Na vsebino
EN

018-349/2012 Pošta Slovenije, d.o.o.

Številka: 018-349/2012-9
Datum sprejema: 29. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 54. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) in 108. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP), v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in mag. Maje Bilbija, kot članov senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Neodvisno merjenje rokov prenosa v notranjem poštnem prometu", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Quotas GmbH, Holstenplatz 20, Hamburg (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), v zvezi s pritožbo vlagatelja, dne 29. 11. 2012

odločila:

Pritožba vlagatelja se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Neodvisno merjenje rokov prenosa v notranjem poštnem prometu". Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 28. 5. 2012, pod št. objave JN5637/2012. Naročnik je dne 6. 9. 2012, pod št. 6/33-3921, izdal Odločitev št. 0056/2012/JNS/6/0056 o izboru ponudnika Ipsos GmbH, Sachsenstrasse 6, 20097 Hamburg (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 2. 10. 2012 vložil zahtevek za revizijo, katerega je naročnik s sklepom, izdanim dne 5. 10. 2012, pod št. 6/33-3921, zavrgel, ker vlagatelj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse, prav tako tudi ni plačal takse v ustrezni višini. Vlagatelj je zoper navedeno odločitev naročnika z vlogo z dne 17. 10. 2012 vložil pritožbo, katero je naročnik z vlogo z dne 23. 10. 2012 odstopil Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je v okviru predhodnega preizkusa pritožbe ugotovila, da pritožba ni bila vložena v slovenskem jeziku, zato je vlagatelja, na podlagi 54. člena ZPVPJN in 104. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), pozvala, da v roku treh delovnih dni od prejema poziva pritožbo popravi tako, da jo predloži v slovenskem jeziku. Vlagatelja je tudi opozorila, da kolikor pritožbe ne bo ustrezno ali pravočasno popravil, jo bo zavrgla.
ZPVPJN v tretjem odstavku 54. člena (predhodni preizkus pritožbe) določa, da če Državna revizijska komisija ugotovi, da pritožba ne vsebuje vseh sestavin iz 52. člena tega zakona, nemudoma, najpozneje pa v treh delovnih dneh od prejema pritožbe, pritožnika pozove, da jo v treh delovnih dneh od prejema poziva dopolni. V pozivu mora Državna revizijska komisija jasno navesti, v katerem delu naj se pritožba dopolni, in pritožnika opozoriti na pravne posledice nepravočasne ali neustrezne dopolnitve. Če pritožnik v roku pritožbe ne dopolni ali je ne dopolni ustrezno, Državna revizijska komisija pritožbo v treh delovnih dneh od poteka roka za dopolnitev s sklepom zavrže. ZPP, katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN v pritožbenem postopku uporabljajo za vprašanja, ki jih ta zakon ne ureja, v 104. členu določa, da stranke in drugi udeleženci v postopku vlagajo sodišču tožbe, pritožbe in druge vloge v slovenskem jeziku ali v jeziku narodne skupnosti, ki je pri sodišču v uradni rabi. Če vloži stranka vlogo v jeziku, ki pri sodišču ni v uradni rabi, ravna sodišče po določbah 108. člena tega zakona, ki veljajo za nerazumljive vloge. Če je vloga nerazumljiva, zahteva sodišče od vložnika, da jo popravi in določi rok za popravo; če vložnik vloge ne popravi, jo sodišče zavrže (108. člen ZPP).

V obravnavani zadevi je bilo ugotovljeno, da vlagatelj pritožbe ni popravil skladno s pozivom Državne revizijske komisije v zahtevanem roku niti kasneje. Na poštni povratnici, s katero je bil vročen poziv vlagatelju, se nahaja žig pošte z dne 9. 11. 2012, iz česar gre sklepati, da je bil poziv vlagatelju vročen najkasneje tega dne. Ker poštne pošiljke iz drugih držav potujejo v Republiko Slovenijo, skladno s pravili o roku prenosa pošiljk v mednarodnem poštnem prometu, in ker Državna revizijska komisija ni razpolagala s podatkom o morebitno oddani poštni pošiljki vlagatelja, je vlagatelja, dne 27. 11. 2012, po elektronski pošti, pozvala, da se izjasni o prejetem pozivu Državne revizijske komisije. Vlagatelj je dne 28. 11. 2012 po elektronski pošti sporočil, da se na poziv ni odzval, ker naj bi v vmesnem času odločitev Pošte Slovenije že bila razveljavljena.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj pritožbe ni pravočasno popravil, je pritožbo, na podlagi 54. člena ZPVPJN in 108. člena ZPP zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 29. 11. 2012

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor
- Quotas GmbH, Holstenplatz 20, Hamburg
- Ipsos GmbH, Sachsenstrasse 6, 20097 Hamburg
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran