Na vsebino
EN

018-419/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-419/2012-5
Datum sprejema: 6. 2. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "PGD in PZI projektna dokumentacija za novo povezovalno cesto Ljubečna - AC priključek Celje vzhod", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik GINEX International, d.o.o., Rejčeva ulica 3, Nova Gorica, ki ga zastopa odvetnica Veronika Ermenc, Ljubljanska cesta 106, Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 6. 2. 2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo z dne 15. 11. 2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja v odprtem postopku, dne 11. 9. 2012 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN9769/2012. Dne 30. 10. 2012 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43002-544/2011/25 901, iz katerega je razvidno, da je naročilo dodelil ponudniku LINEAL, d.o.o., Jezdarska ulica 3, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev naročnika o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 15. 11. 2012, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, izkazati izvedbo enega istovrstnega posla, pri čemer je bila istovrstnost definirana z deli iz specifikacije naročila. Za podizvajalca AKTIM, d.o.o., (v nadaljevanju: podizvajalec) sta bila v ponudbi predloženi dve referenci, in sicer:

- geološko-geomehanski elaborat s poročilom o kontroli kakovosti vgrajenih materialov na izvennivojskem križanju Zijavnica (v nadaljevanju: "Zijavnica"), in
- geološko-geomehanski elaborat za projekt: Nadvišanje nasipov za zaščito NEK pred verjetno maksimalno poplavo (v nadaljevanju: "NEK").

Naročnik je izbranega ponudnika pozval, naj v zvezi z referenco "Zijavnica" dopolni ponudbo s pojasnilom, iz katerega bo razvidno, da je podizvajalec z odgovorno osebo uspešno zaključil referenčno delo. Istočasno ga je pozval, naj tudi v zvezi z referencama "NEK" in "Občina Žiri" predloži potrdilo o zaključeni recenziji oz. reviziji referenčnih poslov. Ker izbrani ponudnik za podizvajalca ni navajal reference "Občina Žiri", ga je naročnik v tem delu nezakonito pozival k dopolnitvi ponudbe in dopolnitve ne bi smel upoštevati, saj pomeni nezakonito spreminjanje ponudbe, meni vlagatelj. Vlagatelj nadaljuje, da izbrani ponudnik ponudbe ni ustrezno dopolnil, saj ni pojasnil, katera dela je dejansko opravil. Naknadno predložena dokumentacija ne potrjuje, da je referenčna dela izvedel podizvajalec oz. odgovorna oseba J.M. Iz dokumentacije celo izhaja, da niti podizvajalec niti odgovorna oseba J.M. nista sodelovala pri referenčnih projektih oz. je njuna vloga neustrezna.

Vlagatelj referenci "NEK" najprej očita, da se podatki o letu izvedbe ne ujemajo. Poleg tega podizvajalec teh referenčnih del sploh ni izvajal. Iz naknadno predložene izjave o dopolnitvi projektne dokumentacije po recenziji je razvidno, da se ta ne nanaša na podizvajalca oz. odgovorno osebo J.M. Izjava je namreč vezana na drug objekt in druge izvajalce. Projektant na referenčnem objektu je bila družba GPI, d.o.o., za katero je družba PMA, d.o.o., izvajala dela geološko-mehanskega elaborata. Referenca tudi ne izpolnjuje pogoja istovrstnosti, saj je podizvajalec izvajal le dela vezana na projekt "Nadvišanje nasipov za zaščito NEK pred verjetno maksimalno poplavo", ni pa izvajal del pri izvedbi naročila "Rekonstrukcija ceste na visokovodnem nasipu". Vlagatelj meni, da je skušal izbrani ponudnik naročnika zavesti, ker gre za dva projekta, ki imata podoben naziv, po vsebini pa se bistveno razlikujeta. Referenca se ne nanaša na javno cesto, temveč se nanaša na dela na protipoplavnem nasipu.

V zvezi z referenco "Zijavnica" vlagatelj navaja, da že iz samega naslova izhaja, da se ne nanaša na izdelavo PZI in PGD, temveč se nanaša na kontrolo kakovosti vgrajenih materialov, torej na izvedbo gradnje, ne pa na projektiranje. Projektno dokumentacijo za referenco "Zijavnica" je izdelal vlagatelj, kot izvajalec geološko-geomehanskega elaborata pa je sodelovala družba Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o. Po mnenju vlagatelja to pomeni, da podizvajalec ni predložil istovrstne reference, saj se referenčna dela nanašajo na kontrolo del v fazi gradnje, ne pa na fazo projektiranja, zaradi neresničnih dokazil pa bi moral biti uveden tudi postopek za kaznovanje prekrška.

Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 22. 11. 2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, opredelil do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo. V vlogi navaja, da vlagateljeve navedbe niso pravilne, da je njegova ponudba popolna in da je treba zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljen. Izbrani ponudnik zahteva tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali zaradi zahtevka za revizijo.

Naročnik je dne 12. 12. 2012 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik povzema navedbe vlagatelja in izbranega ponudnika in navaja, da je referenco "Občina Žiri" izbrani ponudnik navedel v kadrovskem delu, zato jo je imel pravico preveriti in zahtevati dopolnitev.

Glede reference "NEK" naročnik navaja, da je bil referenčni posel izveden leta 2010, kar ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik pojasnjuje, da bo podizvajalec izvedel naslednja dela:

- izvedba sondažnih izkopov,
- izvedba sondažnih vrtin,
- laboratorijske analize vgrajenih materialov,
- meritve na terenu,
- izdelava geomehanskega-geološkega poročila.

Ta dela predstavljajo 7,4 % vseh del, navaja naročnik, in nadaljuje, da je izbrani ponudnik za odgovorno osebo predložil dokumentacijo ter da je v obrazcu "Podatki o referenčnem delu" navedel referenci "Zijavnica" in "NEK". V dodatnih pojasnilih je izbrani ponudnik pojasnil, da je za projekt "NEK" podizvajalec sklenil pogodbo z družbo Razvojni center inženiringi Celje, d.o.o., na podlagi katere je izdelal projektno dokumentacijo " geološko-geomehanski elaborat. Iz pogodbe je razvidno, da je ta dela opravil podizvajalec, navedeni so tudi strokovnjaki, ki so sodelovali na projektu. Geološko-geomehanski elaborat je izdelal J.M., ki je s podizvajalcem sklenil pogodbo o sodelovanju. Iz dokumentacije je razvidno, da je izbrani ponudnik izvajal referenčna dela, ki ustrezajo zahtevam iz razpisa, navaja naročnik, in dodaja, da vlagatelj navaja dela, ki jih niti izbrani ponudnik niti njegovi podizvajalci niso opravljali. Naročnik nadaljuje, da so v razpisni dokumentaciji predvidene geološko-geomehanske raziskave, katerih vsebina del predstavlja ugotavljanje karakteristik tal. Iz predloženih referenc, geološko-geotehničnega elaborata in pogodb je razvidno, da je podizvajalec izvajal zahtevana dela, ki ugotavljajo karakteristike zemljine, te raziskave pa so osnova za izdelavo PGD, PZI projektne dokumentacije. Podizvajalec je imel z družbo Razvojni center inženiringi Celje, d.o.o., sklenjeno pogodbo za potrebe izvajanja zunanje kontrole kvalitete pri izgradnji izvennivojskega križanja "Zijavnica", z J.M. pa je imel sklenjeno pogodbo za izdelavo geološko-geotehničnega elaborata. Iz opisa del, ki jih je družba Razvojni center inženiringi Celje, d.o.o., potrdila, je razvidno, da je bil opravljen istovrstni posel, kar pomeni, da so bila opravljena tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi (izvedba jaškov, vrtin, terenske meritve, laboratorijske preiskave). Vsebina reference "Zijavnica" zajema vse, kar zajemajo razpisana dela, enako velja za referenco "NEK". Dela, ki jih prevzema podizvajalec, so podlaga za pripravo PZI projektne dokumentacije, ki jo bo izdelal izbrani ponudnik. Naročnik navaja, da naziv referenčnih del ni pomemben, saj je ugotavljal usposobljenost za izvedbo predmetnih del. Razpisna dokumentacija ni določala, da se kot primerljiva štejejo le dela za fazo projektiranja. Vsebina del geološko-geotehničnega elaborata za potrebe projektiranja in za potrebe zunanje kontrole kvalitete je primerljiva, razlikuje se le v namenu uporabe. V vseh primerih morajo biti opravljene geološke raziskave (jaški, vrtine) in terenske meritve, na podlagi katerih se izdela končni elaborat. V zvezi z očitki, da pri referenci "NEK" ne gre za isto referenčno delo, naročnik ugotavlja, da je iz dokumentacije in pojasnil razvidno, da gre za isti posel, v okviru katerega je bil izveden geološko-geotehnični elaborat za PGD/PZI projekt rekonstrukcije ceste na visokovodnem nasipu.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 14. 12. 2012 odstopil zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je v vlogi z dne 18. 12. 2012 opredelil do navedb naročnika. Vlagatelj vztraja pri svojih revizijskih navedbah in odgovarja na naročnikove navedbe iz sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo.

