Na vsebino
EN

018-090/2013 Varstveno delovni center Nova Gorica

Številka: 018-090/2013-3
Datum sprejema: 10. 4. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata, mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Dobava plina", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Petrol d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Varstveno delovni center Nova Gorica, Klanec 14a, Solkan (v nadaljevanju: naročnik), 10. 4. 2013

odločila:

Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 5. 3. 2013 se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 24. 1. 2013 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN837/2013, objavil javno naročilo "Dobava plina". Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Dne 19. 2. 2013 je naročnik sprejel odločitev o oddaji naročila št. 1/2013, s katero je predmetno naročilo oddal ponudniku Butan plin d.d., Verovškova 64 a, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz naročnikove odločitve še izhaja, da je bila vlagateljeva ponudba naročniku predložena prepozno.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj z vlogo z dne 5. 3. 2013 vložil revizijski zahtevek, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi in trdi da je svojo ponudbo oddal na pošto pravočasno. Vlagatelj navaja, da, kot je razvidno iz priloženega dokumenta pošte Slovenije "Sledenje pošiljk " podatki izbrane pošiljke", je bila omenjena pošiljka pod poštno številko RA404910095SI dne 4. 2. 2013 predana v dostavo naročniku in knjižena na poštni predal 70. Dne 6. 2. 2013 je vlagatelj po pošti prejel vrnjeno neodprto ponudbo, z dohodnim žigom naročnika 5. 2. 2013 in ročnim pripisom oz. zaznamkom na prilogi G/1, prilepljeni na ovojnico, v kateri je vlagateljeva ponudba: "dvignila pošto 5. 2. 2013 ob 8:15", pod katerim je po vlagateljevih navedbah nečitljiv lastnoročni podpis. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik v razpisni dokumentaciji določil, da se bo ponudba štela za pravočasno, če bo predložena, ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov, do dne 5. 2. 2013, najkasneje do 8.00 ure. Glede na to, da po vlagateljevih zatrjevanjih glede predložitve ponudb velja prejemna teorija, pri kateri je za pravočasnost ponudbe pomemben trenutek prispetja ponudbe v naročnikovo sfero, morebitne napake v ravnanju naročnika znotraj njegove interesne sfere, ne morejo iti na škodo ponudnika, ki je ponudbo oddal pravočasno. Če je naročnik v razpisu določil rok za predložitev ponudb do 5. 2. 2013 do 8.00 ure, potem bi po vlagateljevih trditvah tudi moral dvigniti pošto, ki mu je bila tedaj na voljo za prevzem do navedenega dne in ure, ne pa šele 15 minut kasneje. Vlagateljeva ponudba je bila po vlagateljevih zatrjevanjih dne 4. 2. 2013 z dostavo in knjiženjem na naročnikov poštni predal nedvomno že v naročnikovi interesni sferi in le od naročnika je bilo odvisno, kdaj jo bo prevzel. Glede na to, da je bila vlagateljeva ponudba predložena pravočasno, je naročnik ne bi smel šteti za prepozno in bi jo moral pregledati enakopravno z ostalimi prejetimi ponudbami, zaradi česar je kršil temeljna načela javnega naročanja. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj razveljavi predmetni postopek javnega naročanja, ali pa odpravi kršitve tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila z dne 19. 2 .2013.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 12. 3. 2013 izjasnil o vlagateljevih navedbah iz revizijskega zahtevka.

Naročnik je dne 14. 3. 2013 sprejel odločitev, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik glede vlagateljevih očitkov pojasnjuje, da je v obravnavanem primeru nesporno, da je vlagatelj ponudbo poslal priporočeno po pošti. Vlagatelj je po naročnikovih trditvah ponudbo oddal na pošto v petek 1. 2. 2013, medtem ko je bil rok za oddajo ponudb v torek, 5. 2. 2013 do 8. ure, pri čemer velja prejemna teorija. Naročnik navaja, da je ponudbo dejansko prevzel na pošti dne 5. 2 .2013 ob 8.15 skupaj s preostalo pošto tistega dne. Naročnik pri tem zavrača vlagateljeve trditve, da bi pošto moral prevzeti istega dne do 8. ure, saj naročnik tega dejansko ni mogel storiti, zaradi delovnega časa pošte, ki je od ponedeljka do petka, od 8.00 do 10.30 in od 14.30 do 17.00. Naročnik pojasnjuje, da vlagatelj napačno razlaga navedbo na izpisu sledenja pošiljk, da je bila 4. 2. 2013 pošiljka predana v dostavo naslovniku oz. naročniku ter da je bila knjižena na poštni predal 70. Prav tako vlagatelj po naročnikovih navedbah ni z ničemer dokazal, da je s tem, ko je bila pošiljka knjižena na določen poštni predal, bila tudi tja dejansko vložena. Tudi če bi vlagatelj sledenje dokazal, njegova trditev že po vsebini ne more biti pravilna. Iz navedbe na izpisu sledenja poštnih pošiljk izhaja, da je bila 4. 2. 2013 pošiljka zgolj predana v dostavo in da je bila vročena 5. 2. 2013. Vlagateljevo stališče, da že zgolj dejstvo, da je bila pošiljka predana v dostavo in da je bila knjižena na poštni predal, pomeni, da je prešla v sfero naročnika, je po naročnikovih navedbah v celoti napačno. Ob takšni razlagi bi po naročnikovih navedbah tudi vsi roki, ki so vezani na vročitev posameznega dokumenta, lahko prešli v sfero ponudnikov bistveno pred dejansko vročitvijo, kar bi imelo za posledico zamudo rokov, še pred dejansko seznanitvijo z dokumentom. Povsem nepomembni so tudi razlogi, zakaj je bila naročniku pošiljka dejansko vročena šele 5. 2. 2013 in zakaj naročnik dne 4. 2 2013 ni dvignil nobene poštne pošiljke. Naročnik v razpisni dokumentaciji ni z ničemer zagotovil, da bo vsak dan izpraznil svoj poštni predal, niti ta dolžnost ne izhaja iz kakšnega drugega predpisa. Na ponudniku je, da ravna ustrezno skrbno in poskrbi, da ponudba pravočasno pride do naročnika. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je dne 19. 3. 2013 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.
Vlagatelj se je z vlogo z dne 20. 3. 2013 opredelil do naročnikovih navedb iz sklepa o zavrnitvi revizijskega zahtevka.
Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da naročnik v sklepu o zavrnitvi vlagateljevega revizijskega zahtevka izraža dvom, da je bila plačana taksa. Po naročnikovih navedbah k revizijskem zahtevku predloženi dokument "Izpis nalogov za račun" z dne 1.3.2013 dokazuje izključno dejstvo, da je bil s strani vlagatelja banki posredovan plačilni nalog, ne potrjuje pa dejstva, da je bila taksa tudi dejansko plačana. Državna revizijska komisija je vpogledala v evidenco plačil in ugotovila, da je bila taksa v navedeni višini, navedenega dne, plačana, s čimer so izpolnjene vse procesne predpostavke za meritorno obravnavo revizijskega zahtevka.
V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri označitvi vlagateljeve ponudbe kot nepravočasne.
Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika ter ostale spisovne dokumentacije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 73. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da pravočasna predložitev ponudbe pomeni, da mora ponudnik naročniku ponudbo predložiti do roka, določenega za prejem ponudb. Naročnik mora določiti datum in uro roka za predložitev ponudbe v objavi in razpisni dokumentaciji (drugi odstavek 73. člena ZJN-2). Če ni bila ponudba predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo mora naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrniti ponudniku, z navedbo, da je prepozna (tretji odstavek 73. člena ZJN-2). Ponudnik mora ponudbo predložiti osebno, po pošti, po faxu ali z uporabo elektronskih sredstev ali na drug ustrezen način, skladno z zahtevami naročnika (četrti odstavek 73. člena ZJN-2). Naročnik mora ob prejemu ponudbe označiti datum in uro prejema ponudbe in na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prejemu (peti odstavek 73. člena ZJN-2). Odpiranje ponudb izvede naročnik. Odpiranje ponudb se izvede na kraju in ob času, ki sta navedena v objavi obvestila o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. O odpiranju ponudb se vodi zapisnik. Ponudbe se odpirajo po vrstnem redu prejema (prvi odstavek 76. člena ZJN-2). Pravočasna ponudba je ponudba, ki jo naročnik prejme do izteka roka, določenega za prejem ponudb (18. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Navedeno pomeni, da je v ZJN-2 glede predložitve ponudb uveljavljena prejemna teorija, pri kateri je za pravočasnost ponudbe pomemben trenutek prispetja ponudbe v naročnikovo interesno sfero, morebitne napake v ravnanju znotraj interesne sfere naročnika (založitev predloženih ponudb, interna pravila poslovanja ipd.) pa ne morejo iti na škodo ponudnika, ki je ponudbo oddal pravočasno. Na drugi strani pa je izključno ponudnik tisti, ki nosi breme pošiljanja in trpi posledice vseh drugih razlogov (npr. prometne razmere, zamuda pošte), četudi zanje ne nosi nobene krivde, o čemer je Državna revizijska komisija že odločala v zadevi št. 018-319/2012.

V obravnavanem primeru je naročnik glede predložitve ponudb v razpisni dokumentaciji določil: " 6. Predložitev ponudbe
Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb s priporočeno pošiljko po pošti na naslov:
Varstveno delovni center Nova Gorica, Klanec 14 a, Solkan

ali osebno v vložišču naročnika na naslovu: Varstveno delovni center Nova Gorica, Klanec 14 a, Solkan, vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro do roka, določenega za oddajo ponudb.

Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do dne 5. 2. 2013 najkasneje do 8.00 ure.

Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom."

Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da je med strankama nesporno, da je bil rok za predložitev ponudb dne 5. 2. 2013 do 8. ure. Prav tako je nesporno, da je vlagatelj svojo ponudbo poslal po pošti priporočeno, in sicer v petek, dne 1. 2. 2013. Nadalje iz Zapisnika o javnem odpiranju ponudb št. 1/2013 z dne 5. 2. 2013 izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo prejel dne 5. 2. 2013 ob 8. 15 uri, to je po roku, določenemu za prejem ponudb, zato je vlagateljevo ponudbo vlagatelju vrnil neodprto in je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb tudi ni upošteval. Kakor izhaja iz Zapisnika o javnem odpiranju ponudb, vlagatelj na odpiranju ponudb ni bil prisoten, ampak ga je naročnik o navedenem obvestil šele na podlagi dne 19. 2. 2013 pri naročniku vložene pisne zahteve. Vlagatelj trdi, da je svojo ponudbo oddal pravočasno, kar dokazuje dokument Pošte Slovenije "Sledenje pošiljk " podatki izbrane pošiljke", iz katerega je po vlagateljevih navedbah razvidno, da je bila sporna pošiljka dne 4. 2. 2013 predana v dostavo naročniku, s čimer je bila že v interesni sferi naročnika, na podlagi česar bi jo moral naročnik pri pregledovanju in ocenjevanju ponudb tudi upoštevati. Naročnik se s takšnim vlagateljevim stališčem ne strinja in trdi, da ponudba ni mogla priti v njegovo interesno sfero, ker mu ni bila vročena.

Državna revizijska komisija je z namenom razrešitve spora vpogledala v s strani vlagatelja predložene dokaze in ugotovila, da je v konkretnem primeru vlagatelj dne 1. 2. 2013 ob 16. 40 uri ponudbo oddal na pošto, ki se je zabeležila pod sprejemno številko RA404910095SI. Kakor izhaja iz odgovora Pošte Slovenija na vlagateljevo poizvedbo, vsebovano v dokumentu "INTRAnet/Sledenje pošilk " podatki izbrane pošiljke", je bila 4. 2. 2013 pošiljka zgolj predana v dostavo, ni pa bila vročena naročniku, kakor to želi prikazati vlagatelj. V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija naročniku pritrjuje, da zgolj predložitev ponudbe pošti in njeno obravnavanje z njene strani, še ne pomeni, da je ponudba tudi že prešla v naročnikovo sfero. Nadalje tudi iz omenjenega dokumenta pošte "INTRAnet/Sledenje pošilk " podatki izbrane pošiljke" izhaja, da je bila pošiljka vročena naročniku 5. 2. 2013, kakor je to tudi razvidno iz prejemne štampiljke naročnika, ki je, upoštevaje peti odstavek 73. člena ZJN-2, ob prejemu ponudbe dolžan označiti datum in uro njenega prejema. Pri tem tako pravila javnega naročanja kot razpisne dokumentacije določajo, da je ponudba pravočasna, ko jo ponudnik naročniku predloži do roka, določenega za prejem ponudb, pri čemer mora biti naročniku vročena, da se lahko seznani z njeno vsebino. Navedeno izhaja tudi iz njene definicije, po kateri je pravočasna ponudba tista ponudba, ki jo naročnik prejme do izteka roka, določenega za prejem ponudb, zato je na ponudniku dolžnost skrbnega ravnanja, kakor tudi riziko, da poskrbi za vročitev svoje ponudbe. V obravnavanem primeru iz vseh predloženih dokazov (kot so dokument pošte, prejemna štampiljka, Zapisnik o javnem odpiranju ponudb) izhaja, da je bila vlagateljeva ponudba naročniku vročena dne 5. 2. 2013 ob 8. 15 ur, in sicer po roku, določenemu za prejem ponudb. Pri tem je Državna revizijska komisija v celoti sledila naročnikovi označitvi ure poleg prejemne štampiljke na ponudbi, in sicer da je uslužbenka naročnika pošto dvignila ob 8. 15 uri, kajti kakor izhaja iz spletne strani http://www.posta.si/poslovalnica/1841/Solkan"nodeid=491, ki jo kot dokaz v odločitvi o revizijskem zahtevku navaja tudi naročnik, je delavni čas pošte od ponedeljka do petka, od 8.00 do 10.30 ure in od 14.30 do 17.00 ure, medtem ko je bil čas za predložitev ponudb do 8.00 ure. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v obravnavanem primeru ni uspel dokazati, da je ponudbo predložil pravočasno, zaradi česar je Državna revizijska komisija na podlagi določbe prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljev revizijski zahtevek zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj ni zahteval povračila stroškov, slednje tudi ni bil predmet odločanja Državne revizijske komisije.

V Ljubljani, 10. 4. 2013


Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Petrol d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana,
- Varstveno delovni center Nova Gorica, Klanec 14a, Solkan,
- Butan plin d.d., Verovškova 64 a, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.

Natisni stran