Na vsebino
EN

018-286/2013 Mestna občina Nova Gorica

Številka: 018-286/2013-6
Datum sprejema: 13. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata in mag. Nataše Jeršič ter Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Soče (CČN Nova Gorica) - Centralna Čistilna Naprava Nova Gorica", začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja AWTS d.o.o., Ulica Nadgoriških borcev 32, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 9. 2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Soče (CČN Nova Gorica) - Centralna Čistilna Naprava Nova Gorica", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 18. 7. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Soče (CČN Nova Gorica) - Centralna Čistilna Naprava Nova Gorica" dne 9. 7. 2013 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod št. objave JN8550/2013, s popravki pod št. objave JN9724/2013 z dne 2. 8. 2013 ter št. objave JN10904/2013 z dne 29. 8. 2013. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Vlagatelj je zoper razpisno dokumentacijo z vlogo z dne 18. 7. 2013 vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je dne 9. 8. 2013 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.

Naročnik je dne 14. 8. 2013 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje. Državna revizijska komisija je z dopisom z dne 21. 8. 2013 naročnika pozvala na odstop manjkajoče dokumentacije.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 28. 8. 2013 odstopil manjkajočo dokumentacijo.
Državna revizijska komisija je v predmetnem postopku dne 12. 9. 2013 prejela vlagateljev umik vloženega zahtevka za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena ZPVPJN določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.
V Ljubljani, dne 13. 9. 2013
Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- AWTS d.o.o., Ulica Nadgoriških borcev 32, Ljubljana,
- Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran