EN

018-385/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Številka: 018-385/2012-3
Datum sprejema: 4. 12. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Čiščenje poslovnih prostorov na Kotnikovi 5 v Ljubljani (sklop 1) in na Trubarjevi 11 v Mariboru (sklop 2)" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj VALINA, družba za vzdrževanje in čiščenje, d.o.o., Štepanjska cesta 22/b, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mag. Zlatko Herceg iz Murske Sobote (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 4. 12. 2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je javno naročilo storitev za čiščenje poslovnih prostorov na Kotnikovi 5 v Ljubljani (sklop 1) in na Trubarjevi 11 v Mariboru (sklop 2) objavil 12. 7. 2012 na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN7522/2012, in 17. 7. 2012 v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, pod številko objave 2012/S 135-225655.

Naročnik je 12. 10. 2012 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere je razvidno, da je javno naročilo v sklopu 1 oddal ponudniku Aktiva čiščenje d.o.o., Ljubljanska cesta 12f, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 1), v sklopu 2 pa je naročilo oddal ponudniku Cleaning d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija 25, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 2). V obrazložitvi odločitve je naročnik zapisal, da je ugotovil, da je vlagateljeva ponudba, ki je bila glede na postavljeno merilo cene storitve najugodnejša, nepravilna in posledično nepopolna, zato jo je izločil. Naročnik je ugotovil, da je vlagatelj v ponudbi dal bančno garancijo za resnost ponudbe, ki ne ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, ker ni veljavna še najmanj 15 dni od dneva veljavnosti ponudbe.

Vlagatelj je 5. 11. 2012 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji naročila v obeh razpisanih sklopih. Vlagatelj navaja, da se je naročnik pri odločitvi o izločitvi njegove ponudbe nepravilno oprl zgolj na jezikovno razlago točke 4. 2. 5 razpisne dokumentacije, iz katere med drugim izhaja, da mora biti garancija za resnost ponudbe veljavna najmanj 15 dni od dneva poteka veljavnosti ponudbe z možnostjo podaljšanja na zahtevo uporabnika garancije. Po navedbah vlagatelja bi moral naročnik, ob upoštevanju določila razpisne dokumentacije, ki zahteva, da mora ponudba veljati najmanj 90 dni od dneva, določenega za odpiranje ponudb, slednje pa je potekalo 20. 8. 2012, poleg jezikovne razlage določila iz 4. 2. 5. točke razpisne dokumentacije upoštevati tudi namensko in logično razlago. Naročnik si je po mnenju vlagatelja očitno želel zagotoviti, da bi v primeru ponudnikovega umika ali odstopa od pogodbe v zadnjih dneh veljavnosti ponudbe še pravočasno uredil vse formalnosti v postopku unovčitve bančne garancije za resnost ponudbe. Namen naročnika je torej bil pridobiti ponudbe, veljavne najmanj do 18. 11. 2012, podprte z bančnimi garancijami za resnost ponudbe, veljavnimi najmanj do 3. 12. 2012, kar je vlagatelj v celoti izpolnil ter ponudil celo daljši rok veljavnosti garancije, do 10. 12. 2012. Naročnik s tem, ko je izločil njegovo ponudbo, čeprav je imela daljši rok veljavnosti ponudbe od ponudb ostalih ponudnikov, ki jih je označil za pravilne in popolne, ni sledil namenu, zaradi katerega je oblikoval določilo razpisne dokumentacije iz točke 4. 2. 5. Takšna razlaga je tudi v nasprotju z načelom enakopravne obravnave, saj je bila njegova ponudba izločena samo zato, ker je ponudil daljši rok veljavnosti ponudbe kot konkurenčni ponudniki, ter logični razlagi. Naročnikovo tolmačenje bi namreč po navedbah vlagatelja lahko vodilo do položaja, ko bi naročnik vlagatelja zato, ker je ponudil daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, izločil, nato pa v primeru, ko v 90 dneh od roka za oddajo ponudb ne bi dosegel pravnomočnosti odločitve in podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom, vse ponudnike pozval na podaljšanje veljavnosti ponudbe, s čimer bi storili nekaj, kar je vlagatelj storil že v svoji ponudbi, a je bil zaradi tega izločen. Vlagatelj predlaga razveljavitev Odločitve o oddaji naročila z dne 12. 10. 2012 v sklopu 1 in sklopu 2, da naročnik ugotovi popolnost ponudbe vlagatelja v obeh sklopih in naročilo odda njemu. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov pravnega varstva.

Naročnik je 16. 11. 2012 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik je pojasnil, da gre pri pogojih iz razpisne dokumentacije glede veljavnosti ponudbe in veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe za dva ločena pogoja, ki ju mora izpolnjevati ponudba, da bo pravilna in posledično popolna, pri čemer se veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe veže na rok veljavnosti ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe določi ponudnik sam, pri čemer mora izpolnjevati minimalni pogoj veljavnosti vsaj 90 dni. Vlagatelj je veljavnost ponudbe določil do 10. 12. 2012, kar je več od zahtevanih vsaj 90 dni, zato bi moral skladno s podanim rokom veljavnosti ponudbe določiti rok za veljavnost garancije za resnost ponudbe vsaj 15 dni od roka veljavnosti ponudbe, torej bi morala bančna garancija veljati vsaj do 25. 12. 2012. Ker temu pogoju ni bilo zadoščeno, je naročnik prepričan, da je njegovo ponudbo utemeljeno izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročila, saj ni izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in je bila nepopolna. Naročnik še navaja, da je bila določitev pogoja veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe v razpisni dokumentaciji jasna in nedvoumna, drugačna razlaga določila pa bi pomenila neenakopravno obravnavo ponudnikov in kršitev načela transparentnosti. V kolikor je vlagatelj menil, da je bilo določilo razpisne dokumentacije nejasno, pa bi lahko naročnika prosil za pojasnilo preko portala javnih naročil. Naročnik navaja, da napake oziroma površnosti vlagatelja pri pripravi ponudbe ni dopustno odpraviti na račun drugačne razlage razpisnih pogojev.

Naročnik je 23. 11. 2012 Državni revizijski komisiji v odločanje odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila.

Vlagatelj se je v vlogi z dne 27. 11. 2012 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Po pregledu odstopljene dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju, ugotovila, da zahtevek za revizijo ni utemeljen.

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2) v prvem odstavku 80. člena naročniku nalaga, da mora ponudbe, ki niso popolne, izločiti. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2 ali posameznih zahtev iz razpisne dokumentacije, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) oz. neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka.

Med strankama je sporno, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo zaradi prekratkega roka veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe izločil kot nepopolno.

Med strankama ni sporno, da je vlagatelj v ponudbi navedel, da ponudba velja do 10. 12. 2012, ponudbi pa je predložil bančno garancijo za resnost ponudbe z enakim rokom veljavnosti, torej do 10. 12. 2012. Prav tako ni sporno, da je vlagatelj z danim rokom veljavnosti ponudbe izpolnil naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije, da mora ponudba veljati najmanj 90 dni od dneva, določenega za odpiranje ponudb (točka 2. 7 razpisne dokumentacije " Veljavnost ponudbe). Odpiranje ponudb je bilo namreč opravljeno 20. 8. 2012, zato je za izpolnjevanje zahteve razpisne dokumentacije glede veljavnosti ponudbe zadoščalo, če je ponudba veljala vsaj do 18. 11. 2012. Temu pogoju je vlagateljeva ponudba zadostila, kar je ugotovil tudi naročnik. Med strankama ni spora niti o tem, da je naročnik v točki 4. 2. 5 razpisne dokumentacije med drugim določil, da mora ponudnik za zavarovanje predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki: "["] mora biti veljavna najmanj 15 dni od dneva poteka veljavnosti ponudbe, z možnostjo podaljšanja na zahtevo uporabnika garancije."

Med strankama pa je sporno, ali bi moral vlagatelj veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe vezati na datum veljavnosti ponudbe, ki ga je navedel v ponudbi, ali zadošča, da je veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe vsaj 15 dni daljša od minimalnega roka za veljavnost ponudbe, zahtevanega v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj namreč meni, da je bil naročnikov namen pridobiti ponudbe veljavne najmanj do 18. 11. 2012, podprte z bančnimi garancijami za resnost ponudbe, veljavnimi najmanj do 3. 12. 2012, kar je vlagatelj v celoti izpolnil ter ponudil celo daljši rok, tj. do 10. 12. 2012, zato je namenu, zaradi katerega je naročnik zahteval bančno garancijo za resnost ponudbe, v celoti zadoščeno.

Vendar se Državna revizijska komisija z vlagateljem ne more strinjati. Za takšno tolmačenje določb razpisne dokumentacije glede popolnosti ponudbe, kot ga ponuja vlagatelj, ko veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe veže na najkrajšo veljavnost ponudbe, ki je bila zahtevana z razpisno dokumentacijo, ni podlage v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji jasno in nedvoumno določil dva medsebojno ločena pogoja, ki ju mora izpolnjevati ponudba, da bo popolna: veljavnost ponudbe in veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe. Pri slednjem je naročnik zapisal, da morajo ponudniki predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora biti veljavna najmanj 15 dni od dneva poteka veljavnosti ponudbe. Vendar datum veljavnosti ponudbe ni bil fiksno določen že v razpisni dokumentaciji, kot si to razlaga vlagatelj, ampak so datum veljavnosti ponudbe (glede na točko 2. 7 razpisne dokumentacije) določili ponudniki sami (pri čemer so bili vezani le z zahtevo, da mora ponudba veljati najmanj 90 dni od dneva, določenega za odpiranje ponudb). Vlagatelj je tako sam odločil, do kdaj ga bo vezala ponudba in določil, da ponudba velja do 10. 12. 2012. Od tega datuma dalje bi moral vlagatelj zato, da bi izpolnil tudi pogoj glede veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe, ki je bil jasno določen in vezan na potek veljavnosti ponudbe, upoštevati 15 - dnevni rok. Ponudbi bi moral priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe z veljavnostjo do 25. 12. 2012 in ne le do 10. 12. 2012, kot je to storil v obravnavanem primeru. Zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni mogoče očitati kršitev pri ravnanju z vlagateljevo ponudbo, ko jo je izločil kot nepopolno.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 4. 12. 2012


Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška pisarna Mag. Zlatko Herceg, Slovenska ulica 43, Murska Sobota
- Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana
- Aktiva čiščenje d.o.o., Ljubljanska cesta 12f, Trzin
- Cleaning d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija 25, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv - tu

Natisni stran