EN

018-304/2013 Splošna bolnišnica Trbovlje

Številka: 018-304/2013-3
Datum sprejema: 3. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Nataši Jeršič, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Dializni material" - podsklop 1.F in sklopi 2, 5 in 6 ter na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj MEDIS d.o.o., Brnčičeva ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.09.2013

odločila:

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep št. VI-46/166-1, z dne 12.08.2013.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu z 28. členom ZPVPJN.

2. Odločitev o stroških pritožbe se pridrži za končno odločitev o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 21.06.2013, pod št. objave JN 7756/2013.
Vlagatelj je dne 06.08.2013 (še pred potekom roka za predložitev ponudb) vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik v podsklopu 1.F in sklopih 2, 5 in 6 nezakonito omejil konkurenco na zgolj enega ponudnika. Vlagatelj predlaga, da se razveljavijo vsa sporna določila v podsklopu 1.F in sklopih 2, 5 in 6. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Naročnik je zahtevek za revizijo zavrgel in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (dokument št. VI-46/166-1, z dne 12.08.2013). Naročnik navaja, da poskuša vlagatelj pravočasnost vloženega zahtevka za revizijo utemeljiti na zadnjem odgovoru, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 29.07.2013. Naročnik zatrjuje, da je vlagateljevo stališče napačno, saj je bilo na prvo tovrstno vprašanje potencialnega ponudnika odgovorjeno že dne 12.07.2013. Naročnik pojasnjuje, da je s svojim odgovorom, ki ga je dne 12.07.2013 objavil na Portalu javnih naročil, jasno navedel, da razpisne dokumentacije ne bo spremenil. Vlagateljevo sklicevanje na odgovor, ki je bil na Portalu javnih naročil objavljen dne 29.07.2013, je napačno, saj je bil odgovor enak odgovoru, ki je bil objavljen dne 12.07.2013, po tem dnevu pa se razpisna dokumentacija v spornem delu ni spremenila. Naročnik še navaja, da je vlagatelj tudi sicer oddal pravočasno ponudbo, pri odpiranju ponudb pa je bilo ugotovljeno, da je vlagateljeva ponudba oddana tudi v izpodbijanih sklopih (2, 5 in 6) ter v podsklopu 1 F. Sestavni del vlagateljeve ponudbe je tudi njegova izjava, da sprejema zahteve razpisne dokumentacije, prav tako pa je vlagatelj podpisal tudi izjavo, da zagotavlja vse razpisane vrste in količine blaga iz sklopa oziroma podsklopa za katere oddaja ponudbo. Naročnik ugotavlja, da je vlagatelj z oddajo ponudbe ravnal kontradiktorno, saj se ne more strinjati z razpisno dokumentacijo, podati izjavo, da zagotavlja vse razpisane vrsta blaga v zahtevanih količinah ter hkrati vložiti tudi zahtevek za revizijo.
Zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj dne 19.08.2013 pravočasno vložil pritožbo. Vlagatelj predlaga, da naj Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in razveljavi naročnikov sklep o zavrženje zahtevka za revizijo, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pritožbenega postopka, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Vlagatelj navaja, da naročnik pri preverjanju pravočasnosti zahtevka za revizijo ni pravilno uporabil določila 25. člena ZPVPJN. Vlagatelj pojasnjuje, da je potrebno v obravnavanem primeru upoštevati vsa objavljena pojasnila. Vlagatelj se sklicuje na odločitve Državne revizijske komisije (št. 018-371/2011, 018-239/2011, 018-70/2012, 018-74/2013) in zatrjuje, da je potrebno pri vprašanju teka roka za vložitev zahtevka za revizijo upoštevati ne samo objave obvestil o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, temveč tudi pojasnila, ki jih naročnik objavi na Portalu javnih naročil v obliki odgovorov na vprašanja potencialnih ponudnikov. Kot del razpisne dokumentacije je torej potrebno obravnavati ne le informacije, ki spreminjajo ali dopolnjujejo posamezne določbe razpisne dokumentacije, temveč tudi informacije, ki naročnikove zahteve le pojasnjujejo ali odpravljajo morebitne dvome in dvoumnosti. Tudi naročnikova potrditev določene zahteve iz razpisne dokumentacije nudi ponudnikom potrebno informacijo, na podlagi katere se odločijo, ali bodo ponudbe oddali ali pa bodo zoper razpisno dokumentacijo vložili zahtevek za revizijo. Ponudniku je zagotovljeno učinkoviti pravno varstvo le v primeru, če ima ustrezen rok za vložitev zahtevka za revizijo, ki se šteje od dneva, ko se seznani s celotno razpisno dokumentacijo, ta pa vsebuje vsa pojasnila odgovore, tudi takšna s katerimi naročnik vztraja pri nezakonitih zahtevah. Vlagatelj citira vprašanja potencialnih ponudnikov in naročnikove odgovore v delu, ki se nanaša na sporni segment razpisne dokumentacije, pri čemer ugotavlja, da je naročnik vprašanje predmeta javnega naročila in načina njegovega oblikovanja pojasnjeval kar trikrat: dne 12.07.2013, 29.07.2013 in 30.07.2013. Iz navedenega razloga, zatrjuje vlagatelj, ni mogoče sprejeti naročnikovega argumenta, da je za presojo pravočasnosti vloženega zahtevka za revizijo relevantno le prvo pojasnilo. Evidentno je namreč, da je naročnik sporno tematiko pojasnjeval še dvakrat, pri čemer jo je dne 29.07.2013 pojasnil obširneje kot je to storil dne 12.07.2013. Vlagatelj zatrjuje, da je tudi iz njegove ponudbe razvidno, da mu je bila onemogočena oddajo popolne ponudbe oziroma da ni mogel ponuditi vseh artiklov iz vsakega izmed sklopov. Sporni artikli so namreč vezani na ekskluzivnega distributerja ali proizvajalca, kar podrobneje izhaja iz zahtevka za revizijo.
Naročnik je z vlogo, z dne 22.08.2013, Državni revizijski komisiji odstopil pritožbo in dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija o pritožbi odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V predmetnem postopku pravnega varstva je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega, in sicer zato, ker je ugotovil, da naj bi bil vložen po izteku roka, ki je določen v prvem odstavku 25. člena ZPVPJN.
V skladu s prvim odstavkom 25. člena ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede interpretacije 2. alineje prvega odstavka 25. člena ZPVPJN. Vlagatelj zatrjuje, da bi moral naročnik upoštevati vse odgovore, ki jih je objavil na Portalu javnih naročil (in od zadnjega izmed njih šteti nov osemdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo), naročnik pa navaja, da na potek roka za vložitev zahtevka za revizijo vpliva le prvi odgovor, ki ga je objavil na Portalu javnih naročil. Kot zatrjuje naročnik so bili v spornem segmentu podani enaki odgovori, z nobenim izmed njih pa se razpisna dokumentacija ni spremenila.
Državna revizijska komisija opozarja na večkrat izraženo stališče (prim. npr. odločitve št. 018-371/2011, 018-239/2011, 018-70/2012, 018-411/2012), da je potrebno pri vprašanju teka roka za vložitev zahtevka za revizijo upoštevati ne samo objave obvestil o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (63. a člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2)), temveč tudi pojasnila, ki jih naročnik objavi na Portalu javnih naročil v obliki odgovorov na vprašanja potencialnih ponudnikov. Tudi v takšni obliki objavljena pojasnila naročnika so namreč po svoji vsebini in namenu enaka objavljenim obvestilom o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. Prav tako je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala, da je potrebno kot del razpisne dokumentacije obravnavati ne le informacije, ki spreminjajo ali dopolnjujejo posamezne določbe razpisne dokumentacije, temveč tudi informacije, ki le pojasnjujejo naročnikove zahteve ali odpravljajo morebitne dvome in dvoumnosti. Ni se torej mogoče strinjati z naročnikom, da na potek roka za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN vplivajo le spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, ne pa tudi druge informacije, ki le pojasnjujejo določbe razpisne dokumentacije. Takšno stališče izhaja tudi iz gramatikalne in namenske razlage določbe 2. alineje prvega odstavka 25. člena ZPVPJN v povezavi z določbo drugega odstavka 71. člena ZJN-2, ki določa, da se kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko Portala javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v razpisni dokumentaciji. Iz navedenega izhaja, da so tudi objavljena pojasnila, s katerimi naročnik pojasni vsebino razpisne dokumentacije oz. odpravi dvome potencialnih ponudnikov v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije (tudi na način, da potrdi določeno vsebino), štejejo za del razpisne dokumentacije in ponudniku nudijo potrebne informacije zato, da se odloči, ali bo oddal ponudbo ali bo uveljavljal pravno varstvo zoper vsebino razpisne dokumentacije. Ponudniku je zagotovljeno učinkovito pravno varstvo le v primeru, če ima ustrezen rok za vložitev zahtevka za revizijo, ki se šteje od dneva, ko se seznani s celotno razpisno dokumentacijo, vključno z njeno morebitno spremembo, dopolnitvijo ali odpravo nejasnosti.
Iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila je razvidno, da je naročnik obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil objavil dne 21.06.2013. Naročnik je odgovore na številna vprašanja potencialnih ponudnikov objavil dne 01.07.2013, 02.07.2013, 04.07.2013, 08.07.2013, 12.07.2013, 18.07.2013, 26.07.2013, 29.07.2013 in 30.07.2013. V teh odgovorih je naročnik določbe razpisne dokumentacije podrobno pojasnjeval, in sicer tako v delu, ki se nanaša na strokovne zahteve iz posameznih podsklopov in sklopov, kot tudi v delu, ki se nanaša na reference in referenčna potrdila, na BON obrazce in v (spornem) delu, ki se nanaša na možnost oddaje ponudb v več samostojnih (pod)sklopih. Objavljene informacije so nedvomno takšne narave, da je naročnik z njimi tudi odpravljal posamezne nejasnosti ali dvoumnosti, ki so se pojavljale pri potencialnih ponudnikih ob pregledu razpisne dokumentacije. Navedeno pomeni, da so te informacije del razpisne dokumentacije v smislu 71. člena ZJN-2 in da jih je potrebno upoštevati pri teku roka za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija še pripominja, da v konkretnem primeru na potek roka za vložitev zahtevka za revizijo niso vplivali zgolj vsi trije odgovori v spornem segmentu (s katerimi je naročnik dne 12.07.2013 pojasnil, da razpisne dokumentacije ne bo spremenil, dne 29.07.2013, da je razpis oblikovan v skladu s strokovnimi priporočili medicinske stroke in dne 30.07.2013, da podsklopov ne bo delil) pač pa tudi vsi ostali odgovori, ki jih je objavil na Portalu javnih naročil (naročnik je npr. dne 26.07.2013 pojasnil, da lahko ponudniki namesto obrazca BON 2 predložijo obrazec BON 1/P in da obrazci ne smejo biti starejši od 30 dni na dan, določen za predložitev ponudb, dne 29.07.2013 pa je dovolil ponudnikom, da lahko k razpisni dokumentaciji predložijo le referenčno listo proizvajalca). Kot namreč že izhaja iz te obrazložitve, se rok za vložitev zahtevka za revizijo šteje od dneva, ko se ponudniki seznanijo s celotno razpisno dokumentacijo in torej ne le z odgovori, ki se nanašajo na tisti segmente razpisne dokumentacije, zoper katere je bil vložen revizijski zahtevek.
Državna revizijska komisija na podlagi navedenega zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo, vložen dne 06.08.2013, zavrgel kot prepoznega. Na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN je Državna revizijska komisija pritožbi zato ugodila in razveljavila sklep naročnika z dne 12.08.2013, s katerim je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo.
ZPVPJN v drugem odstavku 55. člena določa, da lahko Državna revizijska komisija v primeru, kadar pritožbi, vloženi na podlagi petega odstavka 26. člena ZPVPJN, ugodi, odloči, da mora naročnik odločiti o zahtevku za revizijo v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN, ali zahtevek za revizije sprejme v obravnavo. Ker v obravnavani zadevi naročnik zahtevka za revizijo (še) ni meritorno obravnaval, bo moral v nadaljevanju postopka pravnega varstva vlagateljev zahtevek za revizijo (če bo ugotovil izpolnjevanje vseh procesnih predpostavk) sprejeti v vsebinsko obravnavo ter o njem sprejeti odločitev v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.
Vlagatelj je v pritožbi zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo. Državna revizijska komisija je na podlagi 75. člena ZPVPJN in ob uporabi tretjega odstavka 165. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s spremembami), odločila, da se odločitev o stroških pritožbe pridrži za končno odločitev o zahtevku za revizijo.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa
V Ljubljani, dne 03.09.2013
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje
- MEDIS d.o.o., Brnčičeva ulica 1, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve, tu

Natisni stran