EN

018-340/2012 Dars, d.d.

Številka: 018-340/2012-8
Datum sprejema: 7. 12. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31 in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata, ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Izvedba sistema za video nadzor in avtomatsko detekcijo prometa v predoru Karavanke" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj PKE ELECTRONICS AG, Computerstrasse 6, A Dunaj s partnerjem JAVNA RAZSVETLJAVA, d.d., Litijska cesta 263, Ljubljana - Dobrunje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.12.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 06.05.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Izvedba sistema za video nadzor in avtomatsko detekcijo prometa v predoru Karavanke". Obvestilo o javnem naročilu je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne 31.08.2011, pod objavo št. JN 9833/2011 ter v Uradnem listu EU dne 02.09.2011, pod objavo št. 2011/S 168-277243.

Naročnik je z odločitvijo o oddaji naročila št. 402-25/12-RPP/IP-139-II, z dne 07.09.2012, ponudnike obvestil, da je javno naročilo oddal v izvedbo skupnima ponudnikoma TENZOR d.o.o., Mariborska 13, Ptuj in PROMEL SISTEMI d.o.o., Budmanijeva 5, Zagreb (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je navedel, da sta dve prejeti ponudbi nepopolni, dve ponudbi (vlagateljeva ponudba in ponudba izbranega ponudnika) pa popolni. Naročnik je obe popolni ponudbi ocenil po merilih, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je najugodnejša ponudba izbranega ponudnika. Kot je razvidno iz predložene vročilnice, je vlagatelj navedeno naročnikovo odločitev prejel dne 10.09.2012.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 12.09.2012, zahteval izdajo dodatne obrazložitev odločitve o oddaji naročila ter vpogled v celotno dokumentacijo in v ponudbo izbranega ponudnika. Vlagatelj je naveden dopis dne 14.09.2012 prinesel v naročnikovo kurirsko službo, enak dopis pa je dne 14.09.2012 poslal tudi telefaksu ter ga oddal na pošto. Enak dopis je naročniku dne 20.09.2012 poslal po telefaksu in po pošti. Dne 25.09.2012 je vlagatelj (ponovno) zahteval vpogled v celotno dokumentacijo in v ponudbo izbranega ponudnika.

Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve izdal dne 20.09.2012. Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je bil opravljen dne 28.09.2012, o čemer je sestavljen zapisnik.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 01.10.2012). Vlagatelj predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva po priloženem stroškovniku. Vlagatelj zatrjuje, da mu je naročnik onemogočil primeren rok za pregled dokumentacije in pripravo kvalitetnega zahtevka za revizijo, saj mu vpogleda ni omogočil v roku treh delovnih dni pred nastopom mirovanja (s čimer je kršil določilo 22. člen Zakona o javnem naročanju - Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), pač mu je vpogled omogočil šele dne 28.09.2012. Ob opisanem, zatrjuje vlagatelj, mu je ostal zgolj en delovni dan, v katerem je moral pregledati dokumentacijo in pripraviti zahtevek za revizijo.
Vlagatelj tudi očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika po merilu "dodatne reference" nepravilno ovrednotena. Vlagatelj analizira vse štiri, s strani izbranega ponudnika, (dodatno) ponujene referenčne projekte in zatrjuje, da nobeden izmed njih ne bi smel prejeti točk. Že ob navedenem, poudarja vlagatelj, bi morala biti njegova (popolna) ponudba izbrana kot najugodnejša.
Vlagatelj tudi navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepolna (v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Vlagatelj v zvezi s tem zatrjuje, da izbrani ponudnik ni izpolnil naročnikovih zahtev v delu, ki se nanaša na zahtevano referenco in v delu, ki se nanaša na ponujene kadre. Vlagatelj podrobno pojasnjuje, zakaj je ponudba izbranega ponudnika v obeh spornih segmentih nepravilna in nepopolna.
Vlagatelj prav tako zatrjuje, da izbrani ponudnik ponudbenega predračuna ni izpolnil v skladu z zahtevami naročnika, saj je za postavke od vključno 014 do vključno 018 ponudil cene v višini 1,00 EUR na enoto. Te cene po prepričanju vlagatelja ne ustrezajo stanju na trgu, zato bi moral naročnik uporabiti določilo 49. člena ZJN-2.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 09.10.2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik navedbam vlagatelja nasprotuje in zatrjuje, da je njegova ponudba pravilna in popolna ter da je po merilu dodatne reference upravičeno prejel 10 točk. Izbrani ponudnik tudi navaja, da je vse postavke v ponudbenem predračunu ovrednotil v skladu z interno cenovno politiko in z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik zatrjuje, da njegova ponudba ni neobičajno nizka, saj je le za 1,5 % nižja od vlagateljeve in za le 4,65 % nižja od najdražjega ponudnika.

