EN

018-046/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-046/2013-3
Datum sprejema: 5. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, Vide Kostanjevec kot članice senata in Boruta Smrdela kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "inženirske storitve pri gradnji obvoznice Črnomelj - 2. etapa" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ZIL inženiring, d. d., Kersnikova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 5. 3. 2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-136/2012/16 412 z dne 27. 12. 2012.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 699,60 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku roka za prostovoljno izpolnitev.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 23. 11. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN12755/2012) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-136/2012/16 412 z dne 27. 12. 2012 sodelujoče ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Savaprojekt, d. d., Cesta krških žrtev 59, Krško, ki nastopa s subjektom Vladimirjem Žerjavom (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 14. 1. 2013 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
" izbrani ponudnik ni izpolnil kadrovskega pogoja iz točke 3.1.4 razpisne dokumentacije in referenčnega pogoja iz točke 3.1.5 razpisne dokumentacije,
" je družba SCP, d. o. o., Ljubljana dala izjavo, da je bil Vladimir Žerjav zaposlen pri njej, da je opravljal naloge odgovornega nadzornika in da mu daje soglasje za uporabo referenc družbe SCP, d. o. o., Ljubljana za potrebe skupnega nastopa, vendar ta izjava ni pravilna in je ni mogoče upoštevati, saj so bila referenčna dela predmet pogodbe št. 2415-08-000242/0-8 z dne 15. 1. 2008 za izvajanje inženirskih storitev pri realizaciji projektov na državnih cestah v Republiki Sloveniji, ki jo je naročnik sklenil s skupnimi ponudniki ZIL inženiring, d. d., Ljubljana, Projekt, d. d., Nova Gorica, SCP, d. o. o., Ljubljana in GI ZRMK, d. o. o., Ljubljana, zato je nedopusten prenos referenc na tretjega le po enem izmed partnerjev brez soglasja drugih, kar povzroča nelojalno konkurenco,
" se reference ponudnika iz točke 3.1.5 razpisne dokumentacije ne morejo enačiti z referencami za kadre, saj gre za reference skupnega ponudnika kot pogodbenega izvajalca (in ne Vladimirja Žerjava), ki pa ni ponudnik v izbrani ponudbi,
" je družba SCP, d. o. o., Ljubljana kot član skupne ponudbe v avgustu 2012 spremenila predmet poslovanja, zato so vsi partnerji v skupni ponudbi sklenili dogovor, da partnerja ZIL inženiring, d. d., Ljubljana in Projekt, d. d., Nova Gorica s 5. 9. 2012, kar je pred objavo tega javnega naročila, v celoti prevzameta vse pravice iz pogodbe št. 2415-08-000242/0-8 z dne 15. 1. 2008 tudi v delu, ki se nanaša na SCP, d. o. o., Ljubljana, kar vključuje tudi referenčna dela, zato je enostranska izjava z dne 28. 11. 2012, s katero družba SCP, d. o. o., Ljubljana odstopa reference Vladimirju Žerjavu, nedopustna in neveljavna.

Izbrani ponudnik se je z dopisom z dne 23. 1. 2013 izjasnil o zahtevku za revizijo in zavrnil vlagateljeve očitke.

Naročnik je s sklepom št. 43001-136/2012/30 z dne 1. 2. 2013 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
" družba Savaprojekt, d. d., Krško in Vladimir Žerjav nastopata kot skupna ponudnika,
" je referenčna dela izvajal Vladimir Žerjav, tega dejstva pa ne zanika niti vlagatelj,
" iz dogovora izhaja, da družbe ZIL inženiring, d. d., Ljubljana, Projekt, d. d., Nova Gorica in GI ZRMK, d. o. o., Ljubljana prevzemajo izvedbo dveh pogodb v delih, kjer je bil kot izvajalec zadolžena družba SCP, d. o. o., Ljubljana, razvidno pa je tudi, kateri projekti so že zaključeni in kateri projekti so še odprti za izvedbo in kateri se ne bodo izvajali,
" referenčne posle lahko potrjuje le tisti gospodarski subjekt, ki je član skupne ponudbe, ki jih je tudi dejansko izvedel, ne pa vsi člani skupne ponudbe za vse projekte ne glede na to, ali so jih izvajali ali ne,
" iz dogovora ni mogoče ugotoviti, da bi držala vlagateljeva trditev, da bi morali tudi drugi člani skupne ponudbe potrditi sporne reference, niti ni izkazano, da bi referenčne posle izvedel katerikoli član, ki sodeluje v tem postopku oddaje javnega naročila,
" iz 4. člena dogovora izhaja, da so bila sporna referenčna dela že bila zaključena in da jih je družba SCP, d. o. o., Ljubljana izvedla, v 5. členu dogovora pa je določeno, da prevzete obveznosti veljajo od dneva prevzete dokumentacije (tj. 5. 9. 2012), o čemer so podpisani tudi prevzemni zapisniki, za vse morebitne nepravilnosti ali napake, nastale pred 5. 9. 2012, pa odgovarja partner SCP, d. o. o., Ljubljana,
" naročnik sklepa, da tako dolžnosti kot pravice iz obdobja pred prevzemom obveznosti iz dogovora (tj. pred 5. 9. 2012) odgovarja družba SCP, d. o. o., Ljubljana,
" ne glede na sestavo skupine ponudnikov referenco lahko potrdi le en gospodarski subjekt " dejanski izvajalec del,
" referenčna dela so bila zaključena pred 5. 9. 2012 in jih je izvedla družba SCP, d. o. o., Ljubljana, zato zavrača vlagateljevo trditev, da bi reference morali potrditi vsi člani skupine ponudnikov,
" je skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-285/2012 treba ugotoviti, ali se lahko ponudnik na podlagi pravil o sklicevanju na kapacitete tretjih oseb sklicuje na referenčne posle, ki jih ni izvajal sam, temveč so jih izvajale tretje osebe,
" se izbrani ponudnik dopustno sklicuje na reference drugega gospodarskega subjekta, saj "ponudnik razpolaga z istimi kadri, ki so izvedli podobne posle v preteklosti v imenu drugega gospodarskega subjekta in hkrati sodeluje v predmetni ponudbi kot ponudnik".

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 43001-136/2012/32 z dne 11. 2. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 11. 2. 2013 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo in jih zavrnil.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev iz točk 3.1.4 in 3.1.5 razpisne dokumentacije, čemur naročnik oporeka.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik točko 3.1.4 Kadrovske zmogljivosti (str. 8"9 razpisne dokumentacije) nadalje strukturiral, pri čemer je iz točke 3.1.4.1 razvidno, da morajo ponudniki zagotavljati odgovornega nadzornika del (gl. točko 3.1.4.1.1), odgovornega nadzornika posameznih del za strokovni nadzor nad gradnjo oziroma rekonstrukcijo elektroinštalacij (gl. točko 3.1.4.1.2) in odgovornega nadzornika posameznih del za strokovni nadzor nad gradnjo (oziroma rekonstrukcijo) strojnih instalacij (gl. točko 3.1.4.1.3). Vladimir Žerjav je v ponudbi izbranega ponudnika naveden kot odgovorni nadzornik (gl. izpolnjen in podpisan obrazec "Podatki o kadrovskih zmogljivostih " odgovorni nadzornik"), kot odgovorna nadzornika posameznih del po točkah 3.1.4.1.2 in 3.1.4.1.3 sta navedeni drugi dve osebi, zato je Državna revizijska komisija štela, da vlagatelj ne zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje kadrovskega pogoja, določenega v točkah 3.1.4.1.2 in 3.1.4.1.3, temveč da izbrani ponudnik ne izpolnjuje kadrovskega pogoja, določenega v točki 3.1.4.1.1:
"Odgovorni nadzornik mora izpolnjevati naslednje zahteve:
" vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije kot pooblaščeni inženir gradbene stroke, pooblaščen za odgovornega nadzornika za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
" ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, šteto od opravljenega zahtevanega strokovnega izpita
" pozna določila 'FIDIC' Pogoje gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik ('FIDIC' Rdeča knjiga, izdana leta 1999)
" v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb je bil odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornika posameznih del pri najmanj eni gradnji oziroma rekonstrukciji državne ceste ali občinske ceste, v dolžini najmanj 500 metrov in pri najmanj eni gradnji oziroma rekonstrukciji cestnih objektov na državnih oziroma občinskih cestah, katerih svetla razpetina med zunanjimi oporniki znaša vsaj 30 metrov. Vrednost posameznega referenčnega posla ne sme biti manjša od 500.000,00 EUR.

dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni nadzornik), navedeni
skladno s prilogo.
opomba: Iz opisa referenčnih poslov mora biti razvidno, da gre za zahtevan referenčni posel.
Vrednost referenčnega posla pomeni vrednost del skupaj z DDV.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o opravljenem
strokovnem izpitu, imenovanju odgovornega nadzornika in referencah."

Naročnik je v točki 3.1.5 Reference (str. 9 razpisne dokumentacije) določil:
"Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel nadzor nad gradnjo ali rekonstrukcijo državnih ali občinskih cest v Republiki Sloveniji, pri čemer mora skupna vrednost teh storitev znašati vsaj 100.000,00 EUR.
dokazilo: Podatki o referenčnih poslih, vsebinsko skladni s predlogo.
opombe: Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer:
pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ") o
izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri
investitorju oziroma delodajalcu."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da družba Savaprojekt, d. d., Krško (ki je pravna oseba) in subjekt Vladimir Žerjav (ki je fizična oseba) v ponudbi navajata, da nastopata kot vodilni partner in partner 1, predložila pa sta tudi "Sporazum o skupnem nastopu" z dne 11. 12. 2012, skladno s katerim (8. člen) za obveznosti iz sklenjene pogodbe z naročnikom naročniku odgovarjata neomejeno in solidarno, zato je mogoče šteti, da družba Savaprojekt, d. d., Krško in Vladimir Žerjav v postopku oddaje tega javnega naročila nastopata kot skupina gospodarskih subjektov (tretji odstavek 4. člena ZJN-2).

V ponudbi izbranega ponudnika je za Vladimirja Žerjava (za dokazovanje pogoja iz točke 3.1.4.1.1.) predložen obrazec "Podatki o kadrovskih zmogljivostih " odgovorni nadzornik", v njem pa so navedene tri gradnje, pri čemer se dve nanašata na različni etapi gradnje obvoznice Kostanjevica na Krki, ena gradnja pa se nanaša na rekonstrukcijo ceste G1-5 zaradi gradnje HE Blanca. Iz tega obrazca je tudi razvidno, da so gradnje opredeljene z milijonskimi zneski.

V ponudbi izbranega ponudnika so predloženi tudi trije izpolnjeni in potrjeni (podpis in žig) obrazci "Podati o referenčnem delu", pri čemer je v prvem obrazcu naveden kot izvajalec vodilni partner in prikazuje podatke o referenčnem delu v vrednosti 3.072 eurov, drugi dve potrdili (eno se nanaša na obe etapi gradnje obvoznice Kostanjevica na Krki, eno pa na rekonstrukcijo ceste G1-5 zaradi gradnje HE Blanca) pa kot izvajalca navajata podatek "Vladimir Žerjav (SCP d.o.o.)", "vrednost referenčnih del, ki jih je pri tej storitvi izvedel ponudnik" pa je 120.000 in 180.000 eurov. V ponudbi izbranega ponudnika je predložena tudi izjava z dne 28. 11. 2012, ki jo je podpisal vršilec dolžnosti direktorja družbe SCP, d. o. o., Ljubljana, da "je bil" Vladimir Žerjav "zaposlen pri podjetju SCP d.o.o., kjer je izvajal dela vodje nadzora in odgovornega nadzornika za gradbena dela po ZGO" in da soglašajo, da Vladimir Žerjav "s svojimi referenčnimi deli, katerih nosilec je bilo podjetje SCP d.o.o., nastopa z družbo Savaprojekt d.d. na razpisih in uporabi reference, kot reference ponudnika za potrebe skupnega nastopa z družbo Savaprojekt d.d." "Referenčna dela", ki so skupaj s podatki o investitorju, kraju in letu izvedbe, vrednosti investicije in gradbenega nadzora navedena v tej izjavi, so (kot "naziv objekta") "gradnja obvoznice Kostanjevica na Krki II. in III. etapa" in "rekonstrukcija G1 (zaradi gradnje HE Blanca)".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ne navaja, da bi bila referenca vodilnega partnerja Savaprojekt, d. d., Krško kakorkoli sporna, vendar hkrati ugotavlja, da zaradi svoje nezadostne vrednosti ne zadošča za priznanje sposobnosti izbranemu ponudniku po pogoju iz točke 3.1.5 razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da vlagatelj ne navaja, da bi bila referenčna dela, na katera se sklicuje izbrani ponudnik za partnerja Vladimirja Žerjava, vsebinsko neskladna glede na zahteve iz razpisne dokumentacije (npr. predmet, obdobje, vrednost), temveč navaja, da je izjava družbe SCP, d. o. o., Ljubljana nepravilna in neupoštevna, ker do prenosa referenc ni prišlo brez soglasja partnerjev iz posla, v katerem je poleg družbe SCP, d. o. o., Ljubljana sodeloval še vlagatelj (poleg še drugih dveh partnerjev), poleg tega pa ni mogoče enačiti referenc ponudnika (točka 3.1.5 razpisne dokumentacije) z referencami kadra (točka 3.1.4.1. razpisne dokumentacije).

Skladno z osmim odstavkom 41. člena ZJN-2 lahko naročnik od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo tudi minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa ter tehnične in poklicne sposobnosti, količina informacij za ugotavljanje minimalne stopnje sposobnosti ponudnika za posamezno naročilo pa mora biti povezana in sorazmerna s predmetom naročila. Način dokazovanja tehnične in kadrovske sposobnosti določa 45. člen ZJN-2.

Skladno s prvim odstavkom 45. člena ZJN-2 naročnik oceni in preveri tehnično sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z drugim in s tretjim odstavkom 45. člena ZJN-2.

Skladno s šestim odstavkom 45. člena ZJN-2 mora naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudbe navesti, katero dokazilo iz drugega odstavka 45. člena ZJN-2 bo štel kot ustrezno.

Vprašanje dokazovanja najpomembnejših opravljenih storitev ureja druga alinea točke a drugega odstavka 45. člena ZJN-2, vprašanja dokazovanja kadrov pa urejajo točke b, e in g drugega odstavka 45. člena ZJN-2.

Skladno s tretjim odstavkom 45. člena ZJN-2 se gospodarski subjekt lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. V primeru, da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloži, naročnik njegovo ponudbo izloči.

Skladno s četrtim odstavkom 45. člena ZJN-2 pogoji iz tretjega odstavka 45. člena ZJN-2 veljajo tudi v primeru, ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih subjektov.

Ker je v četrtem odstavku 45. člena ZJN-2 določeno, da se posamezni subjekti v skupini ponudnikov lahko sklicujejo tudi na sposobnost drugih subjektov, ni že v nasprotju s četrtim odstavkom 45. člena ZJN-2 dejstvo, da se je partner Vladimir Žerjav (domnevno) skliceval na sposobnost družbe SCP, d. o. o., Ljubljana. Vendar je to sklicevanje, kot izhaja iz četrtega dostavka 45. člena ZJN-2, mogoče pod pogoji, ki veljajo za sklicevanje po tretjem odstavku 45. člena ZJN-2, kar pomeni, da je to sklicevanje mogoče, "kadar je to primerno".

Državna revizijska komisija ocenjuje, da v obravnavanem primeru (domnevno) sklicevanje Vladimirja Žerjava na sposobnost družbe SCP, d. o. o., Ljubljana kot njegovega delodajalca, da bi izbrani ponudnik dokazal izpolnjevanje pogoja iz točke 3.1.5 razpisne dokumentacije, ni primerno. Iz razpisne dokumentacije je namreč razvidno, da je naročnik zahteval reference tako za kadre (gl. točko 3.1.4.1 razpisne dokumentacije; za odgovornega nadzornika v točki 3.1.4.1.1 razpisne dokumentacije) kot za ponudnike (ki so gospodarski subjekti in ne kadri; gl. točko 3.1.5 razpisne dokumentacije). V ugotavljanje zakonitosti zahtevanja tolikšnih referenc se Državna revizijska komisija ne spušča (prim. prvi in četrti odstavek 25. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija ob tem pripominja, da je tudi nejasno, kaj izjava družbe SCP, d. o. o., Ljubljana z dne 28. 11. 2012 v resnici sporoča v delu, kjer je navedeno "s svojimi referenčnimi deli, katerih nosilec je bilo podjetje SCP d.o.o.", saj jo je mogoče razumeti kot zgolj soglasje za to, da se Vladimir Žerjav lahko sklicuje na dela, ki jih je opravil kot delavec družbe SCP, d. o. o., Ljubljana in jih lahko uveljavlja za svoje reference kot ponudnik, ko bi nastopal z družbo Savaprojekt, d. d., Krško, kar bi pomenilo, da iz tega dela izjave ne bi nič izhajalo glede možnosti sklicevanja Vladimirja Žerjava na reference družbe SCP, d. o. o., Ljubljana. Ob teh zaključkih Državna revizijska komisija tudi ni posebej ugotavljala, ali bi tudi sicer predloženo dokazilo (izjava družbe SCP, d. o. o., Ljubljana z dne 28. 11. 2012) po vsebini sploh ustrezala dokazilom, ki se jih lahko predloži na podlagi tretjega odstavka 45. člena ZJN-2 glede na četrti odstavek 45. člena ZJN-2, niti ni posebej razreševala vlagateljevega očitka o tem, da bi za možnost sklicevanja na reference (vsaj na tiste za dokazovanje pogoja iz točke 3.1.5 razpisne dokumentacije) moralo obstajati soglasje vseh članov, ki so predložili nekdanjo skupno ponudbo, med njimi torej tudi vlagateljevo soglasje, niti ni ugotavljala, kakšen je pomen dogovora št. 1, ki so ga sklenili člani (med drugim tudi vlagatelj in družba SCP, d. o. o., Ljubljana), ki so predložili nekdanjo skupno ponudbo.

Državna revizijska komisija je ob tako ugotovljenem dejanskem stanju zato ugotovila, da je naročnik napačno štel, da je izbrani ponudnik dokazal sposobnost, kot to določa 45. člen ZJN-2, in da je zato predložil pravilno (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in s tem popolno ponudbo (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija je zato na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-136/2012/16 412 z dne 27. 12. 2012.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (gl. 7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Če se naročnik odloči, da bo nadaljeval postopek javnega naročanja s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, mora znova pregledati ponudbo izbranega ponudnika in o njeni (ne)popolnosti odločiti ob upoštevanju ZJN-2. Naročnik mora pri svojih ravnanjih upoštevati, da mora spoštovati načelo transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (9. člen ZJN-2). V primeru, če se naročnik odloči, da javnega naročila ne bo oddal, mora prav tako ravnati v skladu z ZJN-2, zlasti pa upoštevati obveznosti iz 80. člena ZJN-2.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN kot potrebne priznava stroške takse v priglašeni višini 699,60 eurov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 5. 3. 2013

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
" Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
" ZIL inženiring, d. d., Kersnikova ulica 10, 1000 Ljubljana,
" Savaprojekt, d. d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško,
" Vladimir Žerjav,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran