Na vsebino
EN

018-332/2012 Dom upokojencev Center Tabor - Poljane

Številka: 018-332/2012-3
Datum sprejema: 28. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in Vide Kostanjevec kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "čistilna in pralna sredstva (kuhinja, objektna higiena in pralnica)" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Kimi, d. o. o., Planjava 1, Trzin, ki ga zastopa Samoel Peterlin, odvetnik v Ljubljani (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom upokojencev Center Tabor - Poljane, Tabor 10, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 28. 11. 2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 1, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 4300-7/2012-1/o z dne 26. 9. 2012.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 1.936 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku roka za prostovoljno izpolnitev. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 23. 8. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN9120/2012) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 4300-7/2012-1/o z dne 26. 9. 2012 sodelujoče ponudnike v sklopu 1 (čistilna sredstva za objektno in kuhinjsko higieno) obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Inter Koop, d. o. o., Zrkovska 97, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo in predlagal njeno razveljavitev, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj navaja, da je naročnik ponudbo izbranega ponudnika v sklopu 1 ter ponudbi ponudnikov Ecolab, d. o. o., Maribor in Diversey, d. o. o., Maribor v sklopu 1 nepravilno obravnaval, saj jih je ocenil po merilu "čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje (EČ)" s preveč točkami, ker ni upošteval, da tabletirana sol za pomivalne stroje (zaporedna številka 37 obrazca 8 " predračun) ne spada med ekološka čistila. Vlagatelj se sklicuje na Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012 in 24/2012; v nadaljevanju: Uredba) in ugotavlja, da ta šteje med ekološka čistila le detergente, kar sol za pomivalne stroje ni. Vlagatelj nadaljuje, da bi s pravilnim ocenjevanjem ponudb v sklopu 1 njegova ponudba prejela največ točk in bi jo naročnik moral izbrati. Vlagatelj še navaja, da je naročnik nezakonito pri izbranem ponudniku ter ponudnikih Ecolab, d. o. o., Maribor in Diversey, d. o. o., Maribor upošteval varnostni list kot dokazilo o skladnosti izdelka z zahtevami priloge 9 Uredbe, saj ta ne zagotavlja navajanja vsebnosti sestavin proizvoda v koncentracijah, kot to izhaja iz Uredbe. Če bi to naročnik upošteval, navaja vlagatelj, bi moral njegovi ponudbi v sklopu 1 podeliti največ točk.

Naročnik je s sklepom št. 4300-7/2012/ZR z dne 12. 10. 2012 zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik navaja, da je vlagateljev očitek, da tabletirane soli za pomivalne stroje ne bi smel uvrstiti med čistila pri uveljavitvi točk iz merila ekoloških čistil, nedopusten, ker bi moral vlagatelj zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo vložiti v roku iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN. Naročnik nadaljuje, da je neresnična vlagateljeva trditev o vpogledu v ponudbi ponudnikov Ecolab, d. o. o., Maribor in Diversey, d. o. o., Maribor, saj je vlagatelj zahteval vpogled le v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbo predložil ne le varnostne liste, temveč tudi certifikate ali izjave proizvajalca. Naročnik še meni, da so varnostni listi ustrezna tehnična dokumentacija, iz katere je razvidna sestava in oporečnost ekološkega čistila, ki dopolnjena s proizvajalčevo izjavo, da čistilo glede na težo ne vsebuje več kot 0,01 % posamezne sestavine, za katero veljajo standardi iz Uredbe, ali dopolnjena s certifikatom, ki ima znak za okolje tipa I, velja kot ustrezna listina za ugotavljanje skladnosti izdelka z zahtevami Uredbe.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 4300-7/2012-1/DRK z dne 17. 10. 2012 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Do sprejema odločitve o zahtevku za revizijo Državna revizijska komisija od vlagatelja ni prejela opredelitve do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je podaljšala rok za rešitev zadeve (dopis št. 018-332/2012-2 z dne 7. 11. 2012).

Državna revizijska komisija je vpogledala v sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, obvestilo o javnem naročilu, razpisno dokumentacijo, odstopljene štiri ponudbe za sklop 1 izmed petih predloženih ponudb (ponudba izbranega ponudnika, vlagateljeva ponudba ter ponudbi ponudnikov Ecolab, d. o. o., Maribor in Diversey, d. o. o., Maribor), zapisnik o javnem odpiranju ponudb in odločitev o oddaji javnega naročila. Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb in dokazov vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik 23. 8. 2012 poslal "obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2" v objavo na portal javnih naročil (točka V.2 objave), 25. 8. 2012 (torej v času izvajanja postopka oddaje javnega naročila) pa je začela veljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 64/2012; v nadaljevanju: Uredba " tretja sprememba). Vendar skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe " tretja sprememba se postopek oddaje konkretnega javnega naročila izvede po Uredbi brez upoštevanja Uredbe " tretja sprememba.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik oddaja javno naročilo v dveh sklopih. Vlagatelj je sicer predložil ponudbo v obeh sklopih, vendar izpodbija naročnikova ravnanja le v sklopu 1. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik napačno ocenjeval ponudbe v sklopu 1.

Naročnik je kot merilo določil ekonomsko najugodnejšo ponudbo (točka IV.1.1 objave), pri čemer je to merilo, kot izhaja iz točke Merilo (str. 9"10 razpisne dokumentacije), sestavljeno iz merila "ponujena cena (PC)", ki omogoča pridobitev največ 750 točk, in merila "čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje (EČ)", ki omogoča pridobitev največ 250 točk. Najugodnejša ponudba lahko torej po merilih prejme največ 1.000 točk.

Naročnik je uporabo merila "ponujena cena (PC)" (str. 9 razpisne dokumentacije) opisal:
"Kot merilo se uporabi višina skupne ponudbene vrednosti. Ponudba, ki nudi v primerjavi z ostalimi ponudbami najnižjo skupno ponudbeno vrednost prejme največ točk. Ponudba, katere skupna ponudbena vrednost je glede na ostale ponudbe najvišja, prejme nič (0) točk. Vmesne ponudbe se izračunajo po formuli.", ki jo je naročnik v nadaljevanju navedel:
750
"VPC= """""""" × (Cmax " PC)
Cmax " Cmin

Pri čemer je:
VPC = število točk vrednotene ponudbe,
750 = največje možno število točk,
Cmin = najnižja ponujena cena (vrednost) izmed vseh vrednotenih ponudb
Cmax = najvišje ponujena cena (vrednost) izmed vseh vrednotenih ponudb
PC = ponujena cena (vrednost) vrednotene ponudbe"

Naročnik je uporabo merila "čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje" (str. 10 razpisne dokumentacije) opisal:
"Kot merilo se uporabi višina ponujene količine čistil (v procentih od količine celotne ponudbe), ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje. Ponudba, ki nudi v primerjavi z ostalimi ponudbami najvišji delež čistil, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje prejme največ točk. Ponudba, katera ponuja najnižji delež čistil, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje prejme nič (0) točk. Vmesne ponudbe se izračunajo po formuli.", ki jo je naročnik v nadaljevanju navedel:
250
"VEČ= """""""" × (Emin " EČ)
Emin " Emax

Pri čemer je:
VEČ = število točk vrednotene ponudbe,
250 = največje možno število točk,
Emax = % najvišjega deleža obnovljivih virov energije
Emin = % najnižjega deleža obnovljivih virov energije
EČ = ponujen % deleža obnovljivih virov energije"

Naročnik je zapisal še opombo (str. 10 razpisne dokumentacije):
"Pomembno:
Način dokazovanje:
Ponudnik mora predložiti ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje temeljne okoljske zahteve opredeljene v Uredbi o zelenem naročanju (Uradni list RS 102/11, 18/12 in 24/12), Priloga 12."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik predstavil formulo za izračun točk po merilu "čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje (EČ)", pri tem pa se je očitno zmotil, ko se je v pojasnilih, na kaj se nanašajo nekateri elementi formule (in sicer "Emax", "Emin" in "EČ"), skliceval na "obnovljive vire energije" (ki niso ne predmet javnega naročila ne z njim v povezavi), ne pa na "čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje".

Državna revizijska komisija nadalje še ugotavlja, da je naročnik za sklop 1 pripravil obrazec 8 "Predračun (popis blaga)", ki je sestavljen iz tabele s šestimi stolpci:
" prvi stolpec določa zaporedno številko, zaporednih številk pa je 37,
" v drugem stolpcu je opisano blago, ki ga naročnik nabavlja, pri čemer je pod zaporedno številko 37 navedena "tabletirana sol za pomivalne stroje, opisane v strokovnih zahtevah, embalaža 25kg- 30 kg v vrečki",
" v tretjem stolpcu, označenem z I, so navedene "enote mere", pri čemer je pod zaporedno številko 37 navedeno "kg",
" v četrtem stolpcu, označenem z II, je navedena "potrebna količina koncentrata", pri čemer je pod zaporedno številko 37 navedeno "36000",
" peti stolpec, označen s III, je prazen in ga morajo ponudniki izpolniti z navedbo "cene koncentrata (brez DDV) "/L",
" šesti stolpec, označen z IV, pa prikazuje "skupno vrednost z brez DDV (")".

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je naročnik v obrazcu 8 "Predračun (popis blaga)" "sredstva za strojno pomivanje posode (kuhinja)" določil pod zaporednimi številkami 21"24.

Naročnik je na posebnem listu, ki so ga morali ponudniki izpolniti in potrditi (podpis in žig), oblikoval še tabelo "Ovrednotenje čistil, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje - ''ekološka čistila''", sestavljeno iz:
" prvega stolpca, ki določa zaporedno številko, teh pa je 37, kar se ujema s številom postavk iz obrazca 8 "Predračun (popis blaga)",
" drugega stolpca, ki po posameznih zaporednih številkah navaja "2-letne količine sredstva", te pa "skupaj" znašajo "71794" oziroma "100%",
" tretjega stolpca, ki je prazen in je namenjen vpisu "2 letne količine ekološkega sredstva".

V zvezi s tema obrazcema in nekaterimi postavkami je naročnik prejel več vprašanj prek portala javnih naročil, na katera je tudi odgovoril, s čimer so ti odgovori skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 postali del razpisne dokumentacije.

Pojasnila, objavljena na portalu javnih naročil 3. 9. 2012, ob 9.27:
"Ponudnikovo vprašanje:
Naročnika pozivamo naj jasno določi v stolpcu F -cena koncentrata (brez ddv) "/ L - saj ima v nazivu artikla pri posameznih pozicijah podano enoto mere kilogram ( npr. poz.25,26)" Kaj naj torej napišemo v stolpec cena koncentrata le to na liter ali v kilogramih"
Prosimo za pojasnilo.
Hvala.

Odgovor:
Opravičujemo se za napako. Potrebno je podati ceno na enoto mere /EM. V vprašanem primeru za pozicijo 25; 26; je potrebno podati ceno/kg."

Pojasnila, objavljena na portalu javnih naročil 3. 9. 2012, ob 10.05:
"Ponudnikovo vprašanje:
Spoštovani.
Prosimo za odgovore na spodaj zastavljena vprašanja kot si sledijo:
["]
- skladno z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju nas zanima kako bo naročnik obravnaval ekološke produkte in ali je naša interpretacija pravilna torej ali bo naročnik tiste produkte, ki vsebujeno prepovedane R in H stavke in so vseeno določeni kot ekološki izločil" Kako bo naročnik to ugotavljal glede na dejstvo, da se varnostni listi predložijo do sklenitve pogodbe"
- Nadalje navajamo, da je merilo za izbor vrednotenje čistil, ki so manj obremenjujoča za okolje in zdravje ljudi osnovano na osnovi količin posameznih artiklov pri čemer že samo pozicija 37 ( tabletirana sol za pomivalni stroj) predstavlja 50% količine.Navedena metoda je neobjektivna zato predlagamo, da za vrednotenje uporabite število ponujenih produktov, ki temu merilu ustrezajo in tako dobite bolj objektiven podatek. Zakon tudi navaja, da mora biti merilo jasno opredeljeno.
["]

Odgovor:
["]
Listina s katero boste dokazovali ekološke produkte je potrebno priložiti v ponudbi. Kako se ta listina imenuje, naročnik ni opredeljeval.
Merila za izbor vrednotenje čistil, ki so manj obremenjujoča za okolje in zdravje ljudi ostajajo taka, kot je to zahteval naročnik. Naročnik izhaja iz dejstva, da je količina dobavljenih ekoloških čistil bolj pomembna, ko število različnih artiklov v zanemarljivih količibah.
lep pozdrav,"

Pojasnila, objavljena na portalu javnih naročil 4. 9. 2012, ob 14.50:
"Ponudnikovo vprašanje:
Spoštovani,
stolpec G/ IV imenujete "Skupna vrednost z brez DDV" - prosimo, da pojasnite ali želite vrednost z ali brez ddv. Hvala.

Odgovor:
Opravičujemo se za napako. Mišljeno je na vrednost brez DDV.
lp,"

Pojasnila, objavljena na portalu javnih naročil 4. 9. 2012, ob 14.54:
"Ponudnikovo vprašanje:
Pozdravljeni,
okvirna dvoletna količina, ki jo je predvidel naročnik v sklopu 1 pod postavko 21 - 9000 kg sredstva za strojno pomivanje posode in postavko 37 - 36.000 kg tabletirane soli se zdi nerealna in poraja vprašanje favoriziranja že vnaprej izbranega ponudnika. Prosimo, da ustrezno koregirate obe količini glede na realno porabo.
Hvala.

Odgovor:
Naročnik je podal ocenjeno količino po svojih izračunih. Pri realizaciji so možna odstopanja.
lp,"

Pojasnila, objavljena na portalu javnih naročil 5. 9. 2012, ob 12.51:
"Ponudnikovo vprašanje:
Pozdravljeni,
na kakšen način boste preverjali ali ponujeni izdelki ustrezajo zahtevam glede na to, da v samem ponudbenem predračunu ni potrebno navajati naziva ponujenega blaga, niti dokumentaciji ni potrebno predložiti tehnične dokumentacije razen dokazila za izdelke, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje temeljne okoljske zahteve.
Hvala.

Odgovor:
Ponudnik mora ponuditi ponudbo z resničnimi podatki in naročnika ne bo zavajal, ker bo naročnik pred sklenitvijo pogodbe preveril ustreznost podatkov.
lp,"

Iz citiranih pojasnil je razvidno, da je naročnik na vprašanja ponudnikov med drugim popravil nekatere nedoslednosti v obrazcu 8 "Predračun (popis blaga)".

Državna revizijska komisija je vpogledala v dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 4300-7/2012-1/o z dne 26. 9. 2012 in ugotovila, da je naročnik sodelujočim ponudnikom v sklopu 1 pojasnil ocenjevanje njihovih ponudb:
" ponudnik Ecolab, d. o. o., Maribor: ponudba za sklop 1 "v vrednosti 76.237,32 EUR, od tega 60,00% EKO čistila", "število zbranih točk": 808,66,
" ponudnik Diversey, d. o. o., Maribor: ponudba za sklop 1 "v vrednosti 152.489,46 EUR, od tega 80,60% EKO čistila", vendar se je "po odpravi napake" "procent EKO čistila zmanjšal iz 80,60% na 79,58%", "število zbranih točk": 227,07,
" izbrani ponudnik: ponudba za sklop 1 "v vrednosti 79.385,32 EUR, od tega 89,22% EKO čistila", vendar se je "po odpravi napake" "procent EKO čistila zmanjšal iz 89,22% na 86,79%", "število zbranih točk": 867,73,
" vlagatelj: ponudba za sklop 1 "v vrednosti 63.705,62 EUR, od tega 29,06% EKO čistila", vendar se je "po odpravi napake" "procent EKO čistila zmanjšal iz 29,06% na 28,73%", "število zbranih točk": 813,34,
" ponudnik Pan Goslar, d. o. o., Brest: ponudba za sklop 1 "v vrednosti 110.619,90 EUR, od tega 9,06% EKO čistila", "število zbranih točk": 353,80.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ne oporeka ocenjevanju ponudb v sklopu 1 po merilu "ponujena cena (PC)". Vlagatelj v delu zahtevka za revizijo, kjer predstavlja svoje argumente, da je naročnik ponudbe v sklopu 1 nepravilno ocenjeval po merilu "čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje", navaja, koliko točk po merilu "ponujena cena (PC)" prejmejo ponudbe v sklopu 1:
" ponudnik Diversey, d. o. o., Maribor: 0 točk,
" ponudnik Pan Goslar, d. o. o., Brest: 353,80 točk,
" izbrani ponudnik: 617,73 točk,
" ponudnik Ecolab, d. o. o., Maribor: 644,14 točk,
" vlagatelj: 750 točk.

Vlagatelj nadalje v delu zahtevka za revizijo, kjer predstavlja svoje argumente, da je naročnik ponudbe v sklopu 1 nepravilno ocenjeval po merilu "čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje", navaja, koliko točk po tem merilu bi morale prejeti ponudbe v sklopu 1:
" ponudnik Ecolab, d. o. o., Maribor: 7,25 točk, kot posledica neupoštevanja tabletirane soli za pomivalne stroje med ekološkimi čistili, delež ekoloških čistil pa bi znašal največ 9,86 %,
" ponudnik Diversey, d. o. o., Maribor: 184,67 točk, kot posledica neupoštevanja tabletirane soli za pomivalne stroje med ekološkimi čistili, delež ekoloških čistil pa bi znašal največ 29,44 %,
" izbrani ponudnik: 250 točk, kljub neupoštevanju tabletirane soli za pomivalne stroje med ekološkimi čistili, saj bi delež ekoloških čistil znašal največ 36,65%,
" vlagatelj: 178,23 točk, ob upoštevanju dosedanjega deleža ekoloških čistil 28,73 %, ki ga je ugotovil že naročnik, saj vlagatelj med ekološka čistila ni vključil tabletirane soli za pomivalne stroje,
" ponudnik Pan Goslar, d. o. o., Brest: 0 točk, ob upoštevanju dosedanjega deleža ekoloških čistil, ker mednje ni vključil tabletirane soli za pomivalne stroje.

Vlagatelj zatrjuje, da bi ob upoštevanju njegovega izračuna, ponudbe v sklopu 1 morale prejeti drugačno število točk, pri čemer bi jih vlagateljeva ponudba v sklopu 1 prejela največ in bi jo zato moral naročnik izbrati. Vlagatelj navaja naslednje točke v sklopu 1 za:
" svojo ponudbo: 928,23 točk,
" ponudbo izbranega ponudnika: 867,73 točk,
" ponudbo ponudnika Ecolab, d. o. o., Maribor: 651,39 točk,
" ponudbo ponudnika Pan Goslar, d. o. o., Brest: 353,80 točk ,
" ponudbo ponudnika Diversey, d. o. o., Maribor: 184,67 točk.

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da količina tabletirane soli za pomivalne stroje (v višini "36000") predstavlja glede na celotno količino razpisanih čistil v sklopu 1 (količina, ki je določena v obrazcu 8 "Predračun (popis blaga)", četrti stolpec, označen z II " količina "71794") delež 50,14 % [36.000/71.794 × 100]. Vlagatelj meni, da tabelirana sol za pomivalne stroje ni čistilo, ki bi ga bilo mogoče upoštevati po merilu "čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje" pri ocenjevanju ponudb v sklopu 1. Deleži ekoloških čistil izbranega ponudnika ("86,79%") ter ponudnikov Ecolab, d. o. o., Maribor ("60,00%") in Diversey, d. o. o., Maribor ("79,58%"), ki jih je naročnik zapisal v dokumentu "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 4300-7/2012-1/o z dne 26. 9. 2012, vključujejo tudi delež, ki odpade na tabletirano sol za pomivalne stroje. Vsi ti deleži namreč znašajo več kot 49,86 %, kar je razlika do celote, če se ne upošteva delež, ki odpade na tabletirano sol za pomivalne stroje. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbi za sklop 1 ponudnikov Ecolab, d. o. o., Maribor in Diversey, d. o. o., Maribor in lahko potrdi, da sta ta ponudnika, tako kot izbrani ponudnik, tabletirano sol za pomivalne stroje vključila med ekološka čistila.

Ob izključitvi uporabe tabletirane soli za pomivalne stroje pri izračunu ponudb v sklopu 1 po merilu "čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje", je treba pritrditi vlagateljevim izračunom, da bi njegova ponudba v sklopu 1 prejela največ točk. Navedeno je ugotovila tudi Državna revizijska komisija.

Naročnik v sklepu št. 4300-7/2012/ZR z dne 12. 10. 2012 pravilno navaja, da je zahtevek za revizijo, ki se nanaša na razpisno dokumentacijo, treba vložiti v rokih iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN. Vendar vlagatelj v resnici ne ugovarja vsebini razpisne dokumentacije in oblikovanju obrazca 8 "Predračun (popis blaga)" v delu, ki se nanaša na določitev tabele "Ovrednotenje čistil, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje - ''ekološka čistila''", oziroma ne navaja, da je naročnik vanj pod zaporedno številko 37 napačno vključil tabletirano sol za pomivalne stroje kot ekološko čistilo po Uredbi, temveč izpostavlja, da naročnik ne bi smel upoštevati tega, da so izbrani ponudnik ter ponudnika Ecolab, d. o. o., Maribor in Diversey, d. o. o., Maribor tabletirano sol za pomivalne stroje naročniku predstavili kot ekološko čistilo (torej da so vpisali količino "36000" pod zaporedno številko 37 tabele "Ovrednotenje čistil, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje - ''ekološka čistila''") in da je naročnik njihove ponudbe v sklopu 1 ocenjeval glede na takšno, za vlagatelja napačno, predstavitev. Vlagatelj torej v resnici ugovarja le ocenjevanju ponudb.

Naročnik je kot merilo določil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, sestavljeno iz dveh meril. Skladno z alineo a prvega odstavka 48. člena ZJN-2 naročnik lahko odda javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril v povezavi s predmetom javnega naročila, v nadaljevanju pa sta med primeroma naštetimi elementi navedena cena in ekološke lastnosti.

Skladno s 1. točko 3. člena Uredbe so "temeljne okoljske zahteve" minimalne zahteve, ki jih mora naročnik v postopku javnega naročanja upoštevati pri opredelitvi predmeta javnega naročila, tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, pogodbenih določil in meril za izbor najugodnejše ponudbe.

Uredba določa tudi "dodatne okoljske zahteve", te pa definira kot zahteve, ki jih naročnik na podlagi lastne presoje vključi v postopek javnega naročanja, kadar želi uveljavljati dodatne ali višje standarde varstva okolja, kot so določeni v temeljnih okoljskih zahtevah (2. točka 3. člena Uredbe).

Naročnik skladno s prvim odstavkom 4. člena Uredbe v postopek javnega naročanja vključi okoljske zahteve tako, da jih opredeli na enega ali več načinov, med drugim kot merilo za izbor najugodnejše ponudbe (četrta alinea prvega odstavka 4. člena Uredbe).

Uredba določa okoljske zahteve za "naslednje predmete javnega naročanja", ki jih našteva v 11 alineah (5. člen Uredbe), med njimi pa so tudi čistila (osma alinea 5. člena Uredbe).

V prvem odstavku 6. člena Uredbe je določeno, da so okoljske zahteve in natančnejša opredelitev predmetov javnega naročanja določene v Prilogah 1"12 Uredbe. Priloga 9 določa "Temeljne okoljske zahteve za čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila", Priloga 12 pa "Okoljska merila za postopke javnega naročanja, v katerih naročnik temeljne okoljske zahteve vključi le med merila za izbor najugodnejše ponudbe".

Peti odstavek 6. člena Uredbe določa, da naročnik lahko upoštevaje temeljna načela javnega naročanja in določbe (med drugim) ZJN-2 v postopek javnega naročanja vključi tudi okoljske zahteve, ki jih Uredba ne določa, in sicer ne glede na to, ali Uredba določa temeljne oziroma dodatne okoljske zahteve za posamezen predmet javnega naročanja ali ne. V tem primeru mora te zahteve navesti v obvestilu o naročilu ali v razpisni dokumentaciji.

Naročnik za oddajo javnih naročil blaga (8. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), katerih predmet so čistila, mora upoštevati Uredbo, v prehodnem obdobju do 1. 1. 2013, ker ni organ Republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti, pa jo mora upoštevati tako, da temeljne okoljske zahteve (ena izmed temeljnih okoljskih zahtev so tudi merila; gl. 1. točka 3. člena in četrta alinea prvega odstavka 4. člena Uredbe) vključi le med merila za izbor, in sicer tako, da iz Priloge 12 Uredbe izbere najmanj eno merilo za posamezen predmet javnega naročanja, pri čemer morajo biti okoljska merila za vsak predmet javnega naročanja, razen za osebna in transportna vozila ter storitev avtobusnega transporta, skupaj ovrednotena z najmanj 25 % vseh meril za izbor najugodnejše ponudbe (prvi odstavek 7. člena Uredbe).

Kot izhaja iz besedila Uredbe, ima naročnik dolžnost uporabiti Uredbo.

Merilo "čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje", ki ga je naročnik določil za ocenjevanje ponudb v sklopu 1, je treba subsumirati pod merilo ekološke lastnosti (alinea a prvega odstavka 48. člena ZJN-2). Naročnik se v razpisni dokumentaciji sklicuje na Uredbo, zato je tudi očitno, da je to merilo treba tolmačiti glede na Uredbo.

Vlagatelj se sicer sklicuje na Prilogo 9, vendar je treba vlagateljeve očitke upoštevati glede na Prilogo 12. V XVIII. točki Priloge 12 Uredbe, poimenovani "Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju detergentov za pomivalne stroje", je določeno, da "za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi" "merilo ''čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje''", pri čemer "ponudba z detergenti za pomivalne stroje, ki glede na ["] se v okviru tega merila točkujejo z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. ["]". Uredba v tem delu uporablja pojem "detergent", tabletirana sol za pomivalne stroje pa ni vključena v ta pojem.

Naročnik sicer lahko tudi za predmete javnega naročanja, ki niso navedeni v 5. členu Uredbe, (ob upoštevanju zahtev ZJN-2) določi merilo ekološke lastnosti, saj mu to omogoča alinea a prvega odstavka 48. člena ZJN-2. Vendar tega naročnik v obravnavanem primeru javnega naročanja glede dela ponudbe, ki se nanaša na tabletirano sol za pomivalne stroje, ni storil. Glede na navedeno Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, ko zatrjuje, da naročnik pri ocenjevanju ponudb v sklopu 1 ne bi smel upoštevati tega, da so izbrani ponudnik ter ponudnika Ecolab, d. o. o., Maribor in Diversey, d. o. o., Maribor v delež ekoloških čistil za izračun po merilu "čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje" vključili tudi tabletirano sol za pomivalne stroje. Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ne more biti ključno dejstvo, da je bil v tabeli "Ovrednotenje čistil, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje - ''ekološka čistila''" predviden tudi razdelek pod zaporedno številko 37, saj tega razdelka pri ocenjevanju ponudb v sklopu 1 glede na način, kot so opisana merila, naročnik ni bil upravičen uporabiti. Ocenjevanje ponudb v sklopu 1 bi torej moralo temeljiti na podatkih o deležih "čistil, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje", ki ne vključujejo deleža tabletirane soli za pomivalne stroje. S tem, ko naročnik tega ni upošteval, je ravnal v nasprotju s petim odstavkom 48. člena ZJN-2, saj pri ocenjevanju ponudb v sklopu 1 ni uporabil meril na način, kot so bila opisana in vrednotena v razpisni dokumentaciji.

Že upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija, ne da bi obravnavala še nadaljnji vlagateljev očitek, ki se nanaša na dokazila o skladnosti izdelka, saj ne glede na njegovo (ne)utemeljenost to ne bi spremenilo tega, da je morala Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugoditi in razveljaviti odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 4300-7/2012-1/o z dne 26. 9. 2012.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (gl. 7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija napotuje naročnika, da mora v primeru, če na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije oceni, da je mogoče nadaljevati in zaključiti postopek oddaje javnega naročila z izbiro najugodnejše ponudbe, ravnati po drugem odstavku 41. člena ZJN-2. Pri tem mora naročnik upoštevati, da mora po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 vse ponudbe, ki niso popolne, izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Naročnik mora pri svojih ravnanjih upoštevati, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 8. člena ZJN-2), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (9. člen ZJN-2). V primeru, če se naročnik odloči, da javnega naročila ne bo oddal, mora prav tako ravnati v skladu z ZJN-2, zlasti pa upoštevati obveznosti iz 80. člena ZJN-2.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008; v nadaljevanju: ZOdvT) in s 6. delom tarife po ZOdvT, ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške takse v priglašeni višini 952 eurov, stroške za nagrado za postopek pravnega varstva v višini 800 eurov, povečane za 20 % DDV, kar znese 960 eurov, in izdatke po tarifni številki 6002 v višini 20 eurov, povečani za 20 % DDV, kar znese 24 eurov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 1.936 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku roka za prostovoljno izpolnitev. Državna revizijska komisija je zavrnila višjo stroškovno zahtevo od priznanih 1.936 eurov. Državna revizijska komisija ni priznala povračila stroškov za nagrado za odvetniško zastopanje nad priznanim zneskom, saj jih glede na okoliščine primera ne ocenjuje kot potrebne stroške (prim. tretji odstavek 70. člena ZRPJN). Vlagatelj je vplačal takso v potrebni višini 952,62 eurov, vendar je priglasil povrnitev (le) 952 eurov, zato je Državna revizijska komisija odločila o povrnitvi le priglašenega zneska takse.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 28. 11. 2012

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
" Dom upokojencev Center Tabor - Poljane, Tabor 10, Ljubljana,
" odvetnik Samoel Peterlin, Kotnikova ulica 34, 1000 Ljubljana,
" Inter Koop, d. o. o., Zrkovska 97, 2000 Maribor,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran