Na vsebino
EN

018-004/2013 Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Številka: 018-4/2013-4
Datum sprejema: 11. 1. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Boruta Smrdela kot članov senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila »Geodetske storitve«, v sklopu C: »OE Ptuj« in v sklopu E: »OE Slovenska Bistrica«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Geometra d.o.o., Trg Alfonza Šarfa 18, Slovenska Bistrica, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 1. 2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila v sklopu C: "OE Ptuj" in v sklopu E: "OE Slovenska Bistrica", ki izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, izdane dne 16. 11. 2012, pod št. 12-DP/N-605/2012.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 808,34 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Geodetske storitve". Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 24. 10. 2012, pod št. objave JN11454/2012. Naročnik je dne 16. 11. 2012, pod št. 12-DP/N-605/2012, izdal Odločitev o oddaji javnega naročila. V sklopu C: "OE Ptuj" in v sklopu E: "OE Slovenska Bistrica" je naročnik javno naročilo oddal najugodnejšemu ponudniku Geograd d.o.o. Ljubljana, Tbilisijska ulica 59, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 29. 11. 2012 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu C in E. Navaja, da izbrani ponudnik ni predložil ustreznih referenc, saj je iz obeh referenčnih potrdil razvidno, da se dela nanašajo le na zakoličbo trase in geodetski posnetek trase daljnovoda, ne pa tudi kablovoda, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj ob tem še izpostavlja, da je predmet naročila v sklopu C v pretežnem delu zakoličba trase in geodetski posnetki kablovoda in bi tudi zato izbrani ponudnik moral izkazati, da je opravil zakoličbo kablovodov v dolžini najmanj 50 % razpisanih del. V sklopu E pa se nanašajo samo na geodetske storitve za kablovode in je zato po mnenju vlagatelja neustrezno izkazovanje referenc s področja daljnovodov. Vlagatelj poudarja, da so geodetske storitve kablovodov in daljnovodov bistveno različne in tudi zato izkazovanje referenčnih del pri daljnovodih ne ustreza vsebini in načinu del pri kablovodih (v nadaljevanju pojasni, zakaj je geodetski posnetek kablovoda vsebinsko bolj zahteven elaborat kot geodetski posnetek daljnovoda). Vlagatelj zatrjuje tudi neustreznost predložene bančne garancije za resnost ponudbe, ker garancija vsebuje dodatni tekst, ki ga naročnik v obrazcu ni predvidel.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 17. 12. 2012 izjasnil o navedbah vlagatelja. Navaja, da je res predložil le reference, ki se nanašajo na daljnovode, vendar pa so reference kljub temu skladne z zahtevami naročnika in pravili javnega naročanja. Izbrani ponudnik pojasni, da si je razpisno dokumentacijo razlagal na način, da je naročnikova zahteva, glede na prakso Državne revizijske komisije, utemeljena le kot zahteva po primerljivem naročilu. Prepričan je, da je strokovno delo geodetskih storitev zakoličbe trase kablovoda in daljnovoda smiselno enako, geodetski posnetek trase daljnovoda in kablovoda pa vsebinsko najmanj enako zahtevno oziroma je z vidika stroke geodetski posnetek kablovodov ter zakoličba trase vsebinsko manj zahtevno delo (v nadaljevanju to podrobneje pojasni). Besedo "in" v zahtevi naročnika pa je treba po mnenju izbranega ponudnika razlagati v skladu z namenom javnega naročila in ne glede na posamezen sklop, saj bi v nasprotnem primeru naročnik neutemeljeno in brez objektivnih razlogov postavil pogoje, s katerimi bi kršil načelo enakega obravnavanja ponudnikov in načelo sorazmernosti. Izbrani ponudnik je zato prepričan, da zadostuje izkazovanje primerljivega in istovrstnega dela, delo zahtevanih geodetskih storitev na kablovodih pa je nedvomno primerljivo z delom na daljnovodih. Izbrani ponudnik tudi ne nasprotuje ugotovitvam vlagatelja, da predložena bančna garancija vsebuje dodatni tekst, vendar opozarja, da iz razpisne dokumentacije nikjer izrecno ne izhaja, da bi morali predložiti bančno garancijo, izpolnjeno na prilogi C/2, ampak izhaja le zahteva glede izpolnjevanja bistvenih pogojev, dodani pogoji pa se nanašajo le na izkazovanje upravičenosti do unovčenja garancije.

Naročnik je dne 27. 12. 2012, pod št. 12-DP/N-691/2012, izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Glede referenc pojasni, da je bilo na portalu javnih naročil zastavljenih več vprašanj, naročnik pa je ugotovil, da reference niso zapisane dovolj jasno in nedvoumno in se je zato odločil, da na zastavljeno vprašanje poda natančen odgovor, v katerem bo še z drugimi besedami zapisal postavljene zahteve. Dne 29. 11. 2012 je tako podal odgovor, da potrebne reference za vse sklope skupaj znašajo zakoličba 63.100 m, geodetski posnetek 79.950 m, kolikor ima ponudnik eno večjo referenco oziroma potrdilo, ki pokriva zahtevano količino za zakoličbo 63.100 m (ali več) in za geodetski posnetek 79.950 m (ali več), je referenca ustrezna, če pa ponudnik nima potrjenih referenc v takšni količini, mora jasno in nedvoumno napisati, za katere sklope se prijavlja. Prav tako je pojasnil, da je potrebno predložiti referenco za zakoličbo in geodetski posnetek. Naročnik glede na vse odgovore meni, da je jasno razvidno, da je zahteval potrjeno referenčno potrdilo, da ima ponudnik najmanj tri leta izkušenj pri izvajanju geodetskih storitev v količini 50 % razpisanih količin za zakoličbo in geodetski posnetek, prav tako je naročnik podal natančne vrednosti zahtevanih količin, kolikor se ponudnik prijavlja za vse sklope. Ker navedene informacije predstavljajo del razpisne dokumentacije, je naročnik mnenja, da kolikor vlagatelj ni nedvoumno razumel zahtev, bi lahko naročniku posredoval vprašanje oziroma kritiko na portal javnih naročil, vendar že v fazi objave naročila. Glede predložene bančne garancije naročnik pojasni namen garancije in ugotavlja, da dodani tekst ne izkazuje, da bi bila garancija spremenjena v tolikšni meri, da ne bi več služila svojemu namenu, unovčenje garancije pa zato ni bistveno oteženo ali onemogočeno.

Naročnik je z vlogo z dne 2. 1. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 9. 1. 2013 opredelil do navedb naročnika. Opozarja, da je iz naročnikovih odgovorov na portalu javnih naročil jasno razvidno, da je naročnik pojasnjeval referenčne pogoje zgolj v količinskih enotah, ne pa v vsebinskih zahtevah.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je najprej sporno vprašanje, ali je izbrani ponudnik dokazal tehnično sposobnost. Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika prvega odstavka 84. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJNVETPS), ki naročniku nalaga, da v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom tega zakona in upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena tega zakona izloči ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika iz tega zakona, je nepravilna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS) in jo mora naročnik izločiti iz postopka. Naročnik mora pri izbiri udeležencev v postopkih oddaje naročil ponudnike izločiti iz postopka v skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom 48. člena tega zakona (prvi odstavek 45. člena ZJNVETPS). ZJNVETPS podrobnejših pravil za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov ne določa, zato je za presojo naročnikove ugotovitve o pravilnosti (popolnosti) ponudb treba upoštevati vsebino pogojev, ki jih naročnik določi v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je v točki 16 (Reference) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb (v nadaljevanju: navodila) navedel, da mora ponudnik predložiti dokazilo (A/5) " referenčno potrdilo, potrjeno s strani naročnikov, da je od 1. 1. 2009 naprej uspešno izvedel geodetske storitve, ki so predmet javnega naročila, pogoj pa so uspešno izvedene dobave elektrogospodarskim podjetjem znotraj EU v skupni vrednosti najmanj 50 % ponudbene vrednosti. V točki 26 (Obvezna vsebina ponudbe " pogoji in dokazila), v podtočki 5.2 je naročnik navedel, da mora ponudnik predložiti dokazilo (A/5) " referenčno potrdilo, potrjeno s strani naročnikov, da je od 1. 1. 2009 naprej uspešno dobavil blago (geodetske storitve), ki je predmet javnega naročila, pogoj pa so uspešno izvedene dobave elektrogospodarskim podjetjem znotraj EU v skupni vrednosti najmanj 50 % ponudbene vrednosti. Naročnik je pogoj opisal tudi v obrazcu Reference dejanskega izvajalca (Priloga A/5), v katerem je pod točko 1 navedel:

"Najmanj 3 leta izkušenj pri izvajanju geodetskih storitev v elektrogospodarstvu pri naslednjih nalogah:

- zakoličba trase kablovoda in daljnovoda po digitalnih podatkih iz projekta v koordinatnem sistemu GK, ETRS, s količbenim zapisnikom, opravljena dela v zadnjih treh letih v dolžini 50 % razpisanih količin za posamezen sklop
- geodetski posnetek trase daljnovoda in kablovoda pri odprtem rovu z območjem ob trasi kablovoda, z obstoječimi cestami, objekti, vodotoki ter posnetek detajla križanja z obstoječimi komunalnimi vodi. Vsebina elaborata: certifikat geodetskega načrta, potrjen s strani odgovornega geodeta, tehnično poročilo, seznam koordinat, pisan podolžni profil, risan podolžni profil, geodetski načrt M 1:500, 1:1000"; geodetski načrt TTN M 1:5000 z vrisano traso, tahimetrični zapisnik, GPS transformacijski parametri, predaja posnetka v DWG formatu, opravljena dela v zadnjih treh letih v dolžini 50 % razpisanih količin za posamezen sklop."

Dejansko stanje glede ponudbene vsebine izbranega ponudnika je med strankama nesporno. Izbrani ponudnik je za dokazovanje pogoja v ponudbi predložil dva izpolnjena in s strani naročnikov referenčnih poslov potrjena obrazca Reference dejanskega izvajalca (Priloga A/5), pri čemer se oba referenčna posla nanašata na zakoličbo trase in izvedbo geodetskega posnetka daljnovoda, ne pa tudi kablovoda. Izbrani ponudnik navedenim dejstvom ne ugovarja, saj pritrjuje, da je predložil le potrjene reference, ki se nanašajo na daljnovode. Stranki pa se ne strinjata glede vprašanja, ali referenci zato, ker se nanaša le na daljnovode, ustrezata zahtevam iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj je prepričan, da bi reference glede na zahteve iz razpisne dokumentacije morale vključevati tudi zakoličbo in geodetski posnetek kablovodov, kar v sklopu C zajema pretežni del, v sklopu E pa se nanaša samo na kablovode, dela pa so med seboj bistveno različna oziroma je geodetski posnetek kablovoda bolj zahteven. Izbrani ponudnik meni, da glede na namen referenc zadostuje primerljiva (istovrstna) storitev, zakoličba in geodetski posnetek kablovodov pa je manj zahtevno delo od geodetskih storitev pri daljnovodu, medtem ko se naročnik sklicuje na objavljene odgovore na portalu javnih naročil in trdi, da je jasno zahteval 50 % razpisanih količin za zakoličbo ter geodetski posnetek.

Državna revizijska komisija je za razrešitev spornega vprašanja vpogledala v vprašanja in odgovore, ki so bili podani v zvezi s spornim pogojem in so bili objavljeni na portalu javnih naročil, saj, kot to utemeljeno izpostavlja naročnik, se tudi te informacije skladno z drugim odstavkom 74. člena ZJNVETPS štejejo za del razpisne dokumentacije. Kot je to navedel naročnik, je v zvezi s spornim pogojem na portalu javnih naročil prejel več vprašanj, na katera je podal odgovore, kot izhaja iz nadaljevanja:

"Datum objave: 26. 10. 2012, 11:07

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V zvezi z referencami imamo sledeče vprašanje in sicer: v razpisni dokumentaciji je tudi pogoj, da so uspešno izvedena geodetska dela za elektrogospodarska podjetja znotraj EU v skupni vrednosti najmanj 50% ponudbene vrednosti ali, v predloženem referenčnem listu pa je navedeno, da morajo biti geodetska dela opravljena v dolžini 50% razpisanih količin za posamezni sklop. Sedaj pa nas zanima kaj se upošteva za pogoj "reference", vrednost v EUR ali dolžina opravljenih geodetskih del "
ODGOVOR:
Referenčni pogoji so razvidni iz priloge A/5: reference dejanskega izvajalca.

Datum objave: 29.10.2012, 14:48

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede referenc navajate da je potrebno imeti: opravljena dela v zadnjih treh letih v dolžini 50% razpisanih količin za posamezen sklop. Ali to pomeni, da če se prijaviš na vseh 5 sklopov, da lahko uporabiš enake reference za vse sklope "
Primer:
Imamo reference za 30 km zakoličbe in 30 km geod. načrta. Za vse sklope skupaj je potrebno cca. 80 km (=150km x 50%) zakoličbe, cca. 80km (=150km x 50%) geod. načrta.
Za posamezen sklop pa je potrebno:
OE Murska Sobota 9600x50%= cca. 5km geod. načrta
OE Gornja Radgona 22100x50% = cca. 11km
OE MB z okolico 45600x50% = cca. 23km
...
Ali torej teh naših 30km referenc zadostuje za vseh 5 sklopov ali moramo za posamezen sklop pridobiti RAZLIČNE reference ( oz. neenake tistim, ki smo jih že priložili k posameznemu sklopu)"
Hvala!

ODGOVOR:
Potrebne reference za vse sklope skupaj znašajo: zakoličba 63.100 m, geodetski posnetek 79.950 m. V kolikor ima ponudnik 1 večjo referenco oz referenčno potrdilo, ki pokriva zahtevano količino za zakoličbo 63.100 m (ali več) ter za geodetski posnetek 79.950 m (ali več), je le ta referenca ustreza. V kolikor ponudnik nima potrjenih referenc v takšni količini mora jasno in nedvoumno napisati za katere sklope se prijavlja.

Datum objave: 29.10.2012, 14:48

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Zanima me, ali je potrebno pri referencah predložiti
a.) zakoličba trase kablovoda in daljnovoda po digitalnih podatkih iz projekta v koordinatnem sistemu GK, ETRS s količbenim zapisnikom opravljena dela v zadnjih treh letih v dolžini 50% razpisanih količin za posamezen sklop
b.) geodetski posnetek trase daljnovoda in kablovoda pri odprtem rovu z območjem ob trasi kablovoda, z obstoječimi cestami, objekti, vodotoki, ter posnetek detajla križanja z obstoječimi komunalnimi vodi. Vsebina elaborata: certifikat geodetskega načrta potrjen s strani odgovornega geodeta, tehnično poročilo, seznam koordinat, pisan podolžni profil, risan podolžni profil, geodetski načrt M 1:500, 1:1000,...; geodetski načrt TTN M 1:5000 z vrisano traso, tahimetrični zapisnik, GPS transformacijski parametri, predaja posnetka v DWG formatu opravljena dela v zadnjih treh letih v dolžini 50% razpisanih količin za posamezen sklop
ali je treba predložiti
a IN b
ali je lahko samo a oz. samo b

Na primer: če je zakoličbe v posameznem sklopu 10km in geod. načrta novega stanja 10km, ali lahko predložimo referenc za npr. 10km geod. načrta novega stanja in bo dovolj, ali pač potrebujemo 5km zakoličb in 5 km geod. načrta novega stanja "
Hvala!

ODGOVOR:
Potrebno je predložiti reference za zakoličbo in geodetski posnetek."

Državna revizijska komisija glede na vsebino pogoja, navedenega v razpisni dokumentaciji (v obrazcu A/5), katerega je naročnik z objavljenim odgovorom z dne 26. 10. 2012 štel za merodajnega, in objavljena vprašanja in odgovore, ugotavlja, da je naročnik v obrazcu A/5 postavil jasen pogoj, da mora ponudnik dokazati, da je opravil storitev zakoličbe trase kablovoda in daljnovoda ter geodetski posnetek trase daljnovoda in kablovoda. Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem v tem, da naročnik z odgovori ni posegel oziroma spremenil vsebino pogoja v delu, ki se nanaša na zahtevo po opravljenih geodetskih storitvah trase kablovoda in daljnovoda, saj tudi vprašanja niso bila zastavljena v tej smeri. Z odgovori z dne 29. 10. 2012 je naročnik tako zgolj pojasnil, v kakšni konkretni količini morajo biti izvedene reference v primeru, da ponudnik predloži ponudbe za vse sklope, ter potrdil zahtevo iz obrazca, da je treba predložiti tako referenco za zakoličbo kot tudi za geodetski posnetek.

Državna revizijska komisija glede na ugotovljeno pritrjuje vlagatelju v tem, da je bilo za ustreznost reference potrebno dokazati izkušnje opravljenih geodetskih storitev pri obeh objektih, v dolžini 50 % razpisanih količin za posamezen sklop. Ker je bil pogoj zapisan jasno in nedvoumno, po mnenju Državne revizijske komisije, tudi ob upoštevanju načela enakopravnega obravnavanja ponudnikov, pogoja v tej fazi postopka oddaje javnega naročila ni mogoče razlagati na način, kot to predlaga izbrani ponudnik, in sicer, da bi se kot ustrezne štele primerljive (istovrstne) storitve, saj naročnik pogoja ni zapisal na takšen način. Kot je Državna revizijska komisija že večkrat poudarila v svojih odločitvah, je naročnik tisti, ki v vsakem konkretnem primeru določi, na kakšen način in v kolikšnem obsegu mora ponudnik izkazovati, da je že uspešno izvedel enaka, istovrstna ali primerljiva dela, storitve ali dobave, to pa je odvisno od naročnika in konkretne opredelitve zahteve v razpisni dokumentaciji, pri kateri naročnik upošteva zlasti specifičnost predmeta javnega naročila in morebitne posebne zahteve v zvezi z njegovo izvedbo. Naročnik se je v obravnavanem primeru odločil, da bo zahteval izkušnje opravljenih geodetskih storitev za daljnovode in za kablovode. Kot to izpostavlja tudi vlagatelj, namreč predmetno javno naročilo v sklopu C v pretežnem delu zajema geodetske storitve za kablovod v dolžini 40.000,00 m1, za daljnovod pa le v dolžini 2.400,00 m1, medtem ko v sklopu E ni predvidenih geodetskih storitev za daljnovod, za kablovod pa v dolžini 8.300,00 m1. Pogoja v navedeni vsebini v času, ko je tekel rok za prejem ponudb, ni izpodbijal noben od zainteresiranih subjektov, zato so morali ponudniki dokazati, da ga izpolnjujejo, naročnik pa ga je kot takšnega moral upoštevati pri preverjanju sposobnosti ponudnikov. Državna revizijska komisija se zato ni spuščala v presojo, ali so geodetske storitve daljnovoda istovrstne oziroma bolj/manj zahtevne od geodetskih storitev kablovoda, s tem povezan dokazni predlog izbranega ponudnika za izvedenca geodetske stroke pa je kot nepotrebnega zavrnila.

Kot že ugotovljeno, je izbrani ponudnik s predloženimi referenčnimi potrdili dokazal zgolj izkušnje pri zakoličbi trase in izvedbi geodetskega posnetka daljnovodov, ne pa tudi kablovodov. Državna revizijska komisija zato zaključuje, da je vlagatelj uspel dokazati, da naročnik pri presoji ustreznosti referenc izbranega ponudnika ni upošteval zahtev na način, kot jih je določil v razpisni dokumentaciji. S tem je naročnik ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 84. člena ZJNVETPS, ki mu nalaga, da po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izloči vse ponudbe, ki niso popolne.

Ker so bile ugotovljene kršitve naročnika že v tem delu, te pa terjajo razveljavitev odločitve o oddaji naročila v sklopu C in E, ne da bi bila potrebna presoja nadaljnjih revizijskih očitkov, ki se nanašajo na neustreznost predložene bančne garancije za resnost ponudbe, je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in je na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila v sklopu C: "OE Ptuj" in v sklopu E: "OE Slovenska Bistrica", ki izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, izdane dne 16. 11. 2012, pod št. 12-DP/N-605/2012.

Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 73. člena ZJNVETPS, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da ponudbo izbranega ponudnika ponovno preveri ter nato sprejme ustrezno odločitev, z upoštevanjem ugotovitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa in skladno z določili ZJNVETPS.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem odstavku 70. člena ZPVPJN. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, je odločila, da je naročnik dolžan vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala celotne priglašene stroške za takso za predrevizijski in revizijski postopek v višini 808,34 EUR, za povračilo stroškov pa je določila rok 15 dni od prejema tega sklepa (in ne 15 dni po pravnomočnosti odločitve o zahtevku za revizijo) z zamudnimi obrestmi od poteka navedenega roka dalje.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 808,34 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Državna revizijska komisija je zahtevo zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni pripomogel, zato je ocenila, da stroški izbranega ponudnika niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 11. 1. 2013

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor
- Odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, Ljubljana
- Odvetnica Tanja Glušič, Kotnikova ulica 5, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran