EN

018-074/2013 Snaga d.o.o.

Številka: 018-74/2013-4
Datum sprejema: 14. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Vidi Kostanjevec, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izbira dobavitelja tehnologije in izvajalca izgradnje objektov za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v Mariboru«, na podlagi pritožbe, ki jo je vložila družba RC PREKO d.o.o., Črešnjevci 156 A, Gornja Radgona (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 14. 3. 2013

odločila:

1. Pritožbi se ugodi tako, da se razveljavi sklep št. JN 19/12, s katerim je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Izbira dobavitelja tehnologije in izvajalca izgradnje objektov za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v Mariboru" objavil dne 24. 12. 2012 na Portalu javnih naročil pod št. objave JN13868/2012, s popravki pod objavami št. JN848/2013 z dne 25. 1. 2013 in št. JN1073/2013 z dne 30. 1. 2013. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja na podlagi konkurenčnega dialoga.

Vlagatelj je zoper razpisno dokumentacijo dne 7. 2. 2013 vložil revizijski zahtevek, v katerem je zahteval razveljavitev razpisne dokumentacije iz razloga, ker je naročnik neupravičeno uporabil postopek konkurenčnega dialoga za storitev (projektiranje) in gradnjo (obnova objekta). Pri tem je po vlagateljevih trditvah postopek izbire izvajalca neustrezno in nejasno definiran. Naročnik pa je pripravil nepregledno, nejasno in pomanjkljivo razpisno dokumentacijo, ter določil prekratek rok za oddajo ponudbe. Naročnik je s sklepom št. 19/12 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel iz razloga njegove nepravočasnosti. Pri tem naročnik zatrjuje, da z odgovori na vprašanja potencialnih ponudnikov, objavljenimi na portalu javnih naročil, po datumu 30.1.2013 z ničemer ni spreminjal ali dopolnjeval zahtev ali meril za izbor najugodnejšega ponudnika, iz česar sledi, da se je osem dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekle dne 12.2.2013. Ker pa je po naročnikovih navedbah vlagatelj zahtevek za revizijo na pošto oddal dne 13. 2. 2013, gre za nepravočasno vložen zahtevek. Poleg tega po naročnikovih ugotovitvah zahtevek ne vsebuje navedbe, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada. Nadalje naročnik navaja, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo na pošto oddan dne 13. 2. 2103 ob 10.14 uri, to je 46 min pred rokom za oddajo prijav. Navedeno po naročnikovih navedbah kaže na to, da vlagateljev cilj ni sprememba oz. dopolnitev razpisne dokumentacije z njegovimi predlogi, ampak škodovanje naročniku, kar pomeni zlorabo pravice do pravnega varstva po 21. členu ZPVPJN. Ker vlagatelj v obravnavanem primeru revizijskega zahtevka ni vložil pravočasno, ga je naročnik na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN zavrgel.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev dne 22. 2. 2013 vložil pritožbo, v kateri navaja, da je naročnik napačno ugotovil dejansko stanje oz. neustrezno uporabil materialne prepise s tem ko je navedel, da je zadnje dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije objavil dne 30.1.2013., ter da se je rok za vložitev revizijskega zahtevka iztekel na dan 12. 2. 2013. Vlagatelj ugotavlja, da naročnik pri odločanju o pravočasnosti zahtevka za revizijo ni pravilno uporabil določbe 25. člena ZPVPJN, ki opredeljuje roke za vložitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj pojasnjuje, da je potrebno v obravnavnem primeru šteti, da objavljena pojasnila predstavljajo spremembo oz. dopolnitev razpisne dokumentacije v povezavi z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2. Vlagatelj se pri tem sklicuje na prakso Državne revizijske komisija in navaja, da se, ob upoštevanju namena določbe prvega odstavka 25. člena ZPVPJN v povezavi z določbo iz drugega odstavka 72. člena ZJN-2, rok za vložitev zahtevka za revizijo v obravnavanem primeru šteje od dneva objave zadnjih pojasnil. Ker je po vlagateljevih trditvah zahtevek za revizijo vložen v roku osmih delovnih dni od dneva objavljenih pojasnil (zadnje objava: Odgovor št. 35, objavljen 6. 2. 2013), je bil revizijski zahtevek vložen pravočasno. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj razveljavi naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo.

Naročnik je dne 4. 3. 2013 Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 28. 2. 2013, skladno s prvim odstavkom 53. člena ZPVPJN, odstopil pritožbo, skupaj z dokumentacijo o postopku javnega naročanja.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja, je Državna revizijska komisija o pritožbi odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je zahtevek za revizijo vložen pravočasno. Naročnik trdi, da z odgovori na vprašanje potencialnih ponudnikov na portalu javnih naročil po datumu 30. 1. 2013 ni z ničemer spreminjal razpisne dokumentacije, s čimer se je osem dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel na dan 12. 2. 2013, medtem ko je vlagatelj revizijski zahtevek vložil dne 13. 2. 2012. Na drugi strani vlagatelj nasprotuje takšnemu naročnikovemu stališču in trdi, da se na portalu javnih naročil objavljena pojasnila z dne 6. 2. 2013, upoštevaje drugi odstavek 71. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), štejejo kot del razpisne dokumentacije, s čimer je vloženi revizijski zahtevek pravočasen. Med strankama je tako v obravnavanem primeru sporno, kdaj je pričel teči rok za vložitev zahtevka za revizijo.

Rok za vložitev revizijskega zahtevka ureja določba 25. člena ZPVPJN, ki v prvem odstavku določa, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, razen v primeru iz četrtega odstavka tega člena, vloži v osmih delovnih dneh od dneva: objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb.

V zvezi s tem je Državna revizijska komisija že večkrat odločila (prim. odločitve št. 018-371/2011, 018-239/2011, 018-70/2012), da je potrebno pri vprašanju teka roka za vložitev zahtevka za revizijo upoštevati ne samo objave obvestil o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (63.a člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2)), temveč tudi pojasnila, ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil v obliki odgovorov na vprašanja potencialnih ponudnikov. Namreč, v takšni obliki objavljena pojasnila naročnika so po svoji vsebini in namenu enaka objavljenim obvestilom o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. Tako je treba kot del razpisne dokumentacije obravnavati ne le informacije, ki spreminjajo ali dopolnjujejo posamezne določbe razpisne dokumentacije, temveč tudi informacije, ki le pojasnjujejo naročnikove zahteve, ali odpravljajo morebitne dvome in dvoumnosti. Državna revizijska komisija se ne more strinjati z naročnikom, da na potek roka za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN vplivajo le spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, ne pa tudi druge informacije, ki le pojasnjujejo določbe razpisne dokumentacije. Takšno stališče izhaja tudi iz gramatikalne in namenske razlage določbe 2. alineje prvega odstavka 25. člena ZPVPJN v povezavi z določbo drugega odstavka 71. člena ZJN-2, ki določa, da se kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj upravičeno opozarja, da se informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko portala javnih naročil, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacija, ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v razpisni dokumentaciji. Iz navedenega izhaja, da so tudi objavljena pojasnila, s katerimi naročnik pojasni vsebino razpisne dokumentacije oz. odpravi dvome potencialnih ponudnikov v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije (tudi na način, da potrdi določeno vsebino), štejejo za del razpisne dokumentacije in ponudniku nudijo potrebne informacije zato, da se odloči, ali bo oddal ponudbo ali bo uveljavljal pravno varstvo zoper vsebino razpisne dokumentacije. Ponudniku je zagotovljeno učinkovito pravno varstvo le v primeru, če ima ustrezen rok za vložitev zahtevka za revizijo, ki se šteje od dneva, ko se seznani s celotno razpisno dokumentacijo.

V obravnavanem primeru je iz spisovne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila razvidno, da je naročnik obvestilo o javnem naročilu na portalu javnih naročil objavil dne 24. 12. 2012 pod št. objave JN13868/2012, njegove popravke pa pod št. objave JN848/2013 z dne 25. 1. 2013 in št. objave JN1073/2013 z dne 30 .1. 2013. Pri tem gre ugotoviti, da je naročnik od objave zadnjega popravka z dne 30. 1. 2013 objavil številne odgovore na vprašanja posameznih potencialnih ponudnikov, in sicer dne 4. 2. 2013, 5. 2. 2013 in nazadnje dne 6. 2. 2013, kar v revizijskem zahtevku zatrjuje tudi vlagatelj. V omenjenih odgovorih je naročnik tudi podrobno pojasnil določbe razpisne dokumentacije. Objavljene informacije pa so po oceni Državne revizijske komisije nedvomno takšne narave, da je naročnik z njimi odpravljal tudi posamezne nejasnosti ali dvoumnosti, ki so se pojavljale pri potencialnih ponudnikih ob pregledu razpisne dokumentacije. Navedeno pomeni, da so te informacije del razpisne dokumentacije v smislu 71. člena ZJN-2 in da jih je treba upoštevati pri teku roka za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, na podlagi česar je Državna revizijska komisija v celoti sledila vlagateljevim navedbam, da je potrebno šteti rok osmih delovnih dni za vložitev revizijskega zahtevka od objave zadnjega naročnikovega odgovora na portalu javnih naročil, in sicer od 5. 2. 2013, s čimer je vlagateljev revizijski zahtevek pravočasen. Pri tem pa Državna revizijska komisija zavrača naročnikove trditve, da vlagatelj glede na to, da je bil zahtevek sestavljen 7. 2. 2013, na pošto pa oddan dne 13. 2. 2013, 46 minut pred rokom za oddajo ponudb, želi škodovati naročniku, kar pomeni zlorabo pravice do pravnega varstva. Kajti namen ZPVPJN je ravno v tem, da ponudnikom nudi pravno zaščito zoper morebitne kršitve naročnikov v postopkih javnega naročanja, katerih utemeljenost se ugotavlja tekom revizijskega postopka. S tem ko ponudnik vloži revizijski zahtevek v zakonsko predvidenem roku z namenom izvrševanje pravnega varstva, samo po sebi še ne dokazuje, da želi zlorabiti pravice, ki jih ima po tem zakonu.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega v obravnavanem primeru zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 7. 2. 2013, zavrgel kot prepoznega. Na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN je Državna revizijska komisija pritožbi zato ugodila in razveljavila sklep naročnika št. JN 19/12, s katerim je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo.

ZPVPJN v drugem odstavku 55. člena določa, da lahko Državna revizijska komisija v primeru, kadar pritožbi, vloženi na podlagi petega odstavka 26. člena ZPVPJN, ugodi, odloči, da mora naročnik odločiti o zahtevku za revizijo v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN, ali zahtevek za revizije sprejme v obravnavo. Ker v obravnavani zadevi naročnik zahtevka za revizijo (še) ni meritorno obravnaval, bo moral v nadaljevanju postopka pravnega varstva vlagateljev zahtevek za revizijo (če bo ugotovil izpolnjevanje vseh procesnih predpostavk) sprejeti v vsebinsko obravnavo ter o njem sprejeti odločitev v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 14. 3. 2013


Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- RC PREKO d.o.o., Črešnjevci 156 A, Gornja Radgona,
- Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- arhiv - tu.

Natisni stran