EN

018-256/2013 Študentski domovi v Ljubljani

Številka: 018-256/2013-2
Datum sprejema: 5. 8. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Nakup zemeljskega plina", na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Študentski dom Ljubljana, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, (prej Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, v nadaljevanju: naročnik), dne 5. 8. 2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo z dne 21. 6. 2013 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povračilo stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 15. 3. 2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma z odpiranjem konkurence in obvestilo o javnem naročilu dne 3. 4. 2012 objavil na Portalu javnih naročil pod številko objave JN 3677/2012, dne 7. 4. 2012 pa še v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2012/S 69-114039. Dne 18. 6. 2012 je sprejel odločitev o sklenitvi okvirnega sporazuma za obdobje treh let z vlagateljem in družbo Petrol Energetika d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, ter oddaji posameznega javnega naročila za prvo leto trajanja okvirnega sporazuma vlagatelju. Naročnik je za drugo in tretje leto trajanja okvirnega sporazuma navedel, da bo odpiral konkurenco v skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo in z vsakokratnim, po odpiranju konkurence izbranim ponudnikom, sklenil pogodbo za obdobje enega leta. V nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sta oba ponudnika z naročnikom sklenila predmetni okvirni sporazum, vlagatelj pa tudi pogodbo za nakup zemeljskega plina za obdobje enega leta (od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2013).

Naročnik je z vabilom z dne 23. 5. 2013 oba ponudnika povabil k oddaji ponudb za drugo leto trajanja okvirnega sporazuma, kar sta oba ponudnika tudi storila. Naročnik je nato dne 11. 6. 2013 sprejel odločitev o oddaji posameznega javnega naročila in izbral ponudbo družbe Petrol Energetika d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Pred tem je kot neprimerno in zato nepopolno označil ponudbo vlagatelja, saj je le-ta v ponudbi določil cene po novem ceniku, kar je v nasprotju z zahtevo iz razpisne dokumentacije, da mora ponudnik upoštevati splošno veljaven cenik, ki je starejši od datuma objave odpiranja konkurence. Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj dne 21. 6. 2013 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je navedel, da je naročnik z izločitvijo njegove ponudbe iz postopka odpiranja konkurence kršil določbo petega odstavka 48. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2) in določila razpisne dokumentacije. Meni, da je oddal popolno ponudbo, saj je bilo merilo za izbiro ponudbe najnižja cena, katero je določil na podlagi cenika, veljavnega na dan oddaje ponudbe. Vlagatelj splošno veljavne cenike objavlja že od 1. 2. 2008 naprej, v svoji ponudbi z dne 3. 6. 2013 pa je uporabil cenik, ki je bil javno objavljen od dne 1. 6. 2013 dalje. Vlagatelj meni, da je naročnik pri svoji odločitvi kršil načelo enakopravnosti med ponudniki, saj je o neprimernosti njegove ponudbe odločil na podlagi datuma priprave ponudbe, pri čemer tega kriterija ni navedel v razpisni dokumentaciji niti v povabilu k oddaji ponudbe. Načelo enakopravnosti pa je naročnik kršil tudi s tem, ko je obravnaval dve medsebojno neprimerljivi ponudbi, saj sta ti vsebovali cene, veljavne v različnih časovnih obdobjih.

Naročnik je dne 15. 7. 2013 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi odločitve se je opredelil do posameznih vlagateljevih navedb in navedel, da je v povabilu k oddaji ponudb zapisal enako določilo kot v razpisni dokumentaciji. V odločitvi o oddaji javnega naročila ni uvajal novega merila, temveč je želel le opozoriti, da je vlagatelj sestavil ponudbo na dan, ko je pri njem veljal še stari cenik, čeprav je v ponudbi upošteval (novi) cenik, ki v času priprave ponudbe še ni veljal.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, prejetega dne 16. 7. 2013, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka odpiranja konkurence za drugo leto trajanja okvirnega sporazuma. Spor se nanaša na vprašanje, ali je ponudnik svojo ponudbeno ceno določil na način, kot je bil zahtevan v razpisni dokumentaciji in v naročnikovem povabilu k oddaji ponudb za drugo leto trajanja okvirnega sporazuma. V predmetnem revizijskem postopku je zato treba ugotoviti, kateri cenik bi moral vlagatelj uporabiti pri pripravi svoje ponudbe in ali je uporabil ustreznega.

V petem odstavku 48. člena ZJN-2 je določeno, da mora naročnik pri ocenjevanju ponudb uporabiti le tista merila, ki so bila navedena v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji in na način, kot so bila opisana in vrednotena. Državna revizijska komisija je vpogledala v okvirni sporazum, sklenjen dne 18. 7. 2012 med vlagateljem in naročnikom, in ugotovila, da sta se stranki dogovorili, da bo naročnik odpiral konkurenco skladno z razpisno dokumentacijo (drugi odstavek 3. člena), ki tvori sestavni del okvirnega sporazuma (tretji odstavek 2. člena). Iz osme točke III. poglavja razpisne dokumentacije, kjer so določeni merilo in pogoji, izhaja, "da je merilo najnižja cena, ki jo ponudnik določi na podlagi cene, veljavne na dan oddaje ponudbe in enotnega odstotka (%) popusta na splošno veljaven javno objavljen cenik kandidata za vse odjemalce (na neto cene); enotni odstotek (%) popusta mora biti fiksen za obdobje enega (1) leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma. Splošno veljaven cenik kandidata za vse odjemalce, po katerem bo izbrana najugodnejša ponudba, mora biti starejši od datuma objave obvestila o tem naročilu." Z vpogledom v povabilo k oddaji ponudb z dne 23. 5. 2013, ki ga je naročnik naslovil na oba ponudnika, je razvidno, da je naročnik pri opredelitvi merila in pogojev v zvezi z objavo cenika uporabil povsem enako dikcijo (besedilo) kot v razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija je še ugotovila, da je bilo opozorilo z enako vsebino zapisano tudi na obrazcu ponudbenega predračuna, ki sta ga oba ponudnika izpolnila in ga predložila naročniku.

V konkretnem primeru je naročnik povabilo k oddaji ponudbe za drugo leto trajanja okvirnega sporazuma ponudnikoma poslal dne 23. 5. 2013, oba ponudnika pa sta ga prejela naslednji dan, to je dne 24. 5. 2013. Vlagatelj navaja, da je pri pripravi svoje ponudbe upošteval cenik, ki je bil objavljen dne 1. 6. 2013. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v postopku odpiranja konkurence ni spoštoval zgoraj citirane določbe iz razpisne dokumentacije naročnika, da mora biti splošno veljaven cenik ponudnikov starejši od datuma objave obvestila o javnem naročilu. Po presoji Državne revizijske komisije je namreč treba povabilo naročnika k oddaji ponudbe v konkretnem primeru razumeti v smislu obvestila o posameznem javnem naročilu (v konkretnem primeru za drugo leto izvajanja okvirnega sporazuma). Dejstvo, da vlagatelj svoj cenik javno objavlja od 1. 2. 2008 dalje, ko je pričel z dobavo plina kot tržno dejavnostjo, v konkretnem primeru ni relevantno. Bistveno za ta primer je, da so bila merila in pogoji določeni v razpisni dokumentaciji že ob sklenitvi okvirnega sporazuma in da je naročnik odprl konkurenco ter ponudbo vlagatelja presojal na podlagi enakih meril in pogojev kot pri prvem posameznem naročil po okvirnem sporazumu. Glede na zgoraj opisano dejansko in pravno podlago bi vlagatelj moral svojo ponudbo v konkretnem primeru pripraviti ob upoštevanju cenika, ki je bil splošno veljaven in objavljen do dne 31. 5. 2013. Skladno s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je popolna tista ponudba, ki pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Neprimerna ponudba je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ponudba, ki ni primerna, tudi ni popolna, naročnik pa je dolžan tako ponudbo v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, po morebitni dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2, izločiti iz postopka. Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagateljeva ponudba zaradi neustrezno določene ponudbene cene ne izpolnjuje naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije, kar skladno s 1. alinejo tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 predstavlja vsebinsko nepopolnost, ki je ni mogoče sanirati z uporabo instituta dopustnega dopolnjevanja ponudbe, zato je treba vlagateljevo ponudbo označiti kot neprimerno v smislu 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 in jo kot nepopolno izločiti iz postopka odpiranja konkurence za drugo leto okvirnega sporazuma.

Neutemeljene so tudi navedbe vlagatelja, da je naročnik njegovo ponudbo izločil na podlagi merila, ki ga je določil šele v odločitvi o oddaji javnega naročila za drugo leto trajanja okvirnega sporazuma in tako kršil načelo enakopravnosti med ponudniki. Naročnik je resda nekoliko nespretno opisal način, s katerim je vlagatelj kršil določila razpisne dokumentacije in po nepotrebnem izpostavil trenutek priprave ponudbe, ki v danem primeru ni bistven, vendar pa je hkrati tudi jasno in nedvoumno navedel, katero določbo razpisne dokumentacije je vlagatelj kršil in tako jasno definiral način, kako bi moral vlagatelj ravnati, da bi zadostil zahtevam iz razpisne dokumentacije. S tem je po presoji Državne revizijske komisije kršitev vlagatelja v zadostni meri konkretiziral, pri čemer je tudi jasno razvidno, da se le-ta nanaša na že v razpisni dokumentaciji opredeljene zahteve in pogoje. Ker je naročnik vlagateljevo ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka oddaje javnega naročila za drugo leto trajanja okvirnega sporazuma, tudi ni mogoče slediti vlagateljevim navedbam o tem, da je naročnik obravnaval dve medsebojno neprimerljivi ponudbi, saj se je z izločitvijo vlagateljeve ponudbe izognil prav tej situaciji.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj ni izkazal, da bi naročnik kršil določila ZJN-2, ko je njegovo ponudbo izločil kot nepopolno, in je zato vlagateljev zahtevek za revizijo skladno s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija zavrnila njegovo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 5. 8. 2013

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Študentski dom Ljubljana, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana
- Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
- Petrol Energetika d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran