Na vsebino
EN

018-068/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije

Številka: 018-68/2013-2
Datum sprejema: 6. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Nataši Jeršič, v postopku odločanja o zakonitosti postopka pravnega varstva oddaje javnega naročila »Servisiranje in vzdrževanje službenih vozil znamke Renault Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije« (v sklopu številka 6) in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj ŠTAJERSKI AVTO DOM, d. o. o., Tržaška cesta 38, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova ulica 33, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 6. 3. 2013

odločila:

Vlagateljeva pritožba z dne 21. 2. 2013 se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 7. 12. 2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za servisiranje in vzdrževanje službenih vozil znamke Renault, obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi pa je bilo (pod številko objave JN13311/2012) dne 10. 12. 2012 objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je dne 28. 1. 2013 sprejel Odločitev o oddaji naročila, številka 430-27/2012-34 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), ki jo je vlagatelj prejel dne 4. 2. 2013.

Zoper odločitev o oddaji naročila v II. točki njenega izreka (v kateri je naročnik odločil, da se javno naročilo ne odda v sklopu številka 6 " območje Območne enote Maribor) je vlagatelj dne 12. 2. 2013 na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo z dne 12. 2. 2013, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo).

Naročnik je zahtevek za revizijo prejel dne 13. 2. 2013, dne 18. 2. 2013 pa je sprejel sklep številka 430-6/2013-2, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel (v nadaljevanju: odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo naročnik ugotavlja, da je v pravnem pouku odločitve o oddaji naročila navedel, da mora zahtevek za revizijo vsebovati potrdilo o plačilu takse, pa tudi višino takse za vse sklope in podatek o računu za plačilo takse, vlagateljev zahtevek za revizijo pa kljub temu ne vsebuje potrdila o plačilu takse iz 1. in 2. odstavka 71. člena ZPVPJN.

Odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj prejel dne 19. 2. 2013, dne 21. 2. 2013 pa je na pošto priporočeno oddal pritožbo z dne 21. 2. 2013, skupaj s prilogo (v nadaljevanju: pritožba). V pritožbi vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da pritožbi ugodi tako, da izpodbijani sklep (odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo) razveljavi in "nadaljuje postopek po vloženi zahtevi za revizijo". Vlagatelj ob tem zatrjuje, da v pravnem pouku odločitve o oddaji naročila naročnik ni pravilno zapisal transakcijskega računa, na katerega se taksa vplača. Kot ugotavlja vlagatelj je naročnik transakcijski račun sicer v številkah navedel pravilno, vendar s štirimi presledki, na tako navedeni transakcijski račun pa vlagatelj, z upoštevanjem presledkov, ni mogel vplačati takse ("Banka-net namreč ni hotel potrditi plačila in ga vlagatelj tako ni mogel sam sprovesti"). To dejstvo je, kot nadaljuje vlagatelj, razvidno tudi iz potrdila Nove KBM z dne 20. 2. 2013 o plačilu takse, saj je morala banka številko transakcijskega računa vpisati brez presledkov, da je preko plačilnega sistema izvedbo plačila lahko sprovedla. Zaradi navedenega je vlagatelj, kot zatrjuje, na zahtevku za revizijo tudi zapisal, da bo takso plačal po obvestilu. Glede na navedeno vlagatelj zaključuje, da je naročnik z načinom zapisa transakcijskega računa povzročil namerno ali nenamerno stanje, ki ne more iti v škodo vlagatelja in "katerih posledic v uveljavljanju pravnega varstva zaradi zavrženja ne more trpeti".

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 430-6/2013-5, z dne 26. 2. 2013, odstopil dokumentacijo postopka javnega naročanja, skupaj z dokumentacijo predrevizijskega postopka postopka oddaje tega javnega naročila in dokumentacijo postopka s pritožbo, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu predložene in odstopljene dokumentacije ter proučitvi pritožbenih navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, na podlagi 55. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN tretji delovni dan od njegovega prejema s sklepom zavrgel (peti odstavek 1. člena ZPVPJN, pa tudi drugi odstavek 111. člena Zakona o pravdnem postopku " Uradni list RS, št. 26/1999, s sprem. " v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN). Naročnik je zahtevek za revizijo namreč prejel dne 13. 2. 2013, dne 18. 2. 2013 pa je sprejel (in odpremil) odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo. V obrazložitvi slednje omenjene odločitve je naročnik zapisal, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne vsebuje potrdila o plačilu takse iz 1. in 2. odstavka 71. člena ZPVPJN.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da je zoper naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo vlagatelj vložil pritožbo. Vlagatelj v pritožbi navaja, da pritožbo vlaga "iz vseh pritožbenih razlogov v skladu z določili ZPP", po vsebini pa je razumeti, da vlagatelj svojo pritožbo vlaga na podlagi petega odstavka 26. člena ZPVPJN (v skladu s šestim poglavjem ZPVPJN).

ZPVPJN v drugem odstavku 15. člena določa, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN. Naročnik po prejemu zahtevka za revizijo med drugim preveri, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN (druga alinea prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, v povezavi z uvodnim stavkom omenjenega člena). Če zahtevek za revizijo izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN, ga naročnik sprejme v obravnavo, v primeru, če naročnik ugotovi, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ni predložil potrdila o plačilu takse iz prve alineje prvega odstavka 70. člena ZPVPJN ali da ni bila plačna ustrezna taksa, pa zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže (pravno relevantni del prvega stavka drugega odstavka 26. člena ZPVPJN, pa tudi pravno relevantni del tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN).

Ob vpogledu v vlagateljev zahtevek za revizijo in njegove priloge je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN oziroma prve alineje prvega odstavka 70. člena ZPVPJN. Omenjeno dejstvo med vlagateljem in naročnikom ni sporno, potrjuje pa ga tudi
" vlagateljeva navedba v stroškovniku na zadnji strani zahtevka za revizijo, iz katere izhaja zapis "taksa po obvestilu",
" potrdilo o plačilu takse, ki ga je vlagatelj priložil svoji pritožbi. Iz njega namreč izhaja, da je bila taksa za predrevizijski in revizijski postopek plačana dne 20. 2. 2013, torej tudi po izteku roka za vložitev zahtevka za revizijo.

Upoštevaje doslej navedena dejstva Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v konkretnem primeru s tem, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN tretji delovni dan od njegovega prejema s sklepom zavrgel, ni kršil določbe tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN (v povezavi z drugo alineo prvega odstavka in drugim odstavkom 26. člena ZPVPJN).

Vendar pa vlagatelj v pritožbi zatrjuje tudi, da v pravnem pouku odločitve o oddaji naročila naročnik ni pravilno zapisal transakcijskega računa, na katerega se taksa vplača. Kot ugotavlja vlagatelj je naročnik transakcijski račun sicer v številkah navedel pravilno, vendar s štirimi presledki, na tako navedeni transakcijski račun pa vlagatelj, z upoštevanjem presledkov, ni mogel vplačati takse ("Banka-net namreč ni hotel potrditi plačila in ga vlagatelj tako ni mogel sam sprovesti").

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) v prvem odstavku 79. člena določa, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki v primeru javnih naročil iz prvega odstavka 12. člena ZJN-2 ne sme biti daljši od 60 dni, v primeru drugih javnih naročil pa 45 dni, sprejme odločitev o oddaji naročila. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo. V odločitvi mora naročnik opozoriti ponudnike o možnem pravnem varstvu ter navesti:
" kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja,
pa tudi
" višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se le-ta vplača in sklic, ki se pri tem navede.

Upoštevaje izpostavljeno Državna revizijska komisija zaključuje, da mora naročnik (v smislu pravne relevantnosti za odločitev o vlagateljevi pritožbi) v odločitvi o oddaji naročila ponudnike opozoriti o možnem pravnem varstvu ter navesti transakcijski račun, na katerega se le-ta vplača.

Ob vpogledu v odločitev o oddaji naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njenem pravnem pouku med drugim zapisal, da mora zahtevek za revizijo vsebovati potrdilo o plačilu takse, pa tudi sledeče: "Podatki o računu za plačilo takse:" ["] "Transakcijski račun: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija". Predstavljeni zapis številke transakcijskega računa dosledno sledi zapisu številke transakcijskega računa na uradni spletni strani Republike Slovenije, Ministrstva za finance (http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sistem_javnega_narocanja/pravno_varstvo_pri_javnem_narocanju/), pri čemer je nad zapisom številke transakcijskega računa na izpostavljeni spletni strani zapisano tudi: "V nadaljevanju so upoštevaje Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 103/2010 in spremembe) navedeni potrebni podatki za plačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek". V navezavi na predstavljeno številko transakcijskega računa je naročnik v pravnem pouku odločitve o oddaji naročila med drugim zapisal tudi:
" "Zahtevek za revizijo mora v skladu z 15. členom ZPVPJN vsebovati:" ["] "potrdilo o vplačilu takse na račun ministrstva, pristojnega za finance" (citirano besedilo v delu podčrtala Državna revizijska komisija),
" "Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso na ustrezen račun pri ministrstvu za finance" (citirano besedilo v delu podčrtala Državna revizijska komisija),
" "IBAN: SI56011001000358802" (v omenjenem podatku je številka transakcijskega računa zapisana brez presledkov).

Vlagatelj v pritožbi že sam pravilno ugotavlja, da je naročnik v odločitvi o oddaji naročila transakcijski račun v številkah navedel pravilno. Ob upoštevanju navedenega (bistvenega) dejstva, pa tudi ob upoštevanju dejstva, da
" je naročnik v pravnem pouku odločitve o oddaji naročila na dveh mestih jasno zapisal, da je potrebno takso za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja vplačati na račun ministrstva, pristojnega za finance (številka le-tega pa je javno dostopna tudi na več straneh svetovnega spleta),
" je številko transakcijskega računa, na katerega je bilo potrebno vplačati takso za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, zapisano brez presledkov, mogoče jasno razbrati tudi iz kode IBAN (International Bank Account Number),
" iz uradne spletne (pod)strani Banke Slovenije (http://www.bsi.si/placilni-sistemi.asp"MapaId =1452) jasno izhaja, da je ročni (papirni) zapis IBAN komitenta zapis v skupinah po štiri znake s presledki,
" vlagatelj v poslovnem prometu nastopa že več kot 38 let (kot izhaja iz podatkovne baze ePRS uradne spletne strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je kot datum vpisa subjekta v sodni register naveden datum 25. 6. 1974), kar pomeni, da bi bilo od njega upravičeno pričakovati, da bo s svojimi izkušnjami kot razumno obveščen in povprečno skrben ponudnik na podlagi številke transakcijskega računa, ki jo je v pravnem pouku odločitve o oddaji naročila zapisal naročnik, v konkretnem primeru uspel vplačati takso za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja na ustrezen račun,
vlagateljevo zatrjevanje v pritožbi, da v posledici naročnikovega pravnega pouka ni mogel vplačati takse, ni prepričljivo, niti ni z ničemer dokazano. Potrdilo o plačilu takse, ki ga vlagatelj prilaga pritožbi, namreč dokazuje zgolj dejstvo, da je vlagatelj (na podlagi že večkrat izpostavljenega pravnega pouka v odločitvi o oddaji naročila) vplačal takso dne 20. 2. 2013, to je po izteku roka za vložitev zahtevka za revizijo.

Prav tako ne gre prezreti dejstva, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo nikjer ne zatrjuje, da na transakcijski račun, kot je zapisan v pravnem pouku odločitve o oddaji naročila, ni mogel vplačati takse, temveč v stroškovniku na zadnji strani zahtevka za revizijo zapiše zgolj "taksa po obvestilu". Vlagatelj ne svojemu zahtevku za revizijo ne pritožbi tudi ni priložil nobenih dokazov, ki bi dokazovali njegovo zatrjevanje, da ni mogel vplačati takse (vlagatelj z ničemer ne dokazuje, da mu "Banka-net" ni hotela "potrditi plačila in ga" ["] "tako ni mogel sam sprovesti"), niti v dokaz svojih navedb v tem delu (razen že omenjenega potrdila o plačilu takse dne 20. 2. 2013) ne predlaga izvedbe dokaznih predlogov. Če vlagatelj iz pravnega pouka odločitve o oddaji naročila ni uspel razbrati številke transakcijskega računa, na katero je bilo potrebno vplačati takso za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, bi naročnika tudi lahko zaprosil za dodatno pojasnilo, vendar pa v odstopljenem spisu zadeve omenjeno vlagateljevo ravnanje ni evidentirano oziroma iz njega ne izhaja. Glede na navedeno vlagatelj v pritožbi ni uspel dokazati niti svojega zatrjevanja, da "je naročnik z načinom zapisa transakcijskega računa" ["] "povzročil namerno ali nenamerno stanje, ki ne more iti v škodo vlagatelja in katerih posledic v uveljavljanju pravnega varstva zaradi zavrženja ne more trpeti".

Upoštevaje vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo z dne 21. 2. 2013 na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN kot neutemeljeno zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 6. 3. 2013


mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
" Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova ulica 33, 1000 Ljubljana
" ŠTAJERSKI AVTO DOM, d. o. o., Tržaška cesta 38, 2000 Maribor
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu

Natisni stran