EN

018-356/2012 Občina Kamnik

Številka: 018-356/2012-5
Datum sprejema: 22. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20., 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter Sonje Drozdek Šinko in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Rekonstrukcija in gradnja prizidka s telovadnico pri OŠ Toma Brejca v Kamniku", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik IN-TACT, d.o.o., Cesta 20. julija 2c, Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, dne 22. 11. 2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo z dne 23. 10. 2012, s katerim je vlagatelj zahteval razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji naročila, kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila "Rekonstrukcija in gradnja prizidka s telovadnico pri OŠ Toma Brejca v Kamniku"" z dne 16. 10. 2012, se zavrne kot neutemeljen.

2. Predlog naročnika za izdajo sklepa, s katerim se, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, dovoli začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, se zavrže.

3. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 30. 8. 2012 na portalu javnih naročil pod številko objave JN9359/2012 objavil obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. Dne 16. 10. 2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika Proctor, d.o.o., Ljubljanska cesta 97, Šmarje Sap (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 23. 10. 2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb zavrnil eno izmed njegovih referenc, in sicer zato, ker naj v sklopu referenčnega projekta ne bi bila zgrajena ali rekonstruirana telovadnica. Po mnenju vlagatelja je naročnik s tem kršil določila razpisne dokumentacije, saj iz 2. točke III. poglavja razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik alternativno dopustil tudi objekte druge namembnosti. Vlagatelj navaja, da tudi referenca pod št. 3 ustreza zahtevam za objekt pod točko 2. Ta objekt sicer ne vsebuje telovadnice, kar pa je naročnik v referenčni zahtevi dopustil. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Naročnik je dne 30. 10. 2012 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa navaja, da vlagateljeve reference ni upošteval pri ocenjevanju, ker pri referenčnem objektu ni bil upoštevan pogoj glede CC-SI klasifikacije, saj telovadnica ni bila predmet rekonstrukcije. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da ima ponudnik izvedeno eno storitev strokovnega nadzora po ZGO-1 pri izgradnji ali rekonstrukciji objekta vrtec ali osnovne šole ali srednje šole s telovadnico ali objekta druge namembnosti, ki po klasifikaciji CC-SI spada v razred 1263001 in 1265001: stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo - in sicer: "stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci osnovne šole, srednje šole in gimnazije in podobno"." in stavbe (dvorane), ki so namenjene športnim dejavnostim: "stavbe za dvoransko košarko in teniška igrišča, dvoranski plavalni zimski bazen, telovadnice, dvoransko drsališče in podobno". Objekt mora pri drugi možnosti spadati v oba razreda 1263001 in 1265001 hkrati, da je referenčno potrdilo ustrezno, česar pa vlagateljevo potrdilo ne vsebuje, navaja naročnik, in nadaljuje, da referenci pod točko 2 v obrazcu "reference" zato ni mogel dodeliti 10 točk.

Naročnik je z vlogo z dne 30. 10. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 7. 11. 2012 predlagal, da mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo na podlagi 20. člena ZPVPJN dovoli sklenitev pogodbe. V vlogi naročnik navaja, da je rekonstrukcija zaradi dotrajanosti šole nujna v čim krajšem času. Naročnik je pred začetkom letošnjega leta razselil vse učence na različne lokacije, če rekonstrukcija ne bo dokončana do septembra 2013, pa bo moral naročnik to storiti tudi v prihodnjem letu.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom z dne 12. 11. 2012 pozvala, naj ji sporoči, ali je predlog za sklenitev pogodbe posredoval vlagatelju in kdaj ga je ta prejel. Naročnik je z dopisom z dne 19. 11. 2012 Državni revizijski komisiji posredoval vročilnico, iz katere je razvidno, da je bil predlog za sklenitev pogodbe posredovan vlagatelju, pri čemer datum vročitve v vročilnici ni bil naveden.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik vlagateljevo ponudbo ocenil v skladu z merili, določenimi v razpisni dokumentaciji. Spor je treba presojati z vidika četrtega in petega odstavka 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določata, da mora naročnik v primeru oddaje naročila na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe posamezno merilo opisati in ovrednotiti. Merila ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila. Pri ocenjevanju ponudb mora naročnik uporabiti le tista merila, ki so bila navedena v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji, in sicer na način, kot so bila opisana in vrednotena.

