EN

018-279/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-279/2012-3
Datum sprejema: 8. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek-Šinko kot predsednice senata, mag. Nataše Jeršič ter Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "MORS 69/2012 - ODP, Nakup in izdelava bojnih uniform", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj PREVENT & DELOZA d.o.o., Kosova ulica 14, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 8.10.2012

odločila:

Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 28.08.2012 se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 23.5.2012 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN5487/2012, s popravki pod št. objave JN6044/2012 z dne 6.6.2012 in pod št. objave JN6738/2012 z dne 21. 6. 2012 objavil javno naročilo "MORS 69/2012 - ODP, Nakup in izdelava bojnih uniform". Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Dne 13.8.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-98/2012-30, s katero je odločil, da se predmetno javno naročilo za 2. sklop: Izdelava bluzon moški, hlače tanjše moške, bluzon ženski, hlače tanjše ženske, odda ponudniku REDNAK TRGOVINA d.o.o., Primorska cesta 6/c, Šoštanj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz naročnikove odločitve še izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo ocenil kot nesprejemljivo, ker presega naročnikova zagotovljena sredstva in jo je kot nepopolno izločil iz predmetnega postopka javnega naročanja.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 28.8.2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi o oddaji javnega naročila. Vlagatelj zatrjuje, da mu je bilo pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika pojasnjeno, da je prišlo do pomote pri evidentiranju ponudnika zaradi kratkega stika v vložišču naročnika, ker naj bi imel naslov izbranega ponudnika v svojem sistemu že od prej, zaradi česar je tudi prišlo do pomote v Zapisniku o odpiranju ponudb. Vlagatelj dvomi v naročnikovo razlago, saj se na odpiranju ponudb vodi natančen zapisnik, kjer se naziv vsakega ponudnika natančno zapiše. V obravnavanem primeru je zapisan Rednak d.o.o., Florjan 37, Šoštanj, medtem ko se po vlagateljevih navedbah vsa ponudbena dokumentacije glasi na Rednak trgovina d.o.o., Primorska cesta 6/c, Šoštanj. Pri tem slednji ne izpolnjuje pogojev. Tako izbrani ponudnik po vlagateljevih navedbah že v krovni izjavi potrjuje, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, medtem ko pregled iz AJPES-a dokazuje, da podjetje nima zaposlenih in da niti ne razpolaga z osnovnimi sredstvi za izvedbo javnega naročila. Poleg tega izbrani ponudnik ni prijavil podizvajalca, ki bi po vlagateljevih navedbah eventualno lahko bil Rednak d.o.o., ker bi v tem primeru moral dokazovati, da so zapadle obveznosti plačane, kar pa zaradi blokade transakcijskih računov od dne 31.5.2012 ne bi bilo mogoče.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 3.9.2012 izjasnil glede naročnikovih navedb.

Naročnik je dne 11.9.2012 sprejel sklep, št. 430-223/2012-6, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da je iz dokumentacije nedvoumno razvidno, da je ponudnik Rednak trgovina d.o.o. oddal ponudbo dne 18.7.2012 ob 10.49 uri. Na prednji strani kuverte je žigosan ali tiskan znak podjetja Rednak d.o.o., Florjan 37, na hrbtni strani pa pravilno napisan ponudnik Rednak trgovina d.o.o. Po naročnikovih navedbah je na potrdilu o prejemu ponudbe prišlo do napačnega zapisa ponudnika v vložišču MORS, ki je bilo napačno povzeto iz žiga v levem kotu prednje strani ovojnice. Napaka se je enako ponovila pri zapisu v zapisniku, pravilno pa se je po naročnikovih navedbah v zapisniku zapisala številka in ponujena vrednost izbranega ponudnika Rednak trgovina d.o.o. Tudi vsi ostali ponudbeni obrazci in dokumenti v ponudbi se nanašajo na ponudnika Rednak trgovina d.o.o., tako da gre za administrativno napako v zapisniku. Glede vlagateljevih očitkov o pomanjkanju tehničnih in kadrovskih zmogljivosti, naročnik pojasnjuje, da je iz razpoložljivih podatkov razvidno, da se podatki iz tehničnega opisa opremljenosti in kadrovskih zmogljivosti izbranega ponudnika ujemajo s podatki, poslanimi z izjasnitvijo z dne 3.9.2012, in sicer z računom št. RA-G-6-0010005 z dne 5.2.2012, s katerim izkazuje nakup potrebne opreme. Pri tem naročnik pojasnjuje, da vlagateljevo dokazilo, podatki iz izpisa AJPES, ki se nanašajo na stanje na dan 31.12.2012, niso pokazatelj dejanskega stanja poslovanja podjetja na dan oddaje ponudbe izbranega ponudnika, kar sicer dokazuje tudi pridobljeno obvestilo DURS o izpolnjevanju obveznosti ponudnika na dan oddaje ponudbe. Naročnik glede dokazila, izpisa blokade podjetja Rednak d.o.o., ugotavlja, da je to brezpredmetno, saj izbrani ponudnik podjetja Rednak d.o.o. ne navaja kot podizvajalca. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek zavrnil.

Naročnik je dne 17.9.2012 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje in jo z vlogo z dne 19.9.2012 in z dodatno dokumentacijo dopolnil.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija na podlagi 31. člena ZPVPJN najprej opravila predhodni preizkus zahtevka za revizijo z namenom, da bi preverila, če so v konkretnem primeru izpolnjene procesne predpostavke za meritorno obravnavo revizijskega zahtevka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb udeležencev postopka je Državna revizijska komisija, na podlagi 31. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Iz določil 26. člena in 31. člena ZPVPJN izhaja, da je ena izmed procesnih predpostavk, ki morajo biti izpolnjene, da je ponudnik upravičen do pravnega varstva v postopku javnega naročanja, tudi izkazovanje aktivne legitimacije. Naročnik in Državna revizijska komisija sta ob prejemu revizijskega zahtevka namreč dolžna (med drugim) preveriti tudi, ali je revizijski zahtevek vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ter v primeru, če ta predpostavka ni izpolnjena, revizijski zahtevek s sklepom zavreči (tretji odstavek 26. ter tretji odstavek 31. člena ZPVPJN).

Iz določil 1. alineje prvega odstavka 14. člena ZPVPJN izhaja, da se aktivna legitimacija prizna "vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali da bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda".

Iz citiranega določila izhaja, da morata biti za priznanje procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka hkrati (kumulativno) izpolnjena dva pogoja, in sicer mora vlagatelj (1) izkazovati interes za dodelitev naročila, obenem pa mora (2) obstajati vzročna zveza med realno stopnjo verjetnosti nastanka škode in domnevno kršitvijo (vlagatelj mora torej izkazati, da je zatrjevana kršitev vplivala na njegov pravni položaj tako, da mu je ali da bi mu lahko zaradi tega nastala škoda).

V obravnavanem primeru vlagatelju ni mogoče odreči dejanskega interesa za pridobitev predmetnega javnega naročila, kar izhaja iz dejstva, da je vlagatelj v postopku oddal pravočasno ponudbo (drugi odstavek 14. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija pa hkrati ugotavlja, da vlagatelj ne izkazuje, da bi mu lahko v zvezi s kršitvami, ki jih zatrjuje v svojem revizijskem zahtevku, nastala kakršnakoli škoda. Z vpogledom v dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila MORS 69/2012-ODP Nakup in izdelava artiklov bojne opreme" z dne 13.08.2012 gre namreč ugotoviti, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil kot neprimerno (ter s tem nepopolno), česar pa vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku ne izpodbija. Ker je naročnikova ugotovitev o nepopolnosti vlagateljeve ponudbe ter odločitev o njeni izločitvi tako očitno nesporna, je potrebno zaključiti, da vlagatelju v predmetnem postopku obravnavano javno naročilo v nobenem primeru ne more biti oddano (naročnik lahko, skladno z določili 80. člena ZJN-2, javno naročilo odda le ponudniku s popolno ponudbo " vse ostale ponudbe je namreč dolžan izločiti). Na navedeno dejstvo s strani vlagatelja zatrjevana nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika (v smer izkazovanja česar gredo vse revizijske navedbe iz vlagateljevega revizijskega zahtevka) ne more v ničemer vplivati " tudi v primeru, če bi se vse s tem povezane revizijske navedbe izkazale za utemeljene, to namreč na nesporno ugotovljeno nepopolnost vlagateljeve ponudbe ne bi imelo vpliva. Ker vlagatelj torej ne zatrjuje ali izkazuje, da bi predmetno javno naročilo moralo (oz. moglo) biti oddano njemu, ne izkazuje niti, da bi mu lahko z odločitvijo o oddaji tega naročila izbranemu ponudniku nastala kakršnakoli škoda. Posledično pa gre zaključiti, da vlagatelj ne izkazuje aktivne legitimacije za obravnavo revizijskega zahtevka, ki je uperjen v izpodbijanje takšne odločitve.

Ob upoštevanju navedenega je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 28.08.2012 zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 8.10.2012

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- PREVENT & DELOZA d.o.o., Kosova ulica 14, Celje,
- REDNAK TRGOVINA d.o.o., Primorska cesta 6/c, Šoštanj,
- Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana,
- Arhiv - tu

Natisni stran