnost dokazovanja plačila takse (drugi odstavek 15. člena ZPVPJN). Naročniku ni sporno, da je vlagatelj plačilo takse dokazoval s predložitvijo dokazila že k zahtevku za revizijo. ZPVPJN celo nima niti izrecne zahteve, da mora vlagatelj takso plačati, vendar je to vlagateljevo dolžnost treba razbrati iz določb ZPVPJN, ki npr. vlagatelju nalagajo predložitev dokazila o plačilu takse (drugi odstavek 15. člena ZPVPJN) in zagovornika javnega interesa oproščajo plačila takse (četrti odstavek 71. člena ZPVPJN), vlagatelj pa ni zagovornik javnega interesa (drugi odstavek 6. člena ZPVPJN). Naročniku ni niti sporno, da je vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo takso plačal v višini 8.411,35 eurov (sicer je ta naročnikova ugotovitev napačna, vendar za rešitev zadeve ni ključna), kar pa je višina, ki je bila navedena v pravnem pouku obvestila, s katerim je naročnik ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji javnega naročila za sklop III.

Tolmačenje, ki ga ponuja naročnik, bi pomenilo, da bi moral vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo, ker ga je vložil po uveljavitvi ZPVPJN-A, tudi določiti višino ustrezne takse, čeprav ZPVPJN v nobenem primeru in nobeni časovni točki ne določa vlagatelju dolžnosti, da določi višino takse. Po drugi strani ni mogoče zatrjevati, da naročnik, ki je določil takso v višini, ki jo je določal ZPVPJN pred uveljavitvijo ZPVPJN-A, ni ravnal skladno z ZPVPJN. Pravni pouk iz obvestila, s katerim je naročnik ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji javnega naročila za sklop III, torej ni bil pripravljen v nasprotju s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2, ki je upošteval tedaj veljavni ZPVPJN. Vendar pa opiranje vlagatelja na tak pravni pouk po 10. 8. 2013 vpliva na njegov položaj, saj vlaga zahtevek za revizijo, ki ne zadošča več zahtevam iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN glede dokazovanja plačila ustrezne takse. Čeprav pravni pouk iz izpostavljenega obvestila ni bil napačen, pa se je vlagatelj po 10. 8. 2013 znašel v položaju, ko do pravnega varstva pod pogoji iz tega obvestila ne more več dostopati, ker bi moral plačati višjo takso. Vlagatelj se je po 10. 8. 2013 znašel v položaju kot vsi ponudniki, ki jim naročniki po tem datumu pošljejo obvestilo o oddaji javnega naročila in jih seznanijo s pravnim varstvom, ki poteka še v skladu z ZPVPJN-A. Vlagateljev položaj je v tem smislu primerljiv položaju teh ponudnikov, vendar s to razliko, da bodo ti ponudniki morali biti seznanjeni z višino takse na način, da jim jo bo določil naročnik (prva poved iz četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN) in ne sami.

Načelo dostopnosti (10. člen ZPVPJN) določa, da vsakemu, ki je zainteresiran za dodelitev naročila, mora biti pod enakimi pogoji dostopno pravno varstvo, s katerim se varujejo interesi, zagotovljeni s predpisi, ki urejajo javno naročanje, in drugimi predpisi, ter s katerim se mora krepiti zaupanje javnosti v delo države in njenih organov.

Čeprav tako vlagatelj od 10. 8. 2013 kot ponudniki, ki jim naročniki po tem datumu pošljejo obvestilo o oddaji javnega naročila in jih seznanijo s pravnim varstvom, ki poteka še v skladu z ZPVPJN-A, morajo dokazati plačilo takse ob upoštevanju dveh odstotkov od vrednosti z DDV izbrane ponudbe za sklop, je vlagatelj pri dostopu do pravnega varstva v razmerju do teh ponudnikov v slabšem položaju, ker se ne more uspešno opreti na informacije, ki jih je prejel od naročnika prek pravnega pouka iz obvestila o oddaji javnega naročila.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je treba v okoliščinah konkretnega primera (zlasti še upoštevajoč okoliščini, da ZPVPJN vlagatelju ne nalaga dolžnosti določitve višine takse in da vlagatelj lahko vloži zahtevek za revizijo vse do poteka roka za vložitev zahtevka za revizijo, saj ga ni mogoče prisiliti, da ga vloži pred potekom tega roka) zaradi zagotovitve učinkovite uporabe ZPVPJN glede na 10. člen ZPVPJN izhajati iz tega, da je vlagatelj izkazal vsaj ravnanje, ki je bilo določeno v pravnem pouku obvestila, s katerim je naročnik ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji javnega naročila za sklop III. Zato Državna revizijska komisija ocenjuje, da vlagatelja ne bi smelo doleteti takojšnje zavrženje zahtevka za revizijo po tretjem odstavku 26. člena ZPVPJN. V nasprotnem primeru bi bil vlagatelj v slabšem položaju, čeprav je ravnal vsaj v skladu s pravnim poukom iz izpostavljenega obvestila.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija pritožbi skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila sklep št. 43001-96/2012/99 z dne 20. 8. 2013.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti v skladu z 28. člena ZPVPJN (drugi odstavek 55. člena ZPVPJN).

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.

Državna revizijska komisija je odločitev o stroških pritožbenega postopka pridržala do odločitve o zahtevku za revizijo (tretji odstavek 165. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 13. 9. 2013

mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
" Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
" Avbreht, Zajc in partnerji, odvetniška družba, o. p., d. o. o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana,
" Electrum Radenci, d. o. o., Prešernova ulica 10, 9252 Radenci,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
" v spis zadeve, tu.

Natisni stran