EN

018-307/2012 Občina Šentilj

Številka: 018-307/2012-6
Datum sprejema: 12. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Izdelava projektne dokumentacije za ureditev javne turistične infrastrukture v Šentilju: faza PGD, PZI za gradnjo železniškega podhoda", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Lineal, d.o.o., Jezdarska ulica 3, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, Šentilj v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: naročnik), dne 12. 11. 2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Obvestila o oddaji, izdanega dne 13. 8. 2012.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.827,20 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Izdelava projektne dokumentacije za ureditev javne turistične infrastrukture v Šentilju: faza PGD, PZI za gradnjo železniškega podhoda". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 10. 7. 2012, pod št. objave JN7454/2012. Naročnik je dne 13. 8. 2012 izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila ponudnikoma v skupnem nastopu Gradis BP Maribor, d.o.o., Lavričeva ulica 3, Maribor in Cestni inženiring, d.o.o., Mladinska ulica 54, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 5. 9. 2012 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, saj meni, da je naročnik v nasprotju z določili razpisne dokumentacije ugotovil popolnost ponudbe izbranega ponudnika. Navaja, da izbrani ponudnik ni predložil ustreznih referenc. Noben od objektov pri referenci za podvoz Slivnica " Draženci ni železniški, ampak gre za cestne objekte, poleg tega eden od podvozov predstavlja podhod za živali. Referenca PZI rekonstrukcija mostu čez Dravo in železniškega podvoza se po ugotovitvah vlagatelja ne nanaša na novogradnjo železniškega podhoda, referenca za železniški podvoz, načrt tirnih naprav, Obvoznica Pragersko pa je sporna, ker ne ustreza pogoju glede obdobja veljavnosti reference, prav tako tudi vsebinsko ne ustreza zahtevam. Vlagatelj dalje izpostavlja, da izbrani ponudnik v OBR-15 ni navedel kadrov, ki bi lahko izvedli načrtovanje tirnih naprav. Vlagatelj opozarja tudi na neizpolnjevanje pogoja glede pridobljenega certifikata kakovosti ISO 9001, saj je iz certifikata izbranega ponudnika jasno razvidno, da je certifikat veljaven zgolj pod pogojem, da organizacija neprekinjeno zagotavlja delovanje sistema vodenja. Vlagatelj trdi, da izbrani ponudnik v času oddaje ponudbe ni zagotavljal neprekinjenega delovanja sistema, kar pomeni, da v času oddaje ponudbe ni razpolagal z veljavnim in uporabnim certifikatom (vlagatelj kot dokaz prilaga potrdilo izdajatelja certifikata, iz katerega izhaja, da je certifikat začasno zamrznjen, kar pomeni, da organizacija v tem obdobju ne sme aktivno promovirati oziroma reklamirati certifikata oziroma dejstva, da je sistem vodenja certificiran). Vlagatelj še navaja, da izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil zahtevane izjave o roku izvedbe del.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 11. 9. 2012 izjasnil o navedbah vlagatelja. V zvezi s predloženimi referencami opozarja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni nikjer zahteval, da bo kot ustrezne upošteval le železniške podhode/podvoze, zato meni, da so ustrezne tudi reference za cestne objekte. Glede navedbe vlagatelja, da naj bi en podvoz predstavljal podhod za živali, izbrani ponudnik trdi, da navedeni objekt nikoli ni bil opredeljen kot podhod za živali, pri tem pa je bistveno, da je objekt konstrukcijsko zasnovan kot podvoz oziroma podhod in ima tudi takšno funkcijo. Glede reference, ki se nanaša na rekonstrukcijo železniškega podvoza, izbrani ponudnik pojasni prakso Državne revizijske komisije in poudarja, da naročnik ni opredelil, da mora ponudnik imeti referenco za istovrstno delo, zato zadostuje, da ponudnik izkaže podobne pogodbe o projektiranju tovrstnih objektov. V zvezi z referenco za železniški podvoz, načrt tirnih naprav, Obvoznica Pragersko, izbrani ponudnik pojasni, da je naročnik zahtevo po predložitvi reference za načrt tirnih naprav podal naknadno, zato za to referenco ne velja pogoj petletnega obdobja veljavnosti referenc, izbrani ponudnik pa tudi zanika navedbe vlagatelja, da ni projektiral tirnih naprav. Glede izpolnjevanja kadrovskega pogoja izbrani ponudnik navaja, da je OBR-15 izpolnil skladno z zahtevami naročnika in navedel kadrovske kapacitete, s katerimi bo izvedel javno naročilo, hkrati je podal izjavo, da ima na razpolago vse kadrovske kapacitete za dobro in kvalitetno ter pravočasno izvedbo javnega naročila. V zvezi z revizijskimi očitki, ki se nanašajo na certifikat kakovosti ISO 9001, izbrani ponudnik odgovarja, da je zadostil naročnikovi zahtevi, saj je predložil certifikat, ki ga je pridobil dne 20. 6. 2011, na dan oddaje ponudbe, dne 27. 7. 2012, pa je bil v dogovoru s certifikacijskim organom o novem terminu letne kontrolne presoje (ki ga je zamikal zaradi odsotnosti vodstvenih delavcev vodilnega partnerja), o čemer s strani navedenega organa ni bil z ničemer obveščen, da pridobljenega certifikata ne sme uporabljati, oziroma da je zamrznjen, ampak je bil o tem obveščen šele naknadno, dne 9. 8. 2012 (dogovori o letnem terminu presoje pa so v teku in bo izbrani ponudnik takoj, ko bo letno presojo opravil, spet v celoti uporabljal certifikat ISO 9001). Izbrani ponudnik ob tem še izpostavlja stališča Državne revizijske komisije glede spornosti naročnikove zahteve po dokazovanju sposobnosti ponudnika s predložitvijo certifikata ISO 9001. Izbrani ponudnik dalje pojasni, da v ponudbi pomotoma ni predložil izjave o roku izvedbe del, vendar zato, ker v razpisni dokumentaciji, kjer so bila dana naročnikova navodila, po kakšnem vrstnem redu mora biti razvrščena ponudbena dokumentacija, ni bila navedena tudi navedena izjava. Izbrani ponudnik ob tem poudarja, da so pogodbeni roki izvedbe del določeni že v razpisni dokumentaciji in so mu zato poznani, nanje pa je pristal tudi s podpisom vzorca pogodbe.

Naročnik je dne 25. 9. 2012 izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Povzame navedbe vlagatelja in izbranega ponudnika ter izpostavi, da bi lahko po odpiranju in pregledu ponudb ponudbo vlagatelja označil tudi za nesprejemljivo (naročnik je kot predvideno vrednost del določil znesek 80.000,00 EUR brez DDV, ponudbena cena vlagatelja pa znaša 106.950,48 EUR). Naročnik se v nadaljevanju opredeli do revizijskih očitkov vlagatelja, ki se nanašajo na reference izbranega ponudnika in pojasni, da je referenca za železniški podvoz, načrt tirnih naprav, Obvoznica Pragersko ustrezna, ker je bila zahtevana naknadno in naročnik nikjer ni zahteval, da za referenco glede načrta tirnih naprav veljajo enaki pogoji glede obdobja veljavnosti, kot za reference projektiranja podhodov/nadvozov, prav tako ni izrecno zahteval pogoja petih let. Dalje naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji zahteval predložitev dokazila o pridobljenem certifikatu kakovosti ISO 9001, da je izbrani ponudnik predložil certifikat ISO 9001:2008, ki je bil izdan dne 20. 6. 2011, z veljavnostjo do 22. 6. 2014 in da je veljavnost certifikata še pred izdajo odločitve o oddaji naročila preveril na spletni strani, kjer je navedeno, da je recertifikacija potrebna po treh letih, kar se ujema z datumom izdaje certifikata z dne 20. 6. 2011 in njegove veljavnosti do 22. 6. 2014.

Naročnik je z vlogo z dne 28. 9. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 2. 10. 2012 opredelil do navedb naročnika. Opozarja, da naročnik poskuša podajati razlago razpisne dokumentacije, ki ni skladna z njeno vsebino. Po mnenju vlagatelja je neutemeljeno stališče naročnika, da petletno obdobje veljavnosti referenc ne velja za naknadno zahtevano referenco, saj splošni pogoji iz razpisne dokumentacije veljajo za vse reference. Vlagatelj se dalje ne strinja z ugotovitvijo naročnika, da je izbrani ponudnik dokazal, da ima pridobljen veljaven certifikat kakovosti, saj je bistvenega pomena to, da ponudnik s pridobljenim certifikatom dokaže, da je hkrati tudi veljaven. Glede na predložena dokazila vlagatelja pa je nevzdržno stališče, da naj bi naročnik sam preverjal veljavnost certifikata in ugotovil njegovo veljavnost do 22. 6. 2014, saj je izdajatelj podal jasna in nedvoumna stališča. Ob tem je pomembno tudi dejstvo, da je naročnik do svoje ugotovitve prišel še pred izdajo odločitve o oddaji naročila (13. 8. 2012), dokument izdajatelja pa je datiran dne 29. 8. 2012.

Državna revizijska komisija je z namenom razjasnitve dejanskega stanja dne 4. 10. 2012 izdajatelja certifikata zaprosila za pojasnila v zvezi s certifikatom izbranega ponudnika. Pojasnila je prejela dne 19. 10. 2012.

Državna revizijska komisija je pri odločanju o zahtevku za revizijo v dokazne namene vpogledala v prejeto spisovno dokumentacijo in v pojasnila izdajatelja certifikata. Iz dokumentacije izhaja, da naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku, v katerem je prejel dve pravočasni ponudbi (Zapisnik o odpiranju ponudbe z dne 27. 7. 2012). Po opravljenem pregledu ponudb in preverjanju sposobnosti ponudnikov je naročnik na podlagi merila najnižja cena kot ugodnejšo izbral ponudbo izbranega ponudnika (Obvestilo o oddaji z dne 13. 8. 2012). Vlagatelj se z navedeno odločitvijo naročnika ne strinja, saj je prepričan, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna in bi jo naročnik moral izločiti. Naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo najprej izpostavi dejstva v zvezi s popolnostjo ponudbe vlagatelja, očitke vlagatelja o domnevnih kršitvah v zvezi z ugotavljanjem popolnosti ponudbe izbranega ponudnika pa kot neutemeljene zavrača.

Državna revizijska komisija naročnika najprej opozarja, da v tem revizijskem postopku ne morejo biti upoštevane ugotovitve naročnika v zvezi z morebitno nepopolnostjo (nesprejemljivostjo) ponudbe vlagatelja, do katerih je prišel po sprejemu odločitve o oddaji naročila, oziroma šele v predrevizijskem postopku. Kot že večkrat poudarjeno, je postopek pravnega varstva namenjen preverjanju zakonitosti že sprejetih ravnanj (odločitev, ugotovitev) naročnika, zato naročnik v postopku pravnega varstva ne more navajati novih ugotovitev (dejstev) v zvezi s (ne)popolnostjo ponudb.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku med drugim očita, da ni ustrezno ugotovil izpolnjevanja pogoja izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na predložitev dokazila o pridobljenem certifikatu kakovosti ISO 9001, ki ga je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila, v Pogojih za oddajo naročila in navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodila), v točki 2.5.8.3, v zadnji alineji podtočke 17.

Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje posameznih zahtev iz razpisne dokumentacije ali pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna ponudba (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). ZJN-2 naročniku omogoča, da od ponudnika zahteva predložitev spričeval neodvisnih organov, ki potrjujejo usklajenost gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za zagotovitev kakovosti (46. člen).

Državna revizijska komisija v zvezi z zahtevanim pogojem najprej izpostavlja, da v fazi po poteku roka za prejem ponudb oziroma po sprejemu odločitve o oddaji naročila ne morejo biti upoštevane navedbe strank ali drugih udeležencev v postopku pravnega varstva, ki so usmerjene v izpodbijanje zakonitosti (jasne in nedvoumne) vsebine postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije. V konkretnem primeru zato Državna revizijska komisija ni upoštevala navedb izbranega ponudnika v zvezi z domnevno sporno naročnikovo zahtevo po dokazovanju sposobnosti ponudnika s predložitvijo certifikata ISO 9001, saj izbrani ponudnik domnevnih kršitev ni pravočasno uveljavljal (25. člen ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama dejansko stanje glede predloženega dokazila izbranega ponudnika v ponudbi za dokazovanje pogoja iz točke 2.5.8.3 navodil ni sporno. Izbrani ponudnik je predložil kopijo certifikata za družbo Gradis BP Maribor, d.o.o., izdanega dne 20. 6. 2011, ki potrjuje, da je bila opravljena presoja sistema vodenja v navedeni organizaciji in da je uvedeni sistem vodenja skladen z zahtevami standarda ISO 9001: 2008, področje certificiranja: gradbeno in arhitekturno projektiranje in svetovanje. Kot prvotni datum odobritve je naveden 21. 7. 2005, kot veljavnost certifikata pa je navedeno: "Pod pogojem, da organizacija neprekinjeno zagotavlja zadovoljivo delovanje sistema vodenja, je veljavnost tega certifikata do 22. 6. 2014." Vlagatelj v zvezi z navedenim zapisom veljavnostjo certifikata opozarja, da je certifikat veljaven le pogojno, potrdilo izdajatelja certifikata z dne 29. 8. 2012 (ki ga vlagatelj prilaga kot dokaz) pa potrjuje, da je veljavnost certifikata začasno zamrznjena zaradi neizvedbe letne kontrole presoje, kar po mnenju vlagatelja pomeni, da izbrani ponudnik v času oddaje ponudbe ni razpolagal z veljavnim in uporabnim certifikatom. Izbrani ponudnik ne zanika, da je bila veljavnost certifikata na dan oddaje ponudbe zamrznjena, vendar poudarja, da je certifikat pridobil že leta 2005, da ga je od takrat naprej redno obnavljal, da je ves čas, tudi v času oddaje ponudbe, zagotavljal delovanje sistema vodenja kakovosti in ga vzdrževal, da je bil na dan oddaje ponudbe, dne 27. 7. 2012, v dogovoru z izdajateljem certifikata o novem terminu letne kontrolne presoje, ki ga je zamikal zaradi odsotnosti vodstvenih delavcev vodilnega partnerja, da s strani izdajatelja certifikata ni bil z ničemer obveščen, da pridobljenega certifikata ne sme uporabljati, oziroma da je zamrznjen, ampak je o tem bil obveščen šele naknadno, dne 9. 8. 2012, pri čemer pa so vsi dogovori o letnem terminu presoje v teku in bo izbrani ponudnik takoj, ko bo letno presojo opravil, spet v celoti uporabljal certifikat in da iz dokazila vlagatelja izhaja, da veljavnost certifikata ni prekinjena in da bo v celoti obnovljena, tudi za nazaj, po izvedbi letne kontrolne presoje. Naročnik glede navedb vlagatelja izpostavi, da je na spletni strani izdajatelja certifikata preveril, da je recertifikacija potrebna po treh letih, v konkretnem primeru tri leta po izdaji, dne 22. 6. 2014.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da v obravnavanem primeru sporno vprašanje med strankama ni v zvezi z recertifikacijo certifikata, kateremu bi potekla veljavnost, ampak v zvezi z začasno zamrznitvijo veljavnosti certifikata, zaradi česar so navedbe naročnika o preverjanju dejstev v zvezi z recertifikacijo brezpredmetne. Dalje Državna revizijska komisija iz navedb vlagatelja in izbranega ponudnika ugotavlja, da se strinjata v tem, da je bila veljavnost v ponudbi predloženega certifikata ISO 9001:2008 družbe Gradis BP Maribor, d.o.o. v času oddaje ponudbe naročniku (dne 27. 7. 2012, ki je bil določen tudi kot rok za prejem ponudb) začasno zamrznjena, ker izbrani ponudnik ni izvedel letne kontrolne presoje. Navedeno potrjuje tudi potrdilo izdajatelja certifikata z dne 29. 8. 2012 (ki ga kot dokaz prilaga vlagatelj) in pojasnila izdajatelja certifikata z dne 18. 10. 2012 (ki jih je pridobila Državna revizijska komisija v revizijskem postopku). Iz potrdila z dne 29. 8. 2012 še izhaja, da se izdajatelj dogovarja z navedeno družbo za septembrski termin izvedbe letne kontrolne presoje, po izvedbi te, in ob pogoju ustrezno vzdrževanega sistema vodenja kakovosti oziroma ugodnem rezultatu presoje, se bo veljavnost certifikata ponovno v celoti obnovila, kolikor te presoje ne bi izvedli, pa bodo prisiljeni veljavnost certifikata dokončno prekiniti. Iz pojasnil z dne 18. 10. 2012 pa še izhaja, da je bil certifikat zamrznjen za obdobje treh mesecev, od 17. 7. do 17. 10. 2012, da je v skladu z akreditacijskimi pravili certifikat veljaven pod pogojem, da organizacija vzdržuje sistem vodenja in neprekinjeno zagotavlja njegovo zanesljivo delovanje ter izvaja redne letne kontrolne presoje. Kolikor kontrolna presoja v organizaciji ni izvedena v določenem roku, se veljavnost certifikata zamrzne za tri mesece; če se kontrolna presoja v tem času izvede in če so rezultati presoje ustrezni, ostane veljavnost certifikata nespremenjena (kolikor se veljavnost certifikata po zamrznitvi obnovi, to pomeni, da obnova velja za nazaj od trenutka zamrznitve), če pa se kontrolna presoja ne izvede, ali se po presoji ugotovi, da stanje ni zadovoljivo, pa se veljavnost certifikata prekine. Na kontrolni presoji v družbi Gradis BP Maribor, d.o.o., ki je bila izvedena dne 15. 10. 2012, niso bila ugotovljena odstopanja, kar pomeni, da ostane veljavnost certifikata nespremenjena.

Državna revizijska komisija na podlagi predloženih oziroma pridobljenih pojasnil izdajatelja certifikata in upoštevanju navedb vlagatelja in izbranega ponudnika zaključuje, da so utemeljeni revizijski očitki vlagatelja, da izbrani ponudnik v času oddaje ponudbe, dne 27. 7. 2012, ni razpolagal z veljavnim certifikatom, saj je bila njegova veljavnost zamrznjena v obdobju od 17. 7. do 17. 10. 2012. Odgovornost za takšno stanje certifikata je bila na strani izbranega ponudnika, ki ni pravočasno poskrbel za izvedbo letne kontrolne presoje (kot to pojasni sam, je presojo zamikal zaradi odsotnosti vodstvenih delavcev vodilnega partnerja), kar je pogoj za veljavnost certifikata (iz pojasnil izdajatelja certifikata izhaja, da je v skladu z akreditacijskimi pravili certifikat veljaven pod pogojem, da organizacija vzdržuje sistem vodenja in neprekinjeno zagotavlja njegovo zanesljivo delovanje ter izvaja redne letne kontrolne presoje). Izbrani ponudnik je torej vedel oziroma bi moral vedeti, da bo zaradi neizvedbe letne kontrolne presoje v ustreznem roku prišlo do zamrznitve veljavnosti certifikata in zato njegov argument, da v času oddaje ponudbe ni bil obveščen o tem, da je certifikat zamrznjen, oziroma je bil o tem obveščen šele dne 9. 8. 2012 (o čemer sicer ni predložil nobenega dokaza), ni mogoče upoštevati. Četudi pa je bil izbrani ponudnik obveščen o zamrznitvi veljavnosti certifikata dne 9. 8. 2012, ne gre spregledati, da bi o tem lahko obvestil naročnika, ki je odločitev o oddaji naročila sprejel dne 13. 8. 2012, vendar tega ni storil.

Ker izbrani ponudnik oziroma družba Gradis BP Maribor, d.o.o. v času oddaje ponudbe ni razpolagala z veljavnim certifikatom kakovosti ISO 9001, Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj uspel dokazati, da je naročnik kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi s točko 2.5.8.3 navodil, ker je izbranemu ponudniku kljub temu priznal pravilnost in popolnost predložene ponudbe. Navedenega zaključka ne more spremeniti niti dejstvo (ki izhaja iz pridobljenih pojasnil izdajatelja certifikata), da je družba Gradis BP Maribor, d.o.o. v času po oddaji ponudbe in po sprejemu odločitve o oddaji naročila izvedla letno kontrolno presojo in je veljavnost certifikata obnovljena za nazaj, saj v času oddaje ponudbe (ki je, tudi z vidika enakopravne obravnave ponudnikov, relevantni trenutek za presojo izpolnjevanja pogojev) navedena družba niti ni razpolagala z veljavnim certifikatom niti ni mogla vedeti, ali bo uspešno prestala letno kontrolno presojo in da bo veljavnost certifikata obnovljena. Kot namreč izhaja iz pojasnil izdajatelja, morajo biti za obnovitev veljavnosti certifikata rezultati presoje ustrezni (ugodni), v primeru, če se po presoji ugotovi, da stanje ni zadovoljivo, pa se veljavnost certifikata dokončno prekine.

Ker je vlagatelj v tem delu zahtevka za revizijo uspel z zatrjevanimi kršitvami, te pa terjajo razveljavitev odločitve o oddaji naročila, ne da bi bila potrebna presoja ostalih zatrjevanih kršitev (ki se nanašajo na ugotavljanje popolnosti ponudbe izbranega ponudnika), saj presoja teh ne bi več vplivala na odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku, oziroma na pravni položaj vlagatelja v postopku oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in je, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Obvestila o oddaji, izdanega dne 13. 8. 2012.

Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da ponudbo izbranega ponudnika v izpostavljenem delu ponovno preveri ter nato sprejme ustrezno odločitev, ob upoštevanju določil ZJN-2 (v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije) in ugotovitev Državne revizijske komisije iz te odločitve.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem odstavku 70. člena ZPVPJN. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, je odločila, da je naročnik dolžan vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso za predrevizijski in revizijski postopek v višini 867,20 EUR, odvetniško nagrado za postopek pravnega varstva pred naročnikom in Državno revizijsko v višini 800,00 EUR, katere višino je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08, v nadaljevanju: ZOdvT), po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV na odvetniško nagrado v višini 160,00 EUR (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v višini 1.827,20 EUR.

Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da stroški za odvetniško nagrado nad priznano višino niso bili potrebni, vlagatelj pa je upravičen do enotne nagrade za predrevizijski in revizijski postopek. Državna revizijska komisija je rok za povračilo stroškov vlagatelju določila v 15 dneh od prejema tega sklepa (in ne v 15 dneh po pravnomočnosti odločitve o zahtevku za revizijo) ter posledično priznala obrestni del stroškovnega zahtevka od poteka navedenega roka.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.827,20 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je v vlogi z dne 11. 9. 2012 (s katero se je izjasnil o navedbah vlagatelja) zahteval povrnitev stroškov zastopanja. Državna revizijska komisija je, upoštevaje tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zahtevo izbranega ponudnika za povračilo navedenih stroškov zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve, posledično temu pa stroški niso bili potrebni.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 12. 11. 2012


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, Šentilj v Slovenskih goricah
- Odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Razgoršek " Dremelj, d.o.o., Linhartova ulica 6, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran