EN

018-076/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije

Številka: 018-76/2013-2
Datum sprejema: 7. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek-Šinko in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v postopku odločanja o predlogu vlagatelja ŠTAJERSKI AVTO DOM, d. o. o., Tržaška cesta 38, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila »Servisiranje in vzdrževanje službenih vozil znamke Renault Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije« v sklopu številka 6, vloženem zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova ulica 33, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 3. 2013

odločila:

Predlog vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 6 se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 7. 12. 2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za servisiranje in vzdrževanje službenih vozil znamke Renault, obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi pa je bilo (pod številko objave JN13311/2012) dne 10. 12. 2012 objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je dne 28. 1. 2013 sprejel Odločitev o oddaji naročila, številka 430-27/2012-34 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), ki jo je vlagatelj prejel dne 4. 2. 2013.

Zoper odločitev o oddaji naročila v II. točki njenega izreka (v kateri je naročnik odločil, da se javno naročilo ne odda v sklopu številka 6 " območje Območne enote Maribor) je vlagatelj dne 12. 2. 2013 na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo z dne 12. 2. 2013, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V omenjenem zahtevku za revizijo vlagatelj podaja tudi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 6.

Naročnik je zahtevek za revizijo prejel dne 13. 2. 2013, dne 18. 2. 2013 pa je sprejel sklep številka 430-6/2013-2, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel (v nadaljevanju: odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo).

Odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj prejel dne 19. 2. 2013, dne 21. 2. 2013 pa je na pošto priporočeno oddal pritožbo z dne 21. 2. 2013, skupaj s prilogo (v nadaljevanju: pritožba).

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 430-6/2013-5, z dne 26. 2. 2013, odstopil dokumentacijo postopka javnega naročanja, skupaj z dokumentacijo predrevizijskega postopka postopka oddaje tega javnega naročila in dokumentacijo postopka s pritožbo, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu odstopljene dokumentacije je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo (v zahtevku za revizijo) na podlagi prvega odstavka 19. člena ZPVPJN podal tudi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 6. Iz dokumentacije, odstopljene Državni revizijski komisiji, ni razvidno, da bi naročnik v treh delovnih dneh od prejema omenjenega vlagateljevega predloga s sklepom zadržal nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 6 (in o tem obvestil vse ponudnike, ki so v postopku oddaje zadevnega javnega naročila oddali ponudbo), pač pa je predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 6 odstopil Državni revizijski komisiji skupaj s preostalo dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila oziroma skupaj s preostalo dokumentacijo postopka pravnega varstva.

Ker je Državna revizijska komisija s sklepom številka 018-68/2013-2, z dne 6. 3. 2013, vlagateljevo pritožbo zavrnila (prvi odstavek 55. člena ZPVPJN), je omenjena odločitev pravnomočna (50. člen ZPVPJN), postopek pravnega varstva pa se je zaključil. S tem je vlagatelju odpadel pravni interes, da Državna revizijska komisija odloči o njegovem predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 6 (in mu ugodi), saj se zaradi zavrnitve pritožbe vlagateljev položaj v postopku oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 6 ne more več izboljšati. Ob upoštevanju navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljev predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 6 zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 7. 3. 2013


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
" Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova ulica 33, 1000 Ljubljana
" ŠTAJERSKI AVTO DOM, d. o. o., Tržaška cesta 38, 2000 Maribor
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu

Natisni stran