Na vsebino
EN

018-391/2012 Občina Šmartno pri Litiji

Številka: 018-391/2012-2
Datum sprejema: 6. 12. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Opravljanje dnevnih prevozov učencev OŠ Šmartno in OŠ Litija-EPP v šolskih letih 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016", v zvezi s predlogom vlagatelja AVTO "Janez", Janez Pirc s.p., Partizanska pot 21, Litija (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja naročnik Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: naročnik), dne 6.12.2012

odločila:

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Opravljanje dnevnih prevozov učencev OŠ Šmartno in OŠ Litija-EPP v šolskih letih 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016", se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Opravljanje dnevnih prevozov učencev OŠ Šmartno in OŠ Litija-EPP v šolskih letih 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016" po odprtem postopku. Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN10462/2012 z dne 28.9.2012.

Vlagatelj je pri naročniku dne 26.11.2012 vložil vlogo delna revizija, v kateri zatrjuje, da je že med postopkom, pred odločitvijo glede izpodbijanega dela javnega naročila, opozoril, da izbrani ponudnik 7. sklopa nima vozila prilagojenega za prevoz oseb na invalidskem vozičku. Navedeno je bilo namreč razpisni pogoj, ki ga izbrani ponudnik Zaitex d.o.o. na dan 8.11.2012 ni izpolnjeval. V povezavi s tem je vlagatelj zahteval inšpekcijski nadzor pri Inšpektoratu za promet, energetiko in prostor. Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik pred sklenitvijo pogodbe za 7. sklop postopek prekine in zadrži podpis pogodbe do pridobitve rezultatov inšpekcijskega nadzora, podrejeno pa, če ta predlog ni utemeljen, da revizijo pošlje v reševanje Državni revizijski komisiji.

Naročnik je z vlogo z dne 29.11.2012 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje vlagateljev predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka javnega naročanja.

Državna revizijska komisija je po proučitvi zadeve odločila, da se obravnavanemu predlogu vlagatelja ne ugodi.
Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN).

V primeru, ko vlagatelj pri naročniku vloži predlog za zadržanje nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila ali pa predlog odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda tudi svoje mnenje o zadržanju postopka (drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). V obravnavanem primeru je naročnik, ne da bi se izrekel o vlagateljevem predlogu, vlagateljev predlog odstopil Državni revizijski komisiji.

ZPVPJN v četrtem odstavku 19. člena določa, da v primeru, če se po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, Državna revizijska komisija sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v predlogu za zadržanje postopka ni navedel nobenih razlogov in okoliščin, ki bi lahko v obravnavanem primeru narekovale zadržanje postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj je v revizijskem zahtevku le izpostavil, da želi, da naj naročnik zadrži sklenitev pogodbe s ponudnikom Zaitex d.o.o. za 7. sklop do odločitve Državne revizijske komisije. Takšen učinek zadržanja sklenitve pogodbe pa ima, upoštevaje določbo prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, že sam vloženi revizijski zahtevek. Kajti na podlagi prvega odstavka 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, v primeru vložitve zahtevka za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, med tem ko ima predlog na podlagi določbe 19. člena ZPVPJN, poleg zadržanja sklenitve pogodbe, tudi učinek zadržanja vseh preostalih naročnikovih ravnanj v postopku oddaje javnega naročila. Glede na to, da je v obravnavanem primeru vlagatelj v predlogu za izdajo sklepa o zdržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila navedel, da želi zadržanje sklenitve pogodbe, ni pa navedel razlogov za zadržanje naročnikovih nadaljnjih aktivnosti v postopku javnega naročanja, Državna revizijska komisija predmetnemu vlagateljevemu predlogu ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 6.12.2012

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ.dipl.prav.
Predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- AVTO "Janez", Janez Pirc s.p., Partizanska pot 21, Litija,
- Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji.

Natisni stran