Naročnik je dne 18.10.2012 zahtevek za revizijo zavrnil (dokument št. 402-26/12-PK-139/12). Naročnik navaja, da sta dve referenci izbranega ponudnika upravičeno prejeli 10 točk oziroma vsaka izmed njiju po 5 točk (referenca, ki se nanaša na sistem za video nadzor in avtomatsko detekcijo prometa na AC Reka - Zagreb, II. B faza in referenčno delo izvedbe sistema za video nadzor in avtomatsko detekcijo prometa na AC A1 Zagreb - Split -Dubrovnik, predori Mala kapela in Sveti Rok). Ker ob upoštevanju razpisne dokumentacije ponudnik za izkazane dodatne reference lahko prejme največ 10 točk (oziroma po 5 točk za vsako dodatno referenco, pri čemer je najvišje možno število 10 točk) se naročnik do ostalih dveh (dodatno ponujenih) referenc izbranega ponudnika ni opredelil.
Naročnik zavrača vlagateljeve očitke tudi v delu, ki se nanašajo na zahtevano referenco (za priznanje sposobnosti) in na ponujene kadre. Naročnik podrobno pojasnjuje, da je ponudba izbranega ponudnika v obeh spornih segmentih pravilna in popolna.
Naročnik se prav tako ne strinja z vlagateljevim očitkom, ki se nanaša na ponudbeni predračun. Navaja, da je vrednotenje postavk ponudbenega predračuna v domeni ponudnikov. Dvom v ponujeno ceno izbranega ponudnika pa ovrže tudi dejstvo, da njegova cena bistveno ne odstopa od ponujenih cen ostalih ponudnikov, vključno z vlagateljevo. Poleg tega je uporaba instituta neobičajno nizke ponudbe vezana na ugotovitev neobičajno nizke celotne ponudbene vrednosti in ne le nekaterih postavk.

Naročnik je z dopisom, z dne 19.10.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je dne 24.10.2012 opredelil do navedb naročnika (Državna revizijska komisija je navedeno vlogo prejela dne 30.10.2012). Vlagatelj se z naročnikovimi ugotovitvami ne strinja in v celoti vztraja pri svojih navedbah iz revizijskega zahtevka.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 30.10.2012 in dne 19.11.2012 odstopil še dodatno dokumentacijo.

Naročnik se je dne 22.11.2012 opredelil do vlagateljih navedb. Naročnik se z njimi ne strinja in tudi poudarja, da predmetna vloga temelji na dvomih ter sklepanjih, kar pa je v nasprotju s 15. členom ZPVPJN in prakso Državne revizijske komisije, ki od vlagateljev terja navedbo dejstev in dokazov.

Po pregledu odstopljene dokumentacije je Državna revizijska komisija, na podlagi 31. in 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Naročnik in Državna revizijska komisija sta po prejemu zahtevka za revizijo dolžna preveriti, ali so v skladu z ZPVPJN podane vse procesne predpostavke za odločanje, med njimi tudi pravočasnost vložitve zahtevka za revizijo ter v primeru, če omenjena procesna predpostavka ni izpolnjena, zahtevek za revizijo s sklepom zavreči (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN in tretji odstavek 31. člena ZPVPJN).

Roke za vložitev zahtevka za revizijo ureja ZPVPJN v 25. členu. V petem odstavku 25. člena ZPVPJN je določeno, da se zahtevek za revizijo po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti vloži v roku osmih delovnih dni od prejema te odločitve. Rok je prekluziven in začne teči od prejema odločitve o oddaji javnega naročila, oziroma, če je ponudnik od naročnika pravočasno zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (najkasneje) od prejema odločitve o tej zadevi.

Zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila je urejena v 79. in 79. a členu ZJN-2. Zakon v tretjem odstavku 79. člena določa, da lahko ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, pri čemer jo lahko zahteva v treh delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika. Zakon tudi določa, da kadar ponudnik vloži zahtevo za dodatno obrazložitev iz tretjega odstavka 79. člena, začne teči rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zadevi (tretji odstavek 79. a člena).

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila, je bila v obravnavanem primeru Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 402-25/12-RPP/IP-139-II, z dne 07.09.2012, vlagatelju vročena v ponedeljek, dne 10.09.2012 (poštna povratnica se nahaja v spisu). Navedeno pomeni, da je (v skladu s pravilom iz tretjega odstavka 79. a člena ZJN-2) rok za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev odločitve pričel teči dne 11.09.2012 in se je iztekel dne 13.09.2012. Tridnevni rok iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2 je prekluziven, kar pomeni, da vlagatelj po preteku tega roka izgubi pravico zahtevati obrazloženo obvestilo iz 79. člena ZJN-2.

Iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila je dalje razvidno, da je vlagatelj naročniku dopis, z dne 12.09.2012, brez številke, s katerim je od njega zahteval obrazloženo obvestilo iz 79. člena ZJN-2, dne 14.09.2012 prinesel v naročnikovo kurirsko službo ter jo istega dne oddal tudi po telefaksu in s priporočeno pošiljko na pošto (vlagatelj je identično zahtevo dne 20.09.2012 oddal po telefaksu in s priporočeno pošiljko na pošto) - torej po poteku tridnevnega roka iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2. Ob navedenem je potrebno ugotoviti, da je vlagatelj v obravnavanem primeru zamudil prekluzivni rok, v katerem je bil v skladu s tretjim odstavkom 79. člena ZJN-2 od naročnika upravičen zahtevati obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila.

Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju je potrebno ugotoviti, da je vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 01.10.2012 (ki ga je naročnik prejel dne 04.10.2012), vložen prepozno oziroma je formalno zamujen. Vse ugotovljeno namreč pomeni, da je v obravnavanem primeru kot izhodišče za štetje roka za vložitev zahtevka za revizijo mogoče šteti le datum 10.09.2012 - torej dan, ko je bilo vlagatelju vročena odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, št. 402-25/12-RPP/IP-139-II, z dne 07.09.2012, in ne datum 24.09.2012, ko je od naročnika prejel dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, št. 402-50/12-IP-139/11-DO-I. Naročnik je tega dne sicer izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, vendar pa je naveden dopis v procesno-pravnem smislu irelevanten, saj ga naročnik (glede na dejstvo, da je bila vlagateljeva zahteva za dodatno obrazložitev odločitve v skladu s tretjim odstavkom 79. člena ZJN-2 formalno prepozna) vlagatelju ni bil dolžan posredovati. Naročnik bi namreč moral vlagateljevo zahtevo za izdajo dodatne obrazložitve o oddaji naročila, skladno s tretjim odstavkom 79. člena ZJN-2, kot prepozno zavreči.

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je edini releventni datum, od katerega je v konkretnem primeru mogoče šteti rok za vložitev zahtevka za revizijo, datum prejema odločitve o dodelitvi naročila (10.09.2012). Navedeno pomeni, da se je v obravnavani zadevi osemdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo v skladu s pravili o štetju rokov iz 111. in 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/09 s spremembami), ki se na podlagi 13. člena uporabljajo tudi v revizijskem postopku ter v skladu s pravili ZPVPJN, ki zahtevajo, da se v računanje roka štejejo le delovni dnevi, iztekel dne 20.09.2012. Ker gre za prekluzivni rok, je potrebno ugotoviti, da je vlagatelj s tem dnem izgubil pravico uveljavljati pravno varstvo ter da je s tem dnem odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila postala pravnomočna in je v postopku revizije ni več mogoče izpodbijati.

Iz zgoraj navedenega sledi, da je vlagateljev zahtevek za revizijo vložen prepozno ter ga po vsebini ni več mogoče obravnavati. Zato Državna revizijska komisija pri obravnavi revizijskega zahtevka ni presojala revizijskih navedb in dokazov izven obstoja procesnih predpostavk za odločanje o zahtevku za revizijo, ki obravnavajo (ne)pravočasnost vložitve zahtevka za revizijo.

Ob vsem navedenem je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 07.12.2012predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- PKE ELECTRONICS AG, Computerstrasse 6, A, Dunaj
- JAVNA RAZSVETLJAVA, d.d., Litijska cesta 263, Ljubljana " Dobrunje
- TENZOR d.d., Mariborska 13, Ptuj
- PROMEL SISTEMI d.o.o., Budmanijeva 5, Zagreb
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu

Natisni stran