Na vsebino
EN

018-427/2012 Dom upokojencev Ptuj

Številka: 018-427/2012-2
Datum sprejema: 14. 1. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Nataši Jeršič v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "dobavo in montažo sestrskega klicnega sistema ter povezavo s telekomunikacijskim sistemom za potrebe Doma upokojencev Ptuj, enote v Kopru" in v zvezi s pritožbo, ki jo je vložil vlagatelj Kron Telekom, d. o. o., Koroška cesta 20, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), 14. 1. 2013

odločila:

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep z dne 12. 12. 2012.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti v skladu z 28. člena ZPVPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. JN-8/2012 z dne 17. 9. 2012, obvestilo o javnem naročilu pa je bilo objavljeno 18. 10. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN11227/2012. Naročnik je 19., 22., 23. in 24. 10. 2012 na portalu javnih naročil objavil še posamezne odgovore na vprašanja ponudnikov in pojasnila razpisne dokumentacije. Naročnik je med drugim 24. 10. 2012 objavil več odgovorov, da "je rok za oddajo ponudb prestavljen na 30. 10. 2012 do 9.00 ure".

Naročnik je 30. 10. 2012 odprl predloženi ponudbi ponudnikov Valerija Frčec, s. p., Ptuj in Mollier, d. o. o., Celje, kar je dokumentiral z zapisnikom št. JN-8/2012 z dne 30. 10. 2012.

Naročnik je z dokumentom "Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika" št. JN-8/2012 z dne 30. 10. 2012 ponudnika Valerija Frčec, s. p., Ptuj in Mollier, d. o. o., Celje obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Valerija Frčec, s. p., Ptuj.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 29. 10. 2012, ki ga je naročnik prejel 30. 10. 2012 (razvidno iz podatkov iz prejemne štampiljke), in zatrjuje, da ga je vložil zoper razpisno dokumentacijo, naročnik pa je kršil 6., 7., 8., 9., 10. in 81. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) ter deveti odstavek 37. člena, prvi odstavek 58. člena in četrti odstavek 80. člena ZJN-2. Vlagatelj "predlaga in zahteva, da naročnik oz. Državna revizijska komisija:
Ad1/ ugotovi, da je naročnik kršil 4. odstavek 80. člena ZJN-2 ter zahtevku za revizijo ugodi, tako da razveljavi javno naročilo in po uradni dolžnosti sproži prekrškovni postopek zoper naročnika in odgovorno osebo naročnika ter ju zaradi kršitev kaznuje;
Ad2/ - ugotovi, na podlagi česa in kako je naročnik speljal postopek za nabavo telefonskega sistema,
- ugotovi, da je naročnik kršil 4. odstavek 80. člena ZJN-2 ter zahtevku za revizijo ugodi, tako da razveljavi javno naročilo in po uradni dolžnosti sproži prekrškovni postopek zoper naročnika in odgovorno uradno osebo naročnika;
- podredno, da ugotovi kršitev vseh temeljnih načel javnega naročanja ter zahtevku za revizijo ugodi tako, da razveljavi javno naročilo;
- v vsakem primeru, da ugotovi ničnost sklenjene pogodbe in prepove nadaljnje izvajanje le te;
Ad3, 4, 5/ ugotovi, da je naročnik zgoraj navedene člene ZJN-2 ter zahtevku za revizijo ugodi, tako da razveljavi javno naročilo oz. razpisno dokumentacijo, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne 18. 10. 2012 pod št. objave JN11227/2012", uveljavlja pa tudi povrnitev takse.

Naročnik je s sklepom št. JN-8/2012 z dne 30. 10. 2012, ki ga je vlagatelju vročil 7. 11. 2012, zahtevek za revizijo in zahtevo za povračilo stroškov zavrgel. Naročnik je navedel, da je pri predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo ugotovil, da ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, "ker je rok za oddajo ponudbe že potekel, ko je naročnik prejel zahtevek vlagatelja, vlagatelj pa svoje ponudbe ni oddal", ugotovil pa je tudi, da vlagatelj ni izkazal interesa za dodelitev javnega naročila. Zoper ta sklep je vlagatelj vložil pritožbo z dne 7. 11. 2012, ki ji je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-371/2012-2 z dne 21. 11. 2012 ugodila, razveljavila sklep o zavrženju zahtevka za revizijo in naročnika naložila, da mora o zahtevku za revizijo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti v skladu z 28. člena ZPVPJN. Naročnik je sklep št. 018-371/2012-2 z dne 21. 11. 2012 prejel 23. 11. 2012 (razvidno iz podpisane povratnice), 23. 11. 2012 (razvidno iz podpisane povratnice) pa je prejel tudi vrnjeno dokumentacijo.

Naročnik je s sklepom z dne 12. 12. 2012, ki ga je vlagatelju vročil 13. 12. 2012, zahtevek za revizijo zavrgel, zahtevo za povračilo stroškov pa zavrnil. Naročnik navaja, da je ponovno preveril procesne predpostavke za obravnavo zahtevka za revizijo, pri tem pa je ugotovil, da je vlagatelj aktivno legitimiran in da je zahtevek za revizijo pravočasen, vendar pa dokument "Izpis nalogov na račun" ni potrdilo o vplačilu takse, kot ga zahteva drugi odstavek 15. člena ZPVPJN. Naročnik navaja, da je iz predloženega dokazila razvidno, da ob vložitvi zahtevka za revizijo 29. 10. 2012 taksa ni bila plačana, temveč je bil dan šele nalog za plačilo takse. Naročnik se sklicuje na odločitve Državna revizijska komisija v zadevah št. 018-083/2012, 018-150/2012 in 018-177/2012.

Zoper ta sklep je vlagatelj vložil pritožbo z dne 18. 12. 2012, predlaga, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo. Vlagatelj navaja, da je naročnik kršil pravno načelo ne bis in idem, saj je procesne predpostavke že enkrat preveril in razen pomanjkanja aktivne legitimacije ni ugotovil drugih pomanjkljivosti. Vlagatelj nadalje navaja, da je zadeva št. 018-150/2012 neprimerljiva, saj je bilo v tisti zadevi plačilo takse izvedeno šele po izteku roka za vložitev zahtevka za revizijo, v obravnavani zadevi pa se je rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel šele pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb, in sicer 8. 11. 2012, naročnik pa je že v sklepu št. JN-8/2010 z dne 30. 10. 2012 navajal, da je zahtevek za revizijo prejel 30. 10. 2012, ob 13.20. Vlagatelj še opozarja, da iz listine, ki jo je predložil zahtevku za revizijo, ne izhaja, da bi bilo plačilo preklicano ali zavrnjeno, zaradi česar ne bi smel sklepati, da je bilo preklicano ali zavrnjeno (v dvomu v korist ponudnika oziroma pritožnika). Vlagatelj se sklicuje na zadevo št. 018-189/2012 in navaja, da je primerljiva vlagateljevemu položaju, za zadevo št. 018-083/2012 pa navaja, da je neprimerljiva, saj se nanaša na položaj, ko vlagatelj ne predloži nikakršnega potrdila, kar pa ne velja za vlagateljev položaj. Vlagatelj opozarja, da naročnik namenoma zavaja, saj navaja le del sklepa v zadevi št. 018-371/2012, poleg tega pa je naročnik kršil tretji odstavek 26. člena ZPVPJN, saj je zamudil rok za izdajo sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo. Vlagatelj predlaga, da zoper naročnika začne postopek o prekršku, pri tem pa se sklicuje na 4. točko prvega odstavka 78. člena ZPVPJN.

Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil pritožbo in dokumentacijo kot prilogo dopisu št. JN-8/2012 z dne 24. 12. 2012, v njem pa zavrača vlagateljeve pritožbene navedbe, pri čemer še navaja, da je prejel pojasnilo Ministrstva za finance, da je bila taksa na računu 30. 10. 2012.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija o pritožbi odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik zahtevek za revizijo z dne 29. 10. 2012 zavrgel, tokrat drugič. Naročnik je prvič (sklep št. JN-8/2012 z dne 30. 10. 2012) zahtevek za revizijo zavrgel, ker je ugotovil, da vlagatelj nima aktivne legitimacije, saj je naročnik prejel zahtevek za revizijo po preteku roka za predložitev ponudb, vlagatelj pa ni predložil ponudbe. Sklep št. JN-8/2012 z dne 30. 10. 2012 je Državna revizijska komisija razveljavila (sklep št. 018-371/2012-2 z dne 21. 11. 2012). Sklep št. 018-371/2012-2 z dne 21. 11. 2012 je bil naročniku vročen 23. 11. 2012 (razvidno iz podpisane vročilnice). Naročnik je nato sprejel sklep z dne 12. 12. 2012, s katerim je zahtevek za revizijo znova zavrgel; tokrat je ugotovil, da vlagatelj ni plačal takse ob vložitvi zahtevka za revizijo in "Izpis nalogov za račun" ni potrdilo o plačilu takse, kot ga zahteva drugi odstavek 15. člen ZPVPJN.

Državna revizijska komisija pojasnjuje, da sklep št. JN-8/2012 z dne 30. 10. 2012 ni postal pravnomočen, saj ga je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-371/2012-2 z dne 21. 11. 2012 razveljavila, o plačilu takse ali predložitvi potrdila o plačilu takse pa še ni odločala. Naročnik je v postopku pravnega varstva, ki se je začel z vloženim zahtevkom za revizijo z dne 29. 10. 2012, znova preverjal procesne predpostavke in je, drugače kot to navaja vlagatelj, smel priti do drugačnih ugotovitev, kot je prišel pri prvem preverjanju, saj je bil predrevizijski postopek izveden znotraj postopka pravnega varstva, ki temelji na zahtevku za revizijo z dne 29. 10. 2012. Državna revizijska komisija dodaja, da ne glede na to, ali je sklicevanje na načelo ne bis in idem sploh lahko uporabljivo v obravnavanem postopku pravnega varstva, prepoved odločanja o isti stvari velja za odločanje o vsebini zadeve (tožbenem zahtevku), ne pa za odločanje o procesnih predpostavkah (tožbe; tu smiselno zahtevka za revizijo) (prim. VDS sklep Psp 209/2003 z dne 16. 5. 2003 in VSL sklep I Ip 3096/2007 z dne 17. 10. 2007).

Vlagatelj opozarja, da je naročnik sprejel sklep z dne 12. 12. 2012 kasneje kot v treh delovnih dneh po prejemu sklepa št. 018-371/2012-2 z dne 21. 11. 2012, vendar Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ne glede na to, ali je naročnik prekoračil rok za sprejem sklepa z dne 12. 12. 2012, to ne spremeni dejstva, da je naročnik o zahtevku za revizijo odločil, in sicer tako, da ga je (znova) zavrgel.

Državna revizijska komisija kot nebistveno za rešitev zadeve šteje vlagateljevo opozorilo, da je naročnik v sklepu z dne 12. 12. 2012 namerno zavajal, ko je zgolj deloma povzel besedilo sklepa št. 018-371/2012-2 z dne 21. 11. 2012 na str. 5, saj zahtevka za revizijo ni zavrgel tudi zaradi ugotovitev iz deloma povzetega besedila sklepa št. 018-371/2012-2 z dne 21. 11. 2012 na str. 5. Sicer pa deloma povzeto besedilo sklepa št. 018-371/2012-2 z dne 21. 11. 2012 na str. 5 ne spremeni tega, da vlagatelj v predrevizijskem in revizijskem postopku ni nosilec varstva javnega interesa, da se o ničnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila odloča v sodnem postopku pred sodiščem in da se o prekrških odloča v postopku o prekršku.

Kot ključno je treba rešiti vprašanja povezana s plačilom takse in dokazovanjem tega plačila.

Taksa je eden izmed stroškov postopka pravnega varstva (prva alinea prvega odstavka 70. člena ZPVPJN v povezavi z 2. členom ZPVPJN).

V 15. členu ZPVPJN ("obvezne sestavine zahtevka za revizijo"), ki je vključen v (drugo) poglavje ZPVPJN "skupne določbe v predrevizijskem in revizijskem postopku", je določeno, katerih osem sestavin mora vsebovati zahtevek za revizijo (prvi odstavek 15. člena ZPVPJN), določeno pa je tudi, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o vplačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN (drugi odstavek 15. člena ZPVPJN). Te sestavine so obvezne (gl. druga alinea prvega odstavka 26. člena ZPVPJN in druga alinea prvega odstavka 31. člena ZPVPJN).

Če naročnik (med drugim) ugotovi, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse iz prve alinee prvega odstavka 70. člena ZPVPJN ali da ni bila plačana ustrezna taksa, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN). Zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo lahko vlagatelj vloži pritožbo v skladu s šestim poglavjem ZPVPJN (peti odstavek 26. člena ZPVPJN).

Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 18. 10. 2012 (četrtek), rok za predložitev ponudb pa je naročnik s prvotnega roka 29. 10. 2012 (gl. odgovor, objavljen na portalu javnih naročil 22. 10. 2012, ob 14.35) prestavil na 30. 10. 2012 (torek), do 9. ure (odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil 24. 10. 2012, ob 14.19, 14.21, 15.04 in 15.18). Ker se za delovni dan po ZPVPJN skladno s petim odstavkom 1. člena ZPVPJN šteje le dan od ponedeljka do petka, razen dni, ki so v skladu z zakonom, ki ureja praznike in dela proste dneve v Republiki Sloveniji (to pa je Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/91 s sprem.; v nadaljevanju: ZPDPD)), opredeljeni kot dela prosti dnevi, v času, ko je tekel rok za predložitev ponudb, pa sta bila dva vikenda, je treba ugotoviti, da je rok za predložitev ponudb, ki ga je določil naročnik, znašal manj kot 10 delovnih dni. Kadar naročnik določi rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni, se ne glede na vrsto postopka oddaje javnega naročila, glede rokov za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, skladno s tretjim odstavkom 25. člena ZPVPJN uporablja drugi odstavek 25. člena ZPVPJN, kar pomeni, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb. V primeru konkretnega postopka javnega naročila to pomeni, da bi vlagatelj zahtevek za revizijo lahko vložil do 5. 11. 2012, saj sta bila 31. 10. 2012 (skladno s četrto alineo 2. člena ZPDPD) in 1. 11. 2012 (skladno z deveto alineo prvega odstavka 1. člena ZPDPD v povezavi z drugim odstavkom 1. člena ZPDPD) dela prosta dneva, 3. 11. 2012 je bila sobota, 4. 11. 2012 pa nedelja.

V prvem odstavku 24. člena ZPVPJN je med drugim določeno, da se zahtevek za revizijo vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Iz navedenega je razvidno, da ZPVPJN omogoča več različnih načinov vložitve zahtevka za revizijo, pri čemer prejemna teorija velja za neposredno vložitev pri naročniku (prim. prvi odstavek 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), ne pa tudi za vložitev po pošti priporočeno, saj za tak način vložitve zahtevka za revizijo velja oddajna teorija (prim. drugi odstavek 112. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN). Za potrebe ZPVPJN se glede na prvi odstavek 13. člena ZPVPJN upošteva, da je v drugem odstavku 112. člena ZPP določeno, da "če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena".

Naročnik v sklepu z dne 12. 12. 2012 navaja, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo priporočeno po pošti in da ga je prejel 30. 10. 2012, vendar Državni revizijski komisiji znova ni odstopil ovojnice. Ne glede na navedeno Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je že v sklepu št. 018-371/2012-2 z dne 21. 11. 2012 ugotovila, da je iz priloge k pritožbi z dne 7. 11. 2012 (fotokopija dveh povratnic) razvidno, da je vlagatelj 29. 10. 2012, ob 18.35, na pošti oddal dve priporočeni pošiljki enake teže, pri čemer je ena pošiljka naslovljena na naročnika, ena pa na Ministrstvo za finance. Oba naslovnika sta pošiljki prejela 30. 10. 2012, kar je razvidno iz podpisanih vročilnic. Iz navedenega je mogoče zaključiti, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil priporočeno po pošti pred potekom roka za predložitev ponudb in za potrebe prvega odstavka 25. člena ZPVPJN pravočasno glede na pravila iz prvega odstavka 24. člena ZPVPJN v povezavi z drugim odstavkom 112. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj k zahtevku za revizijo predložil 29. 10. 2012 natisnjeno dokazilo "Izpis nalogov za račun", iz katerega je razvidno, da je vlagatelj po elektronski poti 29. 10. 2012, ob 15:32:31, poslal (status "POSLANO"; ta status pomeni, da "Nalog je bil poslan v banko in čaka, da ga banka obdela. (Če ima nalog datum plačila vnaprej, bo vmesni čas imel nalog status POSLAN. Banka ga bo obdelala na datum plačila.)", http://www.nlb.si/proklik-prirocnik-placevanje) nalog banki, da na transakcijski račun Ministrstva za finance nakaže takso v potrebni višini 1.500 eurov. Na dokazilu "Izpis nalogov za račun", natisnjenem 29. 10. 2012, je kot "datum bremenitve/valute" naveden 29. 10. 2012. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v pritožbi navaja, da je bila taksa 29. 10. 2012, ob 15:32:31, že na transakcijskem računu Ministrstva za finance, kar dokazuje z dokazilom "Izpis nalogov za račun", natisnjenim 18. 12. 2012, na katerem je naveden status "IZVRŠEN" (ta status pomeni, da "Banka je nalog obdelala in plačilo je bilo uspešno izvršeno.", http://www.nlb.si/proklik-prirocnik-placevanje) ob podatkih "29.10.12 15:32:31", iz dokumentacije, ki jo je odstopil naročnik, pa izhaja, da je naročnik po izdaji sklepa z dne 12. 12. 2012 od Ministrstva za finance prejel informacijo z dne 13. 12. 2012, za katero je zaprosil z dopisom z dne 7. 12. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija 11. 12. 2012 Ministrstvu za finance odstopila v reševanje, da je bila taksa, ki jo je plačal vlagatelj, knjižena 30. 10. 2012, ob 8:31:08. Iz teh podatkov je treba zaključiti, da je vlagatelj takso v potrebni višini (nesporno) plačal, da je nalog bil izvršen (vlagatelj ga ni preklical, banka pa ga ni zavrnila) in da je bila taksa na računu Ministrstva za finance (ne glede na to, ali je treba upoštevati 29. 10. 2012 ali pa 30. 10. 2012) še celo pred potekom roka za predložitev ponudb, ne pa le pred potekom roka za vložitev zahtevka za revizijo, kot ga je za primer, kot je konkretni, bilo mogoče vložiti glede na tretji odstavek 25. člena ZPVPJN v povezavi z drugim odstavkom 25. člena ZPVPJN. Glede na predstavljene dejanske okoliščine Državna revizijska komisija ugotavlja, da se zadeve, na katere se sklicuje naročnik v sklepu z dne 12. 12. 2012 razlikujejo od obravnavane zadeve, saj v zadevah št. 018-083/2012 in 018-177/2012 tedanja vlagatelja do poteka roka za vložitev zahtevka za revizijo nista predložila nobenega dokazila o plačilu takse, v zadevi št. 018-150/2012 pa je tedanji vlagatelj vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila in ne vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, taksa pa je bila na računu Ministrstva za finance po poteku roka za vložitev zahtevka za revizijo. To pa se v konkretni zadevi ni zgodilo.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikovo ugotovitvijo, da je vlagatelj nalog za plačilo takse poslal banki po 15.30; torej uri, ki je skladno z urnikom plačilnih transakcij, ki ga je objavila vlagateljeva banka, določena kot ura, ki razmejuje dneve obdelave nalogov ("Plačila strankam z računi pri drugih bankah " Plačila do vključno 50.000 EUR: do 15.30" in "Naloge, ki jih bomo prejeli po urah navedenih v tem urniku, bomo obdelali prvi naslednji delovni dan po urniku."; http://www.nlb.si/urnikppd-pravne). Vlagatelj v pritožbi ne navaja, da bi bil na dokazilu "Izpis nalogov za račun", natisnjenem 29. 10. 2012, čas pošiljanja kakorkoli napačen. Vendar ne more biti sporno, da je vlagatelj nalog poslal banki in da ga je banka (glede na to, da ga je izvršila) prejela. Plačilo takse je bilo nato tudi izvršeno.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom, da je ZPVPJN glede predložitve potrdila o plačilu takse strog, vendar poudarja, da v konkretnih dejanskih okoliščinah ne gre tolmačiti ZPVPJN na način, ki nesorazmerno omejuje možnost uveljavljanja pravnega varstva. Državna revizijska komisija je že v zadevah št. 018-189/2012 in 018-291/2012 (ki sta kasnejši zadevi kot št. 018-150/2012) zavzela stališče, da ZPVPJN ne določa, kaj konkretno je mogoče šteti kot potrdilo o plačilu takse, zato je treba dokazno vrednost listine (ki jo predloži vlagatelj k zahtevku za revizijo kot dokaz o plačilu takse) ocenjevati skupaj z dejstvom, ali je bila taksa dejansko plačana ob vložitvi zahtevka za revizijo.

Ker je vlagatelj dal banki nalog za plačilo takse pred potekom roka za vložitev zahtevka za revizijo in je bilo plačilo takse tudi izvršeno pred potekom tega roka, se Državna revizijska komisija ne more strinjati s tem, da je v dejanskih okoliščinah konkretnega primera treba izničiti dokazno vrednost dokazila "Izpis nalogov za račun", ki ga je vlagatelj predložil zahtevku za revizijo. Ob teh izhodiščih je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik ni ravnal skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, ko je zahtevek za revizijo zavrgel zaradi razlogov, ki se nanašajo na plačilo takse in dokazovanje njenega plačila.

Upoštevajoč vse navedeno je Državna revizijska komisija pritožbi skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila sklep z dne 12. 12. 2012.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti v skladu z 28. člena ZPVPJN (drugi odstavek 55. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija ni sledila vnovičnemu vlagateljevemu predlogu, da po ugoditvi pritožbi zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo, saj je upoštevala, da ima naročnik pravico, da se o zahtevku za revizijo izreče tudi vsebinsko (prim. prvi odstavek 28. člena ZPVPJN).

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.


V Ljubljani, 14. 1. 2013

mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
" Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj,
" Kron Telekom, d. o. o., Koroška cesta 20, 4000 Kranj,
" Valerija Frčec, s. p., Trstenjakova ulica 7, 2250 Ptuj,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran