Na vsebino
EN

018-384/2012 BIC Ljubljana

Številka: 018-384/2012-3
Datum sprejema: 29. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spr.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbije in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Dozidava prizidka " BIC Ljubljana" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik DEMA PLUS inžinering d.o.o., Kongresni trg 3, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.11.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 4.10.2012 na portalu javnih naročil pod številko objave JN10622/2012 objavil obvestilo o predmetnem naročilu.

Dne 19.10.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. JN-0002/2012 " v nadaljevanju: odločitev o izbiri), s katerim je javno naročilo oddal ponudniku ZIR, d.o.o., Litostrojska cesta 44e, Ljubljana, s partnerjem AS-Primus, d.o.o., Ulica Bračičeve brigade 28, Stari trg pri Ložu (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je navedel, da je na razpisu prejel osem pravočasnih ponudb. Ponudbe so bile razvrščene na podlagi merila za izbiro " najnižja cena, pri čemer je bila najugodnejša ponudba izbranega ponudnika. Pregled ponudbe izbranega ponudnika je pokazal, da je le-ta popolna. Ker je ponudba izbranega ponudnika popolna, naročnik popolnosti preostalih ponudb, skladno z drugim odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spr.; v nadaljevanju: ZJN-2) ni preverjal.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 6.11.2012). Vlagatelj predlaga, da se odločitev o izbiri razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva po priloženem stroškovniku. Vlagatelj naročniku očita kršitev 80. člena ZJN-2, saj bi moral po njegovem mnenju ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepopolno. Izbrani ponudnik namreč ni predložil zahtevanega BON obrazca niti potrdil vseh bank, ki bi izkazovale, da ponudnik v šestih mesecih pred izdajo obrazca ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti. Poleg tega je vlagatelj na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da le-ta ni predložil niti za ponudnika kot gospodarsko družbo (za partnerja AS-Primus, d.o.o.) niti za njegove zastopnike potrdila iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih mesecev. Prav tako niso niti ponudnik niti njegovi zakoniti zastopniki podpisali obrazca P-10 (Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence), ki so ga bili v skladu z določili razpisa dolžni predložiti za vsakega ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika partnerja AS-Primus, d.o.o. Na vpogledu je vlagatelj naročnika vprašal, ali je od izbranega ponudnika zahteval kakršnokoli dopolnitev ponudbe, na kar je dobil odgovor, da ne, prav tako pa ni preveril niti resničnost njegovih podanih izjav o plačilu davkov in prispevkov. Vlagatelj se sklicuje še na odločitev Državne revizijske komisije v zadevi 018-123/2008-12 in zaključuje, da izbrani ponudnik ni izkazal osnovne sposobnosti za izvedbo naročila na način, kot je bilo zahtevano v razpisu ter da bi zato moral naročnik njegovo ponudbo izločiti.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 12.11.2012 izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (drugi odstavek 27. člena ZPVPJN). Ker naročnik ni preverjal popolnosti preostalih ponudb, ki so bile po cenovnem merilu uvrščene za njegovo ponudbo, je izbrani ponudnik mnenja, da vlagatelj ne izkazuje aktivne legitimacije za vodenje postopka pravnega varstva. Izbrani ponudnik navaja, da je v ponudbi predložil obrazec S.BON-1/P in je tako v celoti zadostil naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Prav tako je v ponudbi predložil potrdili pristojnega organa z dne 11.9.2012, iz katerih izhaja, da AS-Primus, d.o.o. in njegov zakoniti zastopnik B.H. nista obsojena za kazniva dejanja. Izbrani ponudnik ZIR d.o.o. in njegov zakoniti zastopnik R.Z. sta podpisala obrazec P-10 (Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence), kar je razvidno iz ponudbe na straneh 133-135. Ker sta v ponudbi predloženi potrdili iz kazenske evidence z dne 11.9.2012 za njegovega partnerja AS-Primus, d.o.o. in njegovega zakonitega zastopnika, izbranemu ponudniku zanju ni bilo treba posebej priložiti še obrazca P-10. Celo v primeru, če zahtevani obrazci k ponudbi ne bi bili predloženi, bi šlo v takšnem primeru za formalno nepopolno ponudbo in bi mu moral naročnik skladno z 78. členom ZJN-2 dopustiti in omogočiti dopolnitev ponudbe.

Naročnik je s sklepom (brez opr. št.) z dne 16.11.2012 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi se najprej sklicuje na dodatno pojasnilo razpisne dokumentacije, s katerim je na vprašanje ponudnikov odgovoril, da za dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti iz točke 8 in točke 9 obrazca N-1 razpisne dokumentacije, zadostuje predložitev obrazca S.BON-1/P, ki vsebuje tako podatke o bonitetni oceni, kot tudi informacijo o neporavnanih obveznostih v zadnjih šestih mesecih. Izbrani ponudnik je v ponudbi predložil obrazec S.BON-1/P za ponudnika ZIR, d.o.o. in za njegovega partnerja AS-Primus, d.o.o. (stran 144 " 157), poleg tega pa je za partnerja predložil tudi potrdila bank (stran 158-159), čeprav so bila ta zahtevana le alternativno. S tem se je vlagatelj lahko seznanil na vpogledu v ponudbo, saj naročnik teh podatkov ni prekril. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi predložil tudi izpolnjen in podpisan obrazec P-10 (Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence), tako za ponudnika ZIR, d.o.o., kot za njegovega zakonitega zastopnika, kot tudi potrdila iz kazenske evidence za partnerja AS-Primus, d.o.o., prav tako za pravno osebo in za njenega zakonitega zastopnika (stran 132-137). Navedena potrdila je pristojni organ izdal dne 11.9.2012. Pri tem naročnik poudarja, da je potrdila o nekaznovanosti ponudnika ZIR d.o.o. in njegovega zakonitega zastopnika, pridobil v prejšnjem postopku oddaje javnega naročila, kjer je ta ponudnik sodeloval (prav tako izdana s strani pristojnega organa dne 9.7.2012), kar pomeni, da vsa potrdila niso starejša od štirih mesecev od roka za oddajo ponudb. Navedeno je skladno z določili ZJN-2 in določili razpisne dokumentacije, zato je naročnik prepričan, da je ponudba izbranega ponudnika popolna. Naročnik je za izbranega ponudnika preveril tudi obstoj morebitnih neplačanih obveznosti iz naslova davkov in prispevkov ter ugotovil, da imata on in njegov partner vse obveznosti poravnane. Kot je že na vpogledu pojasnil vlagatelju, je to preverjanje opravil po izdaji odločitve o oddaji javnega naročila in pred sklenitvijo pogodbe, kar je skladno s 77. členom ZJN-2.

Naročnik je dne 21.11.2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Po pregledu odstopljene dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagateljeva aktivna legitimacija za vodenje postopka pravnega varstva v konkretnem primeru ni sporna. Ustaljena praksa Državne revizijske komisije je (prim. št. 018-021/2012), da v primerih, kakršen je obravnavani (t.j., ko naročnik ravna po pravilu iz drugega odstavka 41. člena ZJN-2 ter najprej oceni pravočasne ponudbe na podlagi meril za izbiro, potem pa preveri le popolnost najugodnejše ponudbe), preostalim udeleženim ponudnikom (katerih ponudbe niso bile preverjane s stališča njihove popolnosti) vedno priznava aktivno legitimacijo.

V obravnavanem primeru vlagatelj trdi, da ponudba izbranega ponudnika vsebuje takšne pomanjkljivosti, da je ni mogoče označiti kot popolno (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in bi jo zato moral naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija je najprej preverila vlagateljev očitek o tem, da izbrani ponudnik ni predložil BON obrazca, niti potrdil vseh bank, ki bi izkazovale, da ponudnik v šestih mesecih pred izdajo obrazca ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti.

Kot je razvidno iz spisovne dokumentacije, je naročnik v razpisni dokumentaciji, obrazec N-1 (Navodila ponudnikom), točka 7 (Preverjanje sposobnosti) določil, da bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo tam navedene pogoje. V podtočki 7.1 Pogoji (Ekonomska in finančna sposobnost) je pod 8. točko zahtevano:
"Ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih od izdaje dokazila ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)."
V podtočki 7.2 (Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev) je zapisano, da ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja iz 8. točke na enega od načinov:
"- ali s predložitvijo obrazca BON, ki ni starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudb in iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih pred izdajo obrazca ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti,
- ali s predložitvijo potrdil vseh bank, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudbi in iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih pred izdajo potrdil ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti."

Poleg tega je naročnik v podtočki 7.1 Pogoji (Ekonomska in finančna sposobnost) pod 9. točko zahteval:
"Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben izvesti javno naročilo, kar za gospodarske družbe pomeni, da imajo bonitetno oceno na dan izdaje BON obrazca vsaj SB7. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)."
V skladu s podtočko 7.2 (Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev) se izpolnjevanje pogoja iz 9. točke dokazuje "s predložitvijo ustreznega BON obrazca (npr. S.BON-1/P), iz katerega je razvidna bonitetna ocena po standardu Basel 2 (SB...). Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od roka za prejem ponudb".

Dne 9.10.2012 je naročnik na naslednje vprašanje ponudnikov:
"Zanima nas, ali za dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti- Točka 8 in Točka 9 Obrazca N-1 razpisne dokumentacije, zadostuje predložitev obrazca S.BON-1/P, s katerim se dokazuje sposobnost za obe točki ali moramo za neblokiranje ponudnika predložiti še BON-2 oziroma potrdilo vseh bank""
podal sledeči odgovor:
"Za izpolnjevanje obeh pogojev zadostuje predložitev S.BON-1/P2."

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da se v njej (stran 144 " 157) nahajata obrazca S.BON-1/P, in sicer tako za družbo ZIR, d.o.o., kot tudi za družbo AS-Primus, d.o.o. Oba obrazca sta bila pripravljena 10.10.2012 in izkazujeta ustrezno bonitetno oceno, iz njiju pa je razvidno, da omenjeni podjetji v zadnjih šestih mesecih nista imeli neporavnanih obveznosti. Poleg navedenega sta v ponudbi priloženi (čeprav to v razpisni dokumentaciji ni bilo zahtevano) še potrdili dveh poslovnih bank o plačilni sposobnosti družbe AS-Primus, d.o.o. (stran 158 in 159), iz katerih je poleg stanja na TRR (na dan 8. oziroma 9.10.2012) med drugim razvidno tudi, da družba (vsaj) v zadnjih 180 dneh ni imela blokiranega računa.

Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju vlagatelju ni mogoče pritrditi v tem, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev iz 8. in 9. točke iz podtočke 7.1 Pogoji (Ekonomska in finančna sposobnost) obrazca N-1 razpisne dokumentacije, oziroma (kot zatrjuje vlagatelj), da je bil naročnik dolžan vlagateljevo ponudbo izločiti kot nepolno zato, ker v njej ni priložen obrazec BON.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija preverila še vlagateljeve očitke o tem, da izbrani ponudnik niti za partnerja AS-Primus, d.o.o., niti za njegove zastopnike ni predložil zahtevana potrdila iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb niso starejša od štirih mesecev, oziroma da niti ponudnik niti njegovi zakoniti zastopniki niso podpisali obrazca P-10 (Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence).

V zvezi z navedenim je iz razpisne dokumentacije (obrazec N-1 Navodila ponudnikom, točka 7 Preverjanje sposobnosti) razvidno, da je naročnik v 1. točki podtočke 7.1. (Osnovna sposobnost) zapisal naslednji pogoj:
"Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj:
- hudodelsko združevanje;
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti;
- pranje denarja;
- goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)."

Cit. pogoj se v skladu s pravili iz razpisne dokumentacije (točka 7.2 Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev) dokazuje na naslednji način:
"Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec P-10 "Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence" za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika."

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže (strani 133 " 137), da se v njej nahajata dva izpolnjena (podpisana in žigosana) obrazca P-10 (Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence), in sicer eden za pravno osebo " ponudnika ZIR, d.o.o. in drugi za njegovega zakonitega zastopnika " fizično osebo R.Z. Poleg tega se v ponudbi nahajata dve potrdili, ki ju je izdalo RS Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Direktorat za pravosodno upravo (dokumenta št. 71010-68575/2012-2 in št. 71010-68575/2012-3, oba z dne 11.9.2012), s katerima izdajatelj potrjuje, da družba AS-Primus, d.o.o. in njegov zakoniti zastopnik B.H. nista bila obsojena za kazniva dejanja, ki jih določa 42. člen ZJN-2.

Ob spredaj opisanem dejanskem stanju je treba zavrniti tudi vlagateljeve očitke o tem, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev iz 1. točki podtočke 7.1. (Osnovna sposobnost) obrazca N-1 razpisne dokumentacije.

V zvezi z vlagateljevim očitkom, da naročnik ni preveril resničnost izjav izbranega ponudnika o plačilu davkov in prispevkov, Državna revizijska komisija na podlagi pregleda spisovne dokumentacije ugotavlja, da je naročnik na podlagi zaprosila z dne 29.10.2012 od RS Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, Davčnega urada Ljubljana, prejel odgovor (dokument št. 42900-65910/2012-08-122-31 z dne 7.11.2012), da imata tako podjetje ZIR, d.o.o. kot tudi AS-Primus, d.o.o. poravnane vse obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih javnih dajatev.

Ob vsem navedenem je morala Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločiti tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 29.11.2012Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, Rozmanova 12, Ljubljana
- ZIR, d.o.o., Litostrojska cesta 44e, Ljubljana
- AS-Primus, d.o.o., Ulica Bračičeve brigade 28, Stari trg pri Ložu
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- Arhiv tu (spis)

Natisni stran