Na vsebino
EN

018-223/2013-2 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-223/2013-2
Datum sprejema: 8. 7. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici Vidi Kostanjevec, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Sanacija plazov "Sela" na cesti R3-696/1169 Lesično - Golobnjek od km 7,980 do km 8,280" in na podlagi pritožbe vlagatelja Peor, gradbeno podjetje Celje, d.o.o., Kidričeva ulica 24b, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 8. 7. 2013

odločila:

Vlagateljeva pritožba z dne 21. 6. 2013 se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Pred naročnikom je v teku odprti postopek oddaje javnega naročila "Sanacija plazov "Sela" na cesti R3-696/1169 Lesično - Golobnjek od km 7,980 do km 8,280". Obvestilo o javnem naročilu je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN3202/2013 z dne 20. 3. 2013.

23. 5. 2013 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila", iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku AGM Nemec, d.o.o., Sedraž 3, Laško. Vlagateljevo ponudbo je naročnik izločil kot nepopolno.

Vlagatelj je z vlogo z dne 11. 6. 2013 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem je zatrjeval, da je naročnik njegovo ponudbo neupravičeno izločil iz postopka. Vlagatelj je zahteval, da se njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, da se mu (s partnerjem) prizna sposobnost izvedbe javnega naročila, da se odpravi kršitev in sprejme ustrezno odločitev ter da se mu povrnejo stroški revizijskega postopka.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 17. 6. 2013, s katerim je tega zavrgel. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da je po pregledu vlagateljevega revizijskega zahtevka ugotovil, da vlagatelj temu ni priložil potrdila o plačilu takse. Naročnik je zato ravnal skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN in vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel.

Vlagatelj je z vlogo z dne 21. 6. 2013 na naročnika naslovil pritožbo zoper sklep z dne 17. 6. 2013. V zvezi z zavrženjem njegovega revizijskega zahtevka zaradi nepredložitve potrdila o plačilu takse vlagatelj navaja, da "v pritožbenem postopku popravlja to napako in prilaga potrdilo o plačani taksi, iz katerega je razvidno, da je bila taksa poravnana na dan vložitve zahtevka za revizijo". Vlagatelj sicer vztraja pri navedbah v zahtevku za revizijo, ponavlja pa tudi svojo zahtevo po povrnitvi stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 28. 6. 2013 odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in z njim v zvezi vodenem predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi pritožbenih navedb je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med naročnikom in vlagateljem je nesporno, da vlagatelj k svojemu revizijskemu zahtevku z dne 11. 6. 2013 ni priložil potrdila o plačilu takse. Sporno pa je, ali je naročnik zaradi navedenega dejstva upravičeno zavrgel njegov zahtevek za revizijo.

Taksa je eden izmed stroškov postopka pravnega varstva (prva alinea prvega odstavka 70. člena ZPVPJN v povezavi z 2. členom ZPVPJN), njeno višino pa naročnik določi skladno s prvim in z drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN (tretji odstavek 71. člena ZPVPJN; gl. tudi prvi odstavek 79. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v odločitvi opozoriti ponudnike o možnem pravnem varstvu ter navesti: 1. kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja, in 2. višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se ta vplača in sklic, ki se pri tem navede).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v pravnem pouku dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" z dne 23. 5. 2013 navedel višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se ta vplača in sklic, ki se pri tem navede.

Naročnik mora po prejemu zahtevka za revizijo najprej opraviti njegov predhodni preizkus. V skladu s prvim odstavkom 26. člena ZPVPJN mora po prejemu zahtevka za revizijo preveriti, ali je bil vložen pravočasno, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN in ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN. Če zahtevek za revizijo izpolnjuje navedene pogoje, ga naročnik sprejme v obravnavo. Če zahtevek za revizijo navedenih pogojev ne izpolnjuje, je ravnanje naročnika z zahtevkom za revizijo odvisna od vrste pogoja, ki ni bil izpolnjen. Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN in manjkajoče sestavine niso razvidne iz vsebine dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila, mora vlagatelja pozvati, da ga v treh delovnih dneh od prejema poziva dopolni. Šele če vlagatelj zahtevka za revizijo v roku ne dopolni ali ga ne dopolni ustrezno, naročnik zahtevek za revizijo s sklepom zavrže. Če pa naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali da ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN ali da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse oz. da ta ni bila plačana v ustrezni višini, zahtevek za revizijo s sklepom zavrže.
Iz predstavljenih določb ZPVPJN je razvidno, da mora naročnik v primeru določenih procesnih predpostavk vlagatelju najprej dati možnost njihove odprave, v primeru drugih procesnih predpostavk pa je dolžan zahtevek za revizijo zavreči brez možnosti njegovega dopolnjevanja. Potrdilo o plačilu takse, ki je kot obvezna sestavina zahtevka za revizijo predvideno v drugem odstavku 15. člena ZPVPJN, sodi v drugo skupino, saj ZPVPJN v tretjem odstavku 26. člena izrecno določa, da naročnik zahtevek za revizijo, ne da bi prej pozival vlagatelja k njegovi dopolnitvi, zavrže, če bodisi potrdilo o plačilu ni priloženo bodisi iz njega izhaja, da je bila plačana taksa v neustrezni višini. Potrdilo o plačilu takse je torej obvezna sestavina zahtevka za revizijo, ki mora biti priložena ob sami vložitvi zahtevka, pri čemer ZPVPJN ne predvideva kakršnegakoli dopolnjevanja v tem delu, in sicer ne glede na to, ali je rok za vložitev zahtevka za revizijo že potekel ali ne.

V konkretni zadevi je, kot že navedeno, nesporno, da vlagatelj potrdila o plačilu takse k svojemu revizijskemu zahtevku z dne 11. 6. 2013 ni priložil. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati kršitev določb ZPVPJN, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo v skladu s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN zavrgel. Na to ugotovitev ne more vplivati dejstvo, da je vlagatelj potrdilo o plačilu takse posredoval naknadno (v okviru pritožbenega postopka), niti dejstvo, da iz tega potrdila izhaja, da naj bi bila taksa dejansko plačana že ob vložitvi revizijskega zahtevka " ZPVPJN namreč, kot je bilo že zapisano, izrecno določa, da mora biti potrdilo o plačilu takse priloženo zahtevku za revizijo, iz česar izhaja, da kasnejše dopolnjevanje v tem delu ni mogoče.

Upoštevajoč zapisano je Državna revizijska komisija, na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN, vlagateljevo pritožbo z dne 21. 6. 2013 zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 8. 7. 2013


Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
- Peor, gradbeno podjetje Celje, d.o.o., Kidričeva ulica 24b, Celje,
- AGM Nemec, d.o.o., Sedraž 3, Laško,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv- tu.

Natisni stran