EN

018-326/2012 Elektro Maribor, d.d.

Številka: 018-326/2012-8
Datum sprejema: 20. 12. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek-Šinko, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "KABELSKI PRIBOR" (v sklopih B in C) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ELTIMA, d. o. o., Ljubljana-Črnuče, Ljubljana, Šlandrova ulica 8C, Ljubljana - Črnuče, ki ga zastopa Odvetniška pisarna LMR, d. o. o., Dunajska cesta 151, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO MARIBOR, d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 20. 12. 2012

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 21. 9. 2012 se ugodi in se v delih, ki se nanašajo na sklopa B in C, razveljavi "ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", znak naročnika 12-DP/N-433/2012, z dne 6. 9. 2012.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.575,72 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 7. 6. 2012 sprejel sklep (številka 12-RZ/JN-11/2012) o začetku postopka oddaje javnega naročila za kabelski pribor, obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 11. 6. 2012 (pod številko objave JN6228/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestili o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku sta bili na Portalu javnih naročil objavljeni dne 19. 6. 2012 (pod številko objave JN6607/2012) oziroma dne 20. 6. 2012 (pod številko objave JN6664/2012).

Naročnik je dne 6. 9. 2012 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, znak naročnika 12-DP/N-433/2012 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se kot najugodnejšega ponudnika v sklopu A izbere vlagatelja, v sklopih B in C pa "MR d.o.o." (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 11. 9. 2012, dne 21. 9. 2012 pa je priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo z dne 21. 9. 2012, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), ki ga je naročnik prejel dne 24. 9. 2012. V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da se njegovemu zahtevku za revizijo ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji naročila v delu, ki se nanaša na sklopa B in C, zahteva pa tudi, da se mu povrnejo stroški postopka.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da bi bila njegova ponudba v primeru, če bi naročnik ravnal pravilno in zakonito, izbrana tudi v sklopih B in C, saj bi morala biti ponudba izbranega ponudnika izločena kot nepopolna. Po zatrjevanju vlagatelja izbrani ponudnik namreč na dan oddaje ponudbe oziroma na dan poteka roka za oddajo ponudb ne izpolnjuje pogoja razpisne dokumentacije, po katerem mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, saj ni imel poravnane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Po prepričanju vlagatelja se izbrani ponudnik ni registriral kot zavezanec in plačnik za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, čeprav bi moral to storiti že vse od leta 2009 dalje, izjava, ki jo je izbrani ponudnik v svoji ponudbi podal na prilogi A/3 razpisne dokumentacije, pa je neresnična.

Naročnik je dne 24. 9. 2012 sprejel sklep, znak naročnika 12-DP/N-481/12, s katerim je vlagateljevo zahtevo za dodatno obrazložitev (odločitve o oddaji naročila) zavrgel z obrazložitvijo, da ta ni bila podana pravočasno.

Naročnik je dne 1. 10. 2012 prejel vlogo izbranega ponudnika z dne 28. 9. 2012, poimenovano "JN 6228/2012 - Kabelski pribor " odgovor na revizijo".

Naročnik je dne 5. 10. 2012 sprejel sklep, znak naročnika 12-DP/N-504/12 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, zavrnil pa je tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da je izbrani ponudnik zahtevo, kot izhaja iz relevantnega pogoja, v celoti izpolnil že s predložitvijo izjave ("PRILOGA A/3"), v kateri izjavlja, da je poravnal vse svoje davke in prispevke ter druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ter predložitvijo potrdila z dne 14. 6. 2012. Dejstvo, da je izbrani ponudnik poravnal vse svoje davke in prispevke ter druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, po prepričanju naročnika potrjuje tudi več potrdil, ki se nahajajo v dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila oziroma v dokumentaciji predrevizijskega postopka postopka oddaje zadevnega javnega naročila.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 8. 10. 2012.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa z dne 9. 10. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 11. 10. 2012, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka postopka oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 12. 10. 2012 prejela vlagateljevo vlogo z dne 10. 10. 2012, poimenovano "OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA".

Državna revizijska komisija je Republiko Slovenijo, Ministrstvo za finance, Carinsko upravo Republike Slovenije, Carinski urad Jesenice, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve, Spodnji plavž 6 c, Jesenice (v nadaljevanju: Carinski urad Jesenice), z dopisom številka 018-326/2012-6, z dne 22. 11. 2012, zaprosila za posredovanje podatkov, dne 3. 12. 2012 pa je s strani Carinskega urada Jesenice prejela dopis številka 020-23/2012-2, z dne 3. 12. 2012 (v nadaljevanju: dopis z dne 3. 12. 2012).

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, proučitvi prejetih dodatnih podatkov (dopisa z dne 3. 12. 2012), predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom spor v tem, ali je izbrani ponudnik na dan poteka roka za oddajo ponudb (oziroma na dan oddaje ponudbe) izpolnjeval pogoj razpisne dokumentacije, po katerem mora imeti (kot) ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. V navezavi na navedeno vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik omenjenega dne ni imel poravnane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, naročnik pa nasprotno zatrjuje, da je izbrani ponudnik (že z dokumenti, ki jih je predložil v ponudbi) dokazal, da omenjeni pogoj za ugotavljanje sposobnosti in sodelovanje v postopku oddaje zadevnega javnega naročila izpolnjuje.

Naročnikovo ravnanje je v izpostavljenem delu potrebno presojati z vidika prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 82. členom ZJNVETPS), upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena ZJNVETPS, izločiti ponudbe, ki niso popolne. Popolna je v skladu s 17. točko 2. člena ZJNVETPS tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, nepravilna pa je v skladu z 20. točko 2. člena ZJNVETPS tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence, ali ne izpolnjuje pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika ali kandidata iz ZJNVETPS. Če je ponudba nepravilna, je v posledici tudi nepopolna, naročnik pa jo mora izločiti iz postopka oddaje javnega naročila (prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS, v povezavi s 17. in 20. točko 2. člena ZJNVETPS).

Naročnik je v Povabilu k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila (1. točka) določil, da se za sklope zahteva izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v "teh navodilih", iz splošnega dela Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb (8. točka) pa izhaja tudi, da vsi ponudniki med drugim izjavljajo in se strinjajo, da brez kakršnihkoli omejitev sprejemajo pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, prav tako pa so podali samo resnične oziroma verodostojne izjave. Ponudba je morala biti podana na prilogah razpisne dokumentacije, izdelanih s strani naročnika, vse zahtevane priloge pa so morale biti priložene k ponudbi (9. točka splošnega dela Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb). Iz 10. točke splošnega dela Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb izhaja tudi, da bo naročnik vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev iz razpisne dokumentacije (in zaradi tega ne bodo popolne), izločil, razen če bo ponudba formalno nepopolna oziroma če razpisna dokumentacija ne določa drugače.

Ob vpogledu v obvestilo o (javnem) naročilu je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v njegovi III.2) točki zapisano: "Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije".

V 28. točki posebnega dela Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb je naročnik zahteval, da mora ponudnik (kot obvezni pogoj za ugotavljanje sposobnosti in sodelovanje v postopku oddaje zadevnega javnega naročila) med drugim izpolnjevati tudi pogoj, da je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, je moral imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: pogoj številka 4.1.1.). Vsebinsko enaka zahteva izhaja iz 14. točke splošnega dela Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb. Naročnik je ob tem določil, da ponudnik izpolnjevanje omenjenega pogoja dokaže s predložitvijo izjave ("PRILOGA A/3") in potrdila davčnega organa, ki "se doda k prilogi A/3".

Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v njej nahaja izpolnjena, podpisana in žigosana "PRILOGA A/3", v kateri izbrani ponudnik med drugim izjavlja, da je poravnal vse svoje davke in prispevke ter druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Dejstvo, da se v ponudbi izbranega ponudnika nahaja izjava z omenjeno vsebino, med naročnikom, vlagateljem in izbranim ponudnikom v konkretnem primeru ni sporno. Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija nadalje ugotovila, da se v njej nahaja tudi potrdilo Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega urada Maribor (v nadaljevanju: Davčni urad Maribor), številka DT 4290-70526/2012-1 09-111-10, z dne 14. 6. 2012 (v nadaljevanju: potrdilo z dne 14. 6. 2012). Dejstvo, da se v ponudbi izbranega ponudnika nahaja omenjeno potrdilo, med naročnikom in izbranim ponudnikom v konkretnem primeru ni sporno. Ker mora Državna revizijska komisija pri svojem delu varovati osebne in tajne podatke ter podatke, označene kot poslovna skrivnost, in s temi podatki ravnati skladno s predpisi, ki urejajo njihovo varovanje, omenjeno potrdilo pa nosi oznako "DAVČNA TAJNOST", Državna revizijska komisija njegove vsebine v tem sklepu ni razkrivala, jo je pa upoštevala pri odločanju v predmetni zadevi.

Potrdilo z dne 14. 6. 2012 je skladno z naročnikovo zahtevo, da dokument, s katerim se dokazuje izpolnjevanje pogoja številka 4.1.1., ne sme biti starejši od 30 dni na dan, določen za predložitev ponudb. Naročnik je namreč v konkretnem primeru določil rok za sprejem (oziroma predložitev) ponudb na dan 29. 6. 2012 ob 9. uri (točka VI.3.4) obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko objave JN6664/2012).

Iz drugega odstavka 3. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2; Uradni list RS, št. 117/2006 in sprem.) izhaja, da je po tem zakonu davek vsak denarni prihodek državnega proračuna, proračuna Evropske unije ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ki ne predstavlja plačila za opravljeno storitev ali dobavljeno blago in se plača izključno na podlagi zakonov o obdavčenju oziroma predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti, izdanih na podlagi zakonov o obdavčenju.

Iz prvega odstavka 112. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004 in sprem.; v nadaljevanju: Zakon o varstvu okolja) izhaja, da je povzročitelj onesnaževanja dolžan plačati okoljske dajatve, s katerimi se obdavčuje onesnaževanje okolja, okoljske dajatve pa so prihodek proračuna države ali občine v skladu z zakonom. Iz četrtega odstavka istega člena izhaja, da vlada podrobneje določi vrsto onesnaževanja, osnovo za obračun okoljske dajatve in zavezance za posamezno okoljsko dajatev, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja.

Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v svojem sklepu številka 018-309/2012-5, z dne 20. 11. 2012, se posamezne okoljske dajatve plačujejo na osnovi uredb, ki so izdane za določeno področje. Na podlagi četrtega odstavka 112. člena Zakona o varstvu okolja je bila izdana Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/2006 in sprem.; v nadaljevanju: uredba), ki določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja (v nadaljevanju: okoljska dajatev), ki je posledica nastajanja odpadne embalaže, osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo okoljske dajatve, plačnike okoljske dajatve, način njenega obračunavanja, odmere in plačevanja. Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja pristojni carinski organ (Carinska uprava Republike Slovenije), v sestavi Carinske uprave Republike Slovenije pa, kot izhaja iz 3. člena Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni list RS, št. 45/2004 in sprem.), Carinski urad Jesenice, ki je za celotno območje Republike Slovenije med drugim pristojen tudi za pobiranje ter vračanje okoljskih dajatev iz pristojnosti carinske službe. V tem smislu je pritrditi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (na drugi strani) zatrjuje, da je v "RS" ["] "organ zadolžen za nadzor nad izvajanjem uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže Carinska uprava Republike Slovenije, v sestavi CURS pa Carinski urad Jesenice".

Carinski organ na podlagi prvega odstavka 10. člena uredbe vzpostavi in vodi tudi posebno evidenco embalerjev, pridobiteljev embaliranega blaga in proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, v posledici pa izdaja tudi potrdila o dejstvih, o katerih vodi evidenco (torej tudi o poravnanih obveznostih iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica nastajanja odpadne embalaže). Kot je Državna revizijska komisija ugotovila že v svojem sklepu številka 018-309/2012-5, z dne 20. 11. 2012, potrdilo carinskega urada zajema trošarine, carine, davek na dodano vrednost v zvezi s carinami in okoljske dajatve. Ker okoljska dajatev sodi med davčne obveznosti (takšno stališče je v sklepu številka III Cpg 659/2010, z dne 15. 06. 2010, zavzelo tudi Višje sodišče v Ljubljani), davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer imajo svoj sedež, pa so morali imeti ponudniki skladno z izrecno zahtevo naročnika (28. točka posebnega dela in 14. točka splošnega dela Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb) poravnane, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni mogoče slediti naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo zatrjuje, da je izbrani ponudnik zahtevo, kot izhaja iz pogoja številka 4.1.1., v celoti izpolnil že s predložitvijo izjave ("PRILOGA A/3"), v kateri izjavlja, da je poravnal vse svoje davke in prispevke ter druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ter predložitvijo potrdila z dne 14. 6. 2012.

Potrdilo z dne 14. 6. 2012 je izdal Davčni urad Maribor, ne pa Carinski urad Jesenice, ki je, kot je bilo to zapisano že doslej, za celotno območje Republike Slovenije pristojen (tudi) za pobiranje ter vračanje okoljskih dajatev iz pristojnosti carinske službe.

V prvem, drugem oziroma tretjem odstavku 9. člena uredbe je določeno, da je dolžan embaler, pridobitelj embaliranega blaga in proizvajalec oziroma pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, carinskemu organu prijaviti, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, prične, spremeni ali preneha. Omenjena oseba, ki prvič postane plačnik okoljske dajatve, mora pri carinskem organu vložiti prijavo dejavnosti, zaradi katere je zavezana obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti, carinskemu organu pa predložiti prijavo na obrazcu, ki je sestavni del uredbe. Glede na navedeno je smiselno slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (na tretji strani) ugotavlja, da je po uredbi zavezanec "dolžan sam prijaviti svojo obveznost" (glede plačila okoljske dajatve).

Kot izhaja iz dopisa Carinskega urada Jesenice z dne 3. 12. 2012 je bil izbrani ponudnik za leta 2009, 2010 in 2011 (pri omenjenem carinskem uradu) dolžan vložiti prijavo dejavnosti kot zavezanec za plačilo okoljske dajatve. Predstavljena dejstva Carinskega urada Jesenice v izpostavljenem delu prepričljivo potrjujejo tudi dejstva in dokazi, ki jih je vlagatelj predstavil v predmetnem postopku pravnega varstva. Iz dopisa Carinskega urada Jesenice z dne 3. 12. 2012 nadalje izhaja, da je izbrani ponudnik prijavo dne 28. 9. 2012 pri Carinskemu uradu Jesenice tudi vložil in vlogi priložil obrazce za samoprijavo za leto 2011 ter prvi in drugi kvartal leta 2012. Sledeč podatkom, kot izhajajo iz dopisa z dne 3. 12. 2012, je izbrani ponudnik svojo obveznost iz naslova okoljske dajatve (za onesnaževanje okolja, ki je posledica nastajanja odpadne embalaže) za leto 2011 poravnal dne 28. 9. 2012, za prvo polovico leta 2012 pa dne 4. 10. 2012, torej po poteku roka za prejem oziroma predložitev ponudb.

Državna revizijska komisija je že v več svojih dosedanjih odločitvah zapisala, da morata ponudnik oziroma ponudba po naravi stvari (ter glede na specifičnost postopka oddaje javnega naročila) vsebinsko izpolnjevati pogoje v trenutku poteka roka za prejem oziroma predložitev ponudb. Ker je
" Carinski urad Jesenice za celotno območje Republike Slovenije pristojen (tudi) za pobiranje ter vračanje okoljskih dajatev iz pristojnosti carinske službe,
" izbrani ponudnik na podlagi uredbe zavezanec za plačilo okoljske dajatve,
" bil izbrani ponudnik pri Carinskem uradu Jesenice (vsaj) za leta 2009, 2010 in 2011 dolžan vložiti prijavo dejavnosti kot zavezanec za plačilo okoljske dajatve,
" izbrani ponudnik dne 28. 9. 2012 prijavo pri Carinskemu uradu Jesenice tudi vložil in vlogi priložil obrazce za samoprijavo za leto 2011 ter prvi in drugi kvartal leta 2012,
" moral izbrani ponudnik pogoj številka 4.1.1. vsebinsko izpolnjevati v trenutku poteka roka za prejem oziroma predložitev ponudb, torej dne 29. 6. 2012,
" izbrani ponudnik svojo obveznost iz naslova okoljske dajatve (za onesnaževanje okolja, ki je posledica nastajanja odpadne embalaže) za leto 2011 poravnal šele dne 28. 9. 2012,
je Državna revizijska komisija zaključila, da je izbrani ponudnik okoljsko dajatev (za onesnaževanje okolja, ki je posledica nastajanja odpadne embalaže) za leto 2011 plačal šele po poteku roka za prejem oziroma predložitev ponudb.

Omenjenega zaključka iz razlogov, ki so bili pojasnjeni že doslej, strnjeni pa so v prejšnjem odstavku tega sklepa, ne spreminjata niti potrdili Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Carinske uprave Republike Slovenije, Generalnega carinskega urada, Sektorja za finančne zadeve in nabave, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, številka 406-136/2012-2, z dne 25. 9. 2012 (ki ga je pridobil izbrani ponudnik), oziroma številka 406-137/2012-2, z dne 27. 9. 2012 (ki ga je pridobil naročnik).

V posledici navedenega je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika iz razloga, ker izbrani ponudnik v trenutku poteka roka za prejem oziroma predložitev ponudb ni izpolnjeval pogoja, da je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež (torej pogoja številka 4.1.1.), kot nepravilne in nepopolne ni izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS, v povezavi s 17. in 20. točko 2. člena ZJNVETPS, pa tudi določbe lastne razpisne dokumentacije (zlasti še 10. in 14. točko splošnega dela ter 28. točko posebnega dela Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb). Glede na navedeno ni mogoče slediti naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (na strani 2) zatrjuje, da se šteje, da je izbrani ponudnik s potrdilom Davčnega urada Maribor z dne 14. 6. 2012 "izpolnil naročnikovo zahtevo oziroma izpolnjuje pogoj iz razpisne dokumentacije in se iz tega razloga ponudba ne more izločiti kot nepopolna", niti ni mogoče slediti naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (na strani 2) zatrjuje, da se "šteje, da je izbrani ponudnik MR d.o.o. imel na dan odpiranja ponudb poravnane davke in prispevke ter druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež".

Upoštevaje vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in odločitev o oddaji naročila v delih, ki se nanašajo na sklopa B in C, razveljavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

V zahtevku za revizijo vlagatelj zahteva povračilo stroškov za (plačano) takso, pa tudi povračilo "stroškov odvetniškega zastopanja" ["] "v višini 1.400,00 EUR povečano 20 % DDV", skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od naslednjega dne po poteku petnajstdnevnega roka za prostovoljno izpolnitev dalje do plačila.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne (in opredeljeno navedene) stroške:
" takso (za zahtevek za revizijo) v znesku 615,72 EUR,
" nagrado za postopek pravnega varstva (predrevizijski in revizijski postopek) v znesku 800,00 EUR, ki jo je Državna revizijska komisija določila na podlagi 70. člena ZPVPJN, skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009 in sprem.) ter 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in sprem.; v nadaljevanju: Zakon o odvetniški tarifi). Državna revizijska komisija je namreč po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera ocenila, da gre v konkretnem postopku za povprečen primer, zato nagrado za postopek pravnega varstva v priznanem znesku glede na vse okoliščine zadeve (zlasti še obseg in težavnost odvetniške storitve) ocenjuje kot primerno,
" 20 % davek na dodano vrednost v znesku 160,00 EUR, izračunan na podlagi tarifne številke 6007 Zakona o odvetniški tarifi glede na nagrado za postopek pravnega varstva (na podlagi "Seznam[a] davčnih zavezancev - pravne osebe" v stisnjeni obliki, dostopnega na spletni strani Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, je namreč mogoče zaključiti, da je pooblaščena odvetniška pisarna, ki zastopa vlagatelja, na seznamu davčnih zavezancev vpisana kot davčni zavezanec),
skupaj torej 1.575,72 EUR.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.575,72 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa (313. člen Zakona o pravdnem postopku " Uradni list RS, št. 73/2007 in sprem. " v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 20. 12. 2012


Predsednica senata
Sonja Drozdek-Šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
" ELEKTRO MARIBOR, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
" Odvetniška pisarna LMR, d. o. o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana
" MR, d. o. o., Miklavčeva ulica 7, 2000 Maribor
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu

Natisni stran