Na vsebino
EN

018-357/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-357/2012-5
Datum sprejema: 2. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v povezavi s 27. in z 62. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006; v nadaljevanju: ZJZP) po članici mag. Maji Bilbija v postopku pravnega varstva za sklenitev javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva za "koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za ceste" in v zvezi s pritožbo, ki jo je vložil vlagatelj Gradbeno podjetje in kamnolom Grasto, d. o. o., Letališka cesta 33, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje pooblaščenega izvajalca Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: Direkcija), 2. 11. 2012

odločila:

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep št. 43001-57/2012/31 z dne 22. 10. 2012.

2. Direkcija mora o zahtevku za revizijo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti v skladu z 28. člena ZPVPJN.

3. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev:

Vlagatelj je v postopku za sklenitev javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva (objava 13. 9. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN9871/2012, in 18. 9. 2012 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2012/S 179-294790) še pred potekom roka za predložitev ponudb vložil zahtevek za revizijo z dne 18. 10. 2012 ter med drugim predlagal razveljavitev šestih delov razpisne dokumentacije (ki se nanašajo na tehnične in kadrovske pogoje, zahtevo za prevzem delavcev, dve izmed meril in rok za predložitev ponudb), zahteval pa je tudi povrnitev stroškov.

Direkcija je s sklepom št. 43001-57/2012/31 z dne 22. 10. 2012 zahtevek za revizijo zavrgla kot prepozen, ker niso izpolnjeni pogoji za štetje roka po drugi alinei prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, stroškovno zahtevo pa je zavrnila. Direkcija navaja, da se je rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel osem delovnih dni od objave obvestila o javnem naročilu, tj. 25. 9. 2012, saj se kljub objavam odgovorom na vprašanja razpisna dokumentacija v delih, ki jih izpodbija vlagatelj, vsebinsko ni spreminjala. Direkcija navaja, da vlagatelj napačno šteje rok za vložitev zahtevka za revizijo od objave odgovorov na portalu javnih naročil 11. 10. 2012.

Vlagatelj je vložil pritožbo z dne 26. 10. 2012, s katero prereka sklep št. 43001-57/2012/31 z dne 22. 10. 2012, navaja, da je Direkcija na portalu javnih naročil objavila pojasnila razpisne dokumentacije, ki jih je bilo treba upoštevati pri pripravi ponudbe, s pojasnili pa Direkcija razpisne dokumentacije ni le pojasnila, temveč jo je tudi spremenila. Vlagatelj je priglasil stroške pritožbenega postopka.

Direkcija je Državni revizijski komisiji odstopila pritožbo kot prilogo dopisu št. 43001-57/2012/35 z dne 29. 10. 2012.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb Direkcije in vlagatelja je Državna revizijska komisija o pritožbi odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Način izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest ureja Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest (Uradni list RS, št. 64/2012 in 76/2012; v nadaljevanju: Uredba) (prvi odstavek 1. člena Uredbe).

Uredba je tudi koncesijski akt za koncesijo za izvajanje rednega vzdrževanja državnih cest (drugi odstavek 1. člena Uredbe).

Koncesija gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest po Uredbi je javnonaročniško javno-zasebno partnerstvo po ZJZP (tretji odstavek 1. člena Uredbe).

Koncedent po Uredbi je Republika Slovenija (prva alinea prvega odstavka 3. člena Uredbe).

Naloge koncedenta v postopku podelitve koncesije in v koncesijskem razmerju izvaja Direkcija, razen tistih nalog in odločitev, ki so po Uredbi izrecno v pristojnosti ministra, pristojnega za infrastrukturo in prostor, ali Vlade Republike Slovenije (5. člen Uredbe).

Skladno s prvim odstavkom 14. člena Uredbe se koncesija po Uredbi podeli v postopku sklenitve javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva po 27. členu ZJZP.

Odločitev o izbiri koncesionarja v postopku oddaje javnega naročila po drugem odstavku 27. člena ZJZP in odločbo o podelitvi koncesije po četrtem odstavku 27. člena ZJZP sprejme Vlada Republike Slovenije, postopek podelitve koncesije pa vodi Direkcija (drugi odstavek 14. člena Uredbe).

Če nosi javni partner večino ali celotno poslovno tveganje izvajanja projekta javno-zasebnega partnerstva, se javno-zasebno partnerstvo, ne glede na poimenovanje oziroma ureditev v posebnem zakonu, za namene ZJZP ne šteje za koncesijsko, temveč za javnonaročniško (prvi odstavek 27. člna ZJZP). V primerih iz prvega odstavka 27. člena ZJZP se skladno z drugim odstavkom 27. člen ZJZP namesto določb o javnem razpisu, neposredni podelitvi in pravnem oziroma/ter sodnem varstvu v postopku podelitve koncesije za izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in pravnega varstva v tem postopku uporabljajo predpisi o javnih naročilih. Tako razmerje se po ZJZP šteje za javnonaročniško partnerstvo.

Skladno z 62. členom ZJZP se v primeru, ko se za sklenitev javno-zasebnega partnerstva uporabljajo pravila o javnih naročilih ali koncesijah gradenj, pravno varstvo zagotavlja v skladu z "Zakonom o javnem naročanju (obrazloženo obvestilo) in z zakonom, ki ureja revizijo postopkov oddaje javnih naročil". "Zakon, ki ureja revizijo postopkov oddaje javnih naročil" iz 62. člena ZJZP je od 3. 7. 2011 (87. člen ZPVPJN), ko je prenehal veljati Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem.) (gl. prvi odstavek 81. člena ZPVPJN v zvezi s 87. členom ZPVPJN), postal ZPVPJN.

Ker gre v konkretnem primeru za sklenitev javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva, se pravno varstvo zagotavlja skladno z ZPVPJN.

Pravočasnost (gl. 25. člen ZPVPJN) je ena izmed procesnih (postopkovnih) predpostavk, ki mora biti izpolnjena, da bi naročnik zahtevek za revizijo obravnaval meritorno (vsebinsko). Če namreč zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno, ga naročnik zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN), ne pa sprejme v obravnavo (drugi odstavek 26. člena ZPVPJN).

V prvem odstavku 25. člena ZPVPJN je določeno, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva (med drugim) 1. objave obvestila o javnem naročilu (prva alinea) ali 2. obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu (druga alinea).

Direkcija je obvestilo o javnem naročilu poslala v objavo v Dodatek k Uradnemu listu Evropske unije in na portal javnih naročil 12. 9. 2012 (točka VI.5 objav). Obvestilo o javnem naročilu je bilo v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije objavljeno 18. 9. 2012, na portalu javnih naročil pa 13. 9. 2012. Direkcija je kot rok za predložitev ponudb določila 22. 10. 2012, do 8. ure (točka IV.3.4 objav). Direkcija je na portalu javnih naročil objavila še odgovore na vprašanja, in sicer 26. 9. ter 11. in 12. 10. 2012. Direkcija je prejem zahtevka za revizijo evidentirala na 18. 10. 2012 (datum, odtisnjen v prejemni štampiljki), morebitna ovojnica pa se ne nahaja med odstopljeno dokumentacijo, zato ni jasno, ali je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil po pošti. Kot priloga zahtevku za revizijo so med drugim priloženi potrdilo o plačilu takse in nekatera dokazila (izpis iz poslovnega registra in objava na portalu javnih naročil), ti pa so bili natisnjeni 18. 10. 2012, kar nakazuje na to, da je bodisi vlagatelj zahtevek za revizijo vložil neposredno pri Direkciji bodisi je datum evidentiranja zahtevka za revizijo napačen. Vendar Državna revizijska komisija načina vložitve zahtevka za revizijo ni preverjala, ker se to glede na nadaljnje okoliščine primera ne izkaže za relevantno, saj je 22. 10. 2012 (dan, ko je naročnik sprejel sklep št. 43001-57/2012/31) glede na pravila o štetju rokov iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN in drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem., v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN sedmi delovni dan po 11. 10. 2012 (eden izmed datumov objave pojasnil oziroma odgovorov na portalu javnih naročil). Iz tega je treba zaključiti, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo v osmih delovnih dneh od objave odgovorov 11. in 12. 10. 2012, ne pa tudi od objave obvestil o javnem naročilu. Vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da Direkcija roka za vložitev zahtevka za revizijo v obravnavani zadevi ni bila upravičena šteti po prvi alinei prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, temveč bi morala upoštevati še to, da je odgovarjala na vprašanja prek portala javnih naročil in da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo znotraj roka osem delovnih dni od objav odgovorov 11. in 12. 10. 2012.

Državna revizijska komisija je že v zadevah št. 018-342/2011, 018-371/2011 in 018-280/2012 zaključila, da se naročnik ne more uspešno opreti na dejstvo, da pojasnil ni objavil v obliki obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (63.a člen ZJN-2), ampak kot odgovore na portalu javnih naročil, temveč je treba izhajati iz tega, da so tudi v takšni obliki objavljena pojasnila po vsebini in namenu enaka objavljenim obvestilom o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. Dodatno pojasnilo postane skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 del razpisne dokumentacije.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija ocenila, da Direkcija ni bila upravičena zavreči zahtevka za revizijo z obrazložitvijo, da je prepozen, zato je ugotovila kršitev tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN ter pritožbi skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila sklep št. 43001-57/2012/31 z dne 22. 10. 2012.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila odločitev Direkcije, da zavrže zahtevek za revizijo, je skladno z drugim odstavkom 55. člena ZPVPJN odločila, da mora Direkcija o zahtevku za revizijo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.

Državna revizijska komisija je odločitev o stroških pritožbenega postopka pridržala do odločitve o zahtevku za revizijo (tretji odstavek 165. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 2. 11. 2012

mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
" Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
" Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran