Na vsebino
EN

018-313/2012 Občina Zagorje ob Savi

Številka: 018-313/2012-4
Datum sprejema: 22. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata ter Vide Kostanjevec in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave UJR1 v občini Zagorje ob Savi, v letih 2012 - 2013", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Elektromehanika Branko Gregorič s.p., Zabrdje 26, Mirna (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 10. 2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave UJR1 v občini Zagorje ob Savi, v letih 2012 - 2013". Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 31. 7. 2012, pod št. objave JN8303/2012. Naročnik je dne 3. 9. 2012, pod št. 430-36/2012, izdal Sklep o oddaji javnega naročila ponudniku EVJ Elektroprom, d.o.o., Loke pri Zagorju 22, Kisovec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 18. 9. 2012 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga, da se ugotovi nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika in razveljavi odločitev o oddaji naročila. Navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora ponudnik ponuditi model svetilke, ki je izdelana v treh velikostih, oziroma da izbrani tip svetilk omogoča isto izvedbo svetilke v treh različnih velikostih, ni pa naročnik zahteval, da mora ponudnik navesti modele ponujenih svetilk. Vlagatelj izpostavlja, da je izbrani ponudnik kljub temu v ponudbi navedel modele svetilk, ki jih ponuja in je zato po mnenju vlagatelja iz ponudbe jasno razvidno, katere tipe in modele svetilk ponuja (LED svetilke proizvajalca K., model N. ter VTNA, MH in LED svetilke proizvajalca P., model S). Iz garancijske izjave proizvajalca P. tako po prepričanju vlagatelja izhaja, da izbrani ponudnik ponuja VTNA in MH svetilke, model S., glede katerih pa je vlagatelj po preverjanju pri dobaviteljih in pregledu katalogov proizvajalca ugotovil, da ponujene svetilke za navedeni model obstajajo samo v eni standardni velikosti. Vlagatelj kot primer navaja in prilaga tudi izpiske iz kataloge za svetilke istega proizvajalca, za drug model M., kjer gre za isti model svetilke v treh različnih velikostih, iz česar po mnenju vlagatelja izhaja, da tudi proizvajalec P. ponuja možnost dobave uličnih svetilk istega modela v treh različnih velikostih. Vlagatelj še poudarja, da četudi bi izbrani ponudnik model svetilke S. ponujal le za eno postavko, bi to pomenilo odstopanje od naročnikovih zahtev, saj v nobenem primeru ni izpolnjena zahteva po vsaj treh različnih velikostih za ponujeni model, ponudbene cene pa so očitno oblikovane na osnovi upoštevanja cen za model svetilke VTNA in MH, ki je naveden v ponudbi. Ker naročnik ni dodatno preverjal vsebine ponudbe izbranega ponudnika, pa po mnenju vlagatelja tudi ni mogoče priti do zaključka, da je izbrani ponudnik ponudil kakšne druge svetilke, kot so navedene v ponudbi.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 24. 9. 2012 izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo. Pojasni, da se v sklopu proizvodnih procesov proizvajalca svetilk P. zagotavlja izdelava cestne svetilke tipa S. v vsaj treh različnih velikostih, kot dokaz pa prilaga izjavo proizvajalca P. Hkrati še poudarja, da je v ponudbi predložene prospekte in garancijsko izjavo oddal le kot vodilo, da lahko naročnik vidi obliko predlagane svetilke ter garancijske zahteve ob nakupu, vendar pa gre za tipski katalog, ki ne vsebuje vseh različic svetilke, ki jih proizvajalec nudi.

Naročnik je dne 2. 10. 2012, pod št. 430-36/2012, izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasni potek izvedenega postopka javnega naročanja in navaja, da so bile pred oddajo naročila vse ponudbe pregledane z vidika tehnične ustreznosti, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so v vseh ponudbah svetilke pravilno označene z oznakami, določenimi v razpisni dokumentaciji. Naročnik poudarja, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval dodatnih tehničnih opisov, izgleda in navedbe proizvajalca (prospektni material, katalogi ipd.), zato je na podlagi zahtevanih tehničnih karakteristik iz razpisne dokumentacije ter glede na prejete ponudbe zaključil, da so ponujene svetilke v vseh ponudbah v celoti skladne z zahtevami. Naročnik glede revizijskih očitkov vlagatelja izpostavlja, da vlagatelj trditev, da svetilke proizvajalca P. niso izvedljive v zahtevanih treh velikostih, opira zgolj na priloženi prospekt v ponudbi izbranega ponudnika, vendar naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval predložitve prospektov, katalogov in podobnega materiala za ponujene svetilke, zato ti niso merodajni pri preverjanju ustreznosti ponudb. Tudi iz ponudbenega predračuna izbranega ponudnika in drugih ponudnikov ni nikjer razvidno, kakšen model se ponuja, saj za naročnika to ni bilo ključno in zato v razpisni dokumentaciji dodatnih tehničnih karakteristik ni zahteval. Naročnik še pojasni, da je model cestne svetilke S., za katero je izbrani ponudnik v ponudbi predložil neobvezen prospekt, dobavljiv v vsaj treh različnih velikostih, kar izhaja iz izjave proizvajalca P., ki jo je predložil izbrani ponudnik.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 8. 10. 2012 opredelil do navedb naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Poudarja, da so naročnikovi razlogi za zavrnitev revizijskih očitkov kontradiktorni, saj naročnik najprej zatrjuje, da prospekti niso relevantni za presojo popolnosti ponudb, nato pa navaja, da ponudba izbranega ponudnika ustreza naročnikovim zahtevam. Vlagatelj meni, da bi moral naročnik ob upoštevanju dejstva, da je izbrani ponudnik predložil specifikacije ponujenih svetilk v ponudbi, pred oddajo naročila preveriti, ali ponujene svetilke izpolnjujejo vse zahteve naročnika. Ker je naročnik naknadno preveril vsebino ponudbe, je vlagatelju onemogočil učinkovito pravno varstvo, saj se sklicuje na izjavo proizvajalca, ki ni bila predložena v ponudbi in na naknadno pojasnilo izbranega ponudnika. Vlagatelj vztraja pri navedbah, da je izbrani ponudnik v ponudbi jasno navedel, da ponuja točno določen tip svetilke določenega proizvajalca, zato je nepomembno, ali je bil navedeni tip svetilke ponujen za eno ali več postavk, saj se zahteva po treh različnih velikostih nanaša na vse zahtevane postavke svetilk istega tipa. Vlagatelj v nadaljevanju navaja razloge, zaradi katerih meni, da je predložena izjava proizvajalca vsaj v enem od izvodov (angleški in slovenski) falsifikat, prav tako opozarja na vsebinsko razhajanje med angleško in slovensko verzijo dokumenta. Vlagatelj še izpostavlja, da kolikor trditve iz izjave proizvajalca držijo in ker izbrani ponudnik trdi, da takšne svetilke obstajajo v posebnih katalogih, bi moral biti z njimi seznanjen in bi kot dokazilo brez težav predložil specifikacijo takšnih svetilk s točnimi dimenzijami. Vendar vlagatelj meni, da vsak racionalen proizvajalec ne izdeluje takšnih svetilk samo za potrebe enega naročnika, še posebej ne samo za potrebe ene občine. Če pa proizvajalec nudi možnost izdelave istega tipa svetilke v več velikostih, pa to nedvomno navede v svojem katalogu in praviloma vedno tudi na spletu. Edina alternativna možnost po mnenju vlagatelja je "bunka" na svetilnem delu, ki pa ne vpliva na dimenzije nosilnega dela in lahko pomeni zgolj arhitekturno neskladje med svetilkami istega tipa, to pa je v nasprotju z zahtevo naročnika po arhitekturni uskladitvi razsvetljave. Vsi ostali tipi svetilk proizvajalca P. vizuelno odstopajo od svetilk tipa S. in jih zato po mnenju vlagatelja ni mogoče šteti kot ustreznih. Vlagatelj prilaga še predstavitveni letak družine svetilk S. iz spletne strani proizvajalca P., v katerem so navedeni vsi modeli svetilk tipa S. in iz katerega izhaja, da v izvedbi z ravnim steklom obstaja le ena velikost. Vlagatelj za primer, da bi Državna revizijska komisija dopustila naknadno preverjanje popolnosti ponudb in dopolnjevanje ponudb, predlaga pridobitev zaprisežene izjave pooblaščenega predstavnika zastopnika ali pooblaščenega uvoznika družbe P. za Slovenijo, ali obstaja tip svetilke S. v vsaj treh velikostih in v tem primeru naloži, da v primernem roku dostavi specifikacije tega tipa svetilke ter ustrezno potrdilo, izdano neposredno s strani proizvajalca, da so te navedbe točne. Vlagatelj še navaja, da je dne 4. 10. 2012 na pooblaščenega uvoznika družbe P. poslal dopis, s katerim zahteva ponudbo za modele svetilk tipa S. v treh različnih velikostih, ki jih je vlagatelj pripravljen kupiti, vendar, kljub zagotovilom predstavnika, da bo izjavo o nezmožnosti dobave prejel, vlagatelj takšne izjave ali ponudbe ni prejel.

Naročnik je z vlogo z dne 2. 10. 2012 in z dne 9. 10. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku, v katero je v dokazne namene pri odločanju o zahtevku za revizijo vpogledala Državna revizijska komisija, ostale dokazne predloge pa je kot nepotrebne zavrnila.

Iz prejete dokumentacije izhaja, da naročnik predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku, v katerem je prejel pet pravočasnih ponudb (Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 22. 8. 2012). Naročnik je po opravljeni razvrstitvi ponudb po merilu najnižja cena in preveritvi popolnosti ponudbe najugodnejšega ponudnika, odločil, da se javno naročilo odda izbranemu ponudniku. Vlagatelj se z navedeno odločitvijo naročnika ne strinja, saj je prepričan, da ponujene svetilke v ponudbi izbranega ponudnika ne izpolnjujejo vseh zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije in bi zato naročnik moral njegovo ponudbo kot neprimerno in nepopolno izločiti iz postopka javnega naročanja.

Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, neprimerna ponudba pa je tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (16. in 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolna ponudba mora torej izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila in ki jih naročnik navede v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je tehnične specifikacije za predmet konkretnega javnega naročila opisal v Navodilu za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodilo), v poglavju X. Tehnična dokumentacija. Navedel je, da se bo v okviru predmetne investicije zamenjalo 828 svetilk, karakteristike svetilk pa je treba ustrezno izbrati z ozirom na izračun razsvetljave, ki mora biti izdelan po kriterijih ustreznih standardov in priporočil Slovenskega društva za razsvetljavo za tovrstne objekte. Detajlni opis z izračuni je v priloženem projektu za izvedbo (PZI, E-002-2011). V okviru poglavja "Dodatno: Karakteristike svetilk", je bilo v drugi alineji navedeno: "Na posameznem odjemnem mestu mora ponudnik poenotiti model svetilke, zato mora izbrati oziroma nuditi model svetilke, ki je izdelana v treh velikostih."

V priloženem Načrtu električnih inštalacij in električne opreme (E-2-2011, avgust 2011) so bile pod poglavjem 1.3.2 "Razsvetljava" podane tehnične karakteristike svetilk ter pripadajoče identifikacijske oznake, ki so predmet naročila. V okviru Mehanskih lastnosti svetilk (točka 1.3.2.1) je bilo zahtevano: "Zaradi arhitekturnih zahtev okolja po odsekih je potrebno svetilke uskladiti na način, da izbrani tip svetilk omogoča isto izvedbo svetilke v treh različnih velikostih."

Naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel, da morajo ponudniki v ponudbi dokazati navedene zahtevane tehnične lastnosti ponujenih svetilk. Prav tako naročnik ni zahteval, da morajo ponudniki v ponudbi navesti podatek o proizvajalcu ter modelu in tipu ponujenih svetilk, ali da morajo predložiti tehnično dokumentacijo (prospekte, kataloge ipd.), iz katere bi bilo razvidno, kakšne tehnične specifikacije imajo ponujene svetilke. V 14. členu navodil je naročnik v zvezi s ponujenim predmetom javnega naročila zahteval le: "Ponudnik mora predložiti predračun OBR-18 in terminski plan napredovanja del. Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene in podpisane detajlne popise del ter E-OBR-1 v papirni obliki in v elektronski obliki (CD ali USB ključ." Predračun (OBR-18) s prilogami (terminski plan, specifikacija predračuna, podana v E-OBR-)1 je bil obvezni sestavni del ponudbene dokumentacije (19. točka 3. člena navodila). V 4. točki 4. člena navodila je naročnik navedel navodila za izpolnjevanje predračuna: "Predračun: Cene v predračunu se navede brez DDV in z DDV ter v valuti EUR. Popis del s količinami, izpolnjen s ponudnikovimi cenami je sestavni del predračuna. V ponudbi se predloži v papirni in v elektronski obliki (na CD). Ponudnik predloži tudi terminski plan."

Iz navedene vsebine razpisne dokumentacije izhaja, da so ponudniki v ponudbi morali obvezno predložiti le s ponudbenimi cenami izpolnjen obrazec predračuna s prilogami, pri čemer so bile tehnične specifikacije že vnaprej navedene s strani naročnika v razpisni dokumentaciji in v prilogi Načrt električnih inštalacij in električne opreme. Ponudniki pa so z izpolnitvijo in predložitvijo obrazca Ponudbe (OBR-1) (zgolj) potrdili, da so z razpisno dokumentacijo seznanjeni in se z njo v celoti strinjajo.

Državna revizijska komisija po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da je v ponudbi priložil zahtevani obrazec Predračun (OBR-18) s prilogami (ki ga je izpolnil skladno z navodili naročnika) in obrazec Ponudba (OBR-1), v katerem je izjavil, da je z razpisno dokumentacijo seznanjen in se z njo v celoti strinja. Izbrani ponudnik je z navedenim izpolnil zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji, čemur vlagatelj tudi ne nasprotuje, ampak na podlagi listin, ki jih je izbrani ponudnik priložil poleg zahtevane ponudbene dokumentacije, sklepa, katere svetilke izbrani ponudnik ponuja (proizvajalec, model in tip) ter zatrjuje, da določene ponujene svetilke, VTNA in MH model svetilke S., proizvajalca P., ne izpolnjuje zahteve naročnika, da mora model svetilke biti izdelan v treh različnih velikostih, oziroma da mora omogočati isto izvedbo svetilke v treh različnih velikostih, saj naj bi po preverjanjih vlagatelja navedeni model obstajal le v eni velikosti.

Državna revizijska komisija v zvezi z navedenim ugotavlja, da je izbrani ponudnik v ponudbi poleg zahtevane dokumentacije predložil še katalog proizvajalca P., za model svetilke S., garancijsko izjavo dobavitelja v Sloveniji in izjavo proizvajalca P. o skladnosti. Vendar pa je pri presoji ustreznosti ponujenih svetilk treba upoštevati pomen in naravo teh listin. Navedene listine ne predstavljajo zavezujoče vsebine ponudbe izbranega ponudnika, saj naročnik v razpisni dokumentaciji od ponudnikov ni zahteval, da jih predložijo, iz ponudbe izbranega ponudnika pa tudi ne izhaja, da je namen teh listin v tem, da dokazujejo, katero blago izbrani ponudnik ponuja (ga bo dobavil naročniku), oziroma da se s predložitvijo teh listin izbrani ponudnik zavezuje dobaviti točno takšen model in tip svetilke, kot se omenja v listinah. Kot to utemeljeno opozarja naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, vsebina navedenih listin pri presoji ustreznosti ponujenega blaga ni bila merodajna. Vlagatelj zato, po mnenju Državne revizijskem komisije, s svojo domnevo, katero blago izbrani ponudnik ponuja (ga bo dobavil naročniku), in ki jo podaja izključno na podlagi vsebine navedenih listin, ne more nadomestiti pravno veljavne in zavezujoče izjave volje izbranega ponudnika v postopku oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem v tem, da mora ponujeno blago ustrezati vsem zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, vendar pa je naročnik v konkretnem primeru očitno ocenil, da v tej fazi oddaje javnega naročila ne potrebuje podatkov o proizvajalcu, tipu in modelu ponujenih svetilk in jih zato ni zahteval. Seveda pa to ne izključuje obveznosti ponudnika, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo o oddaji predmetnega javnega naročila, da dobavi blago, ki izpolnjuje zahtevane (minimalne) tehnične lastnosti, ki jih je naročnik opredelil v razpisni dokumentaciji in tudi ne izključuje dolžnosti naročnika, da dobavljeno blago količinsko in kakovostno preveri.

Ker je vlagatelj nadaljnje revizijske navedbe in dokaze o domnevno neustreznih ponujenih VTNA in MH svetilkah izbranega ponudnika podal izhajajoč iz domneve ponujenem tipu, modelu in proizvajalca ponujenih svetilk, Državna revizijska komisija teh navedb ni presojala in tudi ni izvedla s tem povezanih predlaganih dokazov.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj v revizijskem postopku ni uspel izkazati, da je naročnik pri preverjanju primernosti in popolnosti ponudbe izbranega ponudnika kršil pravila ZJN-2, v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Zato je zahtevek za revizijo vlagatelja, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila, saj je ugotovila, da naročnik, ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo, ne bi sprejel drugačne odločitve.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 22. 10. 2012


Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi
- Elektromehanika Branko Gregorič s.p., Zabrdje 26, Mirna
- EVJ Elektroprom, d.o.o., Loke pri Zagorju 22, Kisovec
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran