EN

018-173/2013 Univerzitetni Klinični center Maribor

Številka: 018-173/2013-3
Datum sprejema: 30. 5. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata in Vide Kostanjevec ter Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Zamenjava sistema kogeneracije v UKC Maribor in izvajanje vzdrževalne pogodbe" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Mollier, d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Završek, o.p., d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 30. 5. 2013

odločila:

Predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 28. 12. 2012 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN13966/2012, dne 2. 1. 2013 pa še v Uradnem listu EU, pod številko objave 2013/S 001-000671. Dne 23. 4. 2013 je naročnik izdal obvestilo o oddaji naročila, iz katerega je razvidno, da je predmetno naročilo dodelil skupnima ponudnikoma IMP, d.d., Dunajska cesta 7, Ljubljana, in Laibach, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji naročila z vlogo z dne 20. 5. 2013 vložil zahtevek za revizijo, s katerim zahteva razveljavitev odločitve o oddaji naročila. V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga tudi zadržanje postopka oddaje javnega naročila oz. zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, saj bi morebitno nadaljevanje postopka vlagatelju povzročilo hudo nepopravljivo škodo. Vlagatelj meni, da naročnik predmetnega postopka ni izvedel tako, da bi z njim zagotovil gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, saj je izbral dražjo in manj primerno tehnologijo.

Naročnik je z vlogo z dne 22. 5. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil predlog vlagatelja za zadržanje postopka. V vlogi naročnik navaja, da zadržanje postopka v tej fazi, ko je obvestilo o oddaji naročila že izdano, ni več smiselno, saj naročniku prepoveduje sklenitev pogodbe že 17. člena ZPVPJN, zato izdaja posebnega sklepa ni potrebna.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

ZPVPJN v prvem odstavku 17. člena določa, da lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Izjemoma lahko naročnik kljub vloženemu zahtevku za revizijo sklene pogodbo, in sicer v primerih ter pod pogoji, ki so taksativno navedeni v 1., 2. in 3. alineji prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, ali v primeru, če to dovoli Državna revizijska komisija na podlagi naročnikovega predloga (četrti odstavek 20. člena ZPVPJN).

Iz določbe prvega odstavka 17. člena ZPVPJN izhaja temeljno pravilo predrevizijskega in revizijskega postopka, in sicer da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe (praviloma) do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka. Takšno posledico ex lege povzroči že sama vložitev zahtevka za revizijo, zato druge aktivnosti vlagatelja zahtevka za revizijo niso potrebne. To pravilo zagotavlja, da po vloženem zahtevku za revizijo (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) ne more priti do sklenitve pogodbe in da so zato lahko vsa naročnikova ravnanja, za katera se izkaže njihova nezakonitost, razveljavljena. ZPVPJN naročniku ob prejemu zahtevka za revizijo ne prepoveduje le sklenitve pogodbe, temveč mu (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) izrecno prepoveduje tudi ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb ali začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Namen tega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali isti predmet naročila oddal v drugem postopku, še preden bi se končal postopek pravnega varstva.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, naj Državna revizijska komisija v predmetnem postopku pravnega varstva izda sklep o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Vlagateljev predlog temelji na prvem odstavku 19. člena ZPVPJN, v skladu s katerim lahko vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku predlaga zadržanje postopka. Če naročnik vlagateljevemu predlogu ne ugodi, ga mora odstopiti Državni revizijski komisiji (2. alineja drugega odstavka 19. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija predlogu ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

V predmetnem postopku je treba pri presoji, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, upoštevati, da je naročnik že sprejel odločitev o oddaji naročila oz. da je bil zahtevek za revizijo vložen po prejemu obvestila o oddaji naročila. To pomeni, da bi lahko naročnik postopek oddaje javnega naročila nadaljeval le še tako, da bi sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila (ali izvedel druga ravnanja, našteta v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN, česar pa vlagatelj ne izpostavlja). Z drugimi besedami: vlagatelj bi lahko s predlogom za zadržanje postopka praviloma dosegel le zadržanje sklenitve pogodbe. Ker pa je sklenitev pogodbe po samem zakonu zadržana že na podlagi vložitve zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev predlog po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN za zadržanje postopka oddaje javnega naročila brezpredmeten. Vlagatelj je preprečitev sklenitve pogodbe o oddaji naročila dosegel že z vložitvijo zahtevka za revizijo, zaradi česar tudi ne more priti do vpliva na učinkovitost pravnega varstva. Le-to bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija predlogu vlagatelja za zadržanje predmetnega postopka oddaje javnega naročila po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN ni ugodila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.


V Ljubljani, dne 30. 5. 2013
predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
- Odvetniška pisarna Završek, o.p., d.o.o., Opekarniška cesta 3, 3000 Celje
- IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
- Laibach, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- Arhiv tu (spis)

Natisni stran