Na vsebino
EN

018-147/2013 Občina Dobrna

Številka: 018-147/2013-4
Datum sprejema: 29. 4. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "VRTEC DOBRNA (gradnja novega objekta " dokončanje del)" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj STRABAG, d. o. o., Letališka cesta 33, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o. p., d. o. o., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, Dobrna (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 4. 2013

odločila:

1. Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila "VRTEC DOBRNA (gradnja novega objekta " dokončanje del)", začet s prejemom vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 28. 2. 2013, se ustavi.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v pritožbenem postopku, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 20. 12. 2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za gradnjo Vrtca Dobrna (dokončanje še neizvedenih del), obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo (pod številko objave JN13842/2012) dne 24. 12. 2012 objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je dne 6. 2. 2013 sprejel Obvestilo ponudnikom, številka 43003-0001/2009-551 (11), dne 1. 3. 2013 pa je prejel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 28. 2. 2013, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo).

Naročnik je dne 5. 3. 2013 sprejel sklep številka 43003-0001/2009-589 (6), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov pa zavrnil. Zoper omenjeni sklep naročnika je vlagatelj vložil pritožbo z dne 8. 3. 2013, ki ji je Državna revizijska komisija s sklepom številka 018-89/2013-5 ugodila, razveljavila naročnikov sklep, s katerim je ta vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, in naročniku naložila, da mora (ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk) o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN. Odločitev o stroških postopka s pritožbo je Državna revizijska komisija pridržala za končno odločitev o zahtevku za revizijo.

Naročnik je dne 19. 4. 2013 sprejel sklep številka 43003-0001/2009-635(6), s katerim je odločil, da se vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrne kot neutemeljen, v celoti pa se zavrne tudi vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa z dne 23. 4. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila.

Dne 25. 4. 2013 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo, poimenovano "UMIK REVIZIJSKEGA ZAHTEVKA z dne 28.02.2013", z dne 24. 4. 2013 (v nadaljevanju: vloga z dne 24. 4. 2013). Omenjeno vlogo je Državna revizijska komisija dan kasneje prejela še s strani naročnika. V vlogi z dne 24. 4. 2013 vlagatelj Državno revizijsko komisijo obvešča, da na podlagi prvega odstavka 18. člena ZPVPJN umika svoj revizijski zahtevek, vložen "dne 28.02.2012". Ker
" je iz podatkov na poštni kuverti razvidno, da je vlagatelj svoj zahtevek za revizijo z dne 28. 2. 2013 na pošto priporočeno oddal dne 28. 2. 2013 (ne pa dne 28. 2. 2012),
" se na podlagi drugega odstavka 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, v primeru, če se pošlje vloga po pošti priporočeno (ali brzojavno), šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena (v konkretnem primeru smiselno: za dan izročitve naročniku),
" je kljub dejstvu, da vlagatelj v svoji vlogi z dne 24. 4. 2013 navaja, da umika svoj revizijski zahtevek, vložen "dne 28.02.2012", ob upoštevanju vseh ostalih podatkov v omenjeni vlogi razumeti, da vlagatelj umika svoj zahtevek za revizijo z dne 28. 2. 2013 (vložen istega dne), navedbo podatka o letu vložitve omenjenega zahtevka za revizijo v vlogi z dne 24. 4. 2013 pa je šteti za očitno pomoto vlagatelja,
je Državna revizijska komisija zaključila, da vlagatelj v konkretnem primeru z vlogo z dne 24. 4. 2013 umika svoj zahtevek za revizijo z dne 28. 2. 2013.

ZPVPJN določa, da lahko vlagatelj kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo (prvi odstavek 18. člena ZPVPJN). V tem primeru Državna revizijska komisija v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (tretji odstavek 18. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje zadevnega javnega naročila, začet s prejemom vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 28. 2. 2013, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, ustavila. Predmetni sklep Državne revizijske komisije o ustavitvi revizijskega postopka je pravnomočen (peti odstavek 18. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V sklepu številka 018-89/2013-5 je Državna revizijska komisija odločitev o stroških postopka s pritožbo pridržala za končno odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo.

Ker je vlagatelj z vlogo z dne 24. 4. 2013 svoj zahtevek za revizijo umaknil, je Državna revizijska komisija zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v pritožbenem postopku, kot jo je podal v pritožbi z dne 8. 3. 2013, zavrnila (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 29. 4. 2013


Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
" OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 Dobrna
" Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o. p., d. o. o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
" VG5, d. o. o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana
" HTZ Velenje, I.P., d. o. o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
" KOMUNAPROJEKT, d. d., Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor
" ODER, d. o. o., Zadobrova 28, 3211 Škofja vas
" CIGRAD, d. o. o., Ravne 103C, 3325 Šoštanj
" REMONT, d. d., Oblakova ulica 30, 3000 Celje
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu

Natisni stran