EN

018-300/2013 CIRIUS Kamnik

Številka: 018-300/2013-2
Datum sprejema: 27. 8. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Prevozi gibalno oviranih učencev", na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika School service, Šolski servis d.o.o., PE Ljubljana, Spodnji Rudnik II/16, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), v zvezi s predlogom naročnika CIRIUS Kamnik, Novi trg 43 a, Kamnik (v nadaljevanju: naročnik) za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave za čas do sklenitve pogodbe, dne 27. 8. 2013

odločila:

Predlog naročnika z dne 21.8.2013 za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave za čas do sklenitve pogodbe, se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek javnega naročanja "Prevozi gibalno oviranih učencev in dijakov". Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 5.6.2013, pod številko objave JN6825/2013 ter v Uradnem listu Evropske unije dne 6.6.2013, pod številko objave 2013/S 108-184788.

Državna revizijska komisija je dne 21.8.2013 prejela naročnikov predlog, da če je izdaja takšnega sklepa potrebna, izda sklep, s katerim dovoljuje izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave za navedeno javno naročilo za čas do sklenitve pogodbe na podlagi že začetega postopka javnega naročanja. Naročnik je predlogu z dne 21.8.2013 priložil vlogo z dne 20.8.2013 za izdajo soglasja za začetek postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave po 5. točki 1. odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2), naslovljenega na Ministrstvo za finance.

Z vlogo z dne 20.8.2013 je naročnik od Ministrstva za finance zahteval izdajo soglasja za začetek postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, saj naročnik zaradi vloženega revizijskega zahtevka ne more pravočasno oddati javnega naročila, izvedba pa je nujna tudi v tem obdobju. Kot ocenjeno vrednost javnega naročila za 12 mesecev je naročnik navedel 174.973,80 EUR. V obrazložitvi zahteve je naročnik podal osnovne informacije o javnem naročilu ter da je ponudnike po posameznih sklopih z obvestilom o izbiri z dne 6.8.2013 obvestil o svoji odločitvi glede ponudnikov, s katerimi bo sklenil okvirne sporazume in o izbranih ponudnikih za posamezen sklop za obdobje od 1.9.2013 do 31.8.2014; vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo postopka javnega naročanja, zaradi česar naročnik ne more pravočasno oddati javnega naročila, izvedba pa je nujna tudi v tem obdobju, saj morajo gibalno ovirani učenci in dijaki imeti zagotovljen prevoz v zavod in domov z začetkom šolskega leta (od 2.9.2013 dalje); naročnik postopka javnega naročanja postopka ni mogel začeti prej, saj je bilo šele v začetku junija znano število učencev, ki potrebujejo prevoz, ter relacije, na katerih je prevoz potrebno zagotoviti " naročnik torej pred tem ni mogel opredeliti predmeta javnega naročila; navedena ocenjena vrednost je izračunana na podlagi najugodnejših oddanih ponudb v postopku oddaje javnega naročila; naročnik predvideva, da bo " upoštevaje postopek z zahtevkom za revizijo " javno naročilo lahko oddal pred 31.12.2013; vrednost naročila, ki je predmet zahtevka za soglasje, naj za obdobje od 1.9.2013 do 31.12.2013 ne bi presegala 60.000,00 EUR.

Iz naročnikovega predloga z dne 21.8.2013 je razvidno, da predlaga izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, skladno s 4. alinejo 1. odstavka 20. člena ZPVPJN, zaradi posledic vloženega revizijskega zahtevka, pri čemer želi naročilo v postopku s pogajanji brez predhodne objave oddati le do sklenitve pogodbe v že začetem postopku javnega naročanja.

17. člen ZPVPJN ureja posledice vloženega revizijskega zahtevka in (med drugim) določa, da v primeru vloženega revizijskega postopka naročnik sme nadaljevati postopek javnega naročanja, ne sme pa skleniti pogodbe ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet. ZPZPVJN v 1. in 2. alineji 1. odstavka 17. člena določa dve (za ta postopek relevantni) izjemi od teh prepovedi.

V 1. alineji 1. odstavka 17. člena ureja ZPVPJN situacijo, ko naročnik zaradi nujnosti izvedbe želi naročilo oddati le do sklenitve pogodbe na podlagi že začetega postopka javnega naročanja. V tem primeru terja določba ZPVPJN zgolj izpolnjevanje pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. V danem primeru gre za ZJN-2, ki pogoje za ta primer " naročnik želi začeti nov postopek javnega naročanja s pogajanji brez predhodne objave do sklenitve pogodbe v že začetem postopku " ureja v 5. točki 1. odstavka 29. člena ZJN-2. V tej situaciji naročnik ne potrebuje dovoljenja Državne revizijske komisije

V 2. alineji 1. odstavka 17. člena ureja ZPVPJN (med drugim) situacijo, ko naročnik zaradi nujnosti izvedbe želi oddati naročilo oziroma skleniti pogodbo brez časovnih omejitev ter omejitev obsega. V tem primeru mora Državna revizijska komisija izdati sklep v skladu z 4. alinejo 1. odstavka 20. člena ZPVPJN.

Iz zapisanega je očitno, da naročnik Državni revizijski komisiji predlaga izdajo sklepa, s katerim bi se mu dovolilo oddati javno naročilo do sklenitve pogodbe po že začetem postopku javnega naročanja " gre torej za situacijo, urejeno v 1. alineji 1. odstavka 17. člena ZPVPJN. Kot to izhaja iz 1. alineje 1. odstavka 17. člena ZPVPJN, sme to naročnik storiti brez dovoljenja Državne revizijske komisije, v kolikor seveda izpolnjuje zakonsko določene pogoje.

Naročniku tako za vložitev predloga po 1. odstavku 20. člena ZPVPJN, v skladu s prvim odstavkom 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in spremembe, v nadaljevanju: ZPP), ki se po prvem odstavku 13. člena ZPVPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZPVPJN ne ureja, ni mogoče priznati pravnega interesa, ker naročnik pravno korist, ki jo zasleduje, doseže tudi brez pravnega varstva s strani Državne revizijske komisije. V takem primeru 274. člen ZPP narekuje zavrženje vloženega pravnega sredstva.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija predlog naročnika z dne 21.8.2013 na podlagi 20. člena ZPVPJN, ob smiselni uporabi 274. člena ZPP, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.V Ljubljani, 27. 8. 2013
Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- CIRIUS Kamnik, Novi trg 43 a, 1241 Kamnik
- School service, Šolski servis d.o.o., PE Ljubljana, Spodnji Rudnik II/16, 1000 LjubljanaVložiti:
" v spis zadeve, tu.

Natisni stran