Na vsebino
EN

018-289/2013 Občina Cerklje na Gorenjskem

Številka: 018-289/2013-10
Datum sprejema: 13. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter Vide Kostanjevec in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save (1. sklop)", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Lokainženiring d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja Loka, ki ga zastopa odvetnica Petra Jereb, Nazorjeva 3, Kranj (v nadaljevanj: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 9. 2013

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 24. 7. 2013 se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila "Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save (1. sklop)", kot izhaja iz dokumenta "Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila za projekt Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije "Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save (1. sklop)"", št. 430-03/2013-24, z dne 12. 7. 2013.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške pravnega varstva v višini 3.373,30 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 24. 1. 2013 sprejel dokument "Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila", št. 430-03/2013-01. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 3. 6. 2013 pod oznako JN6653/2013, s popravkoma dne 4. 6. 2013 (JN6776/2013) in dne 7. 6. 2013 (JN7029/2013).

Naročnik je dne 12. 7. 2013 sprejel dokument "Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila za projekt Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije "Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save (1. sklop)"", št. 430-03/2013-24 (v nadaljevanju: odločitev naročnika o oddaji naročila), s katerim je z namenom odprave nezakonitosti svojo predhodno odločitev spremenil in nadomestil z novo odločitvijo in javno naročilo oddal ponudniku DRI upravljanje investicij, d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Ugodnejšo vlagateljevo ponudbo je naročnik izločil kot nepopolno, ker je na podlagi predloženega referenčnega potrdila in po preverbi pridobljenih dokazil ugotovil, da storitev nadzora pri referenčnem projektu ni bila izvedena po pravilih FIDIC, kot je to zahteval referenčni pogoj.

Vlagatelj je z vlogo z dne 24. 7. 2013 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zahteva razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva. Zatrjuje nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika zaradi neustreznosti in neverodostojnosti priloženih referenčnih potrdil. Noben od obrazcev, ki dokazujejo reference, naj namreč ne bi ustrezal predpisanim obrazcem v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila, vlagatelj pa tudi podrobneje našteva pomanjkljivosti posameznih priloženih obrazcev oz. referenc (npr. referenčno potrdilo ni podpisano in žigosano s strani naročnika projekta, neizpolnjeni podatki o imenu in priimku osebe, pooblaščene za podpisovanje v imenu naročnika projekta, neizpolnjen podatek o skupni vrednosti storitve nadzora v okviru referenčnega projekta, nenavedba opravljanja nadzora po FIDIC itd.). Ponudba naj bi bila nepopolna tudi zato, ker v delu obrazca pogodbe med naročnikom in izbranim ponudnikom ni izpolnjen podatek o kraju in datumu sklenitve pogodbe, čeprav bi moral vsak ponudnik te podatke obvezno izpolniti. Vlagatelj zatrjuje tudi popolnost svoje ponudbe. Meni, da ne držijo naročnikove navedbe o tem, da referenčni posel nadzora ni bil izveden po pravilih FIDIC, tozadevna naročnikova odločitev pa je vsebinsko popolnoma neobrazložena in pavšalna, saj naročnik ne poda nikakršnih argumentov, zakaj naj vlagatelj omenjenega nadzora ne bi opravil po pravilih FIDIC. Vlagatelj navaja, da je v predmetnem postopku za dokazovanje izpolnjevanja navedene reference predložil pogodbo o izvedbi strokovnega nadzora za gradbeno obrtniška dela v času izgradnje komunalne infrastrukture v Poslovni coni Komenda, dva aneksa k tej pogodbi in izjavo direktorja Poslovne cone Komenda d.o.o. Predvsem iz prvega aneksa k pogodbi in izjave direktorja je po mnenju vlagatelja jasno razvidno, da je bila storitev nadzora v celoti izvedena skladno z določili FIDIC, iz določil pogodbe pa je tudi razvidno, kdo so bile odgovorne osebe projekta s strani vlagatelja " obe odgovorni osebi sta omenjeni tudi v vlagateljeve ponudbi v predmetnem postopku javnega naročanja.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 31. 7. 2013 opredelil do navedb vlagatelja. Zavrača vse vlagateljeve navedbe glede njegove neustrezne ponudbene dokumentacije. Meni, da so njegove reference ob upoštevanju navedenih podatkov vsekakor preverljive; nenavedba osebe, pooblaščene za podpisovanje v imenu naročnika, pa predstavlja kvečjemu nebistveno formalno nepopolnost. Podatek o višini skupne vrednosti storitve nadzora v okviru referenčnega dela je naveden v naknadno predloženem obrazcu, sicer pa naročnik sploh ni postavil zahteve glede vrednosti storitve nadzora referenčnega dela in zaradi navedenega po mnenju izbranega ponudnika tega podatka naročnik sploh ni dolžan preverjati. Kot neresnične in neutemeljene zavrača tudi navedbe glede neizpolnjenega kraja in datuma sklenitve obrazca pogodbe in glede nenavedbe opravljanja nadzora po FIDIC: navaja, da je obrazec pogodbe izpolnil na vseh zahtevanih mestih, ravno tako pa iz obrazca izhaja, da je bila storitev nadzora in svetovanja izvedena po pravilih FIDIC. V zvezi z domnevno nepravilnostjo vlagateljeve ponudbe je izbrani ponudnik prepričan, da se izvedba strokovnega nadzora za gradbeno-obrtniška dela v času izgradnje komunalne infrastrukture v poslovni coni Komenda ni izvajala skladno z določili FIDIC, saj take zahteve ni bilo v tedanjem povabilu k oddaji ponudbe.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 12. 8. 2013 zavrnil kot neutemeljen. Meni, da za sklenitev aneksa, s katerim vlagatelj dokazuje opravljanje referenčnega posla po določilih FIDIC, niso bile izpolnjene osnovne predpostavke " to pa naj bi bilo dejstvo, da nadzor po FIDIC v razpisu (oz. v povabilu k oddaji ponudbe), ki je bil podlaga za izvedeno referenčno delo, sploh ni bil razpisan. Naročnik še navaja, da gre pri referenčnem delu za sosednjo občino, zato so mu nekatera dejstva poznana. Naročnik se ne strinja z vlagateljevimi navedbami o neizpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti izbranega ponudnika oz. navedbami o nepopolnosti izbrane ponudbe in pri tem navaja enake razloge kot izbrani ponudnik v opredelitvi do navedb vlagatelja.

Naročnik je z vlogo z dne 14. 8. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 20. 8. 2013 opredelil do navedb naročnika. Meni, da je naročnikova formalna presoja o tem, ali so bila pravila FIDIC pri vlagateljevem referenčnem projektu pravilno in zakonito dogovorjena, nepravilna in presega naročnikove pristojnosti glede preverjanja referenc. Za izpolnjevanje navedenega referenčnega pogoja ni bistveno, kako so bila pravila FIDIC dogovorjena (čeprav vlagatelj meni, da so bila povsem pravilno dogovorjena z aneksom), ampak zgolj in samo, ali je bil projekt dejansko izveden po pravilih FIDIC. Naročniku očita tudi, da je popolnoma spregledal izjavo direktorja poslovne cone Komenda. Vlagatelj kot dokaz predlaga vpogled v obsežno in po pravilih FIDIC vodeno dokumentacijo glede izvedbe referenčnega projekta. Vlagatelj izpostavlja tudi spornost in diskriminatornost samega referenčnega pogoja z izkušnjami pri izvedbi projektov po pravilih FIDIC.

Po preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje popolnost svoje ponudbe ter nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija je v okviru revizijskega postopka najprej obravnavala revizijske navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na popolnost njegove ponudbe.

Reference so eden izmed (možnih) pogojev, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, če želijo sodelovati v postopku oddaje javnega naročila. Gre za ugotavljanje in dokazovanje tehnične sposobnosti oziroma kadrovske usposobljenosti ponudnika za izvedbo posla. Gospodarski subjekt lahko, glede na 2. alinejo točke a) drugega odstavka 45. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), izkaže izpolnjevanje tehnične sposobnosti s seznamom najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov. Gospodarski subjekt mora predložiti dokazilo o dobavi in storitvah, če je bil naročnik naročnik po tem zakonu, v obliki izjav, ki jih izda ali sopodpiše pristojni organ, ali v obliki pogodb, računov ipd., oziroma če naročnik ni bil naročnik po tem zakonu, v obliki izjave naročnika ali v obliki pogodbe oziroma delov pogodbe v zvezi z javnim naročilom ali računom ali, če tega ni, v obliki izjave gospodarskega subjekta.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v 11. točki podpoglavja 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik) kot pogoj za priznanje sposobnosti določil, da ima ponudnik v obdobju zadnjih petih let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil uspešno izvedeno vsaj eno storitev nadzora po FIDIC in eno storitev nadzora pri projektu, sofinanciranem s strani Evropske skupnosti. V 13. točki istega podpoglavja je naročnik postavil pogoj, da ponudnikov odgovorni nadzornik izpolnjuje pogoje zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih petih let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil izvedeno vsaj eno storitev nadzora po FIDIC in eno storitev nadzora s področja financiranja projekta s strani EU. Ponudniki so morali v zvezi z navedenima pogojema izpolniti Obrazec 4.7.1 (Reference ponudnika " Storitev po pravilih FIDIC), Obrazec 4.7.2 (Referenčno potrdilo ponudnika), Obrazec 4.9.1 (Poslovni življenjepis) in Obrazec 4.9.2 (Referenčna potrdila odgovornega nadzornika). Nesporno je, da je vlagatelj svoji ponudbi priložil referenčni potrdili za ponudnika (Obrazec 4.7.1) in za odgovornega nadzornika (Obrazec 4.9.2) za projekt "Izgradnja komunalne infrastrukture v PC Komenda, na območju O2/1 Ozka dela, II. faza" ter da je na obeh potrdilih tudi navedeno, da je bila storitev nadzora opravljena po pravilih FIDIC. Nesporno je tudi, da je v teku pojasnjevanja in dopolnjevanja ponudbe vlagatelj naročniku posredoval še:
- izjavo direktorja Poslovne cone Komenda d.o.o., ki potrjuje, da je vlagatelj svoja dela na referenčnem projektu izvajal skladno z določili FIDIC pogodb;
- "ANEKS K POGODBI O IZVEDBI STROKOVNEGA NADZORA ZA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA V ČASU IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI KOMENDA NA OBMOČJU 02/1 POSLOVNO-PROIZVODNE CONE KOMENDA " "OZKA DELA", II. FAZA", s katerim sta se pogodbeni stranki (vlagatelj in Poslovna cona Komenda d.o.o.) med drugim dogovorili, da bo izvajalec (vlagatelj) dela izvrševal skladno s pravili stroke (FIDIC, rdeča knjiga).

Ugotovitev, da storitev nadzora pri referenčnem projektu ni bila izvedena po pravilih FIDIC, naročnik utemeljuje s tem, da nadzor po FIDIC za referenčni projekt sploh ni bil razpisan, zaradi česar je bila njegova vključitev nepotrebna, sklenjen aneks k osnovni pogodbi pa je bil brez zakonite pravne podlage.

Državna revizijska komisija pojasnjuje, da za ugotovitev ustreznosti izpolnjevanja pogoja iz razpisne dokumentacije (upoštevajoč vsebino, v kateri je bil ta določen) ni bistveno, na kakšen način je bila dogovorjena uporaba določil FIDIC, pač pa zgolj to, ali je bil referenčni projekt dejansko izveden z upoštevanjem določil FIDIC. Pri tem gre ugotoviti, da naročnik z ničemer ne dokazuje, da referenčni projekt dejansko ni bil izveden z upoštevanjem določil FIDIC. Naročnik sicer zgolj pavšalno navaja, da je bil referenčni projekt izveden v sosednji občini in so mu nekatera dejstva poznana, vendar pa teh dejstev ne navaja. Brez opredelitve do utemeljenosti pravne podlage za sklenitev spornega aneksa zato Državna revizijska komisija ob upoštevanju vseh vlagateljevih priloženih dokazil (izpolnjenih obrazcev, aneksa k pogodbi, izjave direktorja PC Komenda) ugotavlja, da je vlagatelj izkazal, da so se dela na referenčnem projektu izvajala skladno z določili FIDIC, nasprotne trditve naročnika pa niso podkrepljene z nikakršnimi dokazi.

Upoštevaje navedeno je naročnik po oceni Državne revizijske komisije ravnal v nasprotju z lastnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije in z določili ZJN-2, s tem, ko je vlagateljevo ponudbo ocenil kot nepravilno in s tem nepopolno. Državna revizijska komisija je zato že iz navedenega razloga ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja in razveljavila zadnjo odločitev o oddaji naročila, ki je vsebovana v dokumentu "Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila za projekt Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije "Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save (1. sklop)"", št. 430-03/2013-24, z dne 12. 7. 2013. Državna revizijska komisija ni presojala ostalih očitanih kršitev, ki se nanašajo na nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, saj presoja le-teh ne bi mogla več vplivati na drugačno odločitev v tem postopku oziroma ne bi mogla več vplivati na pravni položaj vlagatelja " ponudba vlagatelja je bila namreč glede na merilo ugodnejša od ponudbe izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva, in sicer 2.372,90 EUR za plačano takso, 1.400,00 EUR kot nagrado za odvetniško zastopanje, 20,00 EUR administrativnih stroškov po tar. št. 6002, 30,00 EUR za fotokopije po tar. št. 6001 ter 22 % DDV, ker je odvetnica Petra Jereb davčna zavezanka.

Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in sprem.) po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo: za zastopanje v revizijskem postopku pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo nagrado v višini 800,00 EUR, povečano za 22 % DDV, za pavšalne administrativne stroške po tar. št. 6002 znesek v višini 20,00 EUR, povečan za 22 % DDV ter strošek takse za revizijski zahtevek v višini 2.372,90 EUR. Državna revizijska komisija je kot nepotrebne ocenila priglašene stroške fotokopiranja.

Glede na dosežen uspeh je Državna revizijska komisija ocenila, da je vlagatelj v obravnavanem primeru upravičen do povračila stroškov v višini 3.373,30 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, dne 13. 9. 2013Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Petra Jereb " odvetnica, Nazorjeva 3, 4000 Kranj
- Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
- DRI upravljanje investicij, d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 LjubljanaVložiti:
- v spis, tu.

Natisni stran