Na vsebino
EN

018-404/2012 Zavod za turizem in šport v občini Kamnik

Številka: 018-404/2012-9
Datum sprejema: 20. 12. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 50., 54., 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Nataši Jeršič v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "tehnično podporo na prireditvi: Kamnik. Decembra. Čas veselja. 2012" in v zvezi z vlogama "Pritožba zoper odločitev naročnika o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev" z dne 10. 12. 2012 in "Razširitev pritožbe zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo in stroških" z dne 10. 12. 2012, ki ju je vložil vlagatelj Turbolenzza, d. o. o., Ljubljanska cesta 19a, Kamnik, ki ga zastopa Odvetniška družba Ježek & Snoj, o. p., d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, Glavni trg 2, Kamnik (v nadaljevanju: naročnik), 20. 12. 2012

odločila:

1. Vlogi "Pritožba zoper odločitev naročnika o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev" z dne 10. 12. 2012 in "Razširitev pritožbe zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo in stroških" z dne 10. 12. 2012 se zavržeta.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov za odvetniško nagrado za "razširitev pritožbe" se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je po elektronski pošti s povabili k oddaji ponudbe št. 01-10-2012-KM z dne 29. 10. 2012 pozval ponudnike, naj predložijo ponudbo za tehnično podporo na prireditvi. Na to povabilo so se odzvali trije ponudniki s svojimi ponudbami. Naročnik je 7. 11. 2012 po elektronski pošti sodelujoče ponudnike obvestil, da "je bil izbran cenejši ponudnik", ne da bi navedel, kdo je to. Vlagatelj je 7. 11. 2012 po elektronski pošti zahteval "ogled vseh prispelih ponudb", naročnik pa je na prejeto elektronsko sporočilo odgovoril 9. 11. 2012 po elektronski pošti in sklical sestanek za 12. 11. 2012, ki ga je dokumentiral z "Zapisnikom o sestanku" št. 12-11-2012-KM1 z dne 12. 11. 2012. Tega sestanka se je udeležil tudi izbrani ponudnik Akustika Jan Primožič, s. p., Kajakaška cesta 54, Ljubljana oziroma njegov predstavnik. Vlagatelj je (po pooblaščencu) 12. 11. 2012 po pošti in elektronski pošti naročniku poslal zahtevo za dostop do informacij javnega značaja in zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila.

Vlagatelj je (po pooblaščencu) 19. 11. 2012 priporočeno po pošti vložil zahtevek za revizijo z dne 19. 11. 2012, predlagal, da "naročnik odločitev razveljavi in razpis ponovi", uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov za takso in nagrado za odvetniško zastopanje po specifikaciji.

Naročnik je s sklepom št. 23-11-2012-KM-1 z dne 23. 11. 2012, ki je bil vlagateljevemu pooblaščencu vročen 26. 11. 2012 (razvidno iz podpisane vročilnice), zahtevek za revizijo na podlagi 2. točke prvega odstavka 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 s sprem.) in prvega odstavka 4. člena ZPVPJN v zvezi s petim odstavkom petega odstavka 24 člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) zavrgel, "zahtevo za povrnitev stroškov nastalih v upravnem postopku" pa "v celoti" zavrnil.

Vlagatelj je zoper sklep št. 23-11-2012-KM-1 z dne 23. 11. 2012 (po pooblaščencu) 29. 11. 2012 priporočeno po pošti vložil pritožbo z dne 29. 11. 2012.

Naročnik je s sklepom št. 05-12-2012-UK3 z dne 5. 12. 2012 zavrgel zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, z dopisom št. 05-12-2012-UK1 z dne 5. 12. 2012 pa je vlagatelju posredoval dokumentacijo po določbah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003 s sprem.; v nadaljevanju: ZDIJZ).

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 06-12-2012-UK1 z dne 6. 12. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil pritožbo zoper sklep št. 23-11-2012-KM-1 z dne 23. 11. 2012 in dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je o pritožbi zoper sklep št. 23-11-2012-KM-1 z dne 23. 11. 2012 odločila s sklepom št. 018-404/2012-4 z dne 10. 12. 2012, ki ga je isti dan (tj. 10. 12. 2012) poslala naročniku, vlagatelju, izbranemu ponudniku in ministrstvu, pristojnem za finance.

Državna revizijska komisija je 11. 12. 2012 prejela vlagateljevo vlogo, brez datuma, vloženo priporočeno po pošti 10. 12. 2012, h kateri je predložil vlogi "Pritožba zoper odločitev naročnika o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev" z dne 10. 12. 2012 in "Razširitev pritožbe zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo in stroških" z dne 10. 12. 2012.

Državna revizijska komisija je 13. 12. 2012 od naročnika prejela vlogi "Pritožba zoper odločitev naročnika o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev" z dne 10. 12. 2012 in "Razširitev pritožbe zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo in stroških" z dne 10. 12. 2012. Naročnik je ti vlogi poslal kot prilogo dvema dopisoma z dne 12. 12. 2012.

Državna revizijska komisija je vlogi Pritožba zoper odločitev naročnika o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev" z dne 10. 12. 2012 in "Razširitev pritožbe zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo in stroških" z dne 10. 12. 2012 zavrgla.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je vlagatelj vlogo "Pritožba zoper odločitev naročnika o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev" z dne 10. 12. 2012 vložil, kot to navaja v njej, po prejemu sklepa št. 05-12-2012-UK3 z dne 5. 12. 2012 (torej naročnikove odločitve, s katero je zavrgel vlogo, ki jo je vlagatelj vložil 12. 11. 2012 in s katero je zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila " elektronskega sporočila z dne 7. 11. 2012). Vlagatelj navaja, da se zoper sklep št. 05-12-2012-UK3 z dne 5. 12. 2012 "pritožuje iz istih razlogov" kot zoper sklep št. 23-11-2012-KM-1 z dne 23. 11. 2012, "saj gre za isti postopek in isti namen naročnika izključiti vlagatelja iz sodelovanja pri projektu". Vlagatelj ponavlja razloge iz pritožbe z dne 29. 11. 2012.

Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ZJN-2 določa obvezna ravnanja naročnikov, ponudnikov in podizvajalcev pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj (prvi odstavek 1. člena ZJN-2), ZPVPJN pa (med drugim) ureja pravno varstvo ponudnikov, naročnikov in javnega interesa, vključno s pravnim varstvom obrambnega in varnostnega interesa, v postopkih oddaje javnih naročil (prva alinea prvega odstavka 1. člena ZPVPJN). Iz tega je razvidno, da so obvezna ravnanja naročnikov in postopek pravnega varstva zoper naročnikova ravnanja pri javnem naročanju urejena v dveh različnih zakonih. Vsak izmed teh zakon ima svoj namen. Vprašanje izdaje dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila je vprašanje, ki ga ureja ZJN-2, ne pa ZPVPJN. Vlagatelj je vlogo "Pritožba zoper odločitev naročnika o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev" z dne 10. 12. 2012 poimenoval kot "pritožba", in sicer zoper odločitev o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, vendar je po vsebini razvidno, da se pritožuje zoper sklep št. 23-11-2012-KM-1 z dne 23. 11. 2012, s katerim je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo. Vloga "Pritožba zoper odločitev naročnika o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev" z dne 10. 12. 2012 (niti po vsebini) ni zahtevek za revizijo, temveč vlagatelj z njo v resnici znova vlaga pritožbo zoper procesno (postopkovno) naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo. O pravilnosti te naročnikove odločitve pa je Državna revizijska komisija že odločila, saj je izdala sklep št. 018-404/2012-4 z dne 10. 12. 2012 in pritožbo zoper sklep št. 23-11-2012-KM-1 z dne 23. 11. 2012 zavrnila. Ker je Državna revizijska komisija o pravilnosti naročnikove odločitve, da zavrže zahtevek za revizijo, že odločila, saj je že obravnavala vsebinsko identično vlogo, kot je vloga "Pritožba zoper odločitev naročnika o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev" z dne 10. 12. 2012, odločitev Državne revizijske komisije o pritožbi pa je pravnomočna (50. člen ZPVPJN), je vlogo "Pritožba zoper odločitev naročnika o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev" z dne 10. 12. 2012 zavrgla.

Vlagatelj je vlogo "Razširitev pritožbe zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo in stroških" z dne 10. 12. 2012 vložil, kot to navaja v njej, po prejemu dokumentacije na podlagi vložene zahteve za dostop do informacij javnega značaja. Vlagatelj navaja, da je na podlagi prejete dokumentacije ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in zato "izbrani ponudnik ni bil najugodnejši", izbrani ponudnik tudi ni zagotovil izvedbe posla, na način, kot so bile zahteve v razpisni dokumentaciji, razpisna dokumentacija je nepopolna, pravni pouki v sklepih o zavrženju pa so protipravni in zavajajoči.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj z vlogo "Razširitev pritožbe zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo in stroških" z dne 10. 12. 2012 le dopolnjuje svoje navedbe iz pritožbe z dne 29. 11. 2012 in še nadalje izpodbija isto procesno (postopkovno) naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo, ki jo je napadal že s pritožbo z dne 29. 11. 2012 (torej še nadalje izpodbija sklep št. 23-11-2012-KM-1 z dne 23. 11. 2012). Ker je Državna revizijska komisija o pravilnosti naročnikove odločitve, da zavrže zahtevek za revizijo, že odločila, saj je izdala sklep št. 018-404/2012-4 z dne 10. 12. 2012 in pritožbo zoper sklep št. 23-11-2012-KM-1 z dne 23. 11. 2012 zavrnila, odločitev Državne revizijske komisije o pritožbi pa je pravnomočna (50. člen ZPVPJN), je tudi vlogo "Razširitev pritožbe zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo in stroških" z dne 10. 12. 2012 zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

O stroških, ki jih je vlagatelj priglasil v svojih vlogah in o katerih sta odločila že naročnik v sklepu št. 018-404/2012-4 z dne 10. 12. 2012 in Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-404/2012-4 z dne 10. 12. 2012, Državna revizijska komisija ni znova odločala. Je pa odločila o stroških za odvetniško nagrado za "razširitev pritožbe", saj o njih še ni bilo odločeno, ker je vlagatelj njihovo povračilo zahteval na novo. Državna revizijska komisija je povrnitev teh stroškov zavrnila, saj vlagatelj s svojo vlogo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od vlagateljevega uspeha (prim. tretji odstavek 55. člena ZPVPJN, ki povrnitev stroškov veže na utemeljenost vlagateljevih vlog). Ker je Državna revizijska komisija povrnitev teh zavrnila, ni preizkušala, ali so za priglasitev povrnitve stroškov za odvetniško nagrado za "razširitev pritožbe" sicer izpolnjene procesne (postopkovne) predpostavke po ZPVPJN, ker to v primeru, če ne bi bile, v končni fazi ne bi vplivalo na dejstvo, da vlagatelj ne bi uspel doseči njihove povrnitve.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 20. 12. 2012

mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
" Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik,
" Odvetniška družba Ježek & Snoj, o. p., d. o. o., Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana,
" Akustika Jan Primožič, s. p., Kajakaška cesta 54, 1000 Ljubljana,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran