EN

018-264/2012 Mestna občina Celje

Številka: 018-264/2012-3
Datum sprejema: 28. 9. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Nabava tehnološke opreme za novo kuhinjo v stavbi I. Osnovne šole v Celju - Pionirski dom", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik KOGAST SISTEMI, d.o.o., Adamičeva 36, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, dne 28. 9. 2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji naročila, kot je razvidna iz dokumenta št. 4302-12/2012 z dne 25. 7. 2012.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v znesku 786,46 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev:

Naročnik je na portalu javnih naročil dne 15. 6. 2012 (pod številko objave JN6474/2012) objavil obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. Dne 25. 7. 2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 4302-12/2012, iz katere je razvidno, da je naročilo oddal ponudniku GORENJE GTI, d.o.o., Partizanska 12, Velenje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 6. 8. 2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna, in sicer zaradi naslednjih razlogov:

- Naročnik je z izbranim ponudnikom komuniciral še pred izdajo odločitve o oddaji naročila, saj se je z njim sestal in sklepal telefonske dogovore.
- Izbrani ponudnik ni oštevilčil ponudbenih strani, v njegovi ponudbi pa manjkata strani 18 in 19 z originalnim oštevilčenjem naročnika.
- Izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil izjave, da je kompletna oprema, ki prihaja v stik z živili, iz pločevine AiSi 304, ki je zahtevana po sistemu HACCP.
- Izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil zahtevanih dokazil o sestavi in izvoru materiala.
- Izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil certifikata ali izjave proizvajalca opreme o varčnem izparevanju odvedenega kondenzata pri hladilnih pultih in vitrinah.
- Izbrani ponudnik je v ponudbi predložil le slike elementov in prepisal opis tehničnih karakteristik iz razpisne dokumentacije. V dopolnitvi ponudbe je izbrani ponudnik predložil drugačno tehnično dokumentacijo in spreminjal tehnične specifikacije.
- Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v dopolnitvi ponudbe navedel drugačne tehnične podatke za določene pozicije, s čimer je nedopustno spreminjal ponudbo. Poleg tega posamezni ponujeni artikli ne izpolnjujejo določenih tehničnih zahtev. Gre za naslednje pozicije: E2 lupilnica krompirja, G1 hladilna omara, G2 zamrzovalna omara, pozicija K4 hlajen pult s koritom, M2 hlajen pult, M6 plinska prekucna ponev, M7 in M8 plinski kotel, M9 plinski štedilnik, M11 električni štedilnik s polnimi ploščami, M13 električna friteza, M16 hitri ohjalevalnik, R8 pretočni stroj za pomivanje posode s povratnim zajemanjem toplote, R9 avtomatski mehčalec vode. Naročnik naj bi tudi že sam ugotovil vprašljivost kompatibilnosti termičnega bloka ter odstopanja priključnih moči tehnološke opreme. Poleg tega je naročnik pri vseh postavkah termičnega bloka zahteval, da so gumbi umeščeni v zaščitne posteljice, česar izbrani ponudnik ne zagotavlja.
- Pod postavko E 3 "dvojno korito" je izbrani ponudnik ponudil model FP 103 proizvajalca Fama, ki je lupilnica krompirja.

Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 20. 8. 2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o vlagateljevih navedbah v zvezi s popolnostjo njegove ponudbe. V vlogi odgovarja na posamezne navedbe v zvezi s tehnično ustreznostjo ponujenih elementov in navaja, da je v ponudbi predložil vse zahtevane dokumente ter da ponujeni elementi izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročnika.

Naročnik je dne 31. 8. 2012 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik odgovarja na posamezne očitke iz zahtevka za revizijo:

- Naročnik je ponudbo izbranega ponudnika ustrezno preveril in ugotovil, da je popolna in skladna z razpisno dokumentacijo. Pred sprejemom odločitve je naročnik preverjal vsebino ponudbe izbranega ponudnika, pri čemer je v skladu z 78. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2) zahteval dopolnitev, z izbranim ponudnikom pa je bil v stiku tudi preko elektronske pošte ter ustno ob predaji dokumentacije, česar ZJN-2 ne prepoveduje.
- Naročnik v dopolnitvi ni zahteval dodatnega številčenja strani ponudbe, saj je bila ponudba izbranega ponudnika zvezana in zapečatena. Obrazca št. 2 izbrani ponudnik ni predložil, saj ni oddal skupne ponudbe.
- Izbrani ponudnik je v ponudbi predložil certifikat zdravstvene kakovosti, v katerem je navedeno, da je oprema izdelana iz nerjavečega jekla AISI 304.
- Prav tako je izbrani ponudnik predložil originalne izjave o skladnosti, v katerih je navedeno, da je oprema izdelana v skladu z zahtevanimi standardi.
- V zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev naročnik navaja, da je v fazi preverjanja od izbranega ponudnika zahteval dodatna pojasnila in dokumentacijo za posamezne elemente, pri čemer je preverjal vsebino ponudbe predvsem v zagotavljanju enakovredne ali boljše kvalitete od razpisane. Tehnične rešitve, ki jih ponuja izbrani ponudnik, so za naročnika ustreznejše in zagotavljajo enakovredne ali boljše tehnične lastnosti od razpisanih. Določena minimalna dimenzijska odstopanja posameznih elementov po mnenju naročnika bistveno ne vplivajo na samo postavitev elementov po projektni dokumentaciji, dimenzijska odstopanja pa so po navedbah izbranega ponudnika enostavno rešljiva z izdelavo, predelavo ali dodelavo nevtralnih elementov po dejanskih izmerah. Izbrana ponudba vsebuje tehnične rešitve in ima lastnosti profesionalne kuhinjske opreme, ki v določenih elementih celo presegajo minimalne tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, kot npr. pri prekucni ponvi, kjer je ponudil električni namesto ročnega dviga. Posamezne dodatne zahteve naročnika je izbrani ponudnik zagotovil s ponujeno opremo, zanje pa ni posebnih specificiranih opisov v katalogih, še navaja naročnik.

Naročnik je z vlogo z dne 5. 9. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je izbrani ponudnik v ponudbi izkazal izpolnjevanje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, in posledično ali je naročnik, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot primerno in popolno ter jo izbral kot najugodnejšo, ravnal v skladu z določili ZJN-2. Osrednje vprašanje v predmetnem postopku pravnega varstva je, ali je izbrani ponudnik v postopku dopolnjevanja ponudbe spreminjal tehnične lastnosti ponujenih elementov ter ali ponujeni elementi, ki jih v zahtevku za revizijo izpostavlja vlagatelj, izpolnjujejo vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije.

Sporna vprašanja v predmetnem postopku pravnega varstva je treba presojati z vidika 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, ki določa, da je ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, neprimerna. Ponudbe, ki ni primerna, v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ni mogoče oceniti kot popolne, naročnik pa je dolžan tako ponudbo na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Pogoji, vezani na vsebino predmeta javnega naročila, so tisti, ki opredeljujejo predmet in določajo njegove bistvene lastnosti, kot jih pričakuje naročnik glede na svoje potrebe. Gre za tehnične specifikacije, ki jih mora naročnik določiti ob upoštevanju 37. člena ZJN-2. Ta določa, da morajo tehnične specifikacije omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za konkurenčne gospodarske subjekte. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika, tako da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. Naročnik ima različne možnosti pri določanju predmeta naročila. Lahko ga določi bodisi z opisovanjem lastnosti, funkcionalnih zahtev ali storilnostnih zahtev bodisi s tehničnimi specifikacijami, ki temeljijo na določenih standardih. ÄŚe so funkcionalne zahteve iz tehničnih specifikacij opredeljene kot pogoj, potem je dokazno breme za njihovo izpolnitev na strani ponudnika. Ponudnik mora torej dokazati, da predmet, ki ga ponuja, izpolnjuje naročnikove tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije.

Del ponudbe, ki se nanaša na tehnične lastnosti ponujenega predmeta, ima z vidika dopolnjevanja oz. spreminjanja ponudbe poseben (strožji) status. V skladu z 78. členom ZJN-2 ima namreč ponudnik v določenih primerih možnost, da ponudbo, ki je formalno nepopolna, dopolni. Formalno nepopolna ponudba je v skladu s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Gre za možnost odprave tistih nepopolnosti, ki niso vsebinske, temveč se nanašajo na obliko oz. prisotnost ponudbenih dokumentov in dokazil. Ob tem drugi odstavek 78. člena ZJN-2 izrecno določa, da ponudnik ne sme spreminjati:

- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2 je torej razvidno, da tistega dela ponudbe, v katerem ponudnik predstavi tehnične lastnosti ponujenega predmeta, ni dopustno spreminjati. Z drugimi besedami to pomeni, da mora ponudnik v ponudbi dokazati izpolnjevanje tehničnih zahtev in da lahko ponudbo v tem delu dopolnjuje le v primeru posameznih nejasnosti ali manjkajočih dokumentov, ne sme pa pri tem spreminjati tehničnih specifikacij predmeta, kot jih je predstavil v svoji ponudbi.

Iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila je razvidno, da je naročnik predmet naročila opredelil v 6. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, kjer je zapisal: "Predmet javnega naročila je sklenitev pogodbe za Nabava tehnološke opreme za novo kuhinjo v stavbi I. Osnovne šole v Celju Pionirski dom. Podrobnejši opis tehnološke opreme s tehničnimi specifikacijami je naveden v priloženih popisih, ki so sestavni del razpisne dokumentacijeâ??". V popisu del je naročnik navedel posamezne elemente tehnološke opreme za kuhinjo in za vsakega izmed njih določil tehnične specifikacije glede dimenzij, nosilnosti, opremljenosti, uporabljenih materialov, porabe vode, temperaturnih območij, porabe elektrike itd. Pogoje za ugotavljanje usposobljenosti je naročnik določil v 3. poglavju razpisne dokumentacije, v katerem je naštel obvezno ponudbeno dokumentacijo, med katero je uvrstil tudi izpolnjen popis del. Ob tem je ponudnike opozoril, da bo ponudbo ponudnika, ki ne bo izpolnjeval zahtevanih pogojev oz. če to ne bo izhajalo iz predložene dokumentacije, zavrnil kot nepopolno. Hkrati je ponudnike opozoril, da v postopku dopolnjevanja nepopolne ponudbe ne bodo smeli spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je v tehničnem delu predložil tehnične liste za posamezne elemente ponujene opreme, v katerih je navedel ime proizvajalca, tip opreme, tehnične lastnosti ter skico elementa. Iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila je dalje razvidno, da je naročnik izbranega ponudnika v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb večkrat pozval k pojasnilom ponudbe v tehničnem delu in k predložitvi tehnične dokumentacije, iz katere so razvidni podatki glede izpolnjevanja posameznih tehničnih zahtev. Izbrani ponudnik je na podlagi naročnikovih pozivov ponudbo večkrat pojasnil in predložil dodatno tehnično dokumentacijo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je izbrani ponudnik v določenih pozicijah spreminjal tehnični del ponudbe. Državna revizijska komisija je na podlagi revizijskih navedb pregledala posamezne, v zahtevku za revizijo izpostavljene pozicije, in prišla do naslednjih ugotovitev.

Izbrani ponudnik je v poziciji G1, v kateri je bila zahtevana hladilna omara, ponudil hladilno omaro proizvajalca DORA METAL, model DM-P-92101. Tehnične lastnosti tega elementa, kot izhajajo iz v ponudbi predloženega tehničnega lista, so popolnoma identične tistim, ki jih je naročnik določil v opisu tehnološke opreme. Tako je izbrani ponudnik v tehničnem listu med drugim potrdil, da ima hladilna omara dimenzije 750x750x2064 mm ter temperaturno območje +1oC / +15oC (kar sta bili tudi naročnikovi zahtevi za to pozicijo). Na podlagi naročnikove zahteve za dopolnitev z dne 9. 7. 2012 je izbrani ponudnik z vlogo z dne 11. 7. 2012 dopolnil ponudbo. V dopolnitvi ponudbe je izbrani ponudnik za element pod pozicijo G1 predložil prospekt, iz katerega je razvidno, da so dimenzije hladilne omare 700x860x2000 mm ter da je temperaturno območje -2oC / +10oC. Iz dopolnitve ponudbe oz. prospekta ponujenega elementa pod pozicijo G1 je torej razvidno, da ima hladilna omara, ki jo v tem delu ponuja izbrani ponudnik, drugačne tehnične lastnosti od tistih, ki jih je izbrani ponudnik navedel v tehničnem listu, priloženem v ponudbi.

Enako kot zgoraj je Državna revizijska komisija ugotovila tudi v poziciji G2. V tem delu je naročnik zahteval zamrzovalno omaro, izbrani ponudnik pa je v ponudbi v tem delu predložil tehnični list, iz katerega je razvidno, da pod pozicijo G2 ponuja zamrzovalno omaro proizvajalca DORA METAL, model DM-P-92107. Iz v ponudbi priloženega tehničnega lista je med drugim razvidno, da ima ponujena omara dimenzije 750x750x2064 mm ter da je temperaturno območje +1oC / +15oC. V dopolnitvi ponudbe je izbrani ponudnik za element pod pozicijo G2 predložil prospekt, iz katerega je med drugim razvidno, da so dimenzije hladilne omare 700x860x2000 mm ter da je temperaturno območje -14oC / -21oC. Tudi v tem delu je torej razvidno, da je izbrani ponudnik z naknadno predložitvijo prospekta v postopku dopolnjevanja in pojasnjevanja ponudb navedel drugačne tehnične lastnosti elementa pod pozicijo G2, kot so bile navedene v tehničnem listu iz ponudbe.

Ĺ˝e na podlagi pregleda dokumentacije, ki se nanaša na poziciji G1 in G2, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik spremenil tisti del ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, zato je njegovo ravnanje že z vidika citiranega določila drugega odstavka 78. člena ZJN-2 nedopustno.

Nadalje je Državna revizijska komisija v že navedenih pozicijah G1 in G2, ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo, ugotavljala, ali hladilna in zamrzovalna omara, ki ju pod tema postavkama dejansko ponuja izbrani ponudnik, izpolnjujeta naročnikove tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije. Kot je bilo že zapisano, je naročnik v poziciji G1 zahteval, da ima element (hladilna omara) dimenzije 750x750x2064 mm ter temperaturno območje +1oC / +15oC. Iz dopolnitve ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da ima hladilna omara proizvajalca DORA METAL, model DM-P-92101, ki jo v tem delu ponuja izbrani ponudnik, dejanske dimenzije 700x860x2000 mm ter da je dejansko temperaturno območje, ki ga zagotavlja ta element, -2oC / +10oC. Tehnične lastnosti ponujene hladilna omare, ki jo v postavki G1 ponuja izbrani ponudnik, torej ne izpolnjujejo naročnikovih tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik v vlogi z dne 20. 8. 2012, s katero se je izjasnil o vlagateljevih revizijskih navedbah, sicer pojasnjuje, da so lahko ponudniki ponujali hladilnike z enakimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami in da je on za hladilnik proizvajalca DORA METAL priložil vse potrebne izjave in certifikate. V zvezi z dimenzijami hladilnika izbrani ponudnik pojasnjuje, da je pri razporeditvi tehnološke opreme v kuhinji bistvena širina elementa, v tem delu pa njegova ponudba odstopa le za 50 mm, s čimer ni posegal v tehnološko razporeditev kuhinje, saj naj bi se ponujeni hladilnik lahko umestil na predvideno mesto, ne da bi za to spreminjali druge elemente. Pojasnilom izbranega ponudnika ni mogoče slediti. V razpisni dokumentaciji namreč ni podlage, da bi lahko pri dimenzijskih zahtevah ločevali bistvene in nebistvene dimenzije. Naročnik je za vse elemente določil zahtevane dimenzije, ki so jim bili ponudniki dolžni slediti, saj pri tem ni dopustil nobenih odstopanj. Poleg tega hladilna omara, ki jo ponuja izbrani ponudnik, odstopa tudi pri dimenziji, ki je za izbranega ponudnika bistvena, zato te pomanjkljivosti ni mogoče označiti za nebistveno. Izbrani ponudnik sicer navaja, da je hladilnik kljub odstopanju še vedno mogoče umestiti v prostor brez spreminjanja ostalih elementov, s čimer pa se glede na pojasnila naročnika ni mogoče strinjati. Naročnik namreč v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, navaja, da so dimenzijska odstopanja rešljiva z izdelavo, predelavo ali dodelavo nevtralnih elementov po dejanskih izmerah, kar pomeni, da bi bilo treba v prostoru prilagajati posamezne elemente. Takšna naknadna relativizacija tehničnih specifikacij ni dopustna, saj postavlja ponudnike v neenakopraven položaj. Na eni strani so tisti, ki so upoštevali tehnične specifikacije in ki so zaradi tega morali prilagajati ponujene elemente naročnikovim tehničnim zahtevam, na drugi pa tisti, ki kljub tehničnim specifikacijam niso ponudili elementov z lastnostmi, ki jih je zahteval naročnik. Treba je opozoriti, da ima naročnik več možnosti pri določanju tehničnih specifikacij in da se je v predmetnem postopku odločil za navajanje natančnih tehničnih zahtev, v zvezi s katerimi ni dopustil odstopanj.

Enako kot za pozicijo G1 Državna revizijska komisija ugotavlja tudi za pozicijo G2. V tem delu je, kot je bilo že zapisano, izbrani ponudnik ponudil zamrzovalno omaro proizvajalca DORA METAL, model DM-P-92107, pri čemer je iz tehničnega lista med drugim razvidno, da ima ponujena omara dimenzije 750x750x2064 mm ter da je temperaturno območje +1oC / +15oC. Iz prospektov, ki jih je izbrani ponudnik predložil v dopolnitvi ponudbe, pa je razvido, da so dejanske dimenzije ponujene hladilne omare 700x860x2000 mm ter da je njeno temperaturno območje -14oC / -21oC. Iz opisa tehnološke opreme je razvidno, da je naročnik za pozicijo G2 zahteval dimenzije 750x750x2064 mm in zagotavljanje temperaturnega območja -14oC / -28oC. Tudi v tem delu izbrani ponudnik pojasnjuje, da je bistvena le širina elementa in da v tem delu njegova ponudba odstopa le za 50 mm, zaradi česar bi bilo zamrzovalno omaro mogoče umestiti v prostor brez spreminjanja ostalih elementov. Poleg tega izbrani ponudnik pojasnjuje, da ponuja profesionalno zamrzovalno omaro z običajnim območjem delovanja -14 oC /-21 oC /-22 oC, medtem ko naj se temperatura -28 oC v tehnologiji profesionalnih kuhinj ne bi uporabljala. Iz enakih razlogov kot pri poziciji G1 tudi teh pojasnil izbranega ponudnika ni mogoče sprejeti, saj ni nikakršne podlage, da bi ločevali med bistvenimi in nebistvenimi tehničnimi zahtevami. Poleg tega izbrani ponudnik v vlogi z dne 20. 8. 2012 dejansko priznava, da ponujena zamrzovalna omara pod pozicijo G2 ne izpolnjuje naročnikove zahteve po hlajenju do - 28 oC. Mogoče je sicer slediti izbranemu ponudniku, ko pojasnjuje, kakšna je tehnologija profesionalnih zamrzovalnih omar. Vendar Državna revizijska komisija ponovno poudarja, da je naročnik določil tehnične specifikacije kot natančno določene zahteve brez možnosti odstopanja, čeprav bi jih lahko opredelil tudi v smislu funkcionalnih ali storilnostnih zahtev oz. zahtev, pri katerih bi v določenih postavkah lahko dopustil možna odstopanja ali drugačne tehnične rešitve. Naknadna relativizacija tehničnih zahtev, kot je bilo že zapisano, ni dopustna, saj bi to pomenilo, da bi lahko vsak ponudnik ponudil elemente, ki bi poljubno odstopali od naročnikovih zahtev, sklicujoč se na drugačne tehnologije in možnost umestitve v prostor ob prilagoditvi ostale opreme.

Ker je Državna revizijska komisija že ob pregledu ponujenih elementov pod pozicijama G1 in G2 ugotovila, da je izbrani ponudnik spreminjal tiste dele ponudbe, ki se vežejo na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, in da dejanske tehnične lastnosti ponujene opreme v teh delih ne izpolnjujejo posameznih naročnikovih zahtev, ni vsebinsko obravnavala ostalih revizijskih navedb, ki se nanašajo na vprašanje predložitve tehnične dokumentacije oz. spreminjanja ponudb in neizpolnjevanja tehničnih zahtev v ostalih pozicijah. Vsebinska presoja ostalih revizijskih navedb namreč ne bi mogla več spremeniti ugotovitve, da je izbrani ponudnik (vsaj) v pozicijah G1 in G2 spreminjal tehnične specifikacije ponujene opreme ter da ponujeni elementi (vsaj) v pozicijah G1 in G2 ne izpolnjujejo nekaterih naročnikovih tehničnih zahtev, zaradi česar njegove ponudbe ni mogoče označiti za primerno in posledično popolno. Naročnik zato ni ravnal v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot primerno in popolno in jo izbral kot najugodnejšo.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila, kot je razvidna iz dokumenta št. 4302-12/2012 z dne 25. 7. 2012.

Državna revizijska komisija naročniku na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN nalaga, da v primeru ponovljenega postopka ocenjevanja in vrednotenja ponudb upošteva ugotovitev, da je izbrani ponudnik kršil drugi odstavek 78. člena ZJN-2, ko je spreminjal ponudbo v delu, ki se nanaša na tehnične lastnosti ponujenega predmeta, in da nekateri elementi, ki jih ponuja, ne izpolnjujejo tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahtevku za revizijo zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN odločila, da je naročnik dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, in sicer za plačano takso v višini 786,46 EUR. Stroškov pošiljanja po pošti Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala, saj jih ni opredelil po višini.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 28. 9. 2012


predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
- KOGAST SISTEMI, d.o.o., Adamičeva 36, 1290 Grosuplje
- GORENJE GTI, d.o.o., Partizanska 12, 3320 Velenje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Ĺ˝upančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran