Na vsebino
EN

018-134/2013 Dars, d.d.

Številka: 018-134/2013-6
Datum sprejema: 22. 5. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Boruta Smrdela kot članov senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Prevzem odpadne tunelske pralne vode", v sklopu 3: "ABC Vransko/ tuneli Podmilj, Trojane, Ločica, Jasovnik", v sklopu 5: "ABC Hrušica/ tunela Karavanke in Ljubno, galerija Moste", v sklopu 7: "ABC Postojna/ tuneli Barnica, Podnanos, Rebernice I, Rebernice II" ter v sklopu 8: "ABC Kozina/ tunela Kastelic in Dekani", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Papigal, Jakopin d.o.o., Grahovo 83b, Grahovo (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 5. 2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Prevzem odpadne tunelske pralne vode", katerega obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 21. 12. 2012, pod št. objave JN13779/2012 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 27. 12. 2012, pod št. objave 2012/S 248-410859. Naročnik je ponudnike z Obvestilom o oddaji naročila z dne 19. 3. 2013, št. 402-8/2013-ICM-278-9/2, obvestil o odločitvi o oddaji naročila v posameznih sklopih. Ponudbo vlagatelja je naročnik iz postopka javnega naročanja izločil kot nepravilno in nepopolno, ker je ugotovil, da prijavljeni podizvajalec ne izpolnjuje osnovne sposobnosti. Naročnik je dne 25. 3. 2013, pod št. 402-8/2013-ICM-278-9/2-1, izdal Dopolnitev obvestila o oddaji naročila, v katerem je navedel, da je ponudba vlagatelja nepravilna tudi za sklope 3 do 8, ker vlagatelj ne izpolnjuje pogoja o vpisu v seznam oseb, ki ravnajo z odpadki, ali v seznam imetnikov čistilnih naprav.

Vlagatelj je z vlogo z dne 2. 4. 2013 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila v sklopih 3, 5, 7 in 8 ter izdajo nove odločitve o oddaji naročila v navedenih sklopih. Navaja, da je naročnik kršil 74. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ker bi moral ponudbo vlagatelja obravnavati po sklopih, saj vlagatelj nastopa s podizvajalcem le v sklopu 1 in 2, za ostale sklope pa je podal samostojno ponudbo. Ob tem vlagatelj še izpostavlja, da prijavljeni podizvajalec izpolnjuje vse pogoje, saj je podizvajalec podal vlogo za izdajo potrdila, da je imel v času oddaje ponudbe poravnane vse davke, prispevke itd., o čemer je pridobil potrdilo pristojnega davčnega organa z dne 28. 3. 2013 (ki ga vlagatelj prilaga). Če bi naročnik navedeno upošteval in bi sledil 74. členu ZJN-2, bi po prepričanju vlagatelja moral izdati novo obvestilo o oddaji naročila, v katerem bi obravnaval vsak sklop posebej ter javno naročilo v sklopih 3, 5, 7 in 8 oddal vlagatelju, ki je v navedenih sklopih predložil najugodnejšo ponudbo. Vlagatelj dalje navaja, da je v ponudbi priložil potrdilo o vpisu v seznam prevoznikov odpadkov, v katero je vključen tudi odpadek s klasifikacijsko št. 16 10 02, ki je predmet konkretnega javnega naročila, zaradi česar meni, da izpolnjuje pogoj kot prevzemnik odpadnih tunelskih voda, saj je razpisna dokumentacija zahtevala, da je vpisan v seznam prevoznikov, posrednikov, odstranjevalcev odpadkov ali pa v evidenco lastnikov čistilnih naprav. Vlagatelj meni, da naročnik ne sme od ponudnika zahtevati, kdo bo partner oziroma podizvajalec, v Sloveniji pa imata le dva subjekta dovoljenje za odstranjevanje odpadka (Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale " Kamnik d.o.o. in Vičič Rudolf s.p.). Vlagatelj še navaja, da ima za namen izvajanja predelave in prečiščenja odpadnih tunelskih pralnih voda sklenjeno pogodbo z Javnim podjetjem Centralna čistilna naprava Domžale " Kamnik d.o.o. (kopijo pogodbe vlagatelj prilaga). Vlagatelj glede na navedeno zaključuje, da izpolnjuje vse zahteve iz predmetnega javnega naročila, saj lahko prevzema odpadke in jih tudi daje v odstranjevanje, kot to narekuje predmetna zakonodaja in razpisna dokumentacija.

Naročnik je s sklepom, izdanim dne 16. 4. 2013, pod št. 402-8/2013-AP-278, zahtevek za revizijo zavrnil. Pojasni, da je vse ponudbe obravnaval po sklopih. V ponudbi vlagatelja je ugotovil pomanjkljivosti, ki jih je navedel že v obvestilu o oddaji javnega naročila z dne 19. 3. 2013 in v dopolnitvi obvestila o oddaji naročila z dne 25. 3. 2013. V prvotnem obvestilu je navedel, da prijavljeni podizvajalec ne izpolnjuje osnovne sposobnosti po 42. členu ZJN-2 in je zato njegova ponudba nepravilna, do ostalih morebitnih nepravilnosti pa se ni opredeljeval. Vlagatelj je s pisnimi pripombami z dne 22. 3. 2013 naročnika opozoril, da je podizvajalca prijavil le za sklopa 1 in 2, za ostale sklope pa je oddal samostojno ponudbo, brez podizvajalcev, zato je naročnik v dopolnitvi obvestila navedel, da je ponudba vlagatelja nepravilna tudi za sklope 3 do 8 in navedel razlog. Naročnik navaja, da je ponudbo vlagatelja obravnaval po sklopih, saj je v vseh oddanih sklopih ponudba nepravilna, in sicer za sklopa 1 in 2, ker prijavljeni podizvajalec ne izpolnjuje osnovne sposobnosti, za sklope 3 do 8 pa zato, ker vlagatelj ni vpisan v ustrezen seznam. Glede potrdila pristojnega davčnega organa, ki ga je predložil vlagatelj, naročnik opozarja, da sklopa 1 in 2 nista predmet zahtevka za revizijo, kljub temu pojasni, da predloženo potrdilo ne izkazuje, da bi bili davki in prispevki poravnani na dan oddaje ponudbe, dne 1. 2. 2013, naročnik pa je pridobil potrdilo davčnega urada, da so bile davčne obveznosti navedenega dne neporavnane. Naročnik dalje navaja, da v razpisni dokumentaciji nikakor ni zahteval, kdo naj bo partner ali podizvajalec ponudnika, vendar pa je vlagatelj očitno napačno razumel razpisno dokumentacijo, saj v primeru, da sam ne opravlja del, ki so zahtevana, lahko za ta dela priglasi podizvajalca oziroma pripravi skupno ponudbo. Naročnik poudarja, da je jasno zahteval, da mora biti za sprejem, predelavo in prečiščenje odpadnih voda prevzemnik odpadka, ki je lahko ponudnik, partner ali podizvajalec, vpisan v seznam oseb, ki ravnajo z odpadki, ali v seznam imetnikov čistilnih naprav. Iz vlagateljeve ponudbe je razvidno, da je vlagatelj zgolj prevoznik odpadkov in kot tak vpisan v seznam, naročnik pa je jasno zahteval sprejem, predelavo in prečiščenje odpadnih voda, česar vlagatelj v ponudbi za sklope 3 do 8 ni ponudil, niti za to ni priglasil podizvajalcev z ustreznimi potrdili. V zvezi s priloženo pogodbo k revizijskemu zahtevku naročnik opozarja, da vlagatelj v ponudbi Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale " Kamnik d.o.o. ni niti prijavil kot podizvajalca niti ni priložil pogodbe o skupnem nastopu, temveč je v ponudbenem predračunu zgolj vpisal lokacijo, kamor naj bi kot prevoznik odpeljal odpadne vode.

Naročnik je dne 18. 4. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 3. 5. 2013 podal predlog za začetek revizijskega postopka, ker naj ne bi prejel odločitve naročnika o zahtevku za revizijo v 20 delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka za revizijo.

Naročnik je z vlogo z dne 6. 5. 2013 pojasnil, da je odločitev o zahtevku za revizijo izdal dne 16. 4. 2013, vendar je bila odločitev pomotoma poslana le izbranima ponudnikoma za sklope 3, 5, 7 in 8, ne pa tudi vlagatelju. Naročnik je odločitev o zahtevku za revizijo vlagatelju posredoval s to vlogo.

Državna revizijska komisija je, ne glede na to, ali so izpolnjeni pogoji za odločanje o zahtevku za revizijo po četrtem odstavku 28. člena ZPVPJN (molk naročnika), ob upoštevanju dejstva, da je naročnik odločitev o zahtevku za revizijo sprejel (najkasneje dne 18. 4. 2013, ko je odločitev o zahtevku za revizijo, skupaj z ostalo dokumentacijo, odstopil Državni revizijski komisiji) ter jo nato posredoval vlagatelju z vlogo z dne 6. 5. 2013, odločila, da zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo na podlagi 30. člena ZPVPJN.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik pravilno ugotovil, da ponudba vlagatelja v sklopih 3, 5, 7 in 8 ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Iz obvestila o oddaji javnega naročila z dne 19. 3. 2013 in dopolnitve obvestila o oddaji naročila z dne 25. 3. 2013 sicer izhaja, da je naročnik ponudbo vlagatelja izločil tudi v sklopih 1 in 2, iz razloga, ker prijavljeni podizvajalec ne izpolnjuje osnovne sposobnosti po 42. členu ZJN-2, vendar je treba pritrditi naročniku v tem, da vlagatelj odločitve naročnika v sklopih 1 in 2 z zahtevkom za revizijo ni izpodbijal, kar izhaja tako iz revizijskih navedb kot tudi dejstva, da je vlagatelj plačal takso za vloženi revizijski zahtevek le za sklope 3, 5, 7 in 8. Ker vlagatelj v sklopih 3, 5, 7 in 8 ni prijavil podizvajalca (kar je med strankama nesporno), razlog izločitve ponudbe vlagatelja v navedenih sklopih ni bila ugotovitev, da prijavljeni podizvajalec ne izpolnjuje osnovne sposobnosti, Državna revizijska komisija pravilnosti te ugotovitve v revizijskem postopku ni presojala. Tudi sicer gre ugotoviti, da vlagatelj navedbe v zvezi z izpolnjevanjem osnovne sposobnosti podizvajalca navaja zgolj v povezavi z domnevno kršitvijo 74. člena ZJN-2 (ponudba za sklope), ki določa, da mora biti ponudba, ne glede na to, ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope, predložena tako, da se lahko ocenjuje po sklopih, naročnik pa po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj sklene pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudbe. Glede navedenega Državna revizijska komisija po pregledu dokumentacije postopka oddaje predmetnega javnega naročila ugotavlja, da je naročnik ponudbe ocenjeval in oddal javno naročilo po posameznih (najugodnejših) sklopih, zaradi česar je treba v tem kontekstu podane revizijske očitke kot neutemeljene zavrniti.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju pristopila k presoji zakonitosti naročnikove odločitve o izločitvi ponudbe vlagatelja v sklopih 3, 5, 7 in 8, katero je treba presojati z vidika 19. in 20. točke prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 80. člena ZJN-2. V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, nepravilna ponudba pa je tista, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona (19. in 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Če morajo ponudniki imeti posebno dovoljenje, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev, ki je predmet naročila, lahko naročnik od njih zahteva, da v postopkih za oddajo javnih naročil storitev predložijo dokazila o tem dovoljenju (drugi odstavek 43. člena ZJN-2).

Kot to izhaja iz dopolnitve obvestila o oddaji naročila z dne 25. 3. 2013, je naročnik ponudbo vlagatelja v sklopih 3, 5, 7 in 8 izločil kot nepravilno, ker vlagatelj ni izpolnil pogoja, zahtevanega v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodila), v točki II.4.4. Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti in v poglavju V. Tehnične specifikacije, v točki V.2 Tehnične značilnosti (vsebina pogoja je bila spremenjena z Dodatkom št. 1, objavljenem na portalu javnih naročil dne 10. 1. 2013), ki se je glasil:

"Za sprejem, predelavo in prečiščenje odpadnih voda mora biti prevzemnik odpadka, ki je lahko ponudnik, partner ali podizvajalec, vpisan pri evidenci MKO, ARSO, Seznam oseb, ki ravnajo z odpadki (npr. seznam odstranjevalcev odpadkov, posrednikov odpadkov, prevoznikov odpadkov, ") ali biti vpisan v seznam imetnikov čistilnih naprav."

V zvezi z navedenim pogojem je bilo postavljeno tudi vprašanje zainteresiranega ponudnika (objavljeno na portalu javnih naročil dne 28. 1. 2013), ki se je glasilo:

"Ponudnik ima zahtevano dovoljenje kot zbiralec odpadka s klasifikacijsko št. 16 10 02 in je vpisan v ustrezno evidenco zbiralcev odpadka pri MKO oziroma ARSO. Ponudnik bo na evidenčnem listu nastopal kot prevzemnik odpadka. Ali je to dovolj za samostojno prijavo na razpis ali pa moramo v ponudbo obvezno vključiti tudi podjetje (kot so-ponudnika ali podizvajalca), ki bo odpadek obdelovalo" Ponudnik ima zahtevano dovoljenje kot zbiralec odpadka s klasifikacijsko št. 16 10 02 in je vpisan v ustrezno evidenco zbiralcev odpadka pri MKO oziroma ARSO.

Ponudnik bo na evidenčnem listu nastopal kot prevzemnik odpadka. Ponudnik bo za primer, da bo naročnik sam pripeljal odpadek na lokacijo, ki jo bo ponudil prevzemnik, v ponudbi navedel lokacijo obdelovalca odpadka (lokacijo "podjetja B, ki ni ponudnik). Kot prevzemnik odpadka bo torej na evidenčnem listu naveden ponudnik, lokacija prevzema odpadka pa v tem primeru ne bo lokacija ponudnika, ampak "podjetje B", ki za ponudnika opravlja storitev obdelave odpadkov. Ali je v tem primeru potrebno "podjetje B" obvezno vključiti v ponudbo (kot podizvajalca ali so-ponudnika)""

Naročnik je podal naslednji odgovor (Pojasnilo št. 4): "Storitev predmetnega javnega naročila zajema tako prevzem kot tehtanje, obdelavo in prečiščenje odpadnih tunelskih pralnih voda, za kar mora imeti ponudnik dovoljenje MKO oziroma ARSO, zahtevano v predmetni razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudnik storitve ne more oziroma ne bo v celoti opravljal sam, lahko odda skupno ponudbo ali v ponudbi priglasi podizvajalca."

Iz navedenih določb in pojasnil naročnika izhaja, da je naročnik za opravljanje storitve, ki je predmet konkretnega javnega naročila, t.j. prevzem odpadnih tunelskih pralnih voda in ki vključuje ne le prevzem odpadka (s klasifikacijsko št. 16 10 02), ampak tudi njegovo obdelavo in prečiščenje, zahteval, da je ponudnik ali partner v skupni ponudbi ali podizvajalec za opravljanje navedenih storitev vpisan ali v ustrezen(e) seznam(e) oseb, ki ravnajo z odpadki (sezname je naročnik navedel primeroma), ali v seznam imetnikov čistilnih naprav.

Seznam oseb, ki ravnajo z odpadki, vodi Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenija za okolje, na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 s sprem.), pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjšanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov ureja Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011). Navedena uredba v 3. členu definira ravnanje z odpadki kot zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje odpadkov, ter delovanje trgovca ali posrednika (10. točka), zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim razvrščanjem in predhodnim skladiščenjem, za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov (11. točka), obdelava so postopki predelave ali odstranjevanja, vključno s pripravo za predelavo ali odstranjevanje (15. točka), zbiralec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja zbiranje odpadkov v skladu s to uredbo (21. točka), prevoznik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja prevažanje odpadkov drugih imetnikov odpadkov v skladu s to uredbo (22. točka), predelovalec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja predelavo odpadkov v skladu s to uredbo (23. točka), odstranjevalec pa je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja odstranjevanje odpadkov v skladu s to uredbo (24. točka). Uredba določa tudi pogoje za opravljanje navedenih dejavnosti.

Med strankama v konkretnem primeru ni spora o tem, da je vlagatelj vpisan zgolj v evidenco prevoznikov odpadka (s klasifikacijsko št. 16 10 02), kar potrjuje tudi v ponudbi predloženo potrdilo vpisa v evidenco prevoznikov odpadkov, ki ga je izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, dne 30. 8. 2011 in vpogled v seznam prevoznikov odpadkov (ki je javno dostopen na spletnih straneh agencije). Stranki se dalje strinjata tudi v tem, da za izvajanje predmetnega javnega naročila, upoštevaje predpise in določbe predmetne razpisne dokumentacije, vpis v evidenco prevoznikov odpadka ne zadostuje, saj omogoča le prevoz odpadka, ne pa tudi obdelave (predelava ali odstranjevanje) odpadka. Vendar pa je vlagatelj mnenja, da naročnik od ponudnika ne sme zahtevati, kdo bo njegov partner ali podizvajalec, v Sloveniji pa imata le dva subjekta dovoljenje za odstranjevanje odpadka (Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale " Kamnik d.o.o. in Vičič Rudolf s.p.), vlagatelj pa ima za namen izvajanja predelave in prečiščenja odpadnih tunelskih pralnih voda sklenjeno pogodbo z Javnim podjetjem Centralna čistilna naprava Domžale " Kamnik d.o.o., za izvajanje storitve odstranjevanja odpadkov (tudi odpadka s klasifikacijsko št. 16 10 02).

Državna revizijska komisija vlagateljevemu stališču ne more pritrditi. Kot to izhaja iz zapisanega pogoja in pojasnil naročnika, je naročnik jasno zahteval, da mora biti subjekt, ki bo opravljal predmetne storitve, ponudnik ali partner v skupni ponudbi ali podizvajalec in mora biti vpisan v ustrezno evidenco, ki omogoča opravljanje storitev. Tudi na izrecno vprašanje zainteresiranega ponudnika, ali zadostuje npr. zgolj vpis v evidenco zbiralcev odpadkov, medtem ko bi odpadek obdeloval drug subjekt, je naročnik jasno in nedvoumno odgovoril, da v primeru, če ponudnik storitve ne more oziroma ne bo v celoti opravljal sam, lahko odda skupno ponudbo ali v ponudbi priglasi podizvajalca. Kolikor je vlagatelj navedene določbe ocenil kot sporne (ker naj bi le dva subjekta imela dovoljenje za odstranjevanje odpadkov), bi moral v zvezi s tem pravočasno vložiti zahtevek za revizijo, ne pa se šele v tej fazi postopka oddaje javnega naročila, po sprejeti odločitvi o oddaji naročila, sklicevati na to dejstvo.

Iz navedenega razloga so tudi brezpredmetne nadaljnje navedbe vlagatelja o tem, da ima za izvajanje predelave in prečiščenja odpadka sklenjeno pogodbo z Javnim podjetjem Centralna čistilna naprava Domžale " Kamnik d.o.o., saj vlagatelj navedenega subjekta ni prijavil niti kot partnerja v skupni ponudbi niti kot podizvajalca in zanj ni predložil dokazil, ki so bila zahtevana v razpisni dokumentaciji, v primeru predložitve skupne ponudbe (točka II.4.5 navodil), oziroma v primeru nastopanja s podizvajalci (točka II.4.6 navodil). Kot to pravilno ugotavlja naročnik, je vlagatelj v ponudbi, v okviru ponudbenih predračunov za posamezne sklope, navedel le lokacijo prevzemnika odpadka (CČN Domžale " Kamnik), iz česar pa ni mogoče podati zaključka o tem, da je navedeni subjekt partner v skupni ponudbi oziroma podizvajalec (vlagatelj pa tega v zahtevku za revizijo niti ne zatrjuje). Državna revizijska komisija je zato s tem povezane revizijske očitke kot neutemeljene zavrnila.

Ker vlagatelj v revizijskem postopku ni uspel izkazati, da je naročnik pri preverjanju pravilnosti in popolnosti njegove ponudbe ravnal v nasprotju z ZJN-2, v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo vlagatelja, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 22. 5. 2013

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Papigal, Jakopin d.o.o., Grahovo 83b, Grahovo
- Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, Murska Sobota
- Ekorel d.o.o., Laze 18a, Kranj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran