EN

018-054/2013 Občina Laško

Številka: 018-54/2013-3
Datum sprejema: 26. 2. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Maji Bilbija v postopku odločanja o zakonitosti postopka pravnega varstva postopka oddaje javnega naročila »Izdelava IDP infrastrukturnih ureditev na območju Laško Jug - Marija Gradec in IDZ za most preko Savinje« in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj LINEAL, d. o. o., Jezdarska ulica 3, Maribor, ki ga zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, Laško (v nadaljevanju: naročnik), dne 26. 2. 2013

odločila:

1. Vlagateljevi pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep številka 430-22/2012, z dne 4. 2. 2013 (naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo).

Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

2. Odločitev o stroških postopka s pritožbo se pridrži za končno odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 11. 10. 2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izdelavo "IDP infrastrukturnih ureditev na območju Laško Jug - Marija Gradec in IDZ za most preko Savinje" (v nadaljevanju: javno naročilo), obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN11305/2012) objavljeno dne 19. 10. 2012, v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2012/S 205, pa (pod številko dokumenta 337653) dne 24. 10. 2012.

Naročnik je dne 8. 1. 2013 sprejel sklep o oddaji javnega naročila, številka 430-22/2012, iz katerega med drugim izhaja, da se zadevno javno naročilo odda ponudniku "ANDREJC nizke gradnje, urejanje okolja d.o.o., Topolščica 199b, 3325 Šoštanj", čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Sklep o oddaji javnega naročila je vlagatelj prejel dne 10. 1. 2013, dne 14. 1. 2013 pa je na pošto priporočeno oddal "Vlog[o] za dodatno obrazložitev" z dne 14. 1. 2013, znak 061678.

Naročnik je dne 17. 1. 2013 sprejel sklep številka 430-22/2012, s katerim je vlagateljevo zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila zavrgel. Omenjeni sklep je vlagatelj prejel dne 21. 1. 2013.

Vlagatelj je dne 31. 1. 2013 priporočeno oddal zahtevek za revizijo, "Ev. št. 13/2013-KF", z dne 31. 1. 2013, skupaj s prilogami. V zahtevku za revizijo vlagatelj najprej ugotavlja, da zahtevek za revizijo vlaga v zakonsko predvidenem roku, šteto od prejema obvestila o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev (odločitve o oddaji naročila), v nadaljevanju zahtevka za revizijo pa zatrjuje, da je naročnik (iz več razlogov, ki jih vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja) v nasprotju z določili razpisne dokumentacije ugotovil popolnost ponudbe izbranega ponudnika.

Naročnik je dne 4. 2. 2013 sprejel sklep številka 430-22/2012, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, pa je zavrnil. V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik uvodoma povzema dejansko stanje v zadevi, v nadaljevanju pa ugotavlja, da je osemdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo začel teči po prejemu sklepa o oddaji javnega naročila, to je v petek, dne 11. 1. 2013, iztekel pa se je v torek, dne 22. 1. 2013. Ker je bil vlagateljev zahtevek za revizijo oddan na pošto dne 31. 1. 2013 naročnik zaključuje, da ta ni vložen pravočasno, zato ga je bilo potrebno na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN zavreči.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 6. 2. 2013, dne 11. 2. 2013 pa je priporočeno oddal pritožbo, "Ev. št. 13/2013-KF", z dne 11. 2. 2013. V pritožbi vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi, v celoti razveljavi odločitev o zahtevku za revizijo, naročniku pa naloži, da o vloženem zahtevku za revizijo odloči skladno z veljavno zakonodajo. V pritožbi vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih v pritožbenem postopku.

V nadaljevanju pritožbe vlagatelj zatrjuje, da je naročnik kršil pravila vročanja, saj bi moral odločitev o zahtevku za revizijo vročiti pooblaščencu, obenem pa dodaja, da je v konkretnem primeru odločitev o zahtevku za revizijo prejel samo vlagatelj, ki je pooblaščenca tudi seznanil z njo. Vlagatelj v pritožbi tudi zatrjuje, da mu je rok za vložitev zahtevka za revizijo pričel teči z dnem prejema odločitve naročnika glede njegove zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (in ne z dnem prejema "osnovne odločitve o oddaji naročila"), pri čemer je v zvezi s tem v celoti nebistveno, ali naročnik zahtevku za dodatno obrazložitev ugodi in izda obrazloženo obvestilo, ali pa naročnik "zahtevek zavrže ali zavrne". Ker je zahtevek za revizijo, kot zatrjuje, vložil znotraj roka osmih delovnih dni od prejema sklepa o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, vlagatelj zaključuje, da naročnik njegovega zahtevka za revizijo ni bil upravičen zavreči, saj ni bil izpolnjen pogoj iz tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 430-22/2012, z dne 14. 2. 2013, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 18. 1. 2013, odstopil dokumentacijo o postopku javnega naročanja, skupaj z dokumentacijo predrevizijskega postopka postopka oddaje tega javnega naročila in dokumentacijo postopka s pritožbo, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu odstopljene dokumentacije ter proučitvi pritožbenih navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, na podlagi 55. in 70. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je med naročnikom in vlagateljem spor v tem, ali je bil v konkretnem primeru vlagateljev zahtevek za revizijo, upoštevaje dejstvo, da je naročnik vlagateljevo zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila s sklepom zavrgel, vložen pravočasno. Naročnik namreč v odločitvi o zahtevku za revizijo, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, ugotavlja, da je vlagatelju osemdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo začel teči po prejemu odločitve o oddaji naročila (sklepa o oddaji javnega naročila), vlagatelj pa v pritožbi zatrjuje, da mu je rok za vložitev zahtevka za revizijo pričel teči z dnem prejema odločitve naročnika glede njegove zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (in ne z dnem prejema "osnovne odločitve o oddaji naročila").

Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN, vlagatelj pa je svojo pritožbo vložil na podlagi petega odstavka 26. člena ZPVPJN.

Iz Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) izhaja, da v primeru, kadar ponudnik vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila iz tretjega odstavka 79. člena ZPVPJN, rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja teče od dneva prejema odločitve o tej zahtevi (tretji odstavek 79.a člena ZJN-2). V tretjem odstavku 79. člena ZJN-2 se je namreč zadnji stavek, ki se je glasil "[o]d dneva prejema dodatne obrazložitve, v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja", na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C; Uradni list RS, št. 18/2011) nadomestil z besedilom, ki iz njega izhaja.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v konkretnem primeru vlagatelju rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja (vložitev zahtevka za revizijo) pričel teči od dneva prejema odločitve o vlagateljevi zahtevi za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, torej dne 21. 1. 2013 (kot to upravičeno v pritožbi zatrjuje vlagatelj), ne pa od dneva prejema sklepa o oddaji javnega naročila (kot to neupravičeno v odločitvi o zahtevku za revizijo zatrjuje naročnik).

Iz dokumentacije v spisu zadeve izhaja, da je vlagatelj sklep o oddaji javnega naročila prejel dne 10. 1. 2013, dne 14. 1. 2013, torej pravočasno (to je v roku treh delovnih dni po njegovem prejemu " tretji odstavek 79. člena ZJN-2), pa je priporočeno oddal zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Sklep o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 21. 1. 2013, ker se glede na pravila o štetju rokov iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN, v povezavi s 111. in 112. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.; v nadaljevanju: ZPP) ter prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, v primeru, če je rok določen po dnevih, ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan, pa je bil zadnji dan roka osmih delovnih dni za vložitev zahtevka za revizijo (peti odstavek 25. člena ZPVPJN) v konkretnem primeru četrtek, 31. 1. 2013.

Kot v odločitvi o zahtevku za revizijo upravičeno ugotavlja že naročnik, je "[i]z ovojnice, v kateri je bil posredovan zahtevek za revizijo", "razvidno, da je bila ta oddana na pošti dne 31. 1. 2013". Ker se v primeru, če se vloga pošlje po pošti priporočeno ali brzojavno, šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena (drugi odstavek 112. člena ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), v konkretnem primeru pa je bil zahtevek za revizijo poslan po pošti priporočeno dne 31. 1. 2013, se slednje omenjeni dan šteje za dan izročitve zahtevka za revizijo naročniku (na katerega je naslovljen). Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je
" vlagatelj zahtevek za revizijo vložil v osmih delovnih dneh od dneva prejema odločitve o vlagateljevi zahtevi za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (tretji odstavek 79.a člena ZJN-2, v povezavi s petim odstavkom 25. člena ZPVPJN), torej pravočasno,
" naročnik s tem, ko je ugotovil, da vlagateljev zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno, v posledici pa ga je zavrgel, kršil tretji odstavek 26. člena ZPVPJN, v povezavi s prvo alineo prvega odstavka 26. člena ZPVPJN.
V konkretnem primeru namreč naročnik ob upoštevanju razloga, ki ga navaja v odločitvi o zahtevku za revizijo, (v določbi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN) ni imel ustrezne pravne podlage za zavrženje vlagateljevega zahtevka za revizijo. Vsebinsko zelo primerljivo je ob primerljivem dejanskem stanju Državna revizijska komisija odločila že v odločitvi številka 018-238/2012-2 in številka 018-200/2012-2.

Državna revizijska komisija je pritožbi na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila naročnikov sklep številka 430-22/2012, z dne 4. 2. 2013.

Ker je Državna revizijska komisija ugodila pritožbi, vloženi na podlagi petega odstavka 26. člena ZPVPJN, je odločila tudi, da mora naročnik, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Čeprav navedeno ni vplivalo na zadevno odločitev, pa Državna revizijska komisija v navezavi na zatrjevanje vlagatelja v pritožbi, da je naročnik kršil pravila vročanja, saj bi moral odločitev o zahtevku za revizijo vročiti pooblaščencu, pripominja, da se v predrevizijskem postopku glede vročanja odločitve naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo (in odločitve naročnika iz prvega odstavka 28. člena ZPVPJN) uporablja zakon, ki ureja upravni postopek (tretji odstavek 13. člena ZPVPJN). Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999 in sprem.; v nadaljevanju: ZUP) pa določa, da se v primeru, kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, vroča njemu, pri čemer se vročitev zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu stranke opravi tako, kot je predpisano v členih 83. do 87. ZUP (prvi in drugi odstavek 88. člena ZUP). Šteje se, da je dokument vročen stranki, kadar je vročen njenemu zakonitemu zastopniku, začasnemu zastopniku ali pooblaščencu (četrti odstavek 88. člena ZUP).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v pritožbi zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih v pritožbenem postopku.

Ker je odločitev o stroških postopka pravnega varstva odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija odločila, da se odločitev o stroških postopka s pritožbo pridrži za končno odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo (v zvezi s tem pogledati četrti odstavek 70. člena ZPVPJN ter 165. člena ZPP, v povezavi s 75. členom ZPVPJN in prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 26. 2. 2013


mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
" OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
" odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana
" ANDREJC, d. o. o., Topolšica 199B, 3325 Šoštanj
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu

Natisni stran