EN

018-149/2013 Mestna Občina Koper

Številka: 018-149/2013-10
Datum sprejema: 9. 5. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Nataše Jeršič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izvedba projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali", začetem na podlagi vložene pritožbe vlagatelja Kostak d.d., Leskovaška cesta 2a, Krško (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Mestna Občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (v nadaljevanju: naročnik), dne 9. 5. 2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Izvedba projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 10. 4. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila "Izvedba projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo dne 14. 2. 2013 objavljeno na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN1669/2013, s popravki pod objavami št. JN3960/2013 z dne 8. 4. 2013, št. JN4337/2013 z dne 16. 4. 2013, dne 12. 4. 2013 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo.

Vlagatelj je zoper objavljeno razpisno dokumentacijo z vlogo z dne 10. 4. 2013 vložil revizijski zahtevek.

Naročnik je dne 12. 4. 2013 sprejel sklep št. 355-2/2012, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel.

Vlagatelj je z vlogo z dne 18. 4. 2013 vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo, zoper sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo.
Naročnik je z vlogo z dne 22. in 26. 4. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.
Naročnik je z vlogo z dne 6. 5. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval vlagateljevo vlogo z dne 29. 4. 2013 s katero slednji umika zahtevka za revizijo.
Vlagatelj je z vlogo z dne 8. 5. 2013 pred Državno revizijsko komisijo podal še umik vložene pritožbe.
ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo in pritožbo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila. Navedena določba, ki se nanaša na umik zahtevka za revizijo se smiselno in upoštevaje določilo iz drugega odstavka 334. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 z nadaljnjimi spremembami: v nadaljevanju ZPP), katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN smiselno uporabljajo, nanaša tudi na postopek pritožbe.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.
V Ljubljani, dne 9. 5. 2013

mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Kostak d.d., Leskovaška cesta 2a, Krško,
- Mestna Občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- Arhiv- tu.

Natisni stran