Z vlogo z dne 19. 12. 2012 je vlagatelj dopolnil vlogo z dne 18. 12. 2012, v kateri se je opredelil do naročnikovih navedb. V vlogi navaja, da je naročnik v drugem postopku oddaje javnega naročila "Obvoznica Gornji Grad: Izdelava PGD projekta" pri identičnem dejanskem stanju zavzel povsem diametralna stališča, saj je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil odločitev o oddaji naročila.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 39. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je reference izbranega ponudnika oz. njegovega podizvajalca ocenil kot ustrezne in mu priznal tehnično in kadrovsko usposobljenost. Spor je treba presojati z vidika prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2). Ta določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje posameznih zahtev iz razpisne dokumentacije ali pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) oz. neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (in tudi ne kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Izhodišče za določanje tehnične in kadrovske sposobnosti predstavlja 45. člen ZJN-2, ki v drugem odstavku določa, da lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične in kadrovske sposobnosti (ob upoštevanju narave, količine ali pomembnosti predmeta javnega naročila) med drugim tudi:

- s seznamom najpomembnejših opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov (2. alineja točke a) drugega odstavka 45. člena ZJN-2),
- z navedbo tehničnega osebja ali strokovnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, zlasti tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti (točka b) drugega odstavka 45. člena ZJN-2),
- z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb, odgovornih za vodenje projektov, zlasti pa oseb, ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradnje (točka e) drugega odstavka 45. člena ZJN-2).

V primeru, kadar ponudnik nastopa s podizvajalci, morajo ti izpolnjevati pogoje iz četrtega odstavka 42. člena ZJN-2 (osnovna sposobnost), naročnik pa lahko v razpisni dokumentaciji zahteva, da podizvajalci izpolnjujejo tudi druge pogoje za priznanje sposobnosti.

Naročnik je zahteve glede kadrovske sposobnosti določil v točki 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe, kjer je med drugim zapisal:


"3.1.4.2 Poleg odgovornega vodje projekta mora ponudnik za posamezna strokovna področja iz specifikacije naročila zagotoviti odgovorne osebe za izvedbo, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

- najmanj visoka strokovna izobrazba s področja, ki ga prevzema v ponudbi
- predpisana strokovna usposobljenost (strokovni izpit) in naziv (odgovorni projektant ali temu ekvivalenten naziv) s področja, ki ga prevzema v ponudbi
- vpis v imeniku pristojne poklicne zbornice kot pooblaščena oseba
- v zadnjih desetih letih pred objavo tega naročila odgovorna oseba pri najmanj enem istovrstnem in po obsegu primerljivem poslu, kot ga prevzema v ponudbi

dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni projektant ali ekvivalenten naziv), navedeni skladno s predlogo.

opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o ustrezni strokovni usposobljenosti, vpisu v imenik poklicne zbornice, referenčnem poslu ... . Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten in po obsegu primerljiv posel, kot so dela iz specifikacije naročila, ki jih odgovorna oseba prevzema v ponudbi."

Zahteve glede referenc je naročnik določil v točki 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe:

"Gospodarski subjekt je v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 50 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi.

dokazilo: Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo.

opombe: Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu."

V primeru nastopanja s podizvajalci je naročnik v točki 2.5.3 Navodil za pripravo ponudbe določil:

"2.5.3 Ponudba s podizvajalci
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika, kot glavnega izvajalca nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila.
V ponudbi mora biti navedeno kaj prevzema sam ponudnik in kaj posamezni podizvajalec. Vsak mora navesti vrsto posla, ki ga prevzema, količino, vrednost ter kraj in predvideni rok izvedbe. Vrednost posla posameznega podizvajalca ne sme presegati vrednosti posla, ki ga prevzema ponudnik oziroma posamezni partner v skupni ponudbi."

Glede izpolnjevanja pogojev za priznanje sposobnosti je naročnik za podizvajalce v točki 3.1 Navodil za pripravo ponudbe določil:

"Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti. Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati osnovne in ekonomsko-finančne pogoje ter pogoje glede referenc in solidnosti."

Državna revizijska komisija je najprej, upoštevajoč citirana določila ZJN-2 in razpisne dokumentacije ter v okviru revizijskih navedb, preverila, ali je naročnik izbranemu ponudniku utemeljeno priznal kadrovsko sposobnost v delu, ki se nanaša na odgovorno osebo J.M. Kot je namreč mogoče razumeti vlagatelja, naj za J.M., ki ga izbrani ponudnik predlaga kot strokovnega sodelavca, ne bi bilo izkazano, da je sodeloval v navedenih referenčnih projektih.

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v obrazcu "Podatki o kadrovskih zmogljivostih" navedel J.M. kot strokovnega sodelavca in ga predvidel za vodenje del, strokovno svetovanje in koordiniranje pri izdelavi geološko-geomehanskega poročila. Za J.M. je izbrani ponudnik v obrazcu navedel tri referenčne posle, in sicer:

- strokovno mnenje, geološko-geomehanski elaborat, laboratorijske preiskave in meritve, inženiring za naročnika Občina Žiri,
- izdelava geološko-geomehanskega elaborata, laboratorijske in terenske preiskave, razkopi, vrtine, inženiring za naročnika Nuklearna elektrarna Krško,
- laboratorijske in terenske meritve, zemeljska dela, vkopi in nasipi, inženiring za naročnika DRSC " izvennivojsko križanje Zijavnica.

Na podlagi vpogleda v obrazec "Podatki o kadrovskih zmogljivostih" Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo vsebinsko ugovarja le zoper dve izmed treh navedenih referenc, medtem ko zoper tretjo, referenco referenčnega naročnika Občina Žiri, vlagatelj ne ugovarja. Glede na dikcijo točke 3.1.4.2 Navodil za pripravo ponudbe (v zadnjih desetih letih pred objavo tega naročila odgovorna oseba pri najmanj enem istovrstnem in po obsegu primerljivem poslu, kot ga prevzema v ponudbi) to pomeni, da tudi v primeru, če bi bile vlagateljeve navedbe v zvezi z referencama "NEK" in "Zijavnica" utemeljene, izbranemu ponudniku ne bi bilo mogoče očitati neizpolnjenega kadrovskega pogoja v delu, ki se nanaša na J.M. Izbrani ponudnik oz. strokovni sodelavec J.M. namreč že z referenco "Občina Žiri", ki ji vlagatelj ne nasprotuje oz. v zvezi njo ne navaja vsebinskih pomanjkljivosti, izpolnjuje kadrovski pogoj v delu, ki se nanaša na predložitev kadrovske reference.

Poleg tega Državna revizijska komisija ugotavlja, da so neutemeljene navedbe vlagatelja tudi v delu, kjer ta zatrjuje, da naročnik ne bi smel upoštevati pojasnil izbranega ponudnika, ki se nanašajo na referenco "Občina Žiri", saj naj je izbrani ponudnik v ponudbeni dokumentaciji ne bi navajal, zaradi česar naj bi dopolnjevanje v tem delu pomenilo nedopustno spreminjanje ponudbe. V skladu s prvim in drugim odstavkom 78. člena ZJN-2 lahko naročnik ponudnika pozove k dopolnitvi ponudbe, če ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, pri čemer ponudnik ne sme spreminjati cen, ponudbe v okviru meril, tehničnih specifikacij ter tistih elementov ponudbe, ki bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe. Ker je izbrani ponudnik za strokovnega sodelavca J.M. navedel referenco "Občina Žiri" in ker se ta del ponudbe ne nanaša na tiste dele ponudbene dokumentacije, katerih spreminjanje oz. dopolnjevanje v skladu s 78. členom ZJN-2 ni dopustno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati kršitve 78. člena ZJN-2, ko je izbranega ponudnika pozval k pojasnilom v zvezi z referenco "Občina Žiri" oz. ko je prejeta pojasnila tudi upošteval v postopku ocenjevanja in vrednotenja ponudb.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala utemeljenost revizijskih navedb, ki se nanašajo na vprašanje ugotavljanja tehnične sposobnosti izbranega ponudnika oz. njegovega podizvajalca. Vlagatelj v zahtevku za revizijo namreč navaja, da podizvajalec ni sodeloval pri navedenih referenčnih delih oz. da dela, pri katerih je sodeloval, ne ustrezajo zahtevam, določenim v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija je na podlagi revizijskih navedb vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je ta za svojega podizvajalca predložil dva obrazca "Podatki o referenčnem delu", v katerih je navedel naslednja referenčna dela:

- geološko-geomehanski elaborat s poročilom o kontroli kakovosti vgrajenih materialov na izvennivojskem križanju Zijavnica,
- geološko-geomehanski elaborat za projekt: Nadvišanje nasipov za zaščito NEK pred verjetno maksimalno poplavo.

V skladu s točko 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe in v povezavi s točko 3.1 Navodil za pripravo ponudbe je moral podizvajalec izkazati, da je v zadnjih treh letih pred objavo naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 50 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi, pri čemer je istovrstnost izkazana, če so referenčna dela enaka delom iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Kot je razvidno iz ponudbenega obrazca "Podatki o gospodarskem subjektu", je izbrani ponudnik pri podizvajalcu navedel, da bo ta prevzel naslednje vrste del:

- izvedba sondažnih izkopov (3x),
- izvedba sondažnih vrtin (2x),
- laboratorijske analize vgrajenih materialov,
- meritve na terenu,
- izdelava geomehansko-geološkega poročila.

Iz opisa reference "Zijavnica" je razvidno, da so referenčna dela obsegala naslednje vrste del:

- izvedba razkopov in sondažnih jaškov (vrtin),
- laboratorijsko preizkušanje in meritve na terenu,
- zemeljska dela, vkopi in nasipi,
- geološko-geomehanski elaborat in poročilo o kvaliteti vgrajenih materialov (asfalti, zemeljska dela, betoni, jekla).

Kot je razvidno iz dokumentacije, je naročnik izbranega ponudnika z dopisom z dne 2. 10. 2012 pozval, naj pojasni vsebino referenčnih del, ki jih je navedel za podizvajalca. Izbrani ponudnik je v vlogi "Dopolnitev formalno nepopolne ponudbe" z dne 16. 10. 2012 pojasnil, da je podizvajalec za projekt "Zijavnica" sklenil pogodbo z naročnikom Razvojni center inženiringi Celje, d.o.o., iz katere izhaja, da je podizvajalec izdelal navedeno projektno dokumentacijo "Geološko-geomehanski elaborat s strokovnim mnenjem (poročilo zunanje kontrole kvalitete ZKK. Geološko-geomehanski elaborat je podpisal zakoniti zastopnik podizvajalca, izdelal pa ga je J.M. kot odgovorni projektant. Izbrani ponudnik je v dopolnitvi ponudbe z dne 16. 10. 2012 predložil tudi potrdilo naročnika Razvojni center inženiringi Celje, d.o.o., v katerem je ta potrdil, da je podizvajalec zanj izdelal geološko-geomehanski elaborat s strokovnim mnenjem (poročilo zunanje kontrole kvalitete ZKK): izvennivojsko križanje Zijavnica, v okviru katerega je izvedel naslednje vrste del:

- vrtalna dela (vrtine in sondažni jaški),
- odvzem vzorcev vgrajenih materialov,
- meritve na terenu,
- laboratorijske preiskave vgrajenih materialov,
- geološko-geomehanska dela,
- geološko-geotehnično poročilo (elaborat) " končno poročilo o stanju in kvaliteti vgrajenih materialov zunanje kontrole kakovosti ZKK,
- inženiring-koordinacije-svetovanje.

Na podlagi pregleda dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik za podizvajalca navedel referenčno delo "Zijavnica", ki izpolnjuje pogoj istovrstnosti del iz točke 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe, saj so referenčna dela, kot so navedena v obrazcu "Podatki o referenčnem delu" in potrjena s strani naročnika Razvojni center inženiringi Celje, d.o.o., enaka delom, ki jih podizvajalec prevzema v ponudbi in so razvidna iz obrazca "Podatki o gospodarskem subjektu".

Vlagatelj sicer navaja, da referenčnih del na projektu "Zijavnica", kot so opisana v obrazcu "Podatki o referenčnem delu", naročnik ne bi smel upoštevati kot istovrstnih, saj se dela ne nanašajo na izdelavo PGD, PZI projektne dokumentacije, temveč na kontrolo kakovosti vgrajenih materialov. To naj bi po mnenju vlagatelja pomenilo, da se dela nanašajo na fazo gradnje, ne pa na fazo izdelave projektne dokumentacije, kar naj ne bi ustrezalo zahtevi po istovrstnosti. Z vlagateljem se ni mogoče strinjati. Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala (npr. v sklepih št. 018-204/2011 in 018-294/2012), je razumljivo, da se morajo referenčna dela nanašati na istovrstna oz. primerljiva opravila, katerih izvedba se pričakuje od izvajalca, saj je le na ta način mogoče ugotavljati, ali bo izvajalec tudi razpisana dela izvedel uspešno. Na kakšen način in v kolikšnem obsegu mora ponudnik izkazovati istovrstnost del, je v vsakem posameznem primeru odvisno od naročnika in konkretne opredelitve zahteve v razpisni dokumentaciji, pri kateri naročnik upošteva zlasti specifičnost predmeta javnega naročila in morebitne posebne zahteve v zvezi z njegovo izvedbo, kadar je to potrebno. Kot je bilo že zapisano, je naročnik v predmetni razpisni dokumentaciji istovrstnost definiral na način, da so ustrezna tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi, pri čemer mora biti iz opisa referenčnega dela razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Razlage, da morajo biti referenčna dela popolnoma enaka prevzetim delom, ni mogoče sprejeti, saj bi to pomenilo zahtevo po popolni identičnosti referenčnega dela in predmetnega javnega naročila. Iz ponudbe izbranega ponudnika in dopolnitve izhaja, da je podizvajalec v okviru referenčnega posla "Zijavnica" izvajal sondažne izkope in vrtine, izdelal laboratorijske analize, izvedel meritve na terenu in laboratorijske preiskave ter izdelal geomehansko-geološko poročilo, to pa so hkrati dela, ki jih podizvajalec prevzema v ponudbi. Čeprav so bila referenčna dela izvedena v okviru zunanje kontrole del v fazi izvajanja gradnje, ne pa v okviru izdelave projektne dokumentacije, to ne more vplivati na ugotovitev, da je izbrani ponudnik izvajal primerljiva dela, ki ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je treba namreč na eni strani upoštevati, da je predmet revizijske presoje udeležba podizvajalca, ki bo izvedel relativno majhen obseg del (7,4 %) v primerjavi z deli, ki jih sicer prevzema izbrani ponudnik z vsemi svojimi podizvajalci. Zato mora biti tudi presoja istovrstnosti del manj stroga. Zlasti pa je treba na tem mestu poudariti, da v predmetni razpisni dokumentaciji ni podlage za ugotovitev, da primerljivih referenčnih del, ki so bila sicer izvedena pri zunanji kontroli del v fazi izvajanja gradnje, ne pa v fazi projektiranja, ni mogoče obravnavati kot istovrstnih v smislu dikcije iz točke 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe. V tej točki razpisne dokumentacije namreč ni najti določbe, v skladu s katero bi se upoštevala le referenčna dela, ki bi se nanašala na fazo izdelave projektne dokumentacije. Pravila javnega naročanja zahtevajo, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 8. člena ZJN-2) ter da mora naročnik zahteve določiti na jasen in nedvoumen način. Državna revizijska komisija je že večkrat zavzela stališče (npr. v zadevah št. 018-225/2012, št. 018-283/2012, št. 018-355/2012), da po poteku roka za predložitev ponudb referenčnemu pogoju ni mogoče dati drugačne vsebine od tiste, ki iz njega ne izhaja na jasen, natančen in nedvoumen način, saj bi to pomenilo ravnanje v nasprotju z 8. členom ZJN-2 in tudi kršitev tretjega odstavka 71. člena ZJN-2. Tudi Sodišče EU je zapisalo, da načelo preglednosti zahteva, da so vsi pogoji v razpisni dokumentaciji določeni jasno, natančno in nedvoumno, tako da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako, naročnik pa lahko učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo njegovim zahtevam (npr. C-368/10, točka 109). Ker je naročnik tisti, ki mora določiti pogoje za ugotavljanje sposobnosti (prim. osmi odstavek 41. člena ZJN-2 in 3. točko prvega odstavka 71. člena ZJN-2), mora zato nositi tudi odgovornost za njihovo skrbno pripravo. Če je pogoj zapisan tako, da dopušča več možnih razlag, od katerih so nekatere strožje, nekatere pa milejše (blažje), je Državna revizijska komisija že večkrat navedla, da je v razmerju do ponudnika treba uporabiti razlago, ki gre v korist ponudnika.

Zapisano toliko bolj velja ob upoštevanju vlagateljevih navedb iz vloge z dne 19. 12. 2012, v kateri Državno revizijsko komisijo obvešča, da naj bi naročnik v drugem postopku oddaje javnega naročila "Obvoznica Gornji Grad: Izdelava PGD projekta" pri identičnem dejanskem stanju zavzel povsem diametralna stališča. Vlagatelj ob tem spregleda, da se razpisna dokumentacija v predmetnem postopku oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na predložitev referenc, bistveno razlikuje od razpisne dokumentacije postopka, na katerega se sklicuje. V postopku oddaje javnega naročila "Obvoznica Gornji Grad: Izdelava PGD projekta" je namreč naročnik v točki 3.1.5 Navodil za pripravi ponudbe istovrstnost definiral na drugačen način:

"Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (projektna naloga), ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Katera dela gospodarski subjekt prevzame mora biti razvidno iz listine "Podatki o gospodarskem subjektu". Iz opisa referenc mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih prevzema. Veljajo le reference, kjer je bilo izdano tudi potrdilo o zaključeni recenziji oziroma reviziji projektne dokumentacije."

Čeprav vlagatelj navaja, da gre le za nebistveno razliko, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji postopka oddaje javnega naročila "Obvoznica Gornji Grad: Izdelava PGD projekta" izrecno predvidel, da bodo upoštevane le reference v okviru izdelave projektne dokumentacije, medtem ko v predmetnem postopku oddaje javnega naročila tega ni zahteval.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik s predložitvijo reference "Zijavnica" izkazal tehnično usposobljenost za svojega podizvajalca, kot je bila določena v točki 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe. Ker je naročnik v tej točki določil, da za priznanje tehnične sposobnosti posameznemu gospodarskemu subjektu zadostuje en istovrsten posel, Državna revizijska komisija ni obravnavala revizijskih navedb, ki se nanašajo na referenco "NEK", saj njihova vsebinska presoja ne bi več mogla vplivati na ugotovitev o izpolnitvi referenčnega pogoja.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati kršitev določil ZJN-2 in razpisne dokumentacije, ko ponudbe izbranega ponudnika ni izločil iz postopka. Državna revizijska komisija je zato v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, ki so mu nastali v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagatelju ni priznala povrnitve v stroškovniku navedenih stroškov.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Izbrani ponudnik je v vlogi, v kateri se je izjasnil do vlagateljevih navedb, navedel tudi stroške, ki jih je imel z revizijskim postopkom. Državna revizijska komisija je zahtevo izbranega ponudnika za povračilo stroškov zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru njegov prispevek k rešitvi zadeve ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve ter da posledično stroški niso bili potrebni (prvi odstavek 155. člena in prvi odstavek 165. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, in spremembe) v povezavi s 13. členom ZPVPJN).


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 6. 2. 2013


predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
- Odvetnica Veronika Ermenc, Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, 1001 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran