EN

018-393/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno naročanje

Številka: 018-393/2012-5
Datum sprejema: 21. 12. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, Vide Kostanjevec kot članice senata in Boruta Smrdela kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "dobavo materiala za tiskanje za potrebe upravnih organov Republike Slovenije" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Extra Lux, d. o. o., Središka 21, Ljubljana, ki ga zastopa Aleksandra Jurakk, odvetnica v Ljubljani (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje pooblaščenega naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno naročanje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 21. 12. 2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

3. Naročnikova zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 3. 8. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN8495/2012, in 8. 8. 2012 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2012/S 151-252758) z dokumentom "Odločitev o oddaji naročila" št. 4301-11/2012/36 z dne 18. 10. 2012 sodelujoče ponudnike med drugim obvestil, da bo v sklopih 1, 2, 3, 4 in 5 krovni okvirni sporazum sklenil tudi s ponudnikom Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Slovenska cesta 29, Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana), s tem ponudnikom pa bodo v sklopih 1, 2, 3, 4 in 5 posamezni naročniki sklenili posamične okvirne sporazume (do ponovnega odpiranja konkurence).

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 6. 11. 2012 in predlagal njeno razveljavitev, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj navaja, da je ponudba ponudnika Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana neprimerna v sklopih 1, 2, 3, 4 in 5, saj je za artikle 158, 160 in 342 ponudil nadomestni (kompatibilen) material za tiskanje, vendar taki artikli ne obstajajo, zagotovo pa ne proizvajalcev, ki jih je ponudil ta ponudnik. Vlagatelj navaja, da je generalni zastopnik za družbo Uni-1, Technology Limited, Kitajska (v nadaljevanju: družba Uni-1), artiklov 158 in 342 pa ni možno dobiti v obliki kompatibilnega tonerja, temveč le kot obnovljene tonerje, kar dokazuje z izjavo družbe Uni-1. Vlagatelj navaja, da je ponujeni artikel 160 po podatkih s spletnih strani družbe ActiveJet, katerih izpis prilaga, obnovljeni material.

Ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana se je z dopisom z dne 13. 11. 2012 izjasnil o zahtevku za revizijo, zavrnil vlagateljeve argumente s sklicevanjem na posamezne listine, ki jih prilaga, in predlagal zavrnitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je s sklepom št. 4301-11/2012/71 z dne 23. 11. 2012 zahtevek za revizijo in zahtevo za povračilo stroškov zavrnil ter vlagatelju naložil povrnitev svojih stroškov. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik pri spornih treh artiklih v predračunu zapisal, da ponuja nadomestni material za tiskanje, podpisal pa je tudi izjavo o ustreznosti materiala. V zvezi z artikloma 158 in 342 naročnik navaja, da je vlagatelj predložil izjavo družbe Uni-1, da ta ne more dobaviti teh artiklov kot nadomestnih, temveč kot obnovljive artikle, vendar iz nje ni razvidno, komu oziroma za koga je bila podana in niti kdaj in s kakšnim namenom. Iz te izjave, nadaljuje naročnik, tudi ne izhaja, da je vlagatelj generalni distributer v Sloveniji, ta pa sama po sebi še ne dokazuje, da se ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana ni mogel z družbo Uni-1 dogovoriti za drugačne pogoje poslovanja, ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana pa je predložil dokazila, da se je s proizvajalcema dogovoril oziroma da sta mu ponudila nadomestni material za tiskanje pri artiklih 158, 160 in 342. Naročnik še navaja, da navedbam na splošnih spletnih straneh proizvajalca artikla 160 ni mogoče v celoti slediti, saj so med proizvajalci in gospodarski subjekti mogoči različni dogovori, ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana pa je k izjasnitvi predložil dokazilo proizvajalca, ki dokazuje, da ponujeni artikel 160 ustreza zahtevi po nadomestnem materialu za tiskanje. Naročnik še navaja, da ugotavljanje, ali je ponujeni material za tiskanje dobavljen pravilno (glede količine, vrste, blagovne znamke, cen), sodi v izvedbeno fazo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 4301-11/2012/74 z dne 28. 11. 2012 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 30. 11. 2012 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo in jih prereka. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik naročnika namerno zavaja, saj je bil cenik iz marca 2012 pripravljen za sejem PaperWorld 2012, je informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe. Vlagatelj opozarja, da družba Uni-1 do sedaj še ni proizvedla niti tonerja HP/LaserJet 8100, 8150 C4182X black niti tonerja Epson/EPL-5900/6100 C13S050087 black v obliki kompatibilnega materiala, kot je bil njihov namen in je zato ta artikla vključila v cenik, s katerim je želela pridobiti kupce. Družba Uni-1 ponudniku Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana tudi ni nikoli dobavljala blaga, še zlasti pa ne blaga, ki ga ponuja naročniku. Vlagatelj opozarja na elektronsko sporočilo z dne 12. 10. 2012, s katerim je predstavnik ponudnika Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana kontaktiral družbo Uni-1, iz katerega je razvidno, da je bil predstavnik ponudnika Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana seznanjen s tem, da so tonerji, med njimi 158, dobavljivi le v obnovljeni obliki. Vlagatelj prilaga tudi elektronska sporočila z dne 27. in 28. 11. 2012 o stikih med vlagateljem in družbo Uni-1, da je družba Uni-1 v Slovenijo pošiljala le vlagatelju, večina modelov na ceniku pa je zgolj našteta in ni nujno, da jih tudi dobavljajo, saj gre za osnutek ponudbe in ne končno ponudbo, model 4182X pa je dobavljiv le v obnovljeni obliki. Vlagatelj prilaga še zapriseženo izjavo direktorice prodaje pri družbi Uni-1 in predlaga, da se neodvisni izvedenec na vlagateljeve stroške potrdi pristnost in kakovost originalno zapakiranega vzorca blaga (artikla 158 in 342), ki ju ponuja ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana. Vlagatelj meni, da je za artikel 160 predstavnik proizvajalca želel prodati svoj izdelek in ga je "preimenoval" za svoje potrebe. Vlagatelj opozarja, da je malo verjetno, da bi proizvajalec "pozabil" objaviti podatke na spletni strani. Vlagatelj še meni, da naročnik ne bi smel slepo verjeti navedbam ponudnika Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana. Vlagatelj še navaja, da naročnik ni upravičen do povrnitve stroškov. Vlagatelj priglaša nadaljnje stroške.

Državna revizijska komisija je vpogledala v sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, obvestili o javnem naročilu, razpisno dokumentacijo, ponudbo ponudnika Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana, dokument "Odločitev o oddaji naročila" št. 4301-11/2012/36 z dne 18. 10. 2012, priloge k zahtevku za revizijo (izjava "Clarification", brez datuma, družbe Uni-1, izjava "Confirmation" družbe Uni-1, brez datuma, in dva izpiska s spletnih strani družbe ActiveJet (www.activejet.com/szukaj in www.activejet.com/imaging-supply/toner-cartridges) z dne 26. 10. 2012) in nekatere priloge k dopisu z dne 13. 11. 2012, s katerim se je ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana izjasnil o zahtevku za revizijo (elektronsko sporočilo z dne 9. 11. 2012, posetnica za predstavnika družbe ActiveJet, slike embalaže za artikel ActiveJet z oznako ATH-06N in cenike za artikle ActiveJet). Državna revizijska komisija cenikov, ki jih je predložil ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana za artikle Uni-1, ni štela za ključne pri sprejemu odločitve, saj vlagatelj, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, ni dokazal zatrjevanih dejstev v zahtevku za revizijo glede artiklov 158 in 342, zato protidokazovanje ni bilo potrebno. Državna revizijska komisija se zato tudi ni posebej ukvarjala z elektronskima sporočiloma z dne 20. in 21. 3. 2012, ki ju je ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana predložil k vlogi z dne 13. 11. 2012. Državna revizijska komisija tudi ni izvedla dokazov, ki jih je vlagatelj predlagal v vlogi z dne 30. 11. 2012 (vpogled v elektronska sporočila, poslana 11. in 12. 10. 2012 ter 27. in 28. 11. 2012, in zapriseženo izjavo z dne 28. 11. 2012, ki jo je podala direktorica prodaje pri družbi Uni-1, postavitev izvedenca), razloge za to, da jih ni izvedla, pa navaja v nadaljevanju tega sklepa. Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb in dokazov vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali je naročnik upravičeno ugotovil, da je ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana v sklopih 1, 2, 3, 4 in 5 predložil popolno ponudbo. Vlagatelj zatrjuje, da ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana v teh sklopih za artikle 158, 160 in 342 ni ponudil nadomestnih (kompatibilnih) artiklov, čeprav je to navedel v ponudbi, temveč so ponujeni artikli le obnovljeni material za tiskanje.

Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Če eden izmed teh elementov ni podan, ponudba ni popolna, zato jo mora naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Vendar pa mora naročnik pred izločitvijo katere izmed ponudb upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 78. člena ZJN-2. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, mora naročnik dopustiti in omogočiti njeno dopolnitev (prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Pri tem mora naročnik upoštevati omejitve iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2 (česa ponudnik ne sme spreminjati) in tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 (poprava očitnih računskih napak).

Razlogi, s katerimi vlagatelj utemeljuje nepopolnost ponudbe ponudnika Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana v sklopih 1, 2, 3, 4 in 5, so razlogi za ugotovitev, ali ponudba ni primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, je namreč neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik javno naročilo razdelil na 10 sklopov (točka II.1.8 objave v povezavi s prilogami B; točka 2 Povabila in navodila ponudnikom za pripravo ponudbe, str. 5 razpisne dokumentacije), pri čemer je razvidno, da v sklopih 1, 2, 3, 4 in 5 nabavlja "originalni ali nadomestni (kompatibilen) material za tiskanje" za naročnike na petih različnih geografskih območjih, v sklopih 6, 7, 8, 9 in 10 pa "obnovljeni material za tiskanje" za naročnike na teh petih različnih geografskih območjih.

Državna revizijska komisija je vpogledala v obrazec "Predračun z oznako ODTON-17/2012", pri čemer je ugotovila, da je naročnik sporne artikle v vseh petih spornih sklopih opisal:
" 158: toner, HP, LaserJet 8100, 8150, C4182X black,
" 160: toner, HP, LaserJet 5L, 6L, 3100, 3150, C3906A black,
" 342: toner, Epson, EPL-5900/6100, C13S050087 black.
v vsakem spornem sklopu pa jih nabavlja v različnih količinah.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo ponudnika Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana (izpolnjen obrazec "Predračun z oznako ODTON-17/2012") in ugotovila, da je ta ponudnik v sklopih 1, 2, 3, 4 in 5 ponudil za artikle:
" 158 "nadomestek" blagovne znamke "Uni-1",
" 160: "nadomestek" blagovne znamke "ActiveJet" in
" 342: "nadomestek" blagovne znamke "Uni-1".

Ker je ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana v sklopih 1, 2, 3, 4 in 5 za artikle 158, 160 in 342 navedel, da ponuja nadomestke, je izpolnil naročnikovo zahtevo, da morajo ponudniki pri teh artiklih v teh sklopih ponuditi originalen ali nadomesten material.

Vendar pa vlagatelj izpostavlja, da ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana kljub zapisanemu v obrazcu "Predračun z oznako ODTON-17/2012" pri artiklih 158, 160 in 342 ni ponudil nadomestnih artiklov, saj nadomestni tonerji na trgu ne obstajajo, zagotovo pa ne tistih proizvajalcev, ki jih je ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana navedel v tem obrazcu.

Vlagatelj je k zahtevku za revizijo predložil izjavo "Clarification" družbe Uni-1, izjavo "Confirmation" družbe Uni-1 in dva izpiska s spletne strani družbe ActiveJet.

Čeprav se vlagatelj lahko skladno s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN v treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve o zavrnitvi zahtevka za revizijo opredeli do naročnikovih navedb v tej odločitvi, pa je omejen z navajanjem novih kršitev in dejstev ter predlaganjem dokazov, saj tega ne sme storiti, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 30. 11. 2012 opredelil do naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, k njej pa je predložil še nadaljnja dokazila: elektronska sporočila, poslana 11. in 12. 10. 2012 ter 27. in 28. 11. 2012 in zapriseženo izjavo z dne 28. 11. 2012, ki jo je podala direktorica prodaje pri družbi Uni-1. Vlagatelj je predlagal tudi postavitev izvedenca. Državna revizijska komisija predlaganih dokazov ni mogla upoštevati pri sprejemu odločitve in tudi ni postavila izvedenca. Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjeval, da je generalni zastopnik za družbo Uni-1, vendar tega ni dokazal, saj je iz izjave "Confirmation" družbe Uni-1 mogoče razbrati le, da je distributer ("distributor") v Sloveniji, ne pa tudi, da ima lastnost "generalnosti". Vlagatelj ni opravičil tega, kot to zahteva peti odstavek 29. člena ZPVPJN, da je šele k vlogi z dne 30. 11. 2012 predložil dokazilo, ki bi lahko potrjevalo navedbo iz zahtevka za revizijo, niti v zahtevku za revizijo ni predlagal izvedbe kakšnega dokaza. Zato je morala Državna revizijska komisija izhajati iz dejanskega stanja, kot je bil dokazan v predrevizijskem postopku. Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da iz izjave "Clarification" družbe Uni-1 sicer izhaja, da so dobavljeni tonerji "UH-4182X" in "UE-S050087" obnovljeni tonerji ("remanufactured toner cartridge") in da družba Uni-1 ne more dobaviti novih kompatibilnih ("" Uni-1 cannot supply Compatible New"), vendar iz te izjave ni razvidno, ne komu je bila namenjena, ne za kateri namen je bila podana. Zgolj s to izjavo vlagatelj tudi ne more dokazati, da bi "proizvajalec Uni-1" ponudniku Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana "dobavil zgolj obnovljeni material za tiskanje "Remanfactured Toner Cartridge)", saj je izjava splošna in ni naslovljena na ponudnika Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana, niti ga v tej izjavi ne omenja oziroma navaja, prav tako pa iz nje ni mogoče razbrati, da nezmožnost družbe Uni-1 dobaviti ta artikla velja za vse trge. Zato tudi v primeru, če izjava "Clarification" družbe Uni-1 sicer sporoča določena dejstva, vlagatelj z njeno predložitvijo ni uspel dokazati, da je uporabljiva tudi za primer ponudbe ponudnika Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana. Pravočasno in pravilno dokazovanje (tj. že ob vložitvi zahtevka za revizijo) bi pomenilo, da je vlagatelj dokazal dejstva, ki jih navaja v zahtevku za revizijo, vendar se to ni zgodilo, zato s tem vlagatelj tudi ni sprožil potrebe po naročnikovem protidokazovanju. Vlagatelj je sicer k vlogi z dne 30. 11. 2012 predložil dodatna dokazila in tudi pojasnil, da ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana naročnika zavaja, vendar Državna revizijska komisija ne more spregledati, da vlagatelj dokaznega bremena (6. točka prvega odstavka 15. člena ZPVPJN) ni zmogel z zahtevkom za revizijo in zato tudi reakcija na naročnikove navedbe v odločitvi o zahtevku za revizijo ne more pomeniti, da lahko vlagatelj mimo petega odstavka 29. člena ZPVPJN po prejemu odločitve o zahtevku za revizijo dokazuje dejstva, ki jih je navajal v zahtevku za revizijo. Zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni dokazal, da ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana v ponudbi za artiklih 158 in 342 ni ponudil nadomestnega materiala, z vlogo z dne 30. 11. 2012 pa je glede na peti odstavek 29. člena ZPVPJN prepozen z dokazovanjem dejstev, ki jih je navajal v zahtevku za revizijo.

Vlagatelj nadalje navaja, da je ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana za artikel 160 ponudil obnovljeni material, kar potrjujeta izpisa s spletnih strani družbe ActiveJet (www.activejet.com/szukaj in www.activejet.com/imaging-supply/toner-cartridges).

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da je iz predloženih izpisov s spletne strani družbe ActiveJet razvidno, da sta za toner z oznako C3906A zadetka artikla z oznakama "AT-06A" in "AT-06N", oba pa sta "Standard version". "Standard version" pomeni artikle, ki so "regenerated", kar bi potrjevalo vlagateljevo trditev, da gre za obnovljen material za tiskanje, saj je oznaka "Supreme version" tista, ki pomeni nov izdelek.

Vendar pa Državna revizijska komisija ne more pritrditi vlagatelju, da je naročnik ravnal v nasprotju z ZJN-2, ko je ponudbo ponudnika Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana štel za primerno v delu, ki se nanaša na artikel 160. Ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana je v izjasnitvi z dne 13. 11. 2012 pojasnil, da ima blagovna znamka ActiveJet artikla, ki predstavljata nadomestek zahtevanemu izdelku C3906A, in sicer sta to izdelka z oznako AT-06A ali AT-06N, da artikel, ki ga je ponudil, nadomešča originalni toner za HP z oznako C3906A black za tiskanje na tiskalnikih LaserJet 5L, 6L, 3100, 3150, ki obstaja kot nov, zato gre za nadomesten (kompatibilen) material z oznako ACJ toner HP C3906A NEW 100 % ATH-06 (AT-06N) in da ta artikel sodi med serijo novih tonerjev Supreme. Ponudnik Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana je predložil elektronsko sporočilo z dne 9. 11. 2012 in slike embalaže za artikel ActiveJet z oznako ATH-06N. Naročnik se je na navedeno oprl pri sprejemu odločitve.

Državna revizijska komisija je vpogledala v elektronsko sporočilo z dne 9. 11. 2012, pri tem pa je ugotovila, da je predstavnik družbe ActiveJet poslal A. D. podatke za artikel ActiveJet ATH-06 [AT-06N], ki je označen kot "Supreme" in ne kot "Standard". Glede na podatke z izpisa s spletne strani www.activejet.com/imaging-supply/toner-cartridges, ki ga je vlagatelj predložil k zahtevku za revizijo, je oznaka "Supreme" tista, ki ustreza artiklom, ki jih je bilo treba ponuditi v sklopih 1, 2, 3, 4 in 5. Zato Državna revizijska komisija ni mogla pritrditi vlagateljevemu očitku.

Vlagatelj v vlogi z dne 30. 11. 2012 sicer opozarja, da je predstavnik družbe ActiveJet želel prodati svoj izdelek in je "izdelek, ki je neustrezen, ''preimenoval'' za svoje potrebe", saj "zelo malo verjetno je, da bi podjetje, na (kot jo imenuje naročnik) splošni strani, kjer predstavlja svoje produkte, ''pozabilo'' objaviti to, da ponujajo tudi kompatibilen material za tiskanje za produkt C3906A", vendar Državna revizijska komisija temu ne more slediti, ker vlagatelj ne more ugibati, kakšno je poslovanje družbe ActiveJet, vlagatelj pa tudi sicer ni dokazal, da na spletni strani družbe ActiveJet sporni podatek ni bil objavljen. In tudi, če ta podatek ni bil objavljen, to ne pomeni, da družba ActiveJet spornega artikla ne ponuja.

Državna revizijska komisija zgolj pripominja, da je v času reševanja zahtevka za revizijo vpogledala na spletno stran družbe ActiveJet v poljskem jeziku (družba je namreč poljska), in sicer http://www.activejet.pl/. Državna revizijska komisija je pri tem na spletni strani http://www.activejet.pl/produkt/tusze-tonery,Ink-toner-cartridges,tonery-laserowe-activejet,Laser-toner-products/c3906a-ath-06n našla podatke za toner s kodo ATH-06N (s staro kodo AT-06N; zavihek "Dane Techniczne"), ki je označen kot "Supreme" (zavihek "Dane Techniczne"), na spletni strani v angleškem jeziku www.activejet.com/szukaj, katere izpis je vlagatelj predložil k zahtevku za revizijo, pa tonerja z oznako ATH-06N še vedno ni bilo.

Upoštevajoč vse navedeno je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

Čeprav je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, opozarja naročnika na 77. člen ZJN-2 in dolžnost preveritve obstoja vsebine podatkov iz ponudbe ponudnika Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Ljubljana najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Naročnik je v odločitvi o zahtevku za revizijo odločil tudi o povrnitvi svojih stroškov predrevizijskega postopka. Ker pa je odločitev o stroških odvisna od končne odločitve o zahtevku za revizijo, pri čemer v primeru nadaljevanja postopka pravnega varstva v revizijskem postopku (prvi odstavek 29. člena ZPVPJN) odloča Državna revizijska komisija, ki odloči tudi o stroških postopka, je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru naročnikovo odločitev o stroških štela kot naročnikovo priglasitev svojih stroškov.

Naročnik uveljavlja stroške, ki so mu nastali zaradi odločanja o zahtevku za revizijo. Naročnikovo stroškovno zahtevo je treba zavrniti, saj naročnik v predrevizijskem postopku na podlagi določb ZPVPJN sprejema odločitve v vlogi organa odločanja oziroma pravnega varstva (1. alinea 2. člena ZPVPJN v povezavi z 28. členom ZPVPJN), ne pa v vlogi stranke predrevizijskega postopka (prvi odstavek 3. člena ZPVPJN), zato do povrnitve priglašenih stroškov ni upravičen. Tega zaključka ne spremeni dejstvo, da naročnik ravna po pooblastilu drugih naročnikov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točka izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 21. 12. 2012

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno naročanje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" odvetnica Aleksandra Jurakk, Pražakova ulica 20, 1000 Ljubljana,
" Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran