Na vsebino
EN

018-282/2012 Univerza v Novi Gorici

Številka: 018-282/2012-9
Datum sprejema: 29. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spr.; v nadaljevanju: ZPVPJN) ter prvega odstavka 300. člena in četrtega odstavka 343. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spremembami; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila "Nakup naprav "Transmisijski elektronski mikroskop" in "Vrstični elektronski mikroskop" ter na podlagi zahtevkov za revizijo in pritožbe, ki jih je vložil vlagatelj MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 22, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o. Šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Univerza v Novi Gorici, Pristava, Kostanjeviška cesta 16, Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.10.2012

odločila:

1. Obravnavanje vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 3.9.2012, zahtevka za revizijo z dne 11.9.2012 ter pritožbe z dne 16.10.2012 se združi v en revizijski postopek.

2. Vlagateljeva pritožba z dne 16.10.2012 se zavrže.

3. Vlagateljevima revizijskima zahtevkoma z dne 3.9.2012 in z dne 11.9.2012 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila "Nakup naprav "Transmisijski elektronski mikroskop" in "Vrstični elektronski mikroskop"", kot izhaja iz naročnikovih (ločenih) dokumentov številka 17-12-5/2012, z dne 13.8.2012, "Sklep" številka 17-12-7/2012 z dne 27.8.2012 ter "Obvestilo o izboru" št. 17-2-9/2012, z dne 27.8.2012.

4. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 20.984,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po izteku tega roka do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila za nakup naprav "Nakup naprav "Transmisijski elektronski mikroskop" in "Vrstični elektronski mikroskop"" (objava 14.5.2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN5032/2012, in na spletnem mestu TED 19.5.2012, št. Objave 2012/S 95-156709) z dokumentom št. 17-12-5/2012 z dne 13.8.2012 vlagatelja obvestil, da se njegova ponudba izloča iz postopka iz razloga, ker predložena ponudba s predračunom oziroma ceno za ponujene mikroskope ne izpolnjuje pogoja iz točke a) ostalih pogojev razpisa. Naročnik navaja, da je ponudbo izločil že zaradi navedenega razloga, ob tem pa vlagatelja seznanja tudi z drugimi pomanjkljivostmi njegove ponudbe.

Dne 27.8.2012 je naročnik sprejel "Sklep" št. 17-12-7/2012, s katerim je odločil, da se "za dobavitelja naprav "Transmisijski elektronski mikroskop" in "Vrstični elektronski mikroskop"" izbere podjetje Scan d.o.o., Predvor, Breg ob Kokri 7, Predvor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve omenjenega dokumenta izhaja tudi, da je bila vlagateljeva ponudba izločena iz postopka.

Istega dne, tj. dne 27.8.2012, je naročnik na vlagatelja naslovil dopis "Obvestilo o izboru" št. 17-2-9/2012, s katerim je vlagatelja obvestil o "rezultatih izbirnega postopka". V dopisu je naročnik povzel potek predmetnega postopka oddaje javnega naročila, pojasnil, da je bila vlagateljeva ponudba izločena, ker ni zadostila v celoti zahtevam naročnika, ter vlagatelja seznanil, da je bil za dobavitelja naprav, ki sta predmet javnega naročila, izbran izbrani ponudnik.

Vlagatelj je dne 3.9.2012 vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o izločitvi njegove ponudbe (dokument št. 17-12-5/2012 z dne 13.8.2012). V revizijskem zahtevku predlaga, da se navedena odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. V obrazložitvi zahtevka vlagatelj naročniku očita nepravilno vodenje postopka sprejetja ločene odločitve o izločitvi njegove ponudbe in (kasneje) odločitve o oddaji javnega naročila, pri čemer se sklicuje na stališče Državne revizijske komisije v Sklepu št. 018-246/2011-5 z dne 26.8.2012. Vlagatelj oporeka tudi ugotovitvam naročnika v zvezi z domnevno nepopolnostjo njegove ponudbe.

Dne 14.9.2012 je naročnik izdal dokument "Odločitev naročnika o zahtevku za revizijo", s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek z dne 3.9.2012 zavrnil kot neutemeljen. Naročnik vztraja pri odločitvi o izločitvi vlagateljeve ponudbe, zavrača pa tudi očitek, da je s postopkom izločitve vlagateljeve ponudbe in sprejemom odločitve o oddaji, kot ga je izvedel v tem primeru, prekršil zakon. S slednjim v zvezi dodaja, da je šlo v zadevi 018-246/2011 za drugačen primer, kot je obravnavani.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 19.9.2012 opredelil do navedb naročnika iz odločitve o njegovem revizijskem zahtevku z dne 3.9.2012. V vlogi vlagatelj ponovno zatrjuje popolnost (oziroma kvečjemu formalno nepopolnost) svoje ponudbe, v celoti pa vztraja tudi pri očitku o napačnem vodenju postopka.

Z vlogo z dne 11.9.2012 je vlagatelj revizijski zahtevek vložil še zoper naročnikovo odločitev o izbiri ponudnika, ki se mu odda predmetno javno naročilo (Obvestilo o izbiri št. 17-12-9/2012 z dne 27.8.2012). V vlogi vlagatelj najprej ponavlja očitke iz revizijskega zahtevka z dne 3.9.2012, ki se nanašajo na domnevne nepravilnosti v zvezi z ločenim sprejemom odločitve o izločitvi vlagateljeve ponudbe in odločitve o oddaji javnega naročila. V preostalem delu revizijskega zahtevka vlagatelj zatrjuje še domnevne nepravilnosti v zvezi z izvedbo vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika ter nepopolnost ponudbe tega ponudnika (s slednjim v zvezi vlagatelj zatrjuje tudi neenakopravno obravnavanje ponudnikov v postopku). Zaradi navedenega vlagatelj predlaga, da se Obvestilo o izbiri št. 17-12-9/2012 z dne 27.8.2012 razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov vodenja postopka pravnega varstva po priloženem stroškovniku.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 24.9.2012 izjasnil do navedb vlagatelja tako v prvem kot tudi v drugem zahtevku za revizijo. V vlogi prereka posamezne vlagateljeve očitke iz obeh zahtevkov za revizijo in predlaga, da se zahtevek zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije deloma zavrže, v preostalem delu pa zavrne kot neutemeljen.

Naročnik je dne 10.10.2012 izdal dokument številka 17-12-12/2012, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek z dne 11.9.2012 v delu, ki se nanaša na popolnost vlagateljeve ponudbe ter vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, zavrnil kot neutemeljen, v preostalem delu pa je tega zavrgel. V istem dokumentu je naročnik podredno ("v primeru, da Državna revizijska komisija naročniku naloži meritorno odločanje o celotnem revizijskem zahtevku") vlagateljev revizijski zahtevek z dne 11.9.2012 v celoti zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi dokumenta naročnik vztraja pri pravilnosti svojega stališča glede možnosti ločenega sprejema odločitve o izločitvi vlagateljeve ponudbe in odločitve o izbiri ponudbe izbranega ponudnika, kot neutemeljene pa označuje tudi vse ostale vlagateljeve revizijske navedbe.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 16.10.2012 opredelil do navedb naročnika iz odločitve o njegovem zahtevku za revizijo z dne 11.9.2012, hkrati pa je vložil tudi pritožbo zoper omenjeno naročnikovo odločitev v delu, v katerem je ta vlagateljev revizijski zahtevek z dne 11.9.2012 zavrgel.

Naročnik je z dopisom z dne 18.9.2012 Državni revizijski komisiji odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 3.9.2012, dokumentacijo o z njim v zvezi vodenem predrevizijskem postopku ter dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila. Z dopisom z dne 10.10.2012 je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 18.9.2012 ter dokumentacijo o z njim v zvezi vodenem predrevizijskem postopku. Dne 19.10.2012 je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil še vlagateljevo vlogo z dne 17.10.2012.


Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb udeležencev v postopku je Državna revizijska komisija, na podlagi 39. in 70. člena ZPVPJN ter prvega odstavka 300. člena in četrtega odstavka 343. člena ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 300. člena ZPP, katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, uporabljajo v revizijskem postopku, se lahko v primeru, kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi osebami, ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik raznih tožnikov ali raznih tožencev, vse te pravde s sklepom senata združijo za skupno obravnavanje, če se s tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh združenih pravdah lahko izda sodišče skupno sodbo.

Vlagatelj je zahtevka za revizijo z dne 3.9.2012 in z dne 11.9.2012 vložil v istem postopku oddaje javnega naročila, na odločitev o enem izmed teh zahtevkov pa se nanaša tudi vlagateljeva pritožba z dne 16.10.2012. Iz navedenega razloga je Državna revizijska komisija, zaradi pospešitve obravnavanja, obravnavanje obeh zahtevkov za revizijo ter pritožbe združila v en revizijski postopek in sprejela enotno odločitev.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Med strankama je v obravnavanem primeru (med drugim) sporna naročnikova ocena o pomanjkanju vlagateljeve aktivne legitimacije za obravnavo dela njegovega revizijskega zahtevka z dne 11.9.2012, s čimer ni izpolnjena procesna predpostavka za vsebinsko presojo omenjenega revizijskega zahtevka. Toda iz vsebine naročnikove odločitve o tem revizijskem zahtevku, po presoji Državne revizijske komisije, izhaja, da je naročnik vse vlagateljeve ugovore ter dejstva, na katera je ta oprl svoj revizijski zahtevek, vsebinsko obravnaval, s čimer je bilo vlagateljevi pravici do pravnega varstva zadoščeno. Naročnik je namreč vlagateljeva zatrjevanja, da je njegova ponudba popolna, hkrati z ugovori v povezavi s ponudbo izbranega ponudnika, (tudi) v omenjeni odločitvi vsebinsko obravnaval, zato ponovna presoja naročnika o isti stvari, po oceni Državna revizijske komisije, v obravnavanem primeru ne bi bila smiselna. Poleg tega vlagatelj, preko nadaljevanja postopka pravnega varstva v zvezi z njegovima revizijskima zahtevkoma pred Državno revizijsko komisijo, svojo pravico do pravnega sredstva že izvršuje, zaradi česar je Državna revizijska komisija, upoštevaje določbo četrtega odstavka 343. člena ZPP, vlagateljevo pritožbo zoper del naročnikove odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 11.9.2012 zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi dalje spor glede nezakonitosti pri vodenju postopka oddaje javnega naročila, ki naj bi jih naročnik storil s tem, da je izdal ločeno odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe kot nepopolne ter ločeno odločitev o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku.

Iz predložene dokumentacije o oddaji javnega naročila je razvidno, da naročnik obravnavano naročilo oddaja po odprtem postopku (25. člen ZJN-2). Za razliko od drugih postopkov, ki se morajo (npr. postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) ali se lahko (npr. postopki s pogajanji, konkurenčni dialog) navzven, t.j. v razmerju do sodelujočih ponudnikov /kandidatov, voditi strukturirano (po posameznih ločenih, in navzven zaključenih fazah), je za odprti postopek značilno, da tudi navzven vedno predstavlja zaokroženo celoto. Ne glede na to, kako naročnik organizira posamezna opravila znotraj postopka (prim. 70. člen in drugi odstavek 41. člena ZJN-2), mora biti postopek voden in zaključen tako, da imajo vsi v njem sodelujoči ponudniki možnost, da se pod enakimi pogoji enakopravno potegujejo za izvedbo predmeta naročila (9. člen ZJN-2) in da, v kolikor menijo, da postopek ni potekal v skladu s predpisi, učinkovito uveljavljajo svojo pravico do pravnega varstva (10. člen ZPVPJN).

Kot pravilno opozarja vlagatelj, je Državna revizijska komisija že v zadevi 018-246/2011 opozorila, da značilnosti odprtega postopka terjajo, da je morebitna odločitev o izločitvi posamezne ponudbe iz postopka oddaje javnega naročila (ne glede na notranjo delitev dela v organizaciji naročnika) navzven vedno združena z odločitvijo o izbiri najugodnejše ponudbe, saj je le na ta način mogoče zagotoviti na eni strani enakopravno obravnavo vseh sodelujočih ponudnikov, na drugi strani pa jim tudi omogočiti učinkovito uveljavljanje pravice do pravnega varstva. Za odprti postopek je namreč značilno, da naročnik praviloma sprejeme odločitev o izbiri po fazi pregleda in ocenjevanja ponudb ter v odločitvi o izbiri pojasni in obrazloži ugotovitve in razloge zanjo (prvi odstavek 79. člena). Zoper takšno odločitev lahko ponudniki vložijo revizijski zahtevek. Na podlagi 41. člena ZJN-2 ima naročnik tudi možnost, da pravočasne ponudbe razvrsti glede na merila in preveri (le), ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna, vendar lahko v takšnem primeru zoper naročnikovo odločitev pravno sredstvo vložijo vsi ponudniki, ki so oddali pravočasno ponudbo, ne glede na to, kako je bila njihova ponudba razvrščena glede na merila (kajti popolnost njihovih ponudb še ni bila ugotovljena). Nikjer v ZJN-2 pa ni predvidena možnost (do česar je prišlo v obravnavanem primeru) da bi naročnik vsako posamezno ponudbo najprej izločil kot nepopolno, na koncu pa izbral (zadnjo) preostalo ponudbo (ne da bi jo bilo sploh potrebno oceniti na podlagi meril iz razpisne dokumentacije). V zadevi 018-246/2011 je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je ločeno sprejel odločitev o izločitvi ponudbe in odločitev o oddaji javnega naročila. Državna revizijska komisija je ob tem opozorila tudi na dejstvo (prim. str. 3 obrazložitve), da bi v primeru, če bi se takšno naročnikovo ravnanje dopustilo, to lahko privedlo do nedopustnih položajev, v katerih bi ponudnik s pravnim varstvom zoper naročnikovo odločitev o izločitvi njegove ponudbe sicer uspel, vendar pa bi v vmesnem času odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna, to pa bi prizadetemu ponudniku (v nasprotju z zakonom) odvzelo pravico do učinkovitega uveljavljanja pravnega varstva.

Že samo zaradi načelne možnosti, da bi ločen sprejem odločitve o (ne)popolnosti ponudnikove ponudbe in odločitve o izbiri najugodnejše ponudbe v odprtem postopku lahko bistveno vplival na učinkovito uveljavljanje pravice do pravnega varstva (10. člen ZPVPJN), je treba tak način sprejemanja odločitev v odprtem postopku zavrniti kot nedopusten.

V konkretnem primeru posamezni elementi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila ločeno izhajajo iz več dokumentov, in sicer iz dokumenta številka 17-12-5/2012, z dne 13.8.2012, s katerim je naročnik vlagatelja obvestil o izločitvi njegove ponudbe, ter iz dokumenta "Sklep" številka 17-12-7/2012, z dne 27.8.2012, in "Obvestilo o izboru" št. 17-2-9/2012, z dne 27.8.2012, iz katerih izhaja naročnikova odločitev o tem, kateremu ponudniku se odda predmetno javno naročilo. Ker gre takšen način sprejemanja odločitev iz predstavljenih razlogov označiti za nedopusten, je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, že iz navedenega razloga vlagateljevima revizijskima zahtevkoma z dne 3.9.2012 in z dne 11.9.2012 ugodila in je razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila "Nakup naprav "Transmisijski elektronski mikroskop" in "Vrstični elektronski mikroskop"", kot izhaja iz naročnikovih (ločenih) dokumentov številka 17-12-5/2012, z dne 13.8.2012, "Sklep" številka 17-12-7/2012 z dne 27.8.2012 ter "Obvestilo o izboru" št. 17-2-9/2012, z dne 27.8.2012.

Ker so že obravnavane revizijske navedbe narekovale sprejem predstavljene odločitve, Državna revizijska komisija v okviru revizijskega postopka ni obravnavala preostalih revizijskih navedb iz obeh vlagateljevih revizijskih zahtevkov, s katerimi vlagatelj dodatno utemeljuje zahtevo po sprejemu takšne odločitve " obravnava teh navedb na vlagateljev položaj v postopku namreč ne bi mogla v ničemer vplivati.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (gl. 7. točko prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija, skladno z določili tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, naročnika zato napotuje, da predmetni postopek oddaje javnega naročila zaključi na enega izmed načinov, ki jih omogoča ZJN-2. V primeru izdaje nove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila mora naročnik, upoštevajoč obrazložitev predmetnega sklepa, to izdati v obliki enovite odločitve (morebitna odločitev o izločitvi posamezne ponudbe iz postopka oddaje javnega naročila mora biti navzven združena z morebitno odločitvijo o izbiri najugodnejše ponudbe). Skladno z določili ZJN-2 sme naročnik javno naročilo oddati le ponudniku s popolno ponudbo. Državna revizijska komisija naročnika s tem v zvezi napotuje, da, v izogib morebitnim s tem povezanim nadaljnjim sporom, popolnost prejetih ponudb preveri tudi z vidika s tem povezanih revizijskih navedb iz obeh vlagateljevih revizijskih zahtevkov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v svojem revizijskem zahtevku z dne 3.9.2012 zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva v višini 10.000,00 EUR, za takso za revizijski postopek, v višini 1.500,00 EUR, povečano za 20 % DDV, za nagrado za postopek, ter v višini 20,00 EUR, povečano za 20 % DDV, za izdatke. V svoji vlogi z dne 19.9.2012 je vlagatelj dodatno priglasil stroške v višini 500,00 EUR, povečano za 20 % DDV, kot nagrado za opredelitev do navedb, ter v višini 20,00 EUR, povečano za 20 % DDV, za izdatke. V svojem revizijskem zahtevku z dne 11.9.2012 je vlagatelj zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva v višini 10.000,00 EUR, za takso za revizijski postopek, v višini 1.500,00 EUR, povečano za 20 % DDV, za nagrado za postopek, ter v višini 20,00 EUR, povečano za 20 % DDV, za izdatke. V svoji vlogi z dne 16.10.2012 je vlagatelj dodatno priglasil stroške v višini 1.500,00 EUR, povečano za 20 % DDV, za nagrado za opredelitev do navedb, v višini 1.500,00 EUR, povečano za 20 % DDV, za nagrado za pritožbo, ter v višini 20,00 EUR, povečano za 20 % DDV, za izdatke.

Državna revizijska komisija vlagatelju, skladno z drugim odstavkom 70. člena ZPVPJN, določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009; v nadaljevanju: ZOdv-C), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in 35/2009; v nadaljevanju: ZOdvT) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške taks za postopek pravnega varstva v (skupni) višini 20.000,00 EUR,
- nagrado za postopek v višini 800,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 960,00 EUR,
- pavšalni znesek za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev v višini 20,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznano nagrado odvetniku za postopek, saj pravne podlage za priznanje nagrade odvetniku v presežku nad 1.400,00 EUR v veljavnih predpisih ni najti, v okvirih zakonsko predvidene nagrade za revizijske postopke (19. člen ZOdv-C) pa priznano nagrado ocenjuje kot primerno glede na vse okoliščine zadeve (13. člen ZOdvT).

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 20.984,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po izteku tega roka do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 29.10.2012Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Univerza v Novi Gorici, Pristava, Kostanjeviška cesta 16, Nova Gorica,
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o.p.d.o.o. Šestova ulica 2, Ljubljana,
- Scan d.o.o., Predvor, Breg ob Kokri 7, Predvor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana,
- arhiv, tu.

Natisni stran