Naročnik je merila in način ocenjevanja določil v 3. poglavju razpisne dokumentacije "Merila za izbor najugodnejšega ponudnika", kjer je zapisal, da bo ocenjeval naslednje elemente ponudb:

- ponudbena cena (odstotek) 50 točk
- reference 30 točk
- boniteta 20 točk

Sporno merilo "reference" je naročnik določil na naslednji način:

"Minimalni pogoj eno ustrezno referenčno potrdilo skladno s Tehnična in kadrovska sposobnost " obvezni pogoj točka 1.
1. ena dodatna referenca poleg obvezne (skladno s točko 2. iz Obrazca reference ponudnika) (10 točk)
2. druga dodatna referenca poleg obvezne (skladno s točko 3. in 4. iz Obrazca reference ponudnika) (10 točk)
3. tretja dodatna referenca poleg obvezne (skladno s točko 3. in 4. iz Obrazca reference ponudnika) (10 točk)

Minimalni pogoj: predloženo 1x ustrezno referenčno potrdilo
Naročnik bo pri vrednotenju upošteval največ tri dodatna referenčna potrdila, ki bodo ustrezala zahtevam iz Obrazca reference ponudnika."

V obrazcu "Obrazec reference ponudnika" je naročnik predpisal tabelo, v kateri so bile štiri prazne vrstice, v vsako izmed njih pa so lahko ponudniki vpisali po en referenčni projekt in zanj navedli osnovne podatke o lokaciji in nazivu objekta s CC-SI klasifikacijo, podatke o referenčnem naročniku, številu oddelkov, uporabnem dovoljenju in vrednosti opravljenih GOI del. Pod tabelo je naročnik za posamezne reference, ki jih ponudniki navedejo v tabeli, določil naslednje vsebinske zahteve:

"Zahteve (nanašajo se na posamezno referenčno potrdilo " Št. (iz tabele)
1. Zahteve iz št. 1 osnovni pogoj naveden pod točko 1. Tehnična in kadrovska sposobnost
2. Pod št. 2 - da ima ponudnik v preteklih petih (5) letih izvedeno eno storitev strokovnega nadzora po ZGO-1 pri izgradnji ali rekonstrukciji objekta vrtec ali osnovne šole ali srednje šole kapacitete min. 6 oddelkov s telovadnico ali objekta druge namembnosti, ki po klasifikaciji CC-SI spada v razred 1263001 (min. 6 oddelkov) in 1265001: Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo - in sicer: "stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci osnovne šole, srednje šole in gimnazije in podobno"." in stavbe (dvorane), ki so namenjene športnim dejavnostim: "stavbe za dvoransko košarko in teniška igrišča, dvoranski plavalni zimski bazen, telovadnice, dvoransko drsališče in podobno", katerega vrednost opravljenih GOI del je bila brez DDV min. 1.500.000,00 EUR (z besedo: enmilijonpetstotisoč EUR).
3. in 4. Ostala dva referenčna objekta (pod št. 3 in 4), se bosta upoštevala pri vrednotenju pod pogoji, da se nanašata na storitve izvedbe strokovnega nadzora po ZGO-1 za gradnjo ali rekonstrukcijo vrtca ali osnovne šole ali srednje šole ali telovadnega objekta ali objekta druge namembnosti, ki po klasifikaciji CC-SI spadajo v razreda 1263001 ali 126001.
Opomba: Upoštevale se bodo samo reference ponudnika, za katere je bilo izdano uporabno dovoljenje max 5 let pred objavo tega razpisa."

Iz citiranih določb razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila reference določil kot pogoj in merilo, in sicer tako, da so morali ponudniki v tabelo iz obrazca "Obrazec reference ponudnika" najprej (v 1. vrstico) navesti eno referenco za izkazovanje tehnične usposobljenosti. Vsebinske zahteve glede te (osnovne) reference so bile določene v 1. točki poglavja Tehnična in kadrovska sposobnost (in med vlagateljem in naročnikom niso sporne). Poleg obvezne osnovne reference so lahko ponudniki v 2., 3. in 4. vrstici tabele iz obrazca "Obrazec reference ponudnika" navedli še tri reference, za katere je naročnik določil, da jih bo upošteval pri ocenjevanju ponudb oz. da jih bo, če bodo izpolnjevale njegove zahteve, točkoval v okviru meril.

Iz odločitve o oddaji naročila je razvidno, da je naročnik za vlagateljevo referenco, vpisano pod 2. točko obrazca, ugotovil, da ni ustrezna, saj naj ne bi bil izpolnjen pogoj glede CC-SI klasifikacije. Kot je v odločitvi pojasnil naročnik, pri rekonstrukciji ali izgradnji objekta, navedenega v vlagateljevem obrazcu, telovadnica oz. objekt druge namembnosti, ki po klasifikaciji spada v razred 1265, ni bila predmet rekonstrukcije. Iz naročnikovega pojasnila izhaja, da je treba določbo razpisne dokumentacije, ki se nanaša na referenco iz 2. vrstice tabele iz obrazca "Obrazec reference ponudnika", razlagati tako, da mora referenčni objekt v vsakem primeru obsegati bodisi telovadnico bodisi stavbe (dvorane), ki so namenjene športnim dejavnostim. Kot je mogoče razumeti vlagatelja, pa bi bilo treba to določbo razlagati na način, da je v varianti za alternativno referenco opuščena zahteva glede vključevanja telovadnice v referenčni objekt. Med vlagateljem in naročnikom je torej spor glede pravilne razlage določbe razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na referenco iz 2. vrstice tabele iz obrazca "Obrazec reference ponudnika" in posledično spor glede pravilnosti ocenjevanja ponudb, ni pa spora o tem, ali so reference lahko merilo, zaradi česar se Državna revizijska komisija do tega vprašanja v predmetnem postopku tudi ni opredeljevala.

Kot je razvidno iz citiranih zahtev, določenih v obrazcu "Obrazec reference ponudnika", je naročnik za reference iz 2., 3. in 4. vrstice tabele določil različno stroge vsebinske kriterije. Medtem ko je za referenco iz 2. vrstice tabele postavil strožje zahteve glede vrste objektov in vrednosti referenčnega posla, je za referenci iz 3. in 4. vrstice zahteve nekoliko omilil. Iz citiranih zahtev iz obrazca "Obrazec reference ponudnika" je razvidno, da so morali ponudniki pri referenci iz 2. vrstice tabele izkazati opravljanje referenčnih nadzornih storitev pri izgradnji oz. rekonstrukciji naslednjih objektov:

- vrtec ali osnovna šola ali srednja šola s telovadnico

ali

- objekt druge namembnosti, ki po klasifikaciji CC-SI spada v razred 1263001 in 1265001.

Naročnik je torej dopustil, da ponudniki predložijo bodisi referenco, ki se nanaša na izvajanje nadzornih storitev pri izgradnji ali rekonstrukciji vrtca, šole ali srednje šole s telovadnico, bodisi referenco, ki se nanaša na izvajanje nadzornih storitev pri izgradnji ali rekonstrukciji objektov, ki spadajo tako v razred 1263001 (stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci osnovne šole, srednje šole in gimnazije in podobno) kot tudi v razred 1265001 (stavbe za dvoransko košarko in teniška igrišča, dvoranski plavalni zimski bazen, telovadnice, dvoransko drsališče in podobno). V obeh primerih je torej moral referenčni objekt istočasno obsegati tako stavbo, namenjeno za vzgojo in izobraževanje, kot tudi stavbo, namenjeno za izvajanje športnih aktivnosti. To pomeni, da je treba pritrditi naročniku, ki navaja, da je zahteval objekt s telovadnico oz. (pri drugi dani možnosti) objekt, ki mora spadati v oba razreda 1263001 in 1265001 hkrati. Da je takšna razlaga pravilna, izhaja tako iz gramatikalne razlage naročnikovih zahtev (naročnik je v vsaki izmed dveh alternativnih možnostih uporabil veznik "in", kar pomeni, da se zahteve kumulirajo) kot tudi iz odgovora, ki ga je naročnik objavil na portalu javnih naročil. Dne 5. 9. 2012 je namreč naročnik na portalu javnih naročil objavil naslednje vprašanje enega izmed ponudnikov:

"Ali spada pod klasifikacijo 126501 tudi športni objekt, kateri vsebuje tekaški stadion s kompletno infrastrukturo, s tribunami, semaforji, strelišče s celotno infrastrukturo in s sistemom zasneževanja, prostori za televizijo itd., kateri je v sklopu objekta, ki je namenjen prvenstveno športnikom in vsebuje: fitnes, savne, garderobe, prostore za spanje""

Na vprašanje je naročnik podal naslednje pojasnilo:

"Glede na opis objekta, ki ga navajate, le-ta ne zadostuje zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik zahteva referenčno potrdilo o opravljeni storitvi strokovnega nadzora po ZGO-1 pri izgradnji ali rekonstrukciji objekta osnovne ali srednje šole kapacitete min. 18 oddelkov s telovadnico (CC-SI klasifikacija 1263001 oz. prva alineja razreda 12630) oziroma pri izgradnji ali rekonstrukciji objekta druge namembnosti (min. 18 oddelkov), ki po klasifikaciji spada v razred 1263001 in 1265001 (oz. prva alineja razredov 12630 in 12650). Objekt mora pri drugi dani možnosti torej spadati v oba razreda 1263001 in 1265001 skupaj (del objekta mora spadati v razred 1263001, da bo referenčno potrdilo ustrezno). Referenčno potrdilo mora izkazovati reference na podobnem objektu kot je predmet naročila."

Iz naročnikovega pojasnila (ta se sicer nanaša na zahtevo iz 1. točke poglavja Tehnična in kadrovska sposobnost, ki pa je v relevantnem delu identična z zahtevo, ki se nanaša na referenco iz 2. vrstice tabele obrazca "Obrazec reference ponudnika") je jasno razvidno, da mora referenčni objekt spadati istočasno v oba razreda oz. da mora obsegati tako vzgojno-izobraževalni objekt kot tudi športni objekt. Jasno je tudi razviden naročnikov namen, da mora potrdilo izkazovati reference na podobnem objektu, kot je predmet naročila. Ker je predmet tega naročila izvajanje strokovnega nadzora pri rekonstrukciji osnovne šole s telovadnico, je razlaga, da mora biti tudi referenčni objekt primerljiv (da mora torej obsegati tako šoli primerljiv objekt kot tudi telovadnici primerljiv objekt), v skladu z 10. členom ZJN-2 (načelo sorazmernosti), ki določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.

Po pregledu vlagateljeve ponudbe Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v tabeli obrazca "Obrazec reference ponudnika" v 2. vrstici navedel referenco z opisom "Osnovna šola Rakek CC-SI 1263001". Iz referenčnega potrdila je razvidno, da je šlo za rekonstrukcijo objekta Osnovne šole Rakek, ki je, kot je razvidno iz uporabnega dovoljenja št. 351-150/2008 z dne 24. 10. 2008 in uporabnega dovoljenja št. 351-250/2007 z dne 24. 10. 2008, obsegal rekonstrukcijo osnovne šole, delno prizidano učilnico, rekonstrukcijo šolske kuhinje ter prizidek z učilnicami. Ker iz dokumentacije izhaja, da referenčni objekt ne obsega telovadnice oz. športnega objekta (vlagatelj pa tega tudi ne zatrjuje), Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati kršitve petega odstavka 48. člena ZJN-2 in določb razpisne dokumentacije, ko navedenemu referenčnemu objektu ni dodelil 10 točk, saj taka referenca ne izpolnjuje zahtev, določenih za 2. vrstico tabele obrazca "Obrazec reference ponudnika".

Vlagatelj v zahtevku za revizijo sicer zatrjuje, da tudi referenčni objekt, ki ga je navedel v 3. vrstici tabele obrazca "Obrazec reference ponudnika", izpolnjuje zahteve, določene za referenco iz 2. vrstice. V zvezi s temi navedbami Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v 3. in 4. vrstici tabele obrazca "Obrazec reference ponudnika" navedel naslednja referenčna objekta: "Vrtec Sevnica CC-SI 1263001" ter "Vrtec Krmelj CC-SI 1263001". Tudi ta dva referenčna objekta, kot je razvidno iz opisa klasifikacije, referenčnih potrdil in priloženih uporabnih dovoljenj, ne vsebujeta športnega objekta. Vlagateljeva referenčna objekta iz 3. in 4. vrstice tabele obrazca "Obrazec reference ponudnika" sicer izpolnjujeta (manj stroge) zahteve v tem delu (v katerem je naročnik dopustil alternativno izpolnjevanje zahtev), zaradi česar jima je naročnik tudi dodelil vsakemu po 10 točk, vendar pa ne izpolnjujeta zahtev za referenčni objekt iz 2. vrstice tabele obrazca "Obrazec reference ponudnika".

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati kršitev določil ZJN-2 in razpisne dokumentacije, ko reference "Osnovna šola Rakek CC-SI 1263001" pri ocenjevanju ponudb ni obravnaval kot ustrezne in ji posledično ni dodelil točk. Državna revizijska komisija je zato v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Naročnik je z vlogo z dne 7. 11. 2012 Državni revizijski komisiji podal predlog za začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja.

ZPVPJN v prvem odstavku 20. člena določa, da lahko naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo ali kadarkoli med predrevizijskim ali revizijskim postopkom na Državno revizijsko komisijo naslovi predlog za izdajo sklepa, s katerim se, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, dovoli sklenitev pogodbe.

V obravnavanem primeru je naročnik izdal odločitev o oddaji naročila in naročilo dodelil izbranemu ponudniku, Državna revizijska komisija pa je zahtevek za revizijo, s katerim je vlagatelj izpodbijal navedeno odločitev o oddaji, kot neutemeljenega zavrnila. Z navedeno odločitvijo Državne revizijske komisije je odločitev o zahtevku za revizijo postala pravnomočna (četrti odstavek 39. člena ZPVPJN), odločitev o dodelitvi naročila pa ostaja v veljavi. Ker bo naročnik že na tej podlagi lahko sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom, je Državna revizijska komisija predlog naročnika za izdajo sklepa, s katerim se, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, dovoli sklenitev pogodbe, zaradi odpadle pravne podlage oziroma pravnega interesa za odločanje, zavrgla.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo navedel stroške, ki so mu nastali v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagatelju ni priznala povrnitve v stroškovniku navedenih stroškov.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 22. 11. 2012

predsednik senata
Borut Smrdel, univ.dipl.prav.
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:

- Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
- IN-TACT, d.o.o., Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi
- Proctor, d.o.o., Ljubljanska cesta 97, 1293 Šmarje Sap
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran