EN

018-002/2013 Javni holding Ljubljana d.o.o.

Številka: 018-2/2013-5
Datum sprejema: 16. 1. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila »Nakup maziv in tekočin«, v sklopu 2: »Olje za klimatske naprave«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Fuchs Maziva LSL d.o.o., Trdinova ulica 1, Brežice (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, po pooblastilu katerega postopek javnega naročila izvaja Javni holding Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16. 1. 2013

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Nakup maziv in tekočin". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 4. 10. 2012, pod št. objave JN10619/2012. Naročnik je dne 29. 11. 2012, pod št. 32-1000-I-019680/2012, izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, s katerim je ponudnike obvestil, da naročilo v sklopu 2: "Olje za klimatske naprave" odda ponudniku Petrol d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 10. 12. 2012 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji naročila v sklopu 2. Navaja, da izbrani ponudnik ni ponudil zahtevanega blaga Fuchs Dea Reniso Triton SE55, ki v razpisni dokumentaciji ni bilo navedeno v navednicah, kar pomeni, da bi lahko ponudil le to blago in ne drugo blago. Vlagatelj pojasni, da je dne 8. 12. 2012 od naročnika prejel obrazložitev glede oddaje naročila v sklopu 2, v katerem je naročnik pritrdil, da zahtevano blago oziroma zahtevana kakovost Fuchs Dea Reniso Triton SE55 ni bila napisana v navednicah, saj naj bi šlo za specifikacijo. Fuchs Dea Reniso Triton SE55 pa je komercialni naziv izdelka, ki ga proizvaja Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH in ne specifikacija. Naročnik se tudi sklicuje na Bock-ovo spletno stran, kjer so navedene možne alternative za zamenjavo olja za klimatske naprave Fuchs DEA Reniso Triton SE55, vendar pa vlagatelj poudarja, da bi moral naročnik napisati Fuchs Reniso Triton SE55 v navednicah, kolikor je želel omogočiti ponudbe alternativnih izdelkov.

Naročnik je dne 24. 12. 2012, pod št. 14-1000-I-024592/2012, izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Meni, da vlagatelj napačno ugotavlja, da so se lahko ponudili alternativni izdelki samo tam, kjer je bilo komercialno ime navedeno v navednicah. Razpisna dokumentacija je zahtevala, da mora ponudnik ponuditi blago, ki v celoti ustreza tehničnim zahtevam in opisom predmeta javnega naročila ter ostalim zahtevam v razpisni dokumentaciji, tehnične zahteve za uporabo maziv in tekočin, ki se uporabljajo pri vzdrževanju, pa predpisuje proizvajalec avtobusov. Ponudniki so morali ponuditi blago, ki se nahaja na listi odobrenih maziv in tekočin proizvajalca avtobusov oziroma ustrezajo tehničnim zahtevam iz ponudbenega predračuna. Naročnik poudarja, da z navedenimi zahtevami ni opredelil proizvajalca blaga, temveč je ponudnikom pustil možnost, da ponudijo katerokoli blagovno znamko, ki jo proizvajalec dopušča kot ustrezno za vzdrževanje vozil, saj proizvajalec le takšne priznava kot ustrezne v primeru garancije. Naročnik se strinja z vlagateljem, da v razpisni dokumentaciji specifikacija Fuchs Dea Reniso Triton SE55 ni bila navedena v navednicah, saj če bi bila, bi to pomenilo, da gre za komercialno ime proizvoda, ki ga ima naročnik sedaj v uporabi. Ker specifikacija ni bila v navednicah, to pomeni, da zapis ustreza namembnosti stolpca, v katerega je naročnik vpisal specifikacije, ki ustrezajo zahtevam proizvajalcev vozil. Naročnik ponudnikov ni omejil na predložitev artikla določenega proizvajalca, saj mu je celo dopustil možnost oziroma zahteval, da navede proizvajalca ponujenega artikla ter njegovo komercialno ime. Ponudniki so torej morali ponuditi olje za klimatske naprave glede na specifikacijo proizvajalca vozil (v konkretnem primeru je proizvajalec MAN). Katera olja za klimatske naprave so glede na specifikacijo proizvajalca vozil ustrezna, določa tudi lista odobrenih maziv (t.i. BOCK lista), ki določa, katera olja ustrezajo navedeni specifikaciji Fuchs Dea Reniso Triton SE55 in so sprejemljiva s strani proizvajalca. Naročnik še navaja, da je že pri izdelavi razpisne dokumentacije opravil kontrolo vseh obstoječih tehničnih specifikacij proizvajalcev vozil, ki jih naročnik uporablja in se je v zvezi s tem pogovoril tudi s predstavniki proizvajalcev. Pri MAN Truck & Buses Slovenija d.o.o. so naročniku specifikacijo za olje klimatskih naprav Fuchs Dea Reniso Triton SE55 potrdili kot ustrezno že pred objavo razpisa, po vložitvi zahtevka za revizijo pa so potrdili, da je Fuchs Dea Reniso Triton SE55 specifikacija, ki se nahaja v MAN navodilih za vzdrževanje avtobusov MAN, pri čemer je za nekatera maziva navedena specifikacija kot številka, v konkretnem primeru pa kot ime izdelka. V navedenih navodilih za vzdrževanje je pod opombo 3 in 5 izrecno poudarjeno, da se opomba pod številko 3 navezuje na BOCK listo, ki je prosto dostopna na spletni strani in na kateri se navajajo tudi vse referenčne oznake ali imena morebitnih alternativnih proizvodov proizvajalcev, ki jih MAN dovoljuje. Naročnik izpostavlja, da če bi specifikacijo Fuchs Dea Reniso Triton SE55 zapisal v navednicah, bi to pomenilo, da gre res samo za komercialno ime proizvoda, ponudnik pa bi imel možnost ponuditi proizvod kateregakoli proizvajalca, s tem da bi zagotavljal enako kakovost. Vendar to ne bi zadoščalo zahtevam proizvajalca vozil, saj bi lahko bil ponujen produkt, ki se ne nahaja na listi odobrenih maziv, ki jo predpisuje specifikacija Fuchs Dea Reniso Triton SE55, s tem pa bi naročnik izgubil možnost uveljavljati garancijo.

Naročnik je z vlogo z dne 31. 12. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 2. 1. 2013 opredelil do navedb naročnika. Navaja, da je naročnik v razpisu navedel komercialno ime proizvoda, ki je zaščiten pod blagovno znamko vlagatelja. Ker navedeni proizvod ni bil naveden v navednicah, to pomeni, da alternative niso bila možne. Glede pojasnila MAN Truck & Buses Slovenija d.o.o. vlagatelj izpostavlja, da s pojasnili do sedaj ni bil seznanjen, sicer pa so navedbe napačne, saj so veljavne specifikacije proizvajalca MAN navedene na njihovi uradni spletni strani, v navodilih za vzdrževanje pa ni specifikacije Fuchs Dea Reniso Triton SE55, ki je le priporočeno ime izdelka in ne specifikacija. Vlagatelj še opozarja na opombo 5 iz navodil za vzdrževanje, iz katere izhaja, da različnih olj kompresorja ni dovoljeno mešati, saj sicer izgubijo svoje lastnosti in zato ni mogoče uveljavljati garancije v primeru stvarnih napak.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik pravilno ugotovil, da izbrani ponudnik v sklopu 2 ponuja blago, ki ustreza naročnikovim zahtevam v razpisni dokumentaciji. Vprašanje izpolnjevanja tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila in naročnikovega ravnanja s ponudbami, ki zahtevanih tehničnih specifikacij ne izpolnjujejo, je treba presojati z vidika 17. in 21. točke prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 84. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJNVETPS). V skladu s prvim odstavkom 84. člena ZJNVETPS mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb skladno z 82. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, neprimerna ponudba pa je tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (17. in 21. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS). Popolna ponudba mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila.

Naročnik je v točki 2.2.1 Povabila k oddaji ponudbe (v nadaljevanju: povabilo) (Kakovost maziv in tekočin) podal naslednje zahteve:

"Ponudnik mora ponuditi blago, ki v celoti ustreza tehničnim zahtevam in opisom predmeta javnega naročila ter ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji. Tehnične zahteve za uporabo maziv in tekočin, ki se uporabljajo pri vzdrževanju, predpisuje proizvajalec avtobusov.

Ponudnik mora v celoti ponuditi blago, ki se nahaja na listi odobrenih maziv in tekočin proizvajalca avtobusov oziroma ustrezajo tehničnim zahtevam, navedenimi v ponudbenem predračunu za posamezen sklop predmeta javnega naročila.

Pri določenih artiklih je naročnik v obrazec predračuna navedel komercialno ime produkta, ki ga ima sedaj v uporabi. V primeru, da bodo za take produkte ponujeni produkti drugih proizvajalcev, mora kakovost in namen ustrezati produktom, kateri so navedeni v ponudbenem predračunu. Komercialno ime takih produktov je napisano v navednicah, kot recimo "Fuchs Urethyn LT 60.

V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb ter kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji oziroma ponudbenem predračunu, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje te zahteve s predložitvijo predračuna ter s podpisom "Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika" (priloga 3/1)."

V točki 2.3 povabila (Tehnična specifikacija) je naročnik navedel:

"Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse tehnične in ostale zahteve naročnika. Kakovost posameznih artiklov je opredeljena v ponudbenih predračunih (priloga 6). Ponudnik mora k ponudbenemu predračunu, za sklop, za katerega oddaja ponudbo, priložiti tudi dokazila, da ponujeni artikli ustrezajo tehničnim specifikacijam " listam odobrenih maziv in tekočin proizvajalca avtobusov in ostalim zahtevam naročnika, ki so za posamezno vrsto maziv in tekočin navedene v posameznih postavkah ponudbenega predračuna.

Na teh dokumentih mora biti eksplicitno označen naziv (komercialno ime) ponujenega maziva ali tekočine, na podlagi katerega bo naročnik ugotavljal ustreznost in skladnost ponujenega maziva, tekočine s tehnično specifikacijo. Prav tako mora biti navedeno, v kakšni embalažni enoti se nahajajo ponujeni artikli. Embalaža sme odstopati od zahtevane embalaže za največ 20 %.

V kolikor ponudba ne bo izpolnjevala vseh tehničnih in ostalih zahtev, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna in v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja."

Obrazec predračuna za sklop 2 je bil pripravljen tako, da je naročnik že vnesel naslednje podatke: Št. artikla LPP: "5011172", Naziv materiala " artikel: "Olje klima naprav", Tehnična specifikacija " kakovost: "Fuchs Dea Reniso Triton SE55", Zaželjena embalaža: "Pločevinka 1L", Enota: "L", Letna okvirna količina: "320". Skladno z navodilom naročnika v Ponudbenem predračunu (priloga 6) so morali ponudniki v obrazec predračuna vnesti ponujeno embalažo, ceno za posamezno postavko brez DDV, proizvajalca ter komercialno ime ponujenega artikla.

Med strankama dejansko stanje glede ponudbene vsebine izbranega ponudnika ni sporno. Izbrani ponudnik ni ponudil proizvoda Fuchs Dea Reniso Triton SE55, ampak drug proizvod drugega proizvajalca, kar po mnenju vlagatelja ni skladno z zahtevami naročnika.

Državna revizijska komisija po proučitvi zahtev iz razpisne dokumentacije ugotavlja, da je treba pritrditi naročniku v tem, da si vlagatelj zahteve iz razpisne dokumentacije napačno razlaga. Naročnik je v prvem odstavku točke 2.2.1 povabila navedel, da mora ponudnik ponuditi blago, ki v celoti ustreza tehničnim zahtevam (ki jih predpisuje proizvajalec vozil) in opisom predmeta javnega naročila ter ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji, v drugem odstavku pa, da mora ponudnik v celoti ponuditi blago, ki se nahaja na listi odobrenih maziv in tekočin proizvajalca avtobusov oziroma, ki ustreza tehničnim zahtevam, navedenimi v ponudbenem predračunu za posamezen sklop predmeta javnega naročila. Navedene zahteve naročnika je po mnenju Državne revizijske komisije mogoče razumeti na način, da so morali ponudniki ponuditi blago, ki se nahaja na listi odobrenih maziv in tekočin proizvajalca, kar je za naročnika bistvenega pomena, saj, kot to izhaja iz njegovih pojasnil, v nasprotnem primeru naročnik izgubi možnost uveljavljati garancijo. Ponujeno blago je moralo ustrezati tudi specifikacijam, navedenim v ponudbenih predračunih, vendar, kot je to pojasnil naročnik, gre za specifikacije, ki že ustrezajo zahtevam proizvajalcev vozil, kar pomeni, da je ponudnik lahko ponudil bodisi proizvod, ki se nahaja na listi odobrenih maziv in tekočin bodisi proizvod, ki ustreza specifikacijam, ki jih je naročnik navedel v okviru tehničnih specifikacij v ponudbenem predračunu.

Vlagatelj ne zatrjuje, da ponujeni proizvod izbranega ponudnika v sklopu 2 ne bi bil ustrezen zato, ker se ne nahaja na listi odobrenih maziv in tekočin proizvajalca avtobusov, ampak zato, ker ne gre za točno določen proizvod Fuchs Dea Reniso Triton SE55, ki je po prepričanju vlagatelja edini ustrezni proizvod, saj naročnika tega proizvoda (njegovega komercialnega naziva) v ponudbenem predračunu ni navedel v navednicah in zato ni bilo možno ponuditi alternativnega proizvoda. Državna revizijska komisija se z navedenim stališčem vlagatelja ne strinja. V tretjem odstavku točke 2.2.1 je namreč naročnik navedel, da je pri določenih artiklih v obrazec predračuna navedel komercialno ime proizvoda, ki ga ima sedaj v uporabi (to je razvidno na način, da je ime proizvoda navedeno v navednicah), morebitno ponujeni drugi proizvodi drugih proizvajalcev pa morajo dosegati kakovost in namen teh proizvodov. Naročnik v tej določbi ni navedel, da se lahko ponudijo alternativni proizvodi (drugi proizvodi drugih proizvajalcev) le v tistem delu ponudbenega predračuna, kjer je proizvod naveden v navednicah. Navedba proizvoda v navednicah je pomenila le seznanitev ponudnikov s proizvodom, ki ga ima naročnik sedaj v uporabi in ponudnikov ni zavezovala, da ponudijo točno ta proizvod. Kolikor je v ponudbenem predračunu, v okviru zahtevanih tehničnih specifikacij, bil naveden konkreten proizvod (njegovo komercialno ime), vendar ne v navednicah, kot je to bilo v primeru proizvoda Fuchs Dea Reniso Triton SE55, pa je to pomenilo, da se lahko ponudi ali ta proizvod ali drug proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora biti na listi odobrenih maziv in tekočin, saj nikjer ni bilo zahtevano, da je treba ponuditi točno ta proizvod.

Ker vlagatelj, kot že ugotovljeno, ni zatrjeval, da se v sklopu 2 ponujeni proizvod izbranega ponudnika proizvajalca ne nahaja na listi odobrenih maziv in tekočin, prav tako pa ni dokazal, da je kot edini ustrezni proizvod bil le proizvod Fuchs Dea Reniso Triton SE55, Državna revizijska komisija zaključuje, da so očitki vlagatelja o domnevnih kršitvah naročnika pri pregledovanju primernosti in popolnosti ponudbe izbranega ponudnika v izpostavljenem delu neutemeljeni. Državna revizijska komisija je zato zahtevek za revizijo vlagatelja, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

V Ljubljani, 16. 1. 2013

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Javni holding Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana
- Fuchs Maziva LSL d.o.o., Trdinova ulica 1, Brežice
- Petrol